Program Zákon

Vyhláška Ministerstva zemědělství kterou se provádějí ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), o zdraví zvířat a jeho ochraně, o veterinárních podmínkách dovozu, vývozu a tranzitu veterinárního zboží, o veterinární asanaci a o atestačním studiu

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 5 odst. 3 ,6 odst. 7 , § 8 odst. 5 , § 28 odst. 6 , § 34 odst. 4 , § 36 odst. 6 , § 41 odst. 4 , § 51 odst. 4 , § 54 odst. 4 , § 59 odst. 4 , § 60 odst. 4 , § 64 odst. 5 , § 66 odst. 3 a § 70 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), (dále jen "zákon"):

ČÁST PRVNÍ

Zrušena ke dni 12.9.2003 novelou č. 296/2003 Sb.

§ 1

Zrušen ke dni 12.9.2003 novelou č. 296/2003 Sb.

§ 2

Zrušen ke dni 12.9.2003 novelou č. 296/2003 Sb.

§ 3

Zrušen ke dni 12.9.2003 novelou č. 296/2003 Sb.

§ 4

Zrušen ke dni 12.9.2003 novelou č. 296/2003 Sb.

§ 5

Zrušen ke dni 12.9.2003 novelou č. 296/2003 Sb.

§ 6

Zrušen ke dni 12.9.2003 novelou č. 296/2003 Sb.

§ 7

Zrušen ke dni 12.9.2003 novelou č. 296/2003 Sb.

§ 8

Zrušen ke dni 12.9.2003 novelou č. 296/2003 Sb.

§ 9

Zrušen ke dni 12.9.2003 novelou č. 296/2003 Sb.

ČÁST DRUHÁ VETERINÁRNÍ PODMÍNKY DOVOZU, VÝVOZU A TRANZITU VETERINÁRNÍHO ZBOŽÍ

§ 10

(1) Žádost o stanovení veterinárních podmínek dovozu veterinárního zboží se podává nejméně 30 dnů přede dnem předpokládané dodávky tohoto zboží, žádost o stanovení veterinárních podmínek tranzitu zvířat nejméně 30 dnů přede dnem předpokládaného vstupu těchto zvířat do tuzemska.

(2) Žádost podle odstavce 1 obsahuje

a) jméno, příjmení, bydliště a předmět podnikání (činnosti) dovozce nebo průvozce, jde-li o osobu fyzickou, obchodní jméno, předmět podnikání (činnosti) a sídlo dovozce nebo průvozce, jde-li o osobu právnickou,

b) identifikační číslo a telefonní (faxové) spojení dovozce nebo průvozce,

c) označení země, oblasti a místa původu zboží,

d) údaje o druhu, kategorii a počtu zvířat a o jejich chovateli, anebo o druhu, úpravě, množství a způsobu balení jiného veterinárního zboží, jeho výrobci a místě skladování,

e) způsob přepravy zboží,

f) předpokládaný termín dovozu nebo tranzitu zboží,

g) celní přechod, popřípadě jiné místo, v němž bude zboží podrobeno veterinární kontrole dováženého a prováženého veterinárního zboží (dále jen "pohraniční veterinární kontrola"),

h) místo určení dováženého zboží,

i) jde-li o dovoz živočišných produktů a krmiv, také údaje vysvětlující význam číselných a jiných znaků, umístěných na obalech a spotřebitelských baleních, jimiž se vyznačují datum výroby, šarže a spotřební lhůty.

(3) Pro žádost o stanovení veterinárních podmínek pro opakované dovozy stejného veterinárního zboží, anebo pro opakované tranzity zvířat na určité časové období a pro určitý územní rozsah platí ustanovení odstavce 2 přiměřeně.

(4) Při stanovení veterinárních podmínek pro dovoz a tranzit zvířat určených k vypuštění do volné přírody se přihlíží zejména k nákazové situaci v zemi a oblasti, z nichž zvířata pocházejí, k nákazové situaci v prostředí, do něhož mají být zvířata vypuštěna, k jejich biologickým potřebám, způsobu života a míře vnímavosti na nebezpečné nákazy.

§ 11

(1) O vydání veterinárního osvědčení k vývozu veterinárního zboží je třeba požádat ve lhůtě nezbytné ke splnění veterinárních podmínek požadovaných zemí určení, popřípadě i tranzitní zemí, nejméně však 14 dnů přede dnem předpokládaného výstupu veterinárního zboží do zahraničí.

(2) Pokud mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána, nestanoví jinak, a pokud z dohody orgánů veterinární správy s příslušnými orgány země určení, popřípadě tranzitní země, anebo země původu zboží nevyplývá něco jiného,

a) vystavuje se veterinární osvědčení k vývozu veterinárního zboží v českém jazyku a v jazyku země určení, popřípadě v anglickém jazyku,

b) musí být

1. dovážené veterinární zboží provázeno veterinárním osvědčením, vystaveným v jazyku země původu zboží nebo v anglickém jazyku a v českém jazyku,

2. provážené veterinární zboží provázeno veterinárním osvědčením, vystaveným v jazyku země původu zboží nebo v anglickém jazyku a v jazyku země určení.

(3) Veterinární osvědčení k vývozu veterinárního zboží osvědčuje splnění veterinárních podmínek, požadovaných zemí určení, popřípadě i tranzitní zemí, veterinární osvědčení, provázející dovážené nebo provážené veterinární zboží, osvědčuje splnění stanovených veterinárních podmínek dovozu nebo tranzitu.

(4) Je-li veterinární osvědčení vystaveno na více listech, musí být tyto listy tak spojeny nebo označeny, aby nemohlo dojít k záměně.

(5) Dojde-li k rozdělení hromadné zásilky dováženého veterinárního zboží, k níž bylo vydáno jediné veterinární osvědčení, na několik dílčích zásilek, určených do různých míst určení, provází každou dílčí zásilku ověřená fotokopie nebo ověřený opis původního veterinárního osvědčení, anebo samostatné veterinární osvědčení, vydané na základě původního veterinárního osvědčení okresní veterinární správou, jejíž součástí je příslušná pohraniční veterinární stanice. V tomto veterinárním osvědčení se mj. uvedou druh a označení původního dopravního prostředku, z něhož bylo zboží rozloženo na dílčí zásilky.

§ 12

(1) Stanovení veterinárních podmínek se nevyžaduje

a) k dovozu a tranzitu veterinárního zboží, které nemá obchodní charakter3) a je dopravováno v cestovním styku jako cestovní zavazadlo, spěšnina, na letecký nákladní list, anebo poštou, jde-li

1. o psy, kočky, drůbež, králíky, holuby (vyjma poštovních holubů, zúčastněných na letových soutěžích), morčata, křečky a jiné hlodavce, zájmově chované zpěvavé a okrasné ptáky, malé šelmy a dravé ptáky, používané k lovu, nepřesáhne-li doba pobytu těchto zvířat v tuzemsku dobu 30 dnů a nejsou-li určena k pokusným účelům,

2. o plazy, obojživelníky a akvarijní ryby, nejde-li o nebezpečné druhy zvířat,4)

3. o potraviny živočišného původu tepelně opracované, popřípadě jiným způsobem zbavené choroboplodných mikroorganizmů do celkové hmotnosti 5 kg,

4. o zpracované kožešiny, vyčiněné kůže a vlněnou stříž,

5. o preparované lovecké trofeje,

b) k dovozu přiměřeného množství

1. potravin živočišného původu, určených pro vlastní potřebu zastupitelského úřadu,

2. veterinárního zboží s výjimkou zvířat, určeného pro veletrhy, výstavy a bankety nebo pro vědecké účely, pokud toto zboží bude použito výhradně k těmto účelům a nebude uvedeno do obchodní sítě.

(2) Veterinární osvědčení se nevyžaduje k dovozu a tranzitu veterinárního zboží, které nemá obchodní charakter a je dopravováno v cestovním styku jako cestovní zavazadlo, spěšnina, na letecký nákladní list, anebo poštou, jde-li

a) o psy starší 3 měsíců, provázené dokladem o očkování proti vzteklině, anebo - pocházejí-li tato zvířata ze země, v níž není očkování proti vzteklině povoleno - dokladem o klinickém vyšetření na vzteklinu s negativním výsledkem, provedeném nejdéle 72 hodin přede dnem nástupu cesty nebo odeslání, nepřesáhne-li doba pobytu těchto zvířat v tuzemsku dobu 30 dnů,

b) o psy mladší 3 měsíců, kočky a malé šelmy, používané k lovu, provázené dokladem o očkování proti vzteklině, anebo dokladem o klinickém vyšetření na vzteklinu s negativním výsledkem, provedeném nejdéle 72 hodin přede dnem nástupu cesty nebo odeslání, nepřesáhne-li doba pobytu těchto zvířat v tuzemsku dobu 30 dnů,

c) o morčata, křečky a jiné hlodavce, zájmově chované zpěvavé a okrasné ptáky a dravé ptáky, používané k lovu, nepřesáhne-li doba pobytu těchto zvířat v tuzemsku dobu 30 dnů,

d) o plazy, obojživelníky a akvarijní ryby,

e) o veterinární zboží uvedené v odstavci 1 písm. a) bodech 3 až 5 .

Pohraniční veterinární kontrola

§ 13

(1) Dovozce nebo dopravce veterinárního zboží, které podléhá pohraniční veterinární kontrole, popřípadě jeho zástupce, předloží pohraniční veterinární stanici "Potvrzení o pohraniční veterinární kontrole dováženého zboží" (dále jen "potvrzení") s jím vyplněnou první částí, a to v originálu se 3 opisy.

(2) Osoba uvedená v odstavci 1

a) zajistí, aby tato kontrola byla prováděna v podmínkách, odpovídajících právním předpisům o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, a aby dopravní prostředek nebyl v průběhu kontroly přemísťován,

b) poskytne veterinárnímu lékaři orgánu veterinární správy (dále jen "úřední veterinární lékař"), provádějícímu tuto kontrolu, na jeho žádost potřebné pracovní síly a věcné prostředky k výkonu pomocných prací, např. k otevírání a zavírání dopravních prostředků, k přistavování žebříků, můstků a pojízdných schodů, k fixaci zvířat, k přemísťování zvířat apod.

(3) Provádí-li se pohraniční veterinární kontrola v prostorech dopravce (v železniční stanici, v přístavu, na letišti) nebo pošty, dopravce nebo pošta

a) zabezpečí pro její provádění potřebné kancelářské a jiné místnosti a prostory (zejména, jde-li o dopravce, pro dočasné oddělené umístění zvířat, oddělené uložení živočišných produktů a krmiv a uložení kadáverů) s účelným zařízením a vybavením a udržuje je v provozuschopném stavu, odpovídajícím povaze a účelu pohraniční veterinární kontroly,

b) vytvoří podmínky pro nezbytná opatření proti zavlečení nebezpečných nákaz ze zahraničí.

§ 14

(1) Pohraniční veterinární kontrola spočívá v kontrole úplnosti a platnosti průvodních a přepravních listin, zejména veterinárního osvědčení, a v ověření totožnosti a původu dováženého a prováženého veterinárního zboží (dále jen "dokumentační a identifikační kontrola"), popřípadě i v prohlídce tohoto zboží, obalů a dopravních prostředků a v odběru vzorků k laboratornímu vyšetření (dále jen "fyzická kontrola").

(2) Fyzická kontrola se provádí při dovozu a tranzitu

a) zvířat,

b) ostatního veterinárního zboží, vzniknou-li jakékoli pochybnosti o dodržení stanovených veterinárních podmínek dovozu nebo tranzitu, anebo o stavu tohoto zboží z hlediska veterinárního a hygienického.

(3) Při fyzické kontrole se zjišťuje také počet uhynulých zvířat.

(4) Pohraniční veterinární kontrola se provádí zpravidla společně s celní, popřípadě i rostlinolékařskou prohlídkou v doprovodu osoby uvedené v § 13 odst. 1 . Její výsledek se zaznamená na druhé části potvrzení a stvrdí otiskem razítka pohraniční veterinární stanice. Originál potvrzení provází dovážené veterinární zboží do místa určení, po 1 opisu předá pohraniční veterinární stanice celním orgánům a osobě uvedené v § 13 odst. 1 ; zbývající opis uchovává pohraniční veterinární stanice po dobu 3 let.

Veterinární kontrola v místě určení

§ 15

Příjemce veterinárního zboží, které podléhá veterinární kontrole v místě určení,

a) předloží okresní veterinární správě, v jejímž obvodu je místo určení dováženého veterinárního zboží, průvodní a přepravní listiny,

b) umístí dovezená zvířata do karantény, která byla pro tento účel schválena okresní veterinární správou, a uskladní ostatní dovezené zboží ve skladech, které byly pro tento účel schváleny okresní veterinární správou,

c) vytvoří potřebné podmínky k provedení veterinární kontroly v místě určení včetně poskytnutí nezbytné součinnosti a pomoci úřednímu veterinárnímu lékaři, provádějícímu tuto kontrolu.

§ 16

(1) Veterinární kontrola zvířat v místě určení spočívá v dokumentační a identifikační kontrole a ve fyzické kontrole včetně vyšetření zdravotního stavu a zjištění počtu uhynulých zvířat.

(2) Veterinární kontrola ostatního veterinárního zboží v místě určení spočívá v dokumentační a identifikační kontrole. Fyzická kontrola se provádí, uplynula-li od předchozí, takto kontrolované zásilky zboží stejného druhu a původu doba delší 6 měsíců, vzniknou-li jakékoli pochybnosti o dodržení stanovených veterinárních podmínek dovozu či o stavu tohoto zboží z hlediska veterinárního a hygienického, anebo jde-li o zboží, které bylo vráceno příslušnými orgány země, do níž mělo být vyvezeno nebo jíž mělo být provezeno.

(3) Veterinární kontrola v místě určení se provádí urychleně, nejpozději však do 24 hodin poté, kdy byla příslušná okresní veterinární správa uvědoměna o příchodu zboží do místa určení. Do jejího ukončení zůstávají dovezená zvířata pod veterinárním dozorem v karanténě, ostatní dovezené veterinární zboží odděleně uskladněné pod uzávěrou.

ČÁST TŘETÍ

Zrušena ke dni 12.9.2003 novelou č. 296/2003 Sb.

§ 17

Zrušen ke dni 12.9.2003 novelou č. 296/2003 Sb.

§ 18

Zrušen ke dni 12.9.2003 novelou č. 296/2003 Sb.

ČÁST ČTVRTÁ

Zrušena ke dni 12.9.2003 novelou č. 296/2003 Sb.

§ 19

Zrušen ke dni 12.9.2003 novelou č. 296/2003 Sb.

§ 20

Zrušen ke dni 12.9.2003 novelou č. 296/2003 Sb.

§ 21

Zrušen ke dni 12.9.2003 novelou č. 296/2003 Sb.

ČÁST PÁTÁ

Zrušena ke dni 12.9.2003 novelou č. 296/2003 Sb.

§ 22

Zrušen ke dni 12.9.2003 novelou č. 296/2003 Sb.

§ 23

Zrušen ke dni 12.9.2003 novelou č. 296/2003 Sb.

§ 24

Zrušen ke dni 12.9.2003 novelou č. 296/2003 Sb.

§ 25

Zrušen ke dni 12.9.2003 novelou č. 296/2003 Sb.

ČÁST ŠESTÁ

Zrušena ke dni 12.9.2003 novelou č. 296/2003 Sb.

§ 26

Zrušen ke dni 12.9.2003 novelou č. 296/2003 Sb.

§ 27

Zrušen ke dni 12.9.2003 novelou č. 296/2003 Sb.

§ 28

Zrušen ke dni 12.9.2003 novelou č. 296/2003 Sb.

ČÁST SEDMÁ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zrušena ke dni 12.9.2003 novelou č. 296/2003 Sb.

§ 29

Zrušen ke dni 12.9.2003 novelou č. 296/2003 Sb.

§ 30

Zrušen ke dni 12.9.2003 novelou č. 296/2003 Sb.

§ 31 Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti třicátým dnem po dni vyhlášení.

Ministr:
Ing. Fencl v. r.

PŘÍLOHA Č.1

Zrušena ke dni 12.9.2003 novelou č. 296/2003 Sb.

PŘÍLOHA Č.2

Zrušena ke dni 12.9.2003 novelou č. 296/2003 Sb.

Poznámky pod čarou

3) § 2 písm. g) zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

4) Vyhláška č. 75/1996 Sb. , kterou se stanoví nebezpečné druhy zvířat.