Program Zákon

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů:

§ 1

Tato vyhláška stanoví nejvyšší přípustné zbytky (dále jen "maximální limity reziduí") veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách.

§ 2

(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) veterinárními léčivy všechny léčivé látky a jejich směsi nebo léčivé přípravky podle zvláštního právního předpisu,1) s výjimkou přípravků podávaných zvířatům k vyvolání aktivní nebo pasivní imunity nebo k diagnóze stavu imunity,

b) biologicky aktivními látkami všechny doplňkové látky, které ovlivňují fyziologické funkce a jsou podávány zvířatům k jiným než pro veterinární léčiva vymezeným účelům,

c) maximálním limitem reziduí maximální množství reziduí veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek použitých v živočišné výrobě, které je přípustné v surovině živočišného původu nebo na ní. Množství reziduí se vyjadřuje v mg/kg suroviny. Podmínky výskytu reziduí v potravinách a potravinových surovinách včetně způsobu hodnocení stanoví příloha,

d) povahou reziduí přítomnost původní látky nebo produktů jejich látkové výměny (metabolitů) v potravinách a potravinových surovinách nebo na nich,

e) původní látkou výchozí účinná látka léčiva, pokud není v příloze uvedeno jinak.

(2) Při překročení nejvyššího přípustného množství reziduí veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě se potravina nebo potravinová surovina nepovažuje za zdravotně nezávadnou.2)

(3) Čistotu a identitu veterinárních léčiv stanoví zvláštní právní předpis.3)

§ 3

Zrušeno ke dni 15.2.2004 novelou č. 44/2004 Sb.

§ 4

(1) S ohledem na charakter stanoveného maximálního limitu reziduí se veterinární léčiva zařazují do skupin:

a) skupina I, kde jsou maximální limity reziduí stanoveny,

b) skupina II, kde nejsou s ohledem na zjištěnou neškodnost pro lidské zdraví maximální limity reziduí stanoveny,

c) skupina III, kde mají maximální limity reziduí v Evropské unii pouze dočasnou platnost.

(2) Ve skupině IV jsou uvedena léčiva nebezpečná pro zdraví člověka, která nesmějí být používána pro zvířata určená k výrobě potravin.

§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2000.

Ministr:
prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 79/1997 Sb. , o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 149/2000 Sb.

2) § 2 písm. e) zákona č. 110/1997 Sb. , o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

3) Vyhláška č. 1/1998 Sb., kterou se stanoví požadavky na jakost, postup při přípravě, zkoušení, uchovávání a dávkování léčiv (Český lékopis 1997), ve znění vyhlášky č. 296/1999 Sb.

PŘÍLOHA MAXIMÁLNÍ LIMITY REZIDUÍ

SKUPINA I

1. ANTIINFEKČNÍ LÁTKY

1.1 Chemoterapeutika

1.1.1 Sulfonamidy*:
všechny látky patřící do skupiny sulfonamidů
Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichů

MLR 1) (mg/kg)

Surovina

Všechny druhy živočichů

0,100

maso, játra, ledviny, tuk

skot, ovce, koza

0,100

mléko

* Konečná kombinace reziduí všech substancí náležejících do sulfonamidové skupiny nesmí přesáhnout 0,100 mg/kg.

1) Maximální limit reziduí

1.1.2 Deriváty diamino pyrimidinu:
Bakviloprim
Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

skot

0,300

játra

0,150

ledviny

0,010

tuk

0,030

mléko

prasata

0,050

játra, ledviny

0,040

kůže a tuk

Trimetoprim
Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

všechny druhy živočichů* s výjimkou lichokopytníků

0,050

maso, játra, ledviny, tuk, mléko

lichokopytníci

0,100

maso, játra, ledviny, tuk

* Trimetoprim se nesmí používat u živočichů, jejichž vejce jsou určena k lidské spotřebě.
Tukem u prasat a drůbeže se rozumí tuk včetně kůže v přirozené podobě.
Masem u ryb se rozumí maso včetně kůže v přirozené podobě.

1.2 Antibiotika

1.2.1 Peniciliny:
Amoxicilin
Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

všechny druhy živočichů

0,050

maso, játra, ledviny, tuk

0,004

mléko

Ampicilin
Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

všechny druhy živočichů

0,050

maso, játra, ledviny, tuk

0,004

mléko

Benzylpenicilin
Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

všechny druhy živočichů

0,050

maso, játra, ledviny, tuk

0,004

mléko

Dikloxacilin
Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

všechny druhy živočichů

0,300

maso, játra, ledviny, tuk

0,030

mléko

Fenoxymethylpenicilin
Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

prasata

0,025

maso, játra, ledviny

Kloxacilin
Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

všechny druhy živočichů

0,300

maso, játra, ledviny, tuk

0,030

mléko

Nafcilin*
Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

skot

0,300

maso, játra, ledviny, tuk

0,030

mléko

*Nafcilin se používá pouze pro intramamární aplikaci.
Oxacilin
Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

všechny druhy živočichů

0,300

maso, játra, ledviny, tuk

0,030

mléko

Penethamat
Povaha reziduí: benzylpenicilin

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

skot

0,050

maso, játra, ledviny, tuk

0,004

mléko

prasata

0,050

maso, játra, ledviny, kůže a tuk

1.2.2 Cefalosporiny:
Cefacetril*
Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

skot

0,125

mléko

*Cefacetril se používá pouze pro intramamární aplikaci.
Cefalexin
Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

skot

0,200

maso, játra, tuk

1,000

ledviny

0,100

mléko

Cefalonium
Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

skot

0,020

mléko

Cefapirin
Povaha reziduí: suma cefapirinu a desacetylcefapirinu

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

skot

0,050

maso, tuk

0,100

ledviny

0,060

mléko

Cefazolin
Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

skot, ovce, koza

0,050

mléko

Cefchinom
Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

skot

0,050

maso, tuk

0,100

játra

0,200

ledviny

0,020

mléko

prasata

0,050

maso, kůže a tuk

0,100

játra

0,200

ledviny

Cefoperazon
Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

skot

0,050

mléko

Ceftiofur
Povaha reziduí: suma všech reziduí obsahujících betalaktamovou strukturu a stanoveno jako desfuroylceftiofur

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

skot

1,000

maso

2,000

játra, tuk

6,000

ledviny

0,100

mléko *

prasata

1,000

maso

2,000

játra, kůže a tuk

6,000

ledviny

*Nesmí se používat pro intramamární aplikaci.

1.2.3 Quinolony:
Danofloxacin
Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

skot, ovce, kozy

0,200

maso

0,400

játra, ledviny

0,100

tuk

0,030

mléko

všechny druhy živočichů*
s výjimkou skotu ovcí,koz a drůbeže

0,100

maso

0,200

játra, ledviny

0,050

tuk

drůbež**

0,200

maso

0,400

játra, ledviny

0,100

kůže a tuk

* Masem u ryb se rozumí maso včetně kůže v přirozené podobě.
**Danofloxacin se nesmí používat u nosnic, jejichž vejce jsou určena k lidské spotřebě.
Difloxacin
Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

všechny druhy živočichů*
s výjimkou skotu, ovcí,koz a drůbeže

0,300

maso

0,100

tuk

0,800

játra

0,600

ledviny

skot**, ovce**, kozy**

0,400

maso

1,400

játra

0,800

ledviny

0,100

tuk

drůbež***

0,300

maso

1,900

játra

0,600

ledviny

0,400

kůže a tuk

prasata

0,800

játra a ledviny

0,400

maso

0,100

kůže a tuk

* Masem u ryb se rozumí maso včetně kůže v přirozené podobě.
** Difloxacin se nesmí používat u živočichů, jejichž mléko slouží k lidské spotřebě.
*** Difloxacin se nesmí používat u živočichů, jejichž vejce slouží k lidské spotřebě.
Enrofloxacin
Povaha reziduí: suma enrofloxacinu a ciprofloxacinu

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

všechny druhy živočichů*
s výjimkou skotu, ovcí,koz, prasat, králíků a drůbeže

0,100

maso, tuk

0,200

játra, ledviny

skot, ovce, kozy

0,100

maso, tuk, mléko

0,300

játra

0,200

ledviny

králík

0,100

maso, tuk

0,200

játra

0,300

ledviny

prasata

0,100

maso, kůže a tuk

0,200

játra

0,300

ledviny

drůbež **

0,100

maso, kůže a tuk

0,200

játra

0,300

ledviny

* Masem u ryb se rozumí maso včetně kůže v přirozené podobě.
** Enrofloxacin se nesmí používat u nosnic, jejichž vejce jsou určena k lidské spotřebě.
Flumekvin
Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

všechny druhy živočichů,
s výjimkou skotu, ovcí,koz, prasat, drůbeže a ryb

0,200

maso

0,250

tuk

0,500

játra

1,000

ledviny

Skot, ovce, kozy

0,200

maso

0,500

játra

1,500

ledviny

0,300

tuk

0,050

mléko

prasata

0,200

maso

0,500

játra

1,500

ledviny

0,300

kůže a tuk

drůbež *

0,400

maso

0,800

játra

1,000

ledviny

0,250

kůže a tuk

lososovité ryby

0,600

maso a kůže v přirozené podobě

* Flumekvin se nesmí používat u živočichů, jejichž vejce jsou určena k lidské spotřebě.
Kyselina oxolinová
Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

prasata

0,100

maso

0,050

kůže a tuk

0,150

játra, ledviny

kur domácí *

0,100

maso

0,050

kůže a tuk

0,150

játra, ledviny

ryby

0,100

maso a kůže v přirozené podobě

* Kyselina oxolinová se nesmí používat u živočichů, jejichž vejce jsou určena k lidské spotřebě.
Marbofloxacin
Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

skot

0,150

maso, játra, ledviny

0,050

tuk

0,075

mléko

prasata

0,150

maso, játra, ledviny

0,050

kůže a tuk

Sarafloxacin
Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

kur domácí

0,100

játra

0,010

kůže a tuk

lososovití

0,030

maso a kůže v přirozené podobě

1.2.4 Makrolidy:
Erythromycin
Povaha reziduí: erythromycin A

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

všechny druhy živočichů*

0,200

maso, tuk, játra, ledviny

0,040

mléko

0,150

vejce

* Masem u ryb se rozumí maso včetně kůže v přirozené podobě.

Tukem u prasat se rozumí tuk včetně kůže v přirozené podobě.

Spiramycin
Povaha reziduí (prasata): spiramycin 1
Povaha reziduí (ostatní živočichové): suma spiramycinu a neospiramycinu

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

skot

0,200

maso, mléko

0,300

játra, ledviny, tuk

prasata

0,250

maso

2,000

játra

1,000

ledviny

kur domácí

0,200

maso

0,400

játra

0,300

kůže a tuk

Tilmikosin
Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

všechny druhy živočichů* s výjimkou drůbeže

0,050

maso, tuk, mléko

1,000

játra, ledviny

drůbež**

0,075

maso, kůže a tuk

1,000

játra

0,250

ledviny

* Masem u ryb se rozumí maso včetně kůže v přirozené podobě.

Tukem u prasat se rozumí tuk včetně kůže v přirozené podobě.

** Tilmikosin se nesmí používat u živočichů, jejichž vejce slouží k lidské spotřebě.
Tylosin
Povaha reziduí: tylosin A

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

všechny druhy živočichů*

0,100

maso, tuk, játra, ledviny

0,050

mléko

0,200

vejce

* Tukem u prasat a drůbeže se rozumí tuk včetně kůže v přirozené podobě.

Masem u ryb se rozumí maso včetně kůže v přirozené podobě.

Acetylisovaleryltylosin
Povaha reziduí: suma acetyl-isovaleryltylosin a 3-O-acetyltylosin

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

prasata

0,050

maso, kůže a tuk, játra, ledviny

1.2.5 Florfenikol a podobné sloučeniny:
Florfenikol
Povaha reziduí: suma florfenikolu a jeho metabolitů měřená jako florfenikol-amin

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

všechny druhy živočichů
s výjimkou skotu, ovcí, koz,prasat, drůbeže a ryb

0,100

maso

0,200

tuk

2,000

játra

0,300

ledviny

skot*, ovce*, kozy*

0,200

maso

3,000

játra

0,300

ledviny

prasata

0,300

maso

2,000

játra

0,500

ledviny, kůže a tuk

drůbež **

0,100

maso

0,200

kůže a tuk

2,500

játra

0,750

ledviny

ryby

1,000

maso a kůže v přirozené podobě

* Florfenikol se nesmí používat u živočichů, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.
** Florfenikol se nesmí používat u nosnic, jejichž vejce jsou určena k lidské spotřebě.
Thiamfenikol
Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

skot

0,050

maso, játra, ledviny, tuk, mléko

kur domácí *

0,050

maso, játra, ledviny, kůže a tuk

* Thiamfenikol se nesmí používat u nosnic, jejichž vejce jsou určena k lidské spotřebě.

1.2.6 Tetracykliny:
Doxycyklin
Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

prasata, drůbež *

0,100

maso

0,300

játra, kůže a tuk

0,600

ledviny

skot **

0,100

maso

0,300

játra

0,600

ledviny

* Doxycyklin se nesmí používat u nosnic, jejichž vejce jsou určena k lidské spotřebě.
** Doxycyklin se nesmí používat u dojnic, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.
Chlortetracyklin
Povaha reziduí: původní látka včetně 4 - epimeru

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

všechny druhy živočichů

0,100

maso, mléko

0,300

játra

0,600

ledviny

0,200

vejce

Oxytetracyklin
Povaha reziduí: původní látka včetně 4 - epimeru

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

všechny druhy živočichů

0,100

maso, mléko

0,300

játra

0,600

ledviny

0,200

vejce

Tetracyklin
Povaha reziduí: původní látka včetně 4 - epimeru

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

všechny druhy živočichů

0,100

maso, mléko

0,300

játra

0,600

ledviny

0,200

vejce

1.2.7 Ansamycin s naftalenovým kruhem:
Rifaximin
Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

skot

0,060

mléko

1.2.8 Pleuromutiliny:
Tiamulin
Povaha reziduí (vejce kura domácího): původní látka
Povaha reziduí (ostatní suroviny): suma metabolitů, které mohou být hydrolyzovány na 8-alfa-hydroxymutilin

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

prasata, králík

0,100

maso

0,500

játra

kur domácí

0,100

maso, kůže a tuk

1,000

játra

1,000

vejce

krůta

0,100

maso, kůže a tuk

0,300

játra

Valnemulin
Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

prasata

0,050

maso

0,500

játra

0,100

ledviny

1.2.9 Linkosamidy:
Linkomycin
Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

všechny druhy živočichů*

0,100

maso

0,050

tuk, vejce

0,500

játra

1,500

ledviny

0,150

mléko

* Tukem u prasat a drůbeže se rozumí tuk včetně kůže v přirozené podobě.

Masem u ryb se rozumí maso včetně kůže v přirozené podobě.

Pirlimycin
Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

skot

0,100

maso, tuk, mléko

1,000

játra

0,400

ledviny

1.2.10 Aminoglykosidy:
Apramycin
Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

skot*

1,000

maso, tuk

10,000

játra

20,000

ledviny

* Apramycin se nesmí používat u dojnic, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.
Gentamicin
Povaha reziduí: suma gentamicinu C1, C1a, C2 a C2a

Druh živočichů

MLR(mg /kg)

Surovina

skot

0,050

maso, tuk

0,200

játra

0,750

ledviny

0,100

mléko

prasata

0,050

maso, kůže, tuk

0,200

játra

0,750

ledviny

Neomycin včetně framycetinu
Povaha reziduí: neomycin B

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

všechny druhy živočichů*

0,500

maso, tuk, játra, vejce

5,000

ledviny

1,500

mléko

* Tukem u prasat a drůbeže se rozumí tuk včetně kůže v přirozené podobě.

Masem u ryb se rozumí maso včetně kůže v přirozené podobě.

Paromomycin (Aminosidin)
Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

všechny druhy živočichů*

0,500

maso

1,500

játra, ledviny

* Paromomycin (Aminosidin) se nesmí používat u živočichů, jejichž mléko nebo vejce slouží k lidské spotřebě.

Masem u ryb se rozumí maso včetně kůže v přirozené podobě.

Spektinomycin
Povaha reziduí : původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

všechny druhy živočichů*s výjimkou ovcí

0,300

maso

0,500

tuk

1,000

játra

5,000

ledviny

0,200

mléko

ovce

0,300

maso

2,000

játra

5,000

ledviny

0,200

mléko

0,500

tuk

* Tukem u prasat a drůbeže se rozumí tuk včetně kůže v přirozené podobě.

Masem u ryb se rozumí maso včetně kůže v přirozené podobě.
Spektinomycin se nesmí používat u živočichů, jejichž vejce slouží k lidské spotřebě.

Dihydrostreptomycin
Povaha reziduí : původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

skot, ovce

0,500

maso, tuk, játra

1,000

ledviny

0,200

mléko

prasata

0,500

maso, kůže a tuk, játra

1,000

ledviny

Streptomycin
Povaha reziduí : původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

skot, ovce

0,500

maso, tuk, játra

1,000

ledviny

0,200

mléko

prasata

0,500

maso, kůže a tuk, játra

1,000

ledviny

1.2.11 Ostatní antibiotika:
Novobiocin
Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

skot

0,050

mléko

1.2.12 Polypeptidy:
Bacitracin
Povaha reziduí: suma bacitracinu A, B a C

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

skot

0,100

mléko

králík

0,150

maso, tuk, játra, ledviny

1.2.13 Beta-laktamázové inhibitory:
Kyselina klavulanová
Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

skot

0,100

maso, tuk

0,200

játra, mléko

0,400

ledviny

prasata

0,100

maso, kůže a tuk

0,200

játra

0,400

ledviny

1.2.14 Polymyxiny
Kolistin
Povaha reziduí : původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

všechny druhy živočichů*

0,150

maso, tuk, játra

0,200

ledviny

0,050

mléko

0,300

vejce

* Tukem u prasat a drůbeže se rozumí tuk včetně kůže v přirozené podobě.

Masem u ryb se rozumí maso včetně kůže v přirozené podobě.

2. ANTIPARAZITICKÉ LÁTKY

2.1 Endoparazitika

2.1.1 Salicylanilidy:
Klosantel
Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

skot

1,000

maso, játra

3,000

ledviny, tuk

ovce

1,500

maso, játra

5,000

ledviny

2,000

tuk

Rafoxanid
Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

skot *

0,030

maso, tuk

0,010

játra

0,040

ledviny

ovce *

0,100

maso

0,150

játra, ledviny

0,250

tuk

* Rafoxanid se nesmí používat u živočichů, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

2.1.2 Tetra-hydro-imidazoly (imidazolthiazoly):
Levamisol
Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

skot, ovce, prasata, drůbež

0,010

maso, ledviny, tuk

0,100

játra

2.1.3 Benzoimidazoly a pro-benzoimidazoly:
Albendazol
Povaha reziduí: suma albendazol sulfoxidu, albendazol sulfonu a albendazol 2-amino sulfonu, vyjádřená jako albendazol

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

skot, ovce

0,100

maso, tuk, mléko

1,000

játra

0,500

ledviny

Albendazoloxid
Povaha reziduí: suma albendazol sulfoxidu, albendazol sulfonu a albendazol 2-amino sulfonu vyjádřená jako albendazol

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

skot, ovce

0,100

maso, tuk, mléko

1,000

játra

0,500

ledviny

Febantel
Povaha reziduí: suma extrahovaných reziduí, které mohou být oxidovány na oxfendazol

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

prasata, skot, ovce,lichokopytníci

0,050

maso, ledviny, tuk

0,500

játra

skot, ovce

0,010

mléko

Fenbendazol
Povaha reziduí: suma extrahovaných reziduí, které mohou být oxidovány na oxfendazol sulfon

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

prasata, skot, ovce,lichokopytníci

0,050

maso, ledviny, tuk

0,500

játra

skot, ovce

0,010

mléko

Flubendazol
Povaha reziduí (vejce): původní látka
Povaha reziduí (ostatní suroviny): stanoveno jako suma flubendazolu a (2-amino 1H benzymidazol-5-yl) (4 fluoro - phenyl) methanonu

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

prasata, kur domácí, krůty,pernatá zvěř

0,050

maso, kůže a tuk

0,400

játra

0,300

ledviny

kur domácí

0,400

vejce

Mebendazol
Povaha reziduí: suma mebendazolu methyl(5-(1-hydroxy,1-phenyl) methyl-1H-benzimidazol-2-yl) karbamátu a (2-amino-1H-benzimidazol-5-yl) phenylmethanonu, vyjádřená jako ekvivalent mebendazolu

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

ovce*, kozy*, lichokopytníci*

0,060

maso, ledviny, tuk

0,400

játra

* Mebendazol se nesmí používat u živočichů, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.
Netobimin*
Povaha reziduí: suma albendazolu oxid, albendazolu sulfonu a albendazolu 2-amino-sulfonu, stanovených jako albendazol

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

skot, ovce

0,100

maso, tuk, mléko

1,000

játra

0,500

ledviny

* Netobimin se používá pouze pro orální aplikace.
Oxfendazol
Povaha reziduí: suma extrahovaných reziduí, které mohou být oxidovány na oxfendazol sulfon

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

prasata, skot, ovce,lichokopytníci

0,050

maso, ledviny, tuk

0,500

játra

skot, ovce

0,010

mléko

Oxibendazol
Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

prasata

0,100

maso, ledviny

0,200

játra

0,500

kůže a tuk

Thiabendazol
Povaha reziduí: suma thiabendazolu a 5-hydroxythiabendazolu

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

skot

0,100

maso, játra, ledviny, tuk, mléko

Triklabendazol
Povaha reziduí: suma extrahovatelných reziduí, která mohou být oxidována na ketotriklabendazol

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

skot*, ovce*

0,100

maso, játra, ledviny

* Triklabendazol se nesmí používat u živočichů, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

2.1.4 Fenolové deriváty včetně salicylanidů:
Nitroxinil
Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

skot, ovce

0,400

maso, ledviny

0,020

játra

0,200

tuk

Oxyklozanid
Povaha reziduí : původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

skot

0,020

maso, tuk

0,500

játra

0,100

ledviny

0,010

mléko

ovce*

0,020

maso, tuk

0,500

játra

0,100

ledviny

* Oxyklozanid se nesmí používat u ovcí, jejichž mléko slouží k lidské spotřebě.

2.1.5 Benzensulfonamidy:
Chlorsulon
Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

skot

0,035

maso

0,100

játra

0,200

ledviny

2.1.6 Deriváty piperazinu
Piperazin
Povaha reziduí : původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

prasata

0,400

maso

0,800

kůže a tuk

2,000

játra

1,000

ledviny

kur domácí

2,000

vejce

2.2 Ektoparazitika

2.2.1 Organofosfáty:
Diazinon
Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

skot, ovce, koza, prasata

0,020

maso, játra, ledviny

0,700

tuk

skot, ovce, koza

0,020

mléko

Foxim
Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

ovce *

0,050

maso, ledviny

0,400

tuk

prasata

0,020

maso, játra, ledviny

0,700

kůže a tuk

* Foxim se nesmí používat u ovcí, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.
Kumafos
Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichů

MLR (mg/kg)

Surovina

včely

0,100

med

2.2.2 Formamidy:
Amitraz
Povaha reziduí: suma amitrazu a všech metabolitů obsahujících 2,4-dimetylanilin vyjádřená jako amitraz

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

skot

0,200

játra, ledviny, tuk

0,010

mléko

ovce

0,100

játra

0,200

ledviny

0,400

tuk

0,010

mléko

prasata

0,200

játra, ledviny

0,400

kůže a tuk

včely

0,200

med

2.2.3 Pyrethroidy:
Cyfluthrin
Povaha reziduí: suma izomerů cyfluthrinu

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

skot

0,010

maso, játra, ledviny

0,050

tuk

0,020

mléko

Cyhalothrin
Povaha reziduí: suma izomerů cyhalothrinu

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

skot

0,050

ledviny, mléko

0,500

tuk

Cypermethrin
Povaha reziduí: suma izomerů cypermethrinu

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

lososovití

0,050

maso a kůže v přirozené podobě

Deltamethrin
Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

skot

0,010

maso, játra, ledviny

0,050

tuk

0,020

mléko

ovce *

0,010

maso, játra, ledviny

0,050

tuk

ryby

0,010

maso a kůže v přirozené podobě

* Deltamethrin se nesmí používat u ovcí, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.
Flumethrin
Povaha reziduí: suma trans Z-izomerů flumethrinu

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

skot

0,010

maso, ledviny

0,020

játra

0,150

tuk

0,030

mléko

ovce *

0,010

maso, ledviny

0,020

játra

0,150

tuk

* Flumethrin se nesmí používat u ovcí, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.
Permethrin
Povaha reziduí : suma izomerů permethrinu

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

skot

0,050

maso, játra, ledviny, mléko

0,500

tuk

2.2.4 Deriváty acylmočoviny:
Diflubenzuron
Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

lososovití

1,000

maso a kůže v přirozené podobě

Teflubenzuron
Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

lososovití

0,500

maso a kůže v přirozené podobě

2.2.5 Deriváty pyrimidinu:
Dicyclanil
Povaha reziduí: suma dicyclanilu a 2,4,6-triamino-pyrimidin-5-carbonitrilu

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

ovce*

0,200

maso

0,400

játra, ledviny

0,150

tuk

* Dicyclanil se nesmí používat u ovcí, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

2.2.6 Deriváty triazinu:
Cyromazin
Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

ovce*

0,300

maso, játra, ledviny, tuk

* Cyromazin se nesmí používat u ovcí, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

2.3 Endo- a ektoparazitika

2.3.1 Avermektiny:
Abamektin
Povaha reziduí: avermektin B1a

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

skot

0,020

játra

0,010

tuk

ovce*

0,020

maso, ledviny

0,025

játra

0,050

tuk

* Abamektin se nesmí používat u ovcí, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.
Doramektin
Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

skot *

0,010

maso

0,100

játra

0,030

ledviny

0,150

tuk

prasata, ovce *,vysoká zvěř včetně soba

0,020

maso

0,050

játra

0,030

ledviny

0,100

tuk

* Doramektin se nesmí používat u dojnic a ovcí, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.
Emamektin
Povaha reziduí: emamektin B1a

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

lososovití

0,100

maso a kůže v přirozené podobě

Eprinomektin
Povaha reziduí: eprinomektin B1a

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

skot

0,050

maso

1,500

játra

0,300

ledviny

0,250

tuk

0,020

mléko

Ivermektin
Povaha reziduí: 22,23-dihydro-avermektin B1a (metabolit H2B1a)

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

skot

0,100

játra

0,040

tuk

prasata, ovce, lichokopytníci

0,015

játra

0,020

tuk

vysoká zvěř, včetně soba

0,020

maso, ledviny

0,050

játra

0,100

tuk

Moxidektin
Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

skot, ovce, lichokopytníci

0,050

maso, ledviny

0,100

játra

0,500

tuk

skot

0,040

mléko

2.4 Antiprotozoa

2.4.1 Deriváty triazintrionu:
Toltrazuril
Povaha reziduí: toltrazuril sulfon

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

prasata

0,100

maso

0,500

játra

0,250

ledviny

0,150

kůže a tuk

kur domácí *, krůta

0,100

maso

0,600

játra

0,400

ledviny

0,200

kůže a tuk

* Toltrazuril se nesmí používat u nosnic, jejichž vejce jsou určena k lidské spotřebě.

2.4.2 Deriváty quinazolonu:
Halofuginon
Povaha reziduí : původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

Skot*

0,010

maso

0,030

játra, ledviny

0,025

tuk

* Halofuginon se nesmí používat u dojnic, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

2.4.3 Karbanilidy:
Imidokarb
Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

skot

0,300

maso

2,000

játra

1,500

ledviny

0,050

tuk, mléko

3. LÁTKY ÚČINNÉ NA NERVOVÝ SYSTÉM

3.1 Látky účinné na centrální nervový systém

3.1.1 Butyrofenonové tranquilizéry:
Azaperon
Povaha reziduí: suma azaperonu a azaperolu

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

prasata

0,100

maso, játra, ledviny, kůže a tuk

3.2 Látky účinné na autonomní nervový systém

3.2.1 Anti-adrenergika:
Karazolol
Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

skot

0,005

maso, tuk

0,015

játra, ledviny

0,001

mléko

prasata

0,005

maso, kůže a tuk

0,025

játra, ledviny

3.2.2 Beta-2-sympatomimetické látky:
Klenbuteroliumchlorid
Povaha reziduí: klenbuterol

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

skot

0,0001

maso

0,0005

játra, ledviny

0,00005

mléko

lichokopytníci

0,0001

maso

0,0005

játra, ledviny

4. PROTIZÁNĚTLIVÉ LÁTKY

4.1 Nesteroidní protizánětlivé látky

4.1.1 Deriváty kyseliny arylpropionové:
Karprofen
Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

skot *, lichokopytníci

0,500

maso

1,000

játra, ledviny, tuk

* Karprofen se nesmí používat u dojnic, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.
Vedaprofen
Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

lichokopytníci

0,050

maso

0,100

játra

1,000

ledviny

0,020

tuk

4.1.2 Deriváty skupiny fenamátu:
Flunixin
Povaha reziduí (mléko skotu): 5-hydroxyflunixin
Povaha reziduí (ostatní suroviny): původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

skot

0,020

maso

0,300

játra

0,100

ledviny

0,030

tuk

0,040

mléko

prasata

0,050

maso

0,200

játra

0,030

ledviny

0,010

kůže a tuk

lichokopytníci

0,010

maso

0,100

játra

0,200

ledviny

0,020

tuk

Kyselina tolfenamová
Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

skot

0,050

maso, mléko

0,400

játra

0,100

ledviny

prasata

0,050

maso

0,400

játra

0,100

ledviny

4.1.3 Deriváty oxikamu:
Meloxikam
Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

skot

0,020

maso

0,065

játra, ledviny

0,015

mléko

prasata

0,020

maso

0,065

játra, ledviny

lichokopytníci

0,020

maso

0,065

játra, ledviny

5. KORTIKOIDY

5.1 Glukokortikoidy
Betamethazon
Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

skot

0,00075

maso, ledviny

0,002

játra

0,0003

mléko

prasata

0,00075

maso, ledviny

0,002

játra

Dexamethazon
Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

skot, prasata, lichokopytníci

0,00075

maso, ledviny

0,002

játra

skot

0,0003

mléko

Prednisolon
Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

skot

0,004

maso, tuk

0,010

játra, ledviny

0,006

mléko

Metylprednisolon
Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

skot*

0,010

maso, tuk, játra, ledviny

* Metylprednisolon se nesmí používat u skotu, jejichž mléko a produkty slouží k lidské spotřebě.

6. LÁTKY PŮSOBÍCÍ NA REPRODUKČNÍ SYSTÉM

6.1 PROGESTAGENY
Chlormadinon*
Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

skot

0,004

tuk

0,002

játra

0,0025

mléko

* Chlormadinon se používá pouze pro zootechnické účely.
Flugeston acetát*
Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

ovce, kozy

0,001

mléko

* Flugeston acetát se používá pouze pro intravaginální aplikaci pro zootechnické účely.

SKUPINA II

1. Anorganické chemické látky:

Farmakologicky aktivní látky

Druh živočichů

Další ustanovení

Aspartan hořečnatý

všechny druhy živočichů

Benzoan vápenatý

všechny druhy živočichů

Bromid draselný

všechny druhy živočichů

Bromid sodný

všechny druhy savců produkující potraviny

pouze pro lokální použití

Citran hořečnatý

všechny druhy živočichů

Dichloroizokyanurát sodný

skot, ovce, koza

pouze pro lokální použití

Distearan hlinitý

všechny druhy živočichů

DL-aspartan draselný

všechny druhy živočichů

Dusičnan draselný

všechny druhy živočichů

Enantát měďnatý

všechny druhy živočichů

Fosforečnan hlinitý

všechny druhy živočichů

Fosforečnan hořečňatý

všechny druhy živočichů

Fosforečnan vápenatý

všechny druhy živočichů

Fosfornan sodný

všechny druhy živočichů

Fosfornan vápenatý

všechny druhy živočichů

Galát vizmutitý zásaditý

všechny druhy živočichů

pouze pro orální použití

Glukoheptonan vápenatý

všechny druhy živočichů

Glukonan kobaltnatý

všechny druhy živočichů

Glukonan měďnatý

všechny druhy živočichů

Glukonan nikelnatý

všechny druhy živočichů

Glukonan vápenatý

všechny druhy živočichů

Glukonan zinečnatý

všechny druhy živočichů

Glukonoglukoheptonan vápenatý

všechny druhy živočichů

Glukuronan draselný

všechny druhy živočichů

Glutaman hořečnatý

všechny druhy živočichů

Glutaman vápenatý

všechny druhy živočichů

Glycerofosforečnan draselný

všechny druhy živočichů

Glycerofosforečnan hořečnatý

všechny druhy živočichů

Glycerofosforečnan sodný

všechny druhy živočichů

Glycerofosforečnan vápenatý

všechny druhy živočichů

Hořčík

všechny druhy živočichů

Hydroxid hořečnatý

všechny druhy živočichů

Hydroxid vápenatý

všechny druhy živočichů

Chlorid amonný

všechny druhy živočichů

Chlorid kobaltnatý

všechny druhy živočichů

Chlorid měďnatý

všechny druhy živočichů

Chlorid vápenatý

všechny druhy živočichů

Chlorid zinečnatý

všechny druhy živočichů

Chlorid železnatý

všechny druhy živočichů

Chloristan sodný

skot

pouze pro lokální použití

Jablečnan vápenatý

všechny druhy živočichů

Jod a anorganické sloučeniny jodu včetně:

- Jodid sodný a jodid draselný
- Jodičnan sodný a jodičnan draselný

- Jodofory (včetně polyvinylpyrolidonu s komplexně vázaným jodem)

všechny druhy živočichů

 

Křemičitan hlinitohořečnatý

všechny druhy živočichů

Křemičitan vápenatý

všechny druhy živočichů

Kyselina boritá a boráty

všechny druhy živočichů

Kyselina chlorovodíková

všechny druhy živočichů

pro použití jako excipient

Laktoglukonan vápenatý

všechny druhy živočichů

Methionát měďnatý

všechny druhy živočichů

Octan hlinitý zásaditý

všechny druhy živočichů

Octan hořečnatý

všechny druhy živočichů

Octan vápenatý

všechny druhy živočichů

Octan zinečnatý

všechny druhy živočichů

Olean zinečnatý

všechny druhy živočichů

Orotan hořečnatý

všechny druhy živočichů

Oxid hořečnatý

všechny druhy živočichů

Oxid kobaltitý

všechny druhy živočichů

Oxid kobaltnatý

všechny druhy živočichů

Oxid měďnatý

všechny druhy živočichů

Oxid měďný

všechny druhy živočichů

Oxid vápenatý

všechny druhy živočichů

Peroxid vodíku

všechny druhy živočichů

Polyfosforečnany vápenaté

všechny druhy živočichů

Propionan sodný

všechny druhy živočichů

Propionan vápenatý

všechny druhy živočichů

Salicylan vizmutitý zásaditý

všechny druhy živočichů

pouze pro orální použití

Salicylan hlinitý zásaditý

skot

pouze pro orální aplikaci,
nepoužívat u živočichů, jejichž
mléko je určeno k lidskéspotřebě

Selenan barnatý

skot, ovce

Selenan draselný

všechny druhy živočichů

Selenan sodný

všechny druhy živočichů

Seleničnan sodný

všechny druhy živočichů

Síra

všechny druhy živočichů

Síran hořečnatý

všechny druhy živočichů

Síran kobaltnatý

všechny druhy živočichů

Síran měďnatý

všechny druhy živočichů

Síran nikelnatý

všechny druhy živočichů

Síran vápenatý

všechny druhy živočichů

Síran železnatý

všechny druhy živočichů

Stearan hořečnatý

všechny druhy živočichů

Stearan vápenatý

všechny druhy živočichů

Stearan zinečnatý

všechny druhy živočichů

Trikřemičitan hořečnatý

všechny druhy živočichů

Tristearan hlinitý

všechny druhy živočichů

Uhličitan hořečnatý

všechny druhy živočichů

Uhličitan kobaltnatý

všechny druhy živočichů

Uhličitan vápenatý

všechny druhy živočichů

Uhličitan vizmutitý zásaditý

všechny druhy živočichů

pouze pro orální použití

2. Organické chemické látky:

Farmakologicky aktivní látky

Druh živočichů

Další ustanovení

Acetylcystein

všechny druhy živočichů

Acetylsalicylan DL-lysinu

všechny druhy živočichů s výjimkou ryb

nepoužívat u živočichů, jejichž mléko nebo vejce jsou určeny k lidské spotřebě

Acetylsalicylan sodný

všechny druhy živočichů s výjimkou ryb

nepoužívat u živočichů, jejichž mléko nebo vejce jsou určeny k lidské spotřebě

Alantoin

všechny druhy živočichů

pouze k lokální aplikaci

Alfakalcidol

skot

pouze pro rodící krávy

Alfaprostol

skot, prasata, lichokopytníci, králíci

Alkoholy tuku z ovčí vlny

všechny druhy živočichů

pouze pro lokální použití

Aminoethyldihydrogenfosfat

všechny druhy živočichů

Amprolium

drůbež

pouze pro orální použití

Apramycin

prasata, králík

pouze pro orální použití

ovce

nepoužívat u ovcí, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě

kur domácí

nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena k lidské spotřebě

Aspartan vápenatý

všechny druhy živočichů

 

Aspartan zinečnatý

všechny druhy živočichů

Atropin

všechny druhy živočichů

Aza-gly-nafarelin

lososovití

nepoužívat u ryb, jejichž vejce slouží lidské spotřebě

Azamethiphos

lososovití

Bacitracin

skot

pouze pro intramamární použití u laktujících krav a pro všechny tkáně vyjma mléka

Benzalkoniumchlorid

všechny druhy živočichů

pouze pro použití jako excipient v koncentracích do 0,05%

Benzokain

lososovití

Benzylalkohol

všechny druhy živočichů

pro použití jako excipient

Benzylparaben sodný

všechny druhy živočichů

Betain

všechny druhy živočichů

Betain-glukuronat

všechny druhy živočichů

Biotin

všechny druhy živočichů

Bituminosulfonáty, amonné a sodné soli

všechny druhy savců produkující potraviny

pouze pro lokální použití; nepoužívat u živočichů, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě

Boromravenčnan sodný

všechny druhy živočichů

Bromhexin

skot, prasata, drůbež

nepoužívat u živočichů, jejichž mléko nebo vejce jsou určeny k lidské spotřebě

Bronopol

ryby

Brotizolam

skot

pouze pro terapeutické použití

Buserelin

všechny druhy živočichů

Butafosfan

skot

pouze pro intravenózní použití

Butan

všechny druhy živočichů

Butanol

všechny druhy živočichů

pro použití jako excipient

Butorfanoliumhydrogen tartarat

lichokopytníci

pouze pro intravenózní podání

Butylparaben

všechny druhy živočichů

Butylparaben sodný

všechny druhy živočichů

Butylskopolaminiumbromid

všechny druhy živočichů

Cefacetril

skot

pouze pro intramamární použití a u všech tkání s výjimkou mléka

Cefalonium

skot

pouze pro intramamární použití a léčbu oka a u všech tkání s výjimkou mléka

Cefazolin

ovce, koza, skot

pouze intramamárně s výjimkou situace, kdy je vemeno použito k lidské spotřebě

Cefoperazon

skot

pouze pro intramamární použití u laktujících krav a u všech tkání s výjimkou mléka

Cetrimid

všechny druhy živočichů

Cetylstearylalkohol

všechny druhy živočichů

Cetylstearylsíran sodný

všechny druhy živočichů

pouze pro lokální použití

D-Phe 6 luteinizační hormon-uvolňující hormon

všechny druhy živočichů

Dekokvinat

skot, ovce

pouze pro orální použití; nepoužívat u živočichů, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě

Dembrexin

lichokopytníci

Denaveriniumchlorid

skot

Deslorelin acetát

lichokopytníci

Detomidin

skot, lichokopytníci

pouze pro terapeutické použití

Dexpanthenol

všechny druhy živočichů

Diethylenglykolmonoethyl ether

skot, prasata

Diethylftalat

všechny druhy živočichů

Dijodtyrosin

všechny druhy savců produkující potraviny

Diklazuril

ovce

pouze pro orální použití u jehňat

Dimethylftalat

všechny druhy živočichů

Dinoprost

všechny druhy savců produkující potraviny

Dinoprost trometamol

všechny druhy savců produkující potraviny

Diprofylin

všechny druhy živočichů

Doxapram

všechny druhy savců produkující potraviny

Dusičnan vizmutitý zásaditý

skot

pouze pro intramamární použití

Enilkonazol

skot, lichokopytníci

pouze pro místní použití

Ergometriniumhydrogen maleinat

všechny druhy savců produkující potraviny

pouze pro použití u rodících živočichů

17ß-Estradiol

všechny druhy savců produkující potraviny

pouze pro terapeutické a zootechnické použití

Etamifylinkamsylat

všechny druhy živočichů

Etamsylat

všechny druhy živočichů

Ethanol

všechny druhy živočichů

pro použití jako excipient

Ethanolamin

všechny druhy živočichů

Ethanolamin-glukuronat

všechny druhy živočichů

Ethyllaktat

všechny druhy živočichů

Etiproston trometamol

skot, prasata

Fenol

všechny druhy živočichů

Fenpipramidiumchlorid

lichokopytníci

pouze pro intravenózní použití

Fertirelinacetat

skot

Floroglucinol

všechny druhy živočichů

Flumethrin

včely (med)

Fluvalinat

včela

Furosemid

skot, lichokopytníci

pouze pro intravenózní použití

Fytomenadion (Vitamin K 1 )

všechny druhy živočichů

Glukonan manganatý

všechny druhy živočichů

pouze pro orální použití

Glycerofosforečnan manganatý

všechny druhy živočichů

pouze pro orální použití

Glycerolformal

všechny druhy živočichů

Glyceromakrogol-350-kokoat

všechny druhy živočichů

pouze pro lokální použití

Glycosaminoglykanpolysulfát

lichokopytníci

Gonadorelin (GNRH)

všechny druhy živočichů

Heptaminol

všechny druhy živočichů

Hesperidin

lichokopytníci

Hesperidinmethylchalkon

lichokopytníci

Hexetidin

lichokopytníci

pouze pro lokální použití

Hydrogenricinomakrogol se 40 až 60 oxyethylenovými jednotkami

všechny druhy živočichů

pro použití jako excipient

Hydrochlorthiazid

skot

Hydrokortison

všechny druhy živočichů

pouze pro lokální použití

Hydroxyetylsalicylát

všechny druhy živočichů s výjimkou ryb

pouze k lokální aplikaci

Hydroxychinolin

všechny druhy savců produkující potraviny

pouze pro lokální použití u novorozených mláďat

Chlorfenamin

všechny druhy savců produkující potraviny

Chlorhexidin

všechny druhy živočichů

pouze pro lokální použití

Chlorid manganatý

všechny druhy živočichů

pouze pro orální použití

Chlorkresol

všechny druhy živočichů

Isobutan

všechny druhy živočichů

Isofluran

lichokopytníci

pouze pro anestetické použití

Isoxsuprin

skot, lichokopytníci

pouze pro terapeutické použití

Karbetocin

všechny druhy savců produkující potraviny

Ketamin

všechny druhy živočichů

Ketanseriniumtartarat

lichokopytníci

Ketoprofen

skot, prasata, lichokopytníci

Klazuril

holubi

Kloprostenol

skot, prasata, lichokopytníci

Kofein

všechny druhy živočichů

Kokoamidodimethylbetainy

všechny druhy živočichů

pro použití jako excipient

Kortikotropin

všechny druhy živočichů

Kyselina acetylsalicylová

všechny druhy živočichů s výjimkou ryb

nepoužívat u živočichů, jejichž mléko nebo vejce jsou určeny k lidské spotřebě

Kyselina jablečná

všechny druhy živočichů

pro použití jako excipient

Kyselina huminová a její sodné soli

všechny druhy živočichů

pouze pro orální použití

Kyselina listová

všechny druhy živočichů

Kyselina mléčná

všechny druhy živočichů

Kyselina peroctová

všechny druhy živočichů

Kyselina salicylová

všechny druhy živočichů mimo ryby

pouze pro lokální použití

Kyselina tiludronová, dvojsodná sůl

lichokopytníci

pouze pro intravenózní použití

Kyselina vinná a její soli (Na, K, Ca)

všechny druhy živočichů

pro použití jako excipient

Kyseliny alkylbenzensulfonové lineární s alkylovými řetězci od C 9 do C 13 , obsahujícími méně než 2,5% řetězců delších než C 13

skot

pouze pro lokální použití

Laurylsíran amonný

všechny druhy živočichů

Lecirelin

skot, lichokopytníci, králíci

Levomethadon

lichokopytníci

pouze pro intravenózní použití

Levothyroxin

všechny druhy savců produkující potraviny

Lidokain

lichokopytníci

pouze jako lokální a regionální anestetikum

Lidský choriový gonadotropin (HCG)

všechny druhy živočichů

Lidský menopauzální močový gonadotropin (HMG)

skot

Lobelin

všechny druhy živočichů

Luprostiol

všichni savci

Makrogolhydroxystearat 15

všechny druhy živočichů

pro použití jako excipient

Makrogolstearaty s 8 až 40 oxyethylenovými jednotkami

všechny druhy živočichů

pro použití jako excipient

Manganpidolat

všechny druhy živočichů

pouze pro orální použití

Mecilinam

skot

pouze pro intrauterinní použití

Medroxyprogesteronacetat

ovce

pouze pro intravaginální použití k zootechnickým účelům

Melatonin

ovce, kozy

Menadion (Vitamin K 3 )

všechny druhy živočichů

Menbuton

skot, ovce, koza, prasata, lichokopytníci

Menthol

všechny druhy živočichů

Mepivakain

lichokopytníci

pouze pro intraartikulární a epidurální použití jako lokální anestetikum

Merkaptaminchlorid

všechny druhy savců produkující potraviny

Metacainiummesilat

ryby

pouze pro použití ve vodě

Methylnikotinat

skot, lichokopytníci

pouze pro lokální použití

Methylpyrrolidon

všechny druhy živočichů

2-Methyl-2-fenoxypropanoat sodný

skot, koza, prasata, lichokopytníci

Methylsalicylat

všechny druhy živočichů mimo ryby

pouze pro lokální použití

Miripiriumchlorid (Quatresin)

všechny druhy živočichů

pouze pro použití jako konzervační přísada v koncentraci do 0,5%

Natamycin

skot, lichokopytníci

pouze pro lokální použití

Neostigmin

všechny druhy živočichů

Nikoboxil

lichokopytníci

pouze pro lokální použití

Nonivamid

lichokopytníci

pouze pro lokální použití

Novobiocin

skot

pouze pro intramamární použití a u všech tkání s výjimkou mléka

Octan deslorelinu

lichokopytníci

Omeprazol

lichokopytníci

pouze pro orální použití

Oleyloleat

všechny druhy živočichů

pouze pro lokální použití

Organické sloučeniny jodu - Jodoform

všechny druhy živočichů

Oxid manganičitý

všechny druhy živočichů

pouze pro orální použití

Oxid manganitý

všechny druhy živočichů

pouze pro orální použití

Oxytocin

všechny druhy savcůprodukující potraviny

Pankreatin

všechny druhy savcůprodukující potraviny

pouze pro lokální použití

Pantothenan vápenatý

všechny druhy živočichů

Papain

všechny druhy živočichů

Papaverin

skot

pouze pro novorozená telata

Paracetamol

prasata

pouze pro orální použití

Parkonazol

perlička

Piperaziniumdichlorid

kur domácí

všechny tkáně s výjimkou vajec

Piperonylbutoxid

skot, ovce, koza,lichokopytníci

pouze pro lokální použití

Polykresulen

všechny druhy živočichů

pouze pro lokální použití

Prazikvantel

ovce

Pretkamid (krotetamid a kropropamid)

všechny druhy savcůprodukující potraviny

Prokain

všechny druhy živočichů

Propan

všechny druhy živočichů

Propylenglykol

všechny druhy živočichů

Pyranteliumembonat

lichokopytníci

Pyrrolidon

všechny druhy živočichů

v parenterálních dávkáchdo 40 mg/kg živé váhy

Ribonuklean manganatý

všechny druhy živočichů

pouze pro orální použití

Riconomakrogol se 30 až 40oxyethylenovými jednotkami

všechny druhy živočichů

pro použití jako excipient

Rifaximin

všechny druhy savců produkující potraviny

pouze pro lokální použití

skot

pouze intramamárně s vyjímkou
situace, kdy je vemeno použitok lidské spotřebě

R-Kloprostenol

skot, prasata, lichokopytníci

 

Romifidin

lichokopytníci

pouze pro terapeutické použití

Rybí olej

všechny druhy živočichů

pouze pro lokální použití

Salicylan hlinitý zásaditý

všechny druhy živočichů mimo ryby

pouze pro lokální použití,
nepoužívat u živočichů, jejichžmléko slouží k lidské spotřebě

Salicylan sodný

všechny druhy živočichů mimo ryby

pouze pro lokální použití

Sérový gonadotropin březíchklisen (PMSG)

všechny druhy živočichů

Síran manganatý

všechny druhy živočichů

pouze pro orální použití

Sodná sůl thiopentalu

všechny druhy živočichů

pouze pro intravenózní použití

Sodná sůl tosylchloramidu

ryby

pouze pro použití ve vodě

skot

pouze pro lokální použití

Somatosalm

losos

 

Sorbitantrioleat

všechny druhy živočichů

Strychnin

skot

pouze pro orální použití v dávcedo 0,1 mg/kg živé váhy

Sulfogvajacol

všechny druhy živočichů

Tanin

všechny druhy živočichů

Tekutý parafín nízké až vysoké viskozity včetně mikrokrystalických vosků v rozmezí C10-C60; alifatické, rozvětvené alifatické a acyklické

všechny druhy živočichů

nezahrnující aromatické anenasycené

Terpinhydrat

skot, ovce, koza, prasata

Tetrakain

všechny druhy živočichů

pouze pro anestetické použití

Theobromin

všechny druhy živočichů

Theofylin

všechny druhy živočichů

Thiamylal

všechny druhy savců produkující potraviny

pouze pro intravenózní použití

Thiomersal

všechny druhy živočichů

pouze pro použití jako
konzervační látka
v multidávkových vakcínáchdo 0,02%

Thymol

všechny druhy živočichů

Tiaprost

skot, ovce, prasata, lichokopytníci

Timerfonat

všechny druhy živočichů

pouze pro použití jako
konzervační látka
v multidávkových vakcínáchdo 0,02 %

Toldimfos

všechny druhy živočichů

Trichlormethiazid

všechny druhy savců produkující potraviny

Trimethylfloroglucin

všechny druhy živočichů

Uhličitan manganatý

všechny druhy živočichů

pouze pro orální použití

Vápenatá sůl karbasalatu

všechny druhy živočichů s výjimkou ryb

nepoužívat u živočichů, jejichž
mléko nebo vejce jsou určenyk lidské spotřebě

Vetrabutiniumchlorid

prasata

Vinkamin

skot

pouze pro novorozené živočichy

Vitamin A

všechny druhy živočichů

Vitamin B 1

všechny druhy živočichů

Vitamin B 2

všechny druhy živočichů

Vitamin B 3

všechny druhy živočichů

Vitamin B 5

všechny druhy živočichů

Vitamin B 6

všechny druhy živočichů

Vitamin B 12

všechny druhy živočichů

Vitamin D

všechny druhy živočichů

Vitamin E

všechny druhy živočichů

Xylazin hydrochlorid

skot, lichokopytníci

Xylaziniumchlorid

skot, lichokopytníci

3. Látky všeobecně považované za bezpečné:

Farmakologicky aktivní látky

Druh živočichů

Další ustanovení

Absinthium extract

všechny druhy živočichů

Acetylmethionin

všechny druhy živočichů

Adenosin a jeho 5-mono, 5-di a 5-trifosfáty

všechny druhy živočichů

Alanin

všechny druhy živočichů

Arginin

všechny druhy živočichů

Asparagin

všechny druhy živočichů

Benzoylbenzoat

všechny druhy živočichů

Benzylparaben

všechny druhy živočichů

Boroglukonan vápenatý

všechny druhy živočichů

Cineol (Eukalyptol)

všechny druhy živočichů

Citronan vápenatý

všechny druhy živočichů

Citronan amonno-železitý

všechny druhy živočichů

Citrulin

všechny druhy živočichů

Cystein

všechny druhy živočichů

Cytidin a jeho 5-mono, 5-di a 5-trifosfáty

všechny druhy živočichů

Ferridextran

všechny druhy živočichů

Diethylsebekat

všechny druhy živočichů

Dimethylacetamid

všechny druhy živočichů

Dimethylsulfoxid

všechny druhy živočichů

Dimetikon

všechny druhy živočichů

 

Natriumdokusat (Dioktylsulfojantaran sodný)

všechny druhy živočichů

Disiřičitan sodný

všechny druhy živočichů

Epinefrin

všechny druhy živočichů

Ethyloleat

všechny druhy živočichů

Fenylalanin

všechny druhy živočichů

Folikulotropin (přírodní FSH ze všechdruhů a jejich syntetické analogy)

všechny druhy živočichů

Formaldehyd

všechny druhy živočichů

Natriumhydroxymethansulfinat

všechny druhy živočichů

Fosfornan hořečnatý

všechny druhy živočichů

Glukoheptonan železitý

všechny druhy živočichů

Glukonan hořečnatý

všechny druhy živočichů

Glutamin

všechny druhy živočichů

Glutaral

všechny druhy živočichů

Glycin

všechny druhy živočichů

Guajacol

všechny druhy živočichů

Guanosin a jeho 5-mono, 5-di a 5-trifosfáty

všechny druhy živočichů

Heparin a jeho soli

všechny druhy živočichů

Histidin

všechny druhy živočichů

Hydroxid hlinitý

všechny druhy živočichů

Chlorid hořečnatý

všechny druhy živočichů

Chlorid sodný

všechny druhy živočichů

Cholin

všechny druhy živočichů

Choriogonadotropin alfa (přírodní HCG ajeho syntetické analogy)

všechny druhy živočichů

Chromoglykan disodný

všechny druhy živočichů

Chymotrypsin

všechny druhy živočichů

Inosin a jeho 5-mono, 5-di a 5-trifosfáty

všechny druhy živočichů

 

Inositol

všechny druhy živočichů

Isoleucin

všechny druhy živočichů

Isopropylalkohol

všechny druhy živočichů

Kafr

všechny druhy živočichů

pouze pro vnější použití

Kardamomový extrakt

všechny druhy živočichů

Karnitin

všechny druhy živočichů

Kyselina asparagová

všechny druhy živočichů

Kyselina edetová a soli

všechny druhy živočichů

Kyselina glutamová

všechny druhy živočichů

Kyselina hyaluronová

všechny druhy živočichů

Kyselina mravenčí

všechny druhy živočichů

Kyselina orotová

všechny druhy živočichů

Kyselina thioktová (Kyselina alfa-lipoová)

všechny druhy živočichů

Lanolin

všechny druhy živočichů

Laurylsíran sodný

všechny druhy živočichů

Leucin

všechny druhy živočichů

Lutropin (přírodní LH ze všech druhů ajejich syntetické analogy)

všechny druhy živočichů

Lysin

všechny druhy živočichů

Makrogoly (molekulová hmotnost od 200do 10 000)

všechny druhy živočichů

Mannitol

všechny druhy živočichů

Methionin

všechny druhy živočichů

Methylester kyseliny benzoové

všechny druhy živočichů

Močovina

všechny druhy živočichů

Monostearan hlinitý

všechny druhy živočichů

Montanid

všechny druhy živočichů

Orgotein

všechny druhy živočichů

Ornithin

všechny druhy živočichů

Oxid zinečnatý

všechny druhy živočichů

Pepsin

všechny druhy živočichů

Poloxalen

všechny druhy živočichů

 

Poloxamer

všechny druhy živočichů

 

Polysorbát 80

všechny druhy živočichů

Prolin

všechny druhy živočichů

Serin

všechny druhy živočichů

Serotonin

všechny druhy živočichů

Síran amonný

všechny druhy živočichů

Síran zinečnatý

všechny druhy živočichů

Stearan sodný

všechny druhy živočichů

Thioglycerol

všechny druhy živočichů

Thiosíran sodný

všechny druhy živočichů

Threonin

všechny druhy živočichů

Thymidin

všechny druhy živočichů

Tragant (Klovatina tragantová)

všechny druhy živočichů

Triglyceridy

všechny druhy živočichů

Trypsin

všechny druhy živočichů

Tryptofan

všechny druhy živočichů

Tyrosin

všechny druhy živočichů

Uridin a jeho 5-mono, 5-di a 5-trifosfáty

všechny druhy živočichů

Valin

všechny druhy živočichů

4. Látky používané ve veterinárních homeopatických přípravcích:

Všechny látky užité k přípravě veterinárních homeopatických přípravků, jejichž koncentrace v produktu není vyšší než v ředění 1:10 000.

Farmakologicky aktivní látky

Druh živočichů

Další ustanovení

Adonis vernalis

všechny druhy
živočichů

pouze pro použití ve VHP 2)
připravených podle homeopatického
lékopisu, nepřesahující v přípravcíchkoncentraci 1:100

Aesculus hippocastanum

všechny druhy
živočichů

pouze pro použití ve VHP
připravených podle homeopatického
lékopisu, nepřesahující v přípravcíchkoncentraci 1:10

Agnus castus

všechny druhy
živočichů

pouze pro použití ve VHP
připravených podle homeopatického
lékopisu v koncentracích
odpovídajících matečné tinktuře aředěním z ní

Ailanthus altissima

všechny druhy
živočichů

pouze pro použití ve VHP
připravených podle homeopatického
lékopisu v koncentracích
odpovídajících matečné tinktuře aředěním z ní

Allium cepa

všechny druhy
živočichů

pouze pro použití ve VHP
připravených podle homeopatického
lékopisu v koncentracích
odpovídajících matečné tinktuře aředěním z ní

Apocynum cannabinum

všechny druhy
živočichů

pouze pro použití ve VHP
připravených podle homeopatického
lékopisu, nepřesahující v přípravcích
koncentraci 1:100pouze pro orální použití

Aqua levici

všechny druhy
živočichů

pouze pro použití ve VHP
připravených podle homeopatickéholékopisu

Arnicae radix

všechny druhy
živočichů

pouze pro použití ve VHP
připravených podle homeopatického
lékopisu, nepřesahující v přípravcíchkoncentraci 1:10

Artemisia abrotanum

všechny druhy
živočichů

pouze pro použití ve VHP
připravených podle homeopatického
lékopisu v koncentracích
odpovídajících matečné tinktuře aředěním z ní

Atropa belladonna

všechny druhy
živočichů

pouze pro použití ve VHP
připravených podle homeopatického
lékopisu, nepřesahující v přípravcíchkoncentraci 1:100

Bellis perennis

všechny druhy
živočichů

pouze pro použití ve VHP
připravených podle homeopatického
lékopisu v koncentracích
odpovídajících matečné tinktuře aředěním z ní

Calendula officinalis

všechny druhy
živočichů

pouze pro použití ve VHP
připravených podle homeopatického
lékopisu, nepřesahující v přípravcíchkoncentraci 1:10

Camphora

všechny druhy
živočichů

pouze pro použití ve VHP
připravených podle homeopatického
lékopisu, nepřesahující v přípravcíchkoncentraci 1:100

Cardiospermum
halicacabum

všechny druhy
živočichů

pouze pro použití ve VHP
připravených podle homeopatického
lékopisu v koncentracích
odpovídajících matečné tinktuře aředěním z ní

Convallaria majalis

všechny druhy
živočichů

pouze pro použití ve VHP
připravených podle homeopatického
lékopisu, nepřesahující v přípravcíchkoncentraci 1:100

Crataegus

všechny druhy
živočichů

pouze pro použití ve VHP
připravených podle homeopatického
lékopisu v koncentracích
odpovídajících matečné tinktuře aředěním z ní

Echinacea

všechny druhy
živočichů

pouze pro použití ve VHP
připravených podle homeopatického
lékopisu v koncentracích
odpovídajících matečné tinktuře a
ředěním z ní
pouze pro lokální použití
pouze pro použití ve VHP
připravených podle homeopatického
lékopisu, nepřesahující v přípravcíchkoncentraci 1:10

Eucalyptus globulus

všechny druhy
živočichů

pouze pro použití ve VHP
připravených podle homeopatického
lékopisu v koncentracích
odpovídajících matečné tinktuře aředěním z ní

Euphrasia officinalis

všechny druhy
živočichů

pouze pro použití ve VHP
připravených podle homeopatického
lékopisu v koncentracích
odpovídajících matečné tinktuře aředěním z ní

Ginkgo biloba

všechny druhy
živočichů

pouze pro použití ve VHP
připravených podle homeopatického
lékopisu, nepřesahující v přípravcíchkoncentraci 1:1 000

Ginseng

všechny druhy
živočichů

pouze pro použití ve VHP
připravených podle homeopatického
lékopisu v koncentracích
odpovídajících matečné tinktuře aředěním z ní

Hamamelis virginiana

všechny druhy
živočichů

pouze pro použití ve VHP
připravených podle homeopatického
lékopisu, nepřesahující v přípravcíchkoncentraci 1:10

Harpagophytum
procumbens

všechny druhy
živočichů

pouze pro použití ve VHP
připravených podle homeopatického
lékopisu v koncentracích
odpovídajících matečné tinktuře aředěním z ní

Harunga madagascariensis

všechny druhy
živočichů

pouze pro použití ve VHP
připravených podle homeopatického
lékopisu, nepřesahující v přípravcíchkoncentraci 1:100

Hypericum perforatum

všechny druhy
živočichů

pouze pro použití ve VHP
připravených podle homeopatického
lékopisu v koncentracích
odpovídajících matečné tinktuře aředěním z ní

Lachnanthes tinctoria

všechny druhy
živočichů

pouze pro použití ve VHP
připravených podle homeopatického
lékopisu, nepřesahující v přípravcíchkoncentraci 1:1 000

Lobaria pulmonaria

všechny druhy
živočichů

pouze pro použití ve VHP
připravených podle homeopatického
lékopisu v koncentracích
odpovídajících matečné tinktuře aředěním z ní

Okoubaka aubrevillei

všechny druhy
živočichů

pouze pro použití ve VHP
připravených podle homeopatického
lékopisu v koncentracích
odpovídajících matečné tinktuře aředěním z ní

Phytolacca americana

všechny druhy
živočichů

pouze pro použití ve VHP
připravených podle homeopatického
lékopisu, nepřesahující v přípravcíchkoncentraci 1:1 000

Prunus laurocerasus

všechny druhy
živočichů

pouze pro použití ve VHP
připravených podle homeopatického
lékopisu, nepřesahující v přípravcíchkoncentraci 1:1 000

Ruta graveolens

všechny druhy
živočichů

pouze pro použití ve VHP
připravených podle homeopatického
lékopisu, nepřesahující v přípravcích
koncentraci 1:1 000
nepoužívat u živočichů, jejichž mlékoje určeno k lidské spotřebě

Selenicereus grandiflorus

všechny druhy
živočichů

pouze pro použití ve VHP
připravených podle homeopatického
lékopisu, nepřesahující v přípravcíchkoncentraci 1:100

Serenoa repens

všechny druhy
živočichů

pouze pro použití ve VHP
připravených podle homeopatického
lékopisu v koncentracích
odpovídajících matečné tinktuře aředěním z ní

Silybum marianum

všechny druhy
živočichů

pouze pro použití ve VHP
připravených podle homeopatického
lékopisu v koncentracích
odpovídajících matečné tinktuře aředěním z ní

Solidago virgaurea

všechny druhy
živočichů

pouze pro použití ve VHP
připravených podle homeopatického
lékopisu v koncentracích
odpovídajících matečné tinktuře aředěním z ní

Syzygium cumini

všechny druhy
živočichů

pouze pro použití ve VHP
připravených podle homeopatického
lékopisu v koncentracích
odpovídajících matečné tinktuře aředěním z ní

Thuja occidentalis

všechny druhy
živočichů

pouze pro použití ve VHP
připravených podle homeopatického
lékopisu, nepřesahující v přípravcíchkoncentraci 1:100

Turnera diffusa

všechny druhy
živočichů

pouze pro použití ve VHP
připravených podle homeopatického
lékopisu v koncentracích
odpovídajících matečné tinktuře aředěním z ní

Urginea maritima

všechny druhy
živočichů

pouze pro použití ve VHP
připravených podle homeopatického
lékopisu, nepřesahující v přípravcích
koncentraci 1:100pouze pro orální použití

Virola sebifera

všechny druhy
živočichů

pouze pro použití ve VHP
připravených podle homeopatického
lékopisu, nepřesahující v přípravcíchkoncentraci 1:1 000

Viscum album

všechny druhy
živočichů

pouze pro použití ve VHP
připravených podle homeopatického
lékopisu v koncentracích
odpovídajících matečné tinktuře aředěním z ní

2) veterinárních homeopatických přípravcích

5. Látky používané jako potravinová aditiva pro lidský konzum:

Látky s E číslem - všechny druhy živočichů
Jenom látky schválené jako aditiva v potravinách pro lidský konzum, kromě konzervačních látek uvedených v části C Anex III European Parliament and Council Directive 95/2/EC (OJ L 61, 18. 3. 1995, p. 1).

6. Látky rostlinného původu:

Farmakologicky aktivní látky

Druh živočichů

Další ustanovení

Aloe barbadensis a Aloe
capensis, jejich standardizované
sušené extrakty a přípravky
z nich

všechny druhyživočichů

Aloe vera - gel a extrakty z listů

všechny druhy živočichů

pouze pro lokální použití

Angelicae aetherolum (kořen)

všechny druhy živočichů

Anisi aetherolum

všechny druhy živočichů

Anisi stellatum (plody), standardizované extrakty a přípravky z nich

všechny druhy živočichů

Arnica montana (květ a celá rostlina)

všechny druhy živočichů

pouze pro lokální použití

Balsamum peruvianum

všechny druhy živočichů

pouze pro lokální použití

Boldo (list)

všechny druhy živočichů

Calendula (květ)

všechny druhy živočichů

pouze pro lokální použití

Capsici acer (plod)

všechny druhy živočichů

Carlina (kořen)

všechny druhy živočichů

pouze pro lokální použití

Carvi aetherolum

všechny druhy živočichů

Caryophylli aetherolum

všechny druhy živočichů

Centellae asiaticae extractum

všechny druhy živočichů

pouze pro lokální použití

Cimicifuga racemosa (kořen)

všechny druhy živočichů

nepoužívat u živočichů, jejichžmléko je určeno k lidské spotřebě

Cinchona (kůra),standardizované extrakty a přípravky z ní

všechny druhy živočichů

Cinnamomi cassiae aetherolum

všechny druhy živočichů

Cinnamomum cassia (kůra),standardizované extrakty a přípravky z ní

všechny druhy živočichů

 

Cinnamomi ceylanici aetherolum

všechny druhy živočichů

Cinnamomum ceylanicum (kůra),standardizované extrakty a přípravky z ní

všechny druhy živočichů

Citri aetherolum

všechny druhy živočichů

Citronellae aetherolum

všechny druhy živočichů

Condurango (kůra), standardizované extrakty a přípravky z ní

všechny druhy živočichů

Coriandri aetherolum

všechny druhy živočichů

Cupressi aetheroleum

všechny druhy živočichů

pouze pro lokální použití

Echinacea purpurea

všechny druhy živočichů

pouze pro lokální použití

Eucalypti aetherolum

všechny druhy živočichů

Foeniculi aetherolum

všechny druhy živočichů

Frangula (kůra),standardizované extrakty a přípravky z ní

všechny druhy živočichů

Gentiana (kořen),standardizované extrakty a přípravky z něj

všechny druhy živočichů

Hamamelis virginiana

všechny druhy živočichů

pouze pro lokální použití

Hippocastani (semeno)

všechny druhy živočichů

pouze pro lokální použití

Hyperici oleum

všechny druhy živočichů

pouze pro lokální použití

Chrysanthemi cinerariifolii (květ)

všechny druhy živočichů

pouze pro lokální použití

Juniperi (plod)

všechny druhy živočichů

Lauri folii aetheroleum

všechny druhy živočichů

Lauri (plod)

všechny druhy živočichů

Lavandulae aetheroleum

všechny druhy živočichů

pouze pro lokální použití

Lespedeza capitata

všechny druhy živočichů

Lini oleum

všechny druhy živočichů

 

Majorana (nať)

všechny druhy živočichů

Matricaria recutita a přípravky z ní

všechny druhy živočichů

Matricaria (květ)

všechny druhy živočichů

Medicago sativa extractum

všechny druhy živočichů

pouze pro lokální použití

Melissae aetheroleum

všechny druhy živočichů

Melissa (list)

všechny druhy živočichů

Menthae arvensis aetheroleum

všechny druhy živočichů

Menthae piperitae aetheroleum

všechny druhy živočichů

Millefolii (nať)

všechny druhy živočichů

Myristicae aetherolum

všechny druhy živočichů

pouze pro použitíu novorozených živočichů

Oxidační produkty Terebinthinae oleum

skot, prasata, ovce, kozy

Pyrethrum extract

všechny druhy živočichů

pouze pro lokální použití

Quercus (kůra)

všechny druhy živočichů

Quillaia saponins

všechny druhy živočichů

Rheum (kořen), standardizované extrakty a přípravky z něj

všechny druhy živočichů

Ricini oleum

všechny druhy živočichů

pro použití jako excipient

Rosmarini aetherolum

všechny druhy živočichů

Rosmarinus (list)

všechny druhy živočichů

Ruscus aculeatus

všechny druhy živočichů

pouze pro lokální použití

Salvia (list)

všechny druhy živočichů

Sambucus (květ)

všechny druhy živočichů

Sinapis nigra (semeno)

všechny druhy živočichů

Strychnos (semeno)

skot, ovce, koza

pouze pro orální použití
v dávkách odpovídajících 0,1 mgstrychninu/ kg živé váhy

Symphytum (kořen)

všechny druhy živočichů

pouze pro lokální použití naneporušenou kůži

Terebinthinae aetheroleumrectificatum

všechny druhyživočichů

pouze pro lokální použití

Terebinthinae laricina

všechny druhy živočichů

pouze pro lokální použití

Thymi aetheroleum

všechny druhy živočichů

Tilia (květ)

všechny druhy živočichů

Urtica (nať)

všechny druhy živočichů

SKUPINA III

1. ANTIINFEKČNÍ LÁTKY

1.1 Antibiotika

1.1.1 Makrolidy:
Tulatromycin*
Povaha reziduí: (2R, 3S, 4R, 8R, 10R, 11R, 12S, 13S, 14R)-2-ethyl-3,4,10,13-tetrahydroxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-11-3/)3,4,6-trideoxy-3-) dimethylamino)-beta-D-xylo-hexopyranosyl/-1-oxatulathromycin ekvivalent

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

skot**

0,100

tuk

3,000

játra, ledviny

prasata**

0,100

kůže a tuk

3,000

játra, ledviny

* Pro Tulatromycin platí prozatímní limit do 1. 7. 2004.
** Tulatromycin se nesmí používat u živočichů, jejichž mléko slouží k lidské spotřebě.

2. ANTIPARAZITICKÉ LÁTKY

2.1 Ektoparazitika

2.2.1 Pyretrin a pyrethroidy:
Fenvalerát*
Povaha reziduí: fenvalerát suma RR, SS, RS a SR izomerů

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

skot

0,025

maso, játra, ledviny

0,250

tuk

0,040

mléko

* Pro Fenvalerát platí prozatímní limit do 1. 7. 2004.

3. LÁTKY PŮSOBÍCÍ NA REPRODUKČNÍ SYSTÉM

3.1 Progestageny
Altrenogest
Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

prasata *, **

0,003

kůže a tuk, játra, ledviny

lichokopytníci

0,003

játra, ledviny

* Altrenogest se používá pouze pro zootechnickou aplikaci.
** Pro Altrenogest platí prozatímní limit do 1. 1. 2005.
Flugeston acetát*
Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichů

MLR

(mg/kg)

Surovina

Koza, ovce**

0,0005

maso, tuk, játra, ledviny

* Pro Flugeston acetát platí prozatímní limit do 1. 1. 2008.
** Flugeston acetát se používá pouze pro terapeutické nebo zootechnické účely.
Norgestamed*
Povaha reziduí: původní látka

Druh živočichů

MLR(mg/kg)

Surovina

skot

0,0005

maso, tuk, játra, ledviny

0,00015

mléko

* Pro Norgestamed platí prozatímní limit do 1. 1. 2008.
Norgestamed se používá pouze pro terapeutické a zootechnické účely.

SKUPINA IV

Aristolochia ssp. a preparáty z ní
Dapson
Dimetridazol
Chloramfenikol
Chloroform
Chlorpromazin
Kolchicin
Metronidazol
Nitrofurany (včetně furazolidonu)
Ronidazol.