Program Zákon

Zákon o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ INVESTIČNÍ POBÍDKY

§ 1

(1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1) všeobecné podmínky pro poskytování investičních pobídek, postup při poskytování investičních pobídek a výkon státní správy s tím související za účelem podpory hospodářského rozvoje a vytváření pracovních míst na území České republiky.

(2) Investičními pobídkami se rozumí

a) slevy na daních z příjmů podle zvláštního právního předpisu,1a)

b) převod technicky vybaveného území za zvýhodněnou cenu,

c) hmotná podpora vytváření nových pracovních míst podle zvláštního právního předpisu,3)

d) hmotná podpora rekvalifikace nebo školení zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu,3)

e) převod pozemků podle zvláštního právního předpisu,2) evidovaných v katastru nemovitostí2a) jako zemědělské pozemky a převod ostatních druhů pozemků, a to za ceny zjištěné podle zvláštního právního předpisu2b) účinného ke dni uzavření smlouvy o převodu. Zvláštní zákony omezující převody pozemků ve vlastnictví České republiky tím nejsou dotčeny.

§ 2

(1) Právnické nebo fyzické osobě lze investiční pobídku poskytnout, pokud prokáže, že může splnit všeobecné podmínky stanovené tímto zákonem a zvláštní podmínky stanovené zvláštními právními předpisy.1a) ,3)

(2) Všeobecnými podmínkami jsou

a) zavedení nové výroby nebo rozšíření stávající výroby,

b) vynaložení prostředků do oborů zpracovatelského průmyslu; za zpracovatelský průmysl se nepovažuje dobývání nerostných surovin, výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody, stavebnictví, opravy motorových vozidel, obchod a ostatní služby, doprava a zemědělství,

c) pořízení strojního zařízení 4) za tržní cenu, určeného pro výrobní účely a vyrobeného ne více než 2 roky před pořízením; hodnota tohoto strojního zařízení musí tvořit nejméně 60 % celkové hodnoty pořízeného dlouhodobého 4a) hmotného a nehmotného majetku podle § 6a odst. 1 ,

d) šetrnost výroby, činností, procesů, stavby nebo zařízení k životnímu prostředí,5)

e) pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle § 6a odst. 1 nejméně v částce 100 000 000 Kč, přičemž nejméně částka 50 000 000 Kč musí být financována z vlastního kapitálu právnické osoby nebo vlastními prostředky fyzické osoby; za splnění této podmínky se nepovažuje vynaložení investičních prostředků vytvořených ze zisku dosaženého z investiční akce posuzované pro účely poskytnutí veřejné podpory,

f) splnění podmínek podle písmen a) až c) a e) nejdéle do 3 let od vydání rozhodnutí o příslibu podle § 5 ; v odůvodněných případech může Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") na žádost tuto lhůtu prodloužit nejdéle o 2 roky,

g) zahájení stavebních prací a pořizování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v rámci investiční akce je možné nejdříve ode dne vydání potvrzení podle § 4 odst. 1 .

(3) Do částek podle odstavce 2 písm. e) se nezahrnují platby na základě smlouvy umožňující užívání věci před nabytím vlastnického práva.

(4) Pokud ze záměru získat investiční pobídky vyplývá, že celá investiční akce by měla být realizována ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem nebo ve správních obvodech obcí s pověřeným obecním úřadem, v okrese nebo v okresech, kde je v době předložení záměru míra nezaměstnanosti nejméně o 25 % vyšší než průměrná míra nezaměstnanosti v České republice uvedená ve statistických údajích Ministerstva práce a sociálních věcí za uplynulá dvě pololetí, ministerstvo sníží částku uvedenou v odstavci 2 písm. e) na částku 60 000 000 Kč; polovina této částky musí být kryta vlastním kapitálem právnické osoby nebo vlastními prostředky fyzické osoby. Za splnění této podmínky se nepovažuje vynaložení investičních prostředků ze zisku dosaženého z investiční akce posuzované pro účely poskytnutí veřejné podpory .

(5) Pokud ze záměru získat investiční pobídky vyplývá, že celá investiční akce by měla být realizována ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem nebo ve správních obvodech obcí s pověřeným obecním úřadem, v okrese nebo okresech, kde je v době předložení záměru míra nezaměstnanosti nejméně o 50 % vyšší než průměrná míra nezaměstnanosti v České republice uvedená ve statistických údajích Ministerstva práce a sociálních věcí za uplynulá dvě pololetí, ministerstvo sníží částku uvedenou v odstavci 2 písm. e) na částku 50 000 000 Kč; přičemž nejméně polovina této částky musí být kryta vlastním kapitálem právnické osoby nebo vlastními prostředky fyzické osoby. Za splnění této podmínky se nepovažuje vynaložení investičních prostředků ze zisku dosaženého z investiční akce posuzované pro účely poskytnutí veřejné podpory.

(6) Jsou-li z investičních pobídek podle § 1 odst. 2 písm. a) až c) a e) hrazeny náklady, které se současně uhrazují z investiční pobídky podle § 1 odst. 2 písm. d) , lze tyto náklady hradit do výše přípustné míry podpory podle § 6 odst. 1 a 3 .

§ 3

(1) Žadatel předloží záměr získat investiční pobídky podle § 1 odst. 2 organizaci zřízené ministerstvem (dále jen "určená organizace").

(2) Žadatel v záměru uvede

a) jde-li o právnickou osobu, obchodní firmu nebo název, sídlo, identifikační číslo, je-li přiděleno, jméno, bydliště a rodné číslo či jinou identifikaci osoby, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu právnické osoby, s uvedením rozsahu, v jakém může jednat jejím jménem; u organizační složky podniku zahraniční osoby dále její umístění, jakož i jméno a místo bydliště vedoucího této organizační složky,

b) jde-li o fyzickou osobu, jméno, místo bydliště , datum narození, rodné číslo a identifikační číslo, pokud jí bylo přiděleno,

c) plánovanou výši finančních prostředků určených na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v době realizace investiční akce v členění na jednotlivé roky a z hlediska účelu jejich použití,

d) předpokládaný počáteční a konečný stav zaměstnanců, požadavky na jejich odbornou kvalifikaci a předpokládanou výši nákladů na jejich rekvalifikaci,

e) označení katastrálního území, kde bude sídlo společnosti, a území, kde bude uskutečněna výstavba a umístěno strojní zařízení,

f) požadavky na technické vybavení území a požadovanou plochu v m2 v členění na pozemky určené pro vybudování výrobního zařízení, skladovacích prostor, administrativní budovy a další,

g) strojní zařízení určené pro investiční akci v členění podle číselných kódů kombinované nomenklatury 4) a data jeho výroby,

h) bližší informaci o předpokládané výstavbě nových budov nebo o předpokládaném využití možnosti nájmu stávajících budov či jejich koupi,

i) harmonogram investiční akce a předpokládaný termín zahájení výroby,

j) požadované investiční pobídky,

k) údaj o jiné požadované nebo poskytnuté podpoře investiční akce z veřejných prostředků,

l) další údaje uvedené v příloze k zákonu.

(3) Žadatel k záměru připojí,

a) jde-li o právnickou osobu, společenskou či jinou zakladatelskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu společnosti nebo její úředně ověřenou kopii, u akciové společnosti, družstva, popřípadě společnosti s ručením omezeným stanovy, pokud je mají, výpis z obchodního rejstříku, u zahraniční osoby doklad obdobný výpisu z obchodního rejstříku, výroční zprávy nebo účetní závěrky anebo konsolidované účetní závěrky, pokud je žadatel povinen je sestavovat podle zvláštního právního předpisu, ověřené auditorem, a to za 3 poslední po sobě jdoucí účetní období nebo za 1 či 2 účetní období, podniká-li právnická osoba po dobu kratší než 3 roky,

b) jde-li o fyzickou osobu, doklad o oprávnění k podnikání, je-li fyzická osoba v rejstříku zapsána, výpis z obchodního rejstříku, účetní závěrku, nebo jde-li o účetní jednotku účtující v soustavě jednoduchého účetnictví, výkaz o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích za 3 poslední po sobě jdoucí účetní období, nebo za 1 či 2 zdaňovací období, podniká-li kratší dobu než 3 roky.

(4) Záměr a dokumenty podle odstavce 3 předloží žadatel též v elektronické podobě.

§ 4

(1) Určená organizace vypracuje k předloženému záměru získat investiční pobídky podle § 1 odst. 2 posudek a předloží jej spolu se záměrem žadatele ministerstvu nejdéle do 30 dní od obdržení záměru. Vyplyne-li z posudku, že žadatel může splnit všeobecné a zvláštní podmínky pro poskytnutí investičních pobídek, vydá určená organizace žadateli potvrzení o tom, že žadatel může splnit všeobecné a zvláštní podmínky pro poskytnutí investičních pobídek, a připojí k posudku návrh na poskytnutí příslušných investičních pobídek; v návrhu uvede, které investiční pobídky by mohly být poskytnuty, jejich výši a podmínky jejich uplatnění. V opačném případě připojí k posudku návrh na odmítnutí záměru žadatele.

(2) Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo financí a Ministerstvo životního prostředí, každé ve své působnosti, posoudí předpoklady splnění všeobecných a zvláštních podmínek pro poskytnutí investičních pobídek a do 30 dnů od doručení podkladů podle odstavce 1 vydá stanovisko, ve kterém vyjádří souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím investičních pobídek. Obec, na jejímž katastrálním území bude uskutečněna výstavba a umístěno strojní zařízení, se na základě žádosti ministerstva vyjádří k poskytnutí investiční pobídky podle § 1 odst. 2 písm. b) do 30 dnů od obdržení žádosti. Pokud nebylo ve lhůtě uvedené ve větě první vydáno nesouhlasné stanovisko, má se za to, že bylo vydáno souhlasné stanovisko.

(3) Ministerstvo do 30 dnů od uplynutí lhůty podle odstavce 2 vydá nabídku na poskytnutí investičních pobídek v členění podle jednotlivých druhů pobídek, jejich hodnoty vyjádřené v orientační výši, včetně podmínek, za kterých lze investiční pobídky čerpat, nebo vydá rozhodnutí, kterým předložený záměr zamítne. Ministerstvo nemůže vydat nabídku na poskytnutí investičních pobídek, pokud ministerstva podle odstavce 2 vydala nesouhlasná stanoviska. Nabídku na poskytnutí investičních pobídek nebo rozhodnutí, kterým předložený záměr zamítne, zašle ministerstvo prostřednictvím určené organizace žadateli a kopii nabídky zašle ministerstvům, která se k žádosti vyjádřila.

§ 5

(1) Na základě nabídky podle § 4 odst. 3 může zájemce o investiční pobídky předložit ministerstvu prostřednictvím určené organizace nejpozději do 3 měsíců od jejího doručení žádost o příslib investičních pobídek. Zájemcem může být osoba či osoby, které předložily záměr získat investiční pobídky, nebo jiná osoba, avšak jen za podmínky, že současně s podáním žádosti prokáže, že

a) byla založena v souvislosti s přijetím nabídky podle § 4 odst. 3 a že osoba či osoby, které předložily záměr získat investiční pobídky, mají v nově založené právnické osobě stoprocentní majetkovou účast, nebo

b) byla založena v souvislosti s přijetím nabídky podle § 4 odst. 3 dceřinou společností osoby, která předložila záměr získat investiční pobídky, a že tato dceřiná společnost má v nově založené právnické osobě stoprocentní majetkovou účast.

(2) Žádost podaná zájemcem o investiční pobídky musí obsahovat

a) výpis z obchodního rejstříku, právnická osoba, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, předloží doklad prokazující existenci této osoby, fyzická osoba, která není zapsána v obchodním rejstříku, předloží příslušná oprávnění k podnikatelské činnosti, zahraniční osoba předloží doklad obdobného charakteru; výpis z obchodního rejstříku nebo doklad obdobného charakteru nesmí být starší než 3 měsíce a musí odpovídat skutečnému stavu ke dni podání žádosti,

b) potvrzení zájemce o investiční pobídky o pravdivosti údajů uvedených v záměru podle § 3 odst. 2 ,

c) souhlas zájemce s investičními pobídkami uvedenými v nabídce,

d) prohlášení zájemce, že nejpozději do 24 měsíců od doručení rozhodnutí o příslibu investičních pobídek zahájí financování investiční akce vynaložením prostředků na pořízení hmotného či nehmotného majetku a že výrobu zahájí nejpozději do 3 let od doručení rozhodnutí o příslibu investičních pobídek.

(3) Ministerstvo vydá rozhodnutí o příslibu investičních pobídek do 30 dnů od doručení žádosti podle odstavce 1 .

(4) V rozhodnutí o příslibu investičních pobídek se uvede

a) označení zájemce o investiční pobídky,

b) druhy přiznaných investičních pobídek,

c) podmínky, za kterých lze investiční pobídky čerpat,

d) přípustná míra a hodnota veřejné podpory a

e) podmínky, za nichž se veřejná podpora poskytuje.

(5) Není-li placení částek na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku uvedeného v § 2 odst. 2 zahájeno do 24 měsíců ode dne doručení rozhodnutí o příslibu investičních pobídek nebo není-li zahájena výroba nejpozději do 3 let ode dne doručení rozhodnutí o příslibu investičních pobídek, aniž byla lhůta podle § 2 odst. 2 písm. f) prodloužena, pozbývá rozhodnutí o příslibu investičních pobídek platnosti a vše, co bylo formou investiční pobídky získáno, musí být vráceno nebo odvedeno včetně příslušného penále nebo dalších sankcí6) podle zvláštních právních předpisů, nejméně však ve výši úroků 5a) stanovených Komisí v době vydání rozhodnutí . Totéž platí, zjistí-li se při kontrole, že nejsou plněny všeobecné podmínky stanovené v § 2 . Zjistí-li se nesplnění zvláštních podmínek, postupuje se podle zvláštního právního předpisu.1a) ,3)

(6) Na žádost zájemce ministerstvo rozhodnutí o příslibu investičních pobídek pro tohoto zájemce zruší, pokud příjemce investiční pobídky ji nezačal dosud čerpat.

(7) Stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí podle odstavce 3 nebo 6 ministerstvo zašle ministerstvům uvedeným v § 4 odst. 2 a místně příslušnému správci daně.

§ 6

(1) Přípustnou mírou veřejné podpory je podíl výše veřejné podpory poskytnuté formou investičních pobídek, s výjimkou investiční pobídky podle § 1 odst. 2 písm. d) , na nákladech, které mohou být podpořeny, vyjádřený v procentech.

(2) Přípustnou hodnotou veřejné podpory je absolutní částka vypočtená z předpokládaných nákladů, které mohou být podpořeny, uvedených v záměru podle § 3 s ohledem na stanovenou přípustnou míru veřejné podpory.

(3) Přípustné míry veřejné podpory v jednotlivých regionech8) České republiky, které nemohou být překročeny, stanoví prováděcí právní předpis.

(4) Sektory, v nichž investiční pobídky nemohou být uděleny, stanoví prováděcí právní předpis.

§ 6a

(1) Náklady, které mohou být podpořeny ( § 6 ), se musí vztahovat k investičnímu záměru, nebyla na ně dosud poskytnuta žádná veřejná podpora a jsou tvořeny

a) hodnotou dlouhodobého 4a) hmotného majetku tvořeného pozemky, budovami nebo strojním zařízením podle § 2 odst. 2 písm. c) , který se nachází na území České republiky, a

b) hodnotou dlouhodobého 4a) nehmotného majetku do výše 50 % hodnoty dlouhodobého hmotného majetku podle písmene a) ve formě licencí nebo know-how za předpokladu, že byl koupen za tržní cenu od jiných než ekonomicky nebo personálně spojených osob 8a) a bude využíván výhradně zájemcem ve výrobním závodě, který byl podpořen investičními pobídkami.

Za dlouhodobý hmotný nebo nehmotný majetek podle věty první se nepovažuje majetek nabytý na základě smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části od ekonomicky nebo personálně spojených osob 8a) .

(2) Příjemce veřejné podpory formou investiční pobídky (dále jen "příjemce investiční pobídky") podle § 1 odst. 2 je povinen zachovat dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý nehmotný majetek, na který byla poskytnuta veřejná podpora formou investičních pobídek,

a) v rozsahu odpovídajícím skutečné výši dosud čerpané podpory, nejméně však ve výši podle § 2 odst. 2 písm. e) a

b) ve skladbě odpovídající splnění podmínky podle § 2 odst. 2 písm. a) , b) a c) ,

a to po dobu uplatňování investiční pobídky podle § 1 odst. 2 písm. a) , nejméně však po dobu pěti zdaňovacích období následujících po zdaňovacím období, kdy zájemce splnil všeobecné podmínky podle § 2 odst. 2 .

(3) Příjemce investiční pobídky podle § 1 odst. 2 písm. c) je povinen zachovat počet nově vytvořených pracovních míst a obsazení těchto míst zaměstnanci se stanovenou týdenní pracovní dobou,8b) na která bude čerpána investiční pobídka podle § 1 odst. 2 písm. c) , po dobu nejméně 5 let ode dne prvního čerpání investiční pobídky podle § 1 odst. 2 písm. c) .

(4) Investiční akce posuzovaná pro účely poskytnutí veřejné podpory musí být provedena tak, že alespoň 25 % celkové hodnoty investice musí být financováno prostředky, v nichž není obsažen žádný prvek veřejné podpory.

(5) Přípustnou hodnotu veřejné podpory na investiční akci určenou podle § 6 odst. 2 nesmí překročit příjemce podpory ani její poskytovatel nebo poskytovatelé. Pokud příjemce získá veřejnou podporu nad přípustnou hodnotu veřejné podpory, je povinen vrátit tu část veřejné podpory, o kterou byla překročena přípustná hodnota veřejné podpory pro danou investiční akci, a zaplatit penále ve výši stanovené rozpočtovými pravidly, nejméně však ve výši úroků 5a) stanovených Komisí v době vydání rozhodnutí. Ministerstvo provádí kontrolu nepřekročení přípustné míry a hodnoty veřejné podpory průběžně po dobu čerpání investičních pobídek.

(6) Příjemce investiční pobídky, kterému nebyla poskytnuta investiční pobídka podle § 1 odst. 2 písm. a) , je povinen nejpozději do 30 dnů od poskytnutí jiné veřejné podpory než podle tohoto zákona, určené pro investiční akci posuzovanou pro účely poskytnutí investičních pobídek, písemně informovat ministerstvo. V případě nesplnění této povinnosti se přípustná hodnota veřejné podpory podle § 4 odst. 3 snižuje, a to o hodnotu poskytnuté veřejné podpory, o níž zájemce neinformoval ministerstvo.

(7) V případě investiční pobídky podle § 1 odst. 2 písm. b) při nesplnění podmínky uvedené v odstavci 2 nebo při nesplnění všeobecných podmínek podle § 2 odst. 2 pozbývá tato investiční pobídka platnosti. Příjemce této investiční pobídky musí v tomto případě zaplatit hodnotu takto poskytnuté veřejné podpory tomu, kdo technicky vybavené území na příjemce této investiční pobídky převedl, a to včetně penále ve výši úroků 5a) stanovených Komisí v době vydání rozhodnutí z výše takto poskytnuté veřejné podpory za každý ukončený rok od vydání rozhodnutí o příslibu investičních pobídek.

(8) V případě nesplnění podmínky uvedené v odstavci 2 nastávají účinky podle § 5 odst. 5 . V případě nesplnění podmínky uvedené v odstavci 3 pozbývá rozhodnutí o příslibu investičních pobídek v části týkající se udělení investiční pobídky podle § 1 odst. 2 písm. c) platnosti a vše, co bylo investiční pobídkou podle § 1 odst. 2 písm. c) získáno, musí být vráceno podle zvláštních právních předpisů.8c)

§ 7

(1) Pro kontrolu uplatňování investičních pobídek a pro vyvozování důsledků za porušení podmínek, za kterých byly investiční pobídky poskytnuty, platí zvláštní právní předpisy. Příslušné správní orgány při kontrole spolupracují a navzájem si poskytují údaje potřebné k provádění kontroly; přitom dbají předpisů upravujících povinnost mlčenlivosti.

(2) Příjemce investičních pobídek je povinen umožnit kontrolu plnění všeobecných a zvláštních podmínek, jakož i rozhodnutí o udělení investičních pobídek. K tomuto účelu je povinen předložit listiny a doklady nezbytné k posouzení jejich plnění.

(3) Výkon kontroly přísluší

a) ministerstvu u investičních pobídek uvedených v § 1 odst. 2 písm. b) a e) a u všeobecných podmínek uvedených v § 2 odst. 2 písm. a) a b) a u povinnosti uvedené v § 6a odst. 2 s výjimkou kontroly podmínky podle § 2 odst. 2 písm. c) ,

b) Ministerstvu životního prostředí u všeobecné podmínky uvedené v § 2 odst. 2 písm. d) ,

c) Ministerstvu práce a sociálních věcí u investičních pobídek uvedených v § 1 odst. 2 písm. c) a d) a místně příslušnému úřadu práce u podmínky uvedené v § 6a odst. 3 ,

d) Ministerstvu financí a územním finančním orgánům u investiční pobídky uvedené v § 1 odst. 2 písm. a) a u všeobecných podmínek uvedených v § 2 odst. 2 písm. c) , e) , f) a g) a u podmínky uvedené v § 6a odst. 4 .

(4) Kontrolu podle odstavce 3 písm. a) a d) jsou příslušné orgány povinny provést nejpozději po uplynutí 3 let od vydání rozhodnutí o příslibu podle § 5 , s výjimkou kontroly splnění podmínky uvedené v § 6a odst. 2 a 4 .

(5) Další kontrola splnění všeobecné podmínky uvedené v § 2 odst. 2 písm. a) , c) a e) , spolu s kontrolou splnění podmínky uvedené v § 6a odst. 2 a 4 , musí být provedena po 5 letech ode dne prvního uplatnění investiční pobídky podle § 1 odst. 2 písm. a) , nebo, pokud je investiční pobídka podle § 1 odst. 2 písm. a) i po této době uplatňována, v roce následujícím po jejím posledním uplatnění, nejpozději však v kalendářním roce bezprostředně následujícím po uplynutí posledního zdaňovacího období, v němž bylo možno naposledy uplatnit investiční pobídku podle § 1 odst. 2 písm. a) , a v případě, že nebyla investiční pobídka podle § 1 odst. 2 písm. a) poskytnuta, po dobu 5 let ode dne prvního čerpání investiční pobídky podle § 1 odst. 2 písm. c) .

(6) Kontrola podle odstavce 3 písm. b) se provádí podle zvláštních právních předpisů upravujících ochranu životního prostředí.9)

(7) Kontrola investičních pobídek uvedených v § 1 odst. 2 písm. c) a d) se provádí po uplynutí lhůty uvedené v písemné dohodě uzavřené podle zvláštního právního předpisu10) a kontrola splnění podmínky uvedené v § 6a odst. 3 se provede po 5 letech ode dne prvního čerpání investiční pobídky podle § 1 odst. 2 písm. c) .

§ 8

Při rozhodování podle tohoto zákona se postupuje podle správního řádu,11) pokud tento zákon nestanoví jinak.

Společná a přechodná ustanovení

§ 9

Zrušen ke dni vstupu ČR do EU novelou č. 19/2004 Sb.

§ 10

(1) Investiční pobídky udělené před nabytím účinnosti tohoto zákona zůstávají v platnosti za podmínek a v rozsahu, v jakém byly poskytnuty.

(2) Rozhodnutí o příslibu investičních pobídek nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popřípadě jiné opatření dotčených orgánů státní správy vyžadované zvláštním právním předpisem.

§ 11 Zmocnění

(1) Ministerstvo stanoví vyhláškou vzor tiskopisu určeného pro uplatnění záměru získat investiční pobídky.

(2) Vláda vydá nařízení k provedení § 6 odst. 3 .

(3) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 6 odst. 4 .

ČÁST DRUHÁ ZMĚNA ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

§ 12

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb. a zákona č. 27/2000 Sb., se mění takto:

1. Za § 35 se vkládají nové § 35a a 35b, které včetně poznámek pod čarou č. 67), 68) a 34d) znějí:

"§ 35a

(1) Poplatník, kterému byl poskytnut příslib investiční pobídky podle zvláštního právního předpisu,67) který pro poskytnutí příslibu zahájil podnikání a zaregistroval se podle zvláštního právního předpisu41) jako poplatník, může, splňuje-li všeobecné podmínky stanovené zvláštním právním předpisem a zvláštní podmínky stanovené tímto zákonem, uplatnit slevu na dani, a to,

a) jde-li o poplatníka daně z příjmů právnických osob, ve výši 31 % ze základu daně podle § 20 odst. 1 sníženého o položky podle § 34 a § 20 odst. 8 a o rozdíl, o který úrokové příjmy uvedené v § 36 odst. 6 písm. a) převyšují s nimi související náklady (výdaje),

b) jde-li o poplatníka daně z příjmů fyzických osob, ve výši daně vypočtené podle § 16 odst. 1 z dílčího základu daně (§ 7).

Výše slevy na dani se nemění, je-li dodatečně vyměřena vyšší daňová povinnost.34d)

(2) Zvláštními podmínkami, za kterých lze uplatnit slevu na dani podle odstavce 1, jsou

a) poplatník využije v nejvyšší možné míře všech ustanovení tohoto zákona ke snížení základu daně, a to zejména uplatněním

1. všech odpisů podle § 26 až 33; v období uplatňování slevy nelze odpisování přerušit (§ 26 odst. 8), stanovení způsobu odpisování podle tohoto zákona provede poplatník,

2. opravných položek k pohledávkám podle zvláštního právního předpisu,22a)

3. odpočtu daňové ztráty nebo její části podle § 34 odst. 1 v nejbližším zdaňovacím období, kdy je vykázán základ daně,

b) poplatník bude u hmotného investičního majetku,20) s výjimkou nemovitostí, pořízeného v rámci poskytnutých investičních pobídek, prvním vlastníkem na území České republiky; to se nevztahuje na majetek nabytý v rámci zpeněžení konkurzní podstaty podle zvláštního právního předpisu; tento majetek se nepovažuje za součást investičních prostředků podle zvláštního právního předpisu,68)

c) poplatník v období, za které může uplatnit slevu na dani podle odstavce 3, nebude zrušen, nebude vůči němu zahájeno konkurzní řízení, nebo se s ním nesloučí jiný subjekt,

d) poplatník nezvýší základ pro výpočet slevy obchodními operacemi ve vztazích s ekonomicky nebo personálně propojenými osobami, nebo blízkými osobami (§ 23 odst. 7) způsobem, který neodpovídá ekonomickým principům běžných obchodních vztahů, nebo převodem části majetku výše uvedených osob, který u nich bude mít za následek snížení základu daně.

(3) Slevu na dani podle odstavce 1 lze uplatňovat po dobu 10 po sobě bezprostředně následujících zdaňovacích období, přičemž prvním zdaňovacím obdobím, za které lze uplatnit slevu, je zdaňovací období, ve kterém

a) nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí, nebo

b) byl vydán souhlas stavebního úřadu se zahájením zkušebního provozu před vydáním kolaudačního rozhodnutí

na první stavbu nebo část stavby, jíž se investiční pobídky týkají.

(4) Slevy na dani u téhož poplatníka nesmí za stanovené desetileté období v souhrnu překročit celkovou hodnotu investičních pobídek poskytnutých na toto období, sníženou o hodnotu skutečně čerpaných ostatních druhů investičních pobídek, včetně pobídky ve formě dotace obcím na technické vybavení území a osvobození od cla.

(5) Částka slevy na dani se zaokrouhluje na celé Kč dolů.

(6) Nedodrží-li poplatník některou z podmínek uvedených v odstavci 2 nebo některou ze všeobecných podmínek stanovených zvláštním právním předpisem, nárok na slevu podle odstavce 1 zaniká a poplatník je povinen podat dodatečné daňové přiznání za všechna zdaňovací období, ve kterých slevu uplatnil.

(7) Byl-li poskytnut příslib investiční pobídky veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti, postupuje společník veřejné obchodní společnosti nebo komplementář komanditní společnosti při uplatnění slevy na dani podle odstavců 1 až 6 obdobně.

§ 35b

(1) Poplatník, kterému byl poskytnut příslib investiční pobídky podle zvláštního právního předpisu a na kterého se nevztahuje ustanovení § 35a, může, splňuje-li všeobecné podmínky stanovené zvláštním právním předpisem a zvláštní podmínky stanovené tímto zákonem, uplatnit slevu na dani, která se vypočte podle vzorce S1 minus S2, přičemž

a) S1 se rovná částce daně vypočtené podle odstavce 2 za zdaňovací období, za které bude sleva uplatněna; výše této částky se nemění, je-li dodatečně vyměřena vyšší daňová povinnost,39a)

b) S2 se rovná částce daně vypočtené podle odstavce 2 za jedno ze dvou zdaňovacích období bezprostředně předcházející zdaňovacímu období, za které lze slevu uplatnit poprvé, a to ta částka daně, která je vyšší; uvedená částka bude výchozí částkou uplatňovanou při výpočtu slevy na dani za všechna zdaňovací období, za která budou slevy uplatňovány; tato částka bude upravena o hodnoty jednotlivých meziročních odvětvových indexů cen vyhlašovaných Českým statistickým úřadem, a to počínaje indexem vztahujícím se ke zdaňovacímu období, za které byla tato částka vypočtena; výše této částky se nemění, je-li za příslušné zdaňovací období dodatečně vyměřena nižší daňová povinnost.34d)

(2) Částka daně pro účely odstavce 1 je

a) u poplatníka daně z příjmů právnických osob rovna částce vypočtené sazbou 31% ze základu daně podle § 20 odst. 1 sníženého o položky podle § 34 a § 20 odst. 8 a o rozdíl, o který úrokové příjmy uvedené v § 36 odst. 6 písm. a) převyšují s nimi související náklady (výdaje),

b) u poplatníka daně z příjmů fyzických osob rovna částce vypočtené podle § 16 odst. 1 z dílčího základu daně podle § 7.

(3) Pokud ve 2 zdaňovacích obdobích bezprostředně předcházejících období, za které lze slevu uplatnit poprvé, vykázal poplatník daňovou ztrátu nebo mu daňová povinnost nevznikla, sleva na dani se vypočte podle odstavce 1 písm. a).

(4) Slevu na dani podle odstavce 1 lze uplatňovat po dobu 5 po sobě bezprostředně následujících zdaňovacích období, přičemž prvním zdaňovacím obdobím, za které lze uplatnit slevu, je zdaňovací období, ve kterém

a) nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí, nebo

b) byl vydán souhlas stavebního úřadu se zahájením zkušebního provozu před vydáním kolaudačního rozhodnutí na první stavbu nebo část stavby, jíž se investiční pobídky týkají.

(5) Slevy na dani u téhož poplatníka nesmí za stanovené pětileté období v souhrnu překročit celkovou hodnotu investičních pobídek poskytnutých na toto období, sníženou o hodnotu skutečně čerpaných ostatních druhů investičních pobídek, včetně pobídky ve formě dotace obcím na technické vybavení území a osvobození od cla.

(6) Ustanovení § 35a odst. 2 a 5 platí obdobně.

(7) Nedodrží-li poplatník některou z podmínek uvedených v § 35a odst. 2 nebo některou ze všeobecných podmínek stanovených zvláštním právním předpisem, nárok na slevu podle odstavce 1 zaniká a poplatník je povinen podat dodatečné daňové přiznání za všechna zdaňovací období, ve kterých slevu uplatnil.

(8) Byl-li poskytnut příslib investiční pobídky veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti, postupuje společník veřejné obchodní společnosti nebo komplementář komanditní společnosti při uplatnění slevy na dani podle odstavců 1 až 7 obdobně.

67) Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách).

68) § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 72/2000 Sb.

34d) § 46 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve Znění pozdějších předpisů.".

2. Za § 38p se vkládá nový § 38r, který včetně poznámky pod čarou č. 39c) zní:

"§ 38r

(1) Byla-li poskytnuta investiční pobídka formou slevy na dani, běží lhůty pro vyměření39c) po dobu 15 let od konce kalendářního roku, v němž byl poprvé uplatněn nárok na slevu na dani.

(2) Lze-li uplatnit daňovou ztrátu nebo její část ve zdaňovacích obdobích následujících po zdaňovacím období, v němž daňová ztráta vznikla, jako položku odčitatelnou od základu daně, lhůta pro vyměření39c) jak pro zdaňovací období, v němž daňová ztráta vznikla, tak i pro všechna zdaňovací období, za která lze tuto daňovou ztrátu nebo její část uplatnit, končí současně se lhůtou pro vyměření za poslední zdaňovací období, za které lze daňovou ztrátu nebo její část uplatnit.

(3) Lhůty pro doměření daně39c) z důvodů nesplnění podmínek pro uplatnění nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku jako výdaje počínají běžet od konce kalendářního roku, v němž bylo možno poprvé ověřit splnění těchto zákonných podmínek.

39c) § 47 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění zákona č. 35/1993 Sb.".

ČÁST TŘETÍ

Zrušena ke dni 1.10.2004 novelou č. 436/2004 Sb.

§ 13

Zrušen ke dni 1.10.2004 novelou č. 436/2004 Sb.

ČÁST ČTVRTÁ ÚČINNOST

§ 14

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

PŘÍLOHA

1. Údaje o žadateli

a) obrat za jednotlivé uplynulé 3 roky, a to v členění za Českou republiku, členské státy Evropských společenství, a dále za ostatní státy,

b) počet zaměstnanců v jednotlivých uplynulých 3 letech v členění jako v písmenu a) ,

c) objem prodaných výrobků v uplynulých 3 letech v členění jako v písmenu a),

d) vklady jednotlivých osob do základního jmění větší než 10 % s uvedením výše procenta a jmen vlastníků, včetně ekonomického a personálního propojení těchto osob,

e) v případě členství ve skupině ekonomicky a personálně propojených společností též konsolidované údaje za celou skupinu.

2. Plánovaný zdroj financování rozdělený na první až pátý rok v členění

a) vlastní finanční prostředky,

b) kapitálové vklady,

c) půjčky,

d) veřejná pomoc (národní, regionální),

e) ostatní.

3. Dosavadní druh podnikatelské činnosti a druh podnikatelské činnosti, k jejímuž uskutečňování je investice určena.

4. Předpokládaný hospodářský výsledek v 5 letech následujících po zahájení výroby.

5. Předběžné požadavky na dodávky zboží a dopravu jak při výstavbě, tak i po zahájení výroby.

6. Plánovaný růst nové výroby, rok dosažení plánovaného rozsahu výroby v členění na plnění do České republiky a pro vývoz, kapacita výroby za rok v členění na jednotlivé výrobky.

7. Předpokládané zahraniční trhy, kam bude dodáváno zboží z České republiky, a způsob zajištění odbytu. 8. Předpokládané roční příjmy z prodeje v 5 letech následujících po zahájení výroby.

9. Certifikáty kvality (ISO, DIN, JIS), pokud byly žadateli uděleny.

10. Další údaje v tomto členění

a) zaměstnanost a vzdělávání

1. počet zaměstnanců v jednotlivých letech od zahájení investování a předpokládaný konečný stav zaměstnanců v členění na nově vytvořená pracovní místa a převody ze stávající výroby,

2. počet nových vytvořených pracovních míst a okres, ve kterém budou nová pracovní místa vytvořena, jakož i celkový vliv investice na zaměstnanost v České republice,

3. počet osob, které budou rekvalifikovány, druh rekvalifikace, předpokládané náklady na rekvalifikaci a místo jejího uskutečnění včetně data zahájení a ukončení rekvalifikace,

b) životní prostředí

1. chemické látky a přípravky používané při výrobě,

2. druhy a množství emisí do vod a ovzduší a vznikající odpady,

3. používané přírodní základní suroviny k výrobě,

c) kapacita a trhy

1. odhad podílu žadatele na trhu před zahájením projektu a po dokončení projektu,

2. předpokládané ovlivnění trhu budoucí produkcí,

3. vliv projektu na celkovou realizovatelnou kapacitu ve státech Evropských společenství,

4. forma a výše veřejné podpory poskytnutá jinými státy či mezinárodními organizacemi.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Komise č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu, publikované v úředním věstníku EU L 302 ze dne 1. listopadu 2006.

1a) § 35a a 35b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 72/2000 Sb.

2) § 17 odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb. , o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 183/1993 Sb.

2a) § 2 odst. 3 zákona č. 344/1992 Sb. , o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2b) § 11 zákona č. 151/1997 Sb. , o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).

3) § 111 zákona č. 435/2004 Sb. , o zaměstnanosti.

4) Kapitoly 84, 85 a 90 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.

4a) Zákon č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

5) Například zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 334/1992 Sb. , o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb. , o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb. , o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákon č. 185/2001 Sb. , o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5a) Čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 794/2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES.

6) Například zákon č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1999 Sb. , o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

8) § 15 zákona č. 248/2000 Sb. , o podpoře regionálního rozvoje.

8a) § 23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

8b) § 83a zákoníku práce.

8c) Například zákon č. 218/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

9) Například zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb. , o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákon č. 185/2001 Sb. , o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

10) § 5a odst. 2 a § 6a odst. 2 zákona č. 9/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

11) Zákon č. 71/1967 Sb. , o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVNEÍ Z NOVEL

K zákonu se váže novela č. 453/2001 Sb. Její přechodné ustanovení je čl. II

K zákonu se váže novela č. 19/2004 Sb. Její přechodné ustanovení je čl. II

K zákonu se váže novela č. 159/2007 Sb. Její přechodné ustanovení je čl. II