Program Zákon

Zákon, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČL. I

Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 61/1996 Sb. a zákona č. 15/1998 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní:

"(3) Banka, která pro penzijní fond vykonává funkci depozitáře (dále jen "depozitář"), a ani právnická osoba, v níž má depozitář přímý nebo nepřímý podíl na základním jmění přesahující 10 %, nesmí nabývat akcie tohoto penzijního fondu. Akcie penzijního fondu nesmí nabývat rovněž zdravotní pojišťovna. 1a) Osoby, které nabudou akcie penzijního fondu v rozporu s ustanovením věty první a druhé, nesmí vykonávat tato akcionářská práva:

a) účastnit se a hlasovat na valné hromadě,

b) požádat o svolání mimořádné valné hromady, a

c) podat soudu návrh na určení neplatnosti usnesení valné hromady.

1a) Zákon č. 551/1991 Sb. , o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 592/1992 Sb. , zákona č. 10/1993 Sb. , zákona č. 60/1995 Sb. , zákona č. 149/1996 Sb. , zákona č. 48/1997 Sb. , zákona č. 305/1997 Sb. , zákona č. 93/1998 Sb. a zákona č. 127/1998 Sb.
Zákon č. 280/1992 Sb. , o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 10/1993 Sb. , zákona č. 15/1993 Sb. , zákona č. 60/1995 Sb. , zákona č. 149/1996 Sb. , zákona č. 48/1997 Sb. , zákona č. 93/1998 Sb. a zákona č. 127/1998 Sb. ".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

2. V § 4 odst. 4 se částka "20 000 000 Kč" nahrazuje částkou "50 000 000 Kč ".

3. V § 4 se doplňují odstavce 5 až 8, které včetně poznámky pod čarou č. 1b) znějí:

" (5) Zvýšení základního jmění nelze provést nepeněžitými vklady. Ustanovení věty první se nevztahuje na případy, kdy ke zvýšení základního jmění dochází sloučením penzijních fondů. Nové akcie nemohou být nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upisování akcií.

(6) K převodu akcií penzijního fondu v rozsahu větším než 10 % základního jmění penzijního fondu, provedenému v jedné nebo několika operacích na jakoukoliv osobu nebo více osob jednajících ve shodě, 1b) a k nabídce k upsání akcií v rozsahu větším než 10 % základního jmění penzijního fondu vybranému zájemci se vyžaduje předchozí souhlas Ministerstva financí (dále jen "ministerstvo") po dohodě s Komisí pro cenné papíry. Žádost o udělení souhlasu podává nabyvatel nebo upisovatel. Pokud ministerstvo do 30 dnů ode dne doručení žádosti o udělení souhlasu nesdělí, že s převodem či upsáním nových akcií nesouhlasí, platí, že jsou schváleny. Akcionář, který nabyl akcie způsobem uvedeným v tomto odstavci bez souhlasu ministerstva, nesmí vykonávat akcionářská práva uvedená v § 3 odst. 3 písm. a) až c) .

(7) Ministerstvo souhlas podle odstavce 6 neudělí, pokud by nabytí uvedeného rozsahu akcií penzijního fondu nebylo v souladu s požadavkem důvěryhodnosti a bezpečnosti penzijního připojištění.

(8) Akcie penzijních fondů, které představují podílovou účast akcionářů v penzijním fondu, nemohou být použity k zajištění závazků.

1b) § 66b obchodního zákoníku . ".

4. V § 5 odst. 1 větě druhé se slova "Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo")" nahrazují slovem "ministerstvo ".

5. V § 5 odst. 2 písmeno e) zní:

"e) depozitáře. ".

6. V § 7 odst. 2 větě první se slova "Členem představenstva a dozorčí rady penzijního fondu (dále jen "orgány penzijního fondu")" nahrazují slovy "Členem představenstva a členem dozorčí rady (dále jen "orgány penzijního fondu") a prokuristou " a ve větě druhé se za slova "člena orgánu penzijního fondu" vkládají slova "nebo prokuristu ".

7. V § 7 odst. 3 písm. b) se slovo "pojišťovny" nahrazuje slovy včetně poznámky pod čarou č. 1c) "pojišťovny, 1c) zdravotní pojišťovny 1a)

1c) Zákon č. 185/1991 Sb. , o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 320/1993 Sb. , zákona č. 60/1995 Sb. a zákona č. 149/1995 Sb. ".

8. V § 8 se na konci textu odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "pokud v tomto zákoně není stanoveno jinak. ".

9. V § 8 se vkládají nové odstavce 3 až 6, které znějí:

"(3) Ministerstvo může rozhodnout o změně depozitáře penzijního fondu, pokud depozitář porušuje povinnosti stanovené zákonem nebo depozitářskou smlouvou. Depozitářská smlouva zaniká dnem, kdy nabude právní moci rozhodnutí, jímž ministerstvo rozhodlo o změně depozitáře. Nejpozději do jednoho měsíce ode dne zániku depozitářské smlouvy je penzijní fond povinen uzavřít depozitářskou smlouvu s jinou bankou.

(4) Penzijní fond je povinen vždy zřídit u svého depozitáře samostatné běžné účty nebo podúčty k běžnému účtu pro

a) přijímání a vracení příspěvků účastníků na penzijní připojištění (dále jen "příspěvek"),

b) poskytování a vracení státních příspěvků na penzijní připojištění (dále jen "státní příspěvek"),

c) financování činnosti penzijního fondu,

d) umísťování a ukládání prostředků penzijního fondu.

(5) Běžný účet u jiné banky, než je depozitář, si může penzijní fond zřídit po oznámení svému depozitáři, a to pouze jako podmínku otevření vkladového účtu. Po zřízení vkladového účtu je penzijní fond povinen zůstatky na tomto běžném účtu převést na vkladový účet nebo na běžný účet vedený u depozitáře.

(6) Při změně depozitáře může mít penzijní fond otevřen samostatný běžný účet pro přijímání a vracení příspěvků účastníků u banky, s níž depozitářská smlouva zanikla, ještě po dobu šesti měsíců ode dne zániku této smlouvy. ".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 7.

10. V § 9 odst. 2 větě první se slova "a penzijního plánu" zrušují.

11. V § 9 se vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Změny penzijního plánu musí být schváleny ministerstvem, jinak jsou neplatné. Pokud ministerstvo do 60 dnů ode dne doručení návrhu na změnu nesdělí, že se změnou nesouhlasí, platí, že změna je schválena. Ministerstvo návrh na změnu neschválí, pokud změna nesplňuje požadavky § 5 odst. 4 . Změny penzijního plánu schvaluje ministerstvo v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí. ".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

12. V § 11 odst. 1 písmeno e) zní:

"e) výši příspěvků, ".

13. V § 12 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Zprostředkovatelskou činnost směřující k uzavření smlouvy mezi penzijním fondem a fyzickou osobou, která je způsobilá být účastníkem ( § 2 ), může vykonávat fyzická nebo právnická osoba s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky, a to pro penzijní fond, který má povolení k činnosti ( § 5 odst. 1 ). ".

14. V § 14 odst. 2 se slova "nebo s nímž byl před uzavřením smlouvy ten, kdo smlouvu uzavřel, seznámen" zrušují.

15. V § 17 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Penzijní fond je povinen účastníku nejpozději do 30 dnů ode dne doručení výpovědi písemně potvrdit její přijetí a sdělit datum zániku penzijního připojištění. ".

16. V § 18 odst. 2 se za slovem "jestliže" slovo "by" zrušuje.

17. V § 19 odst. 1 písm. a) se za slovo "výplaty" vkládá slovo "poslední ".

18. V § 19 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova "místo poslední penze ".

19. V § 19 odstavec 2 zní:

"(2) Penzijní připojištění účastníka se přerušuje dnem, který uvedl účastník v oznámení o přerušení penzijního připojištění, nejdříve však prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení penzijnímu fondu. Účastník může penzijní připojištění podle věty první přerušit, jen pokud

a) platil příspěvky na penzijní připojištění po dobu 36 kalendářních měsíců, nebo

b) platil příspěvky po dobu 12 kalendářních měsíců v případě každého dalšího přerušení penzijního připojištění u téhož penzijního fondu. Přeruší-li účastník penzijní připojištění, má po dobu přerušení nárok na podíl na výnosech u penzijního fondu, u kterého penzijní připojištění přerušil. ".

20. V § 19 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Další smlouvu o penzijním připojištění lze uzavřít, pokud

a) dříve vzniklé penzijní připojištění zaniklo způsobem uvedeným v odstavci 1 písm. a) až e) ,

b) dříve vzniklé penzijní připojištění bylo přerušeno podle odstavce 2 , nebo

c) účastník, kterému vznikl nárok na dávky penzijního připojištění podle § 20 odst. 1 , požádal o výplatu dávky; další smlouvu lze uzavřít nejdříve k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné žádosti o výplatu dávky penzijnímu fondu. ".

21. V § 20 odst. 1 písmeno a) zní:

"a) penze, kterou se rozumí doživotní pravidelná výplata peněžní částky, a jde-li o pozůstalostní penzi, výplata peněžní částky po dobu stanovenou penzijním plánem, ".

22. V § 21 odstavec 1 zní:

"(1) Z penzijního připojištění lze poskytovat tyto penze:

a) starobní penze, je-li podmínkou nároku přiznání starobního důchodu z důchodového pojištění nebo dosažení věku stanoveného penzijním plánem,

b) invalidní penze, je-li podmínkou nároku přiznání plného invalidního důchodu z důchodového pojištění,

c) výsluhové penze, je-li podmínkou nároku dosažení doby penzijního připojištění stanovené penzijním plánem,

d) pozůstalostní penze, je-li podmínkou nároku úmrtí účastníka. ".

23. V § 21 odstavec 2 zní:

"(2) Podmínkou nároku na penzi je placení příspěvků na penzijní připojištění po určitou dobu stanovenou penzijním plánem (dále jen "pojištěná doba"), která musí činit nejméně 36 kalendářních měsíců a nesmí být delší než 60 kalendářních měsíců, přičemž dobu 36 kalendářních měsíců nelze v penzijním plánu snížit. Podmínkou nároku na starobní penzi však je, aby pojištěná doba činila nejméně 60 kalendářních měsíců, přičemž tuto dobu nelze v penzijním plánu snížit; pojištěná doba nesmí být přitom delší než 120 kalendářních měsíců. ".

24. V § 21 odst. 4 se číslice "50" nahrazuje číslicí "60 ".

25. V § 22 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) V případě vzniku nároku na jednorázové vyrovnání a po doručení písemné žádosti o jeho výplatu je penzijní fond povinen vyplatit jednorázové vyrovnání do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po měsíci, na který byl poslední příspěvek účastníka zaplacen. Účastníkovi, kterému vznikl nárok na jednorázové vyrovnání a který penzijní připojištění před uplatněním žádosti o jeho výplatu přerušil, je penzijní fond povinen jednorázové vyrovnání vyplatit do tří měsíců po doručení písemné žádosti o jeho výplatu. ".

26. V § 23 odst. 1 písm. a) se za slovo "penze" vkládají slova ",penzijní připojištění trvalo alespoň 12 kalendářních měsíců ".

27. V § 23 odst. 1 se na konci písmene b) doplňují slova "nebo pokud se nároku na pozůstalostní penzi všechny fyzické osoby určené ve smlouvě písemně vzdaly ".

28. V § 23 odst. 2 se na konci doplňuje tato věta: "Částky státního příspěvku je penzijní fond povinen vrátit ministerstvu. ".

29. V § 23 odst. 3 se za slova "je penzijní fond povinen vyplatit" vkládají slova "a státní příspěvky vrátit ministerstvu " a slova "oprávněné osoby" se nahrazují slovy "účastníka nebo fyzické osoby určené ve smlouvě ".

30. V § 23 se na konci odstavce 3 doplňuje tato věta: "Pokud účastník požádá o výplatu odbytného před zánikem penzijního připojištění, je penzijní fond povinen vyplatit odbytné a státní příspěvky vrátit ministerstvu nejpozději do tří měsíců ode dne zániku penzijního připojištění. ".

31. V § 24 odst. 1 se slova "na penzijní připojištění (dále jen "státní příspěvek")" zrušují.

32. V § 24 odstavec 2 zní:

"(2) Požádá-li účastník o převedení prostředků podle odstavce 1 , je penzijní fond povinen je převést nejpozději do tří měsíců ode dne zániku penzijního připojištění. K žádosti o převod prostředků je třeba přiložit souhlas penzijního fondu podle odstavce 1 . ".

33. V § 26 se na konci odstavce 2 doplňuje tato věta: "Zpráva o hospodaření penzijního fondu včetně přehledu o uložení a umístění prostředků penzijního fondu a jejich výši a počtu jeho účastníků je součástí písemné informace podle odstavce 1 . ".

34. V § 26 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 8a) zní:

"(3) Seznam členů orgánů penzijního fondu a seznam akcionářů penzijního fondu, který musí obsahovat údaje podle zvláštního zákona, 8a) musí být k dispozici veřejnosti v sídle a všech pobočkách penzijního fondu.

8a) § 156 odst. 2 obchodního zákoníku . ".

35. V § 27 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 8b) zní:

"(5) Za účastníka může s jeho souhlasem platit penzijnímu fondu příspěvek nebo jeho část třetí osoba; účastník je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit penzijnímu fondu. Podle věty první může platit příspěvek nebo jeho část též zaměstnavatel za své zaměstnance, kteří jsou účastníky podle tohoto zákona. Podle věty první mohou rovněž zaměstnavatelé tvořící fond kulturních a sociálních potřeb8b) hradit z tohoto fondu příspěvek nebo jeho část za své zaměstnance, kteří jsou účastníky podle tohoto zákona. Na příspěvek placený zaměstnavatelem zcela nebo zčásti za své zaměstnance se neposkytuje státní příspěvek.

8b) Vyhláška č. 310/1995 Sb. , o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění vyhlášky č. 167/1997 Sb. ".

36. V § 27 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Doba odkladu placení příspěvků, za kterou účastník doplatil příspěvky, se započítává do pojištěné doby. Doba jiného přerušení placení příspěvků se do pojištěné doby nezapočítává. ".

37. V § 29 odstavec 2 zní:

" (2) Výše státního příspěvku na kalendářní měsíc se stanoví podle měsíční výše příspěvku účastníka placeného na penze stanovené podle příspěvkového penzijního plánu takto:

výše příspěvku účastníka v Kč

výše státníhopříspěvku v Kč

100 až 199

50 + 40 % z částky nad 100 Kč

200 až 299

90 + 30 % z částky nad 200 Kč

300 až 399

120 + 20 % z částky nad 300 Kč

400 až 499

140 + 10 % z částky nad 400 Kč

500 a více

150 Kč.".

38. V § 29 se odstavec 3 zrušuje a dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

39. V § 29 odstavec 4 zní:

"(4) Při změně depozitáře náleží státní příspěvek podle odstavce 1 , i pokud byl příspěvek účastníka zaplacen ve lhůtě stanovené v § 27 odst. 3 u depozitáře penzijního fondu před provedením jeho změny, ještě po dobu šesti kalendářních měsíců po skončení platnosti depozitářské smlouvy. ".

40. V § 30 odst. 1 větě první se za slovo "podává" vkládá slovo "čtvrtletně ".

41. V § 30 odst. 1 větě druhé se slovo "tomto" nahrazuje slovy "skončení kalendářního ".

42. V § 30 odstavec 2 zní:

"(2) Ministerstvo je povinno poukázat státní příspěvek za kalendářní čtvrtletí na účet penzijního fondu do konce druhého měsíce následujícího po čtvrtletí, za které se o poskytnutí státního příspěvku žádá. ".

43. V § 30 odst. 3 větě první se slova "osmi dnů" nahrazují slovy "30 dnů ".

44. V § 30 se vkládá nový odstavec 4, který zní:

" (4) Částky státního příspěvku poukázané penzijnímu fondu podle odstavců 1 a 2 , které nebyly použity na uspokojení nároků podle § 23 , 24 a 25 , je penzijní fond povinen vrátit ministerstvu, a to

a) do šesti měsíců ode dne zániku penzijního připojištění v případě vzniku nároku na odbytné podle § 23 a v případě dědictví podle § 25 ,

b) do 60 měsíců ode dne zániku penzijního připojištění v případě, kdy účastníkovi nevznikl nárok na odbytné podle § 23 a nepožádal o převedení prostředků do penzijního připojištění u jiného penzijního fondu podle § 24 . ".

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

45. V § 31 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

" (3) Penzijní fond nesmí se svým majetkem nakládat způsobem, který by byl v rozporu se zájmy účastníků.

(4) V případě pochybností o způsobilosti penzijního fondu krýt nároky na dávky z penzijního připojištění může ministerstvo na svůj náklad zajistit ověření této způsobilosti znalcem. ".

46. V § 33 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 10), 11), 11a) a 11b) zní:

" (1) Prostředky penzijního fondu mohou být umístěny jen do

a) státních dluhopisů 10) a dluhopisů, za které převzal záruku stát,

b) hypotečních zástavních listů,

c) dluhopisů, jejichž emitenty jsou Česká národní banka 11) a jiné banky, 11a)

d) dluhopisů vydaných obchodními společnostmi a přijatých k obchodování na hlavním nebo vedlejším trhu burzy cenných papírů,

e) akcií a podílových listů přijatých k obchodování na hlavním nebo vedlejším trhu burzy cenných papírů,

f) komunálních obligací, za které převzala záruku banka nebo vydaných bankami, 11b)

g) dluhopisů, jejichž emitenty jsou členské státy Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj nebo centrální banky těchto států,

h) movitých věcí představujících záruku bezpečného uložení peněžních prostředků,

i) nemovitostí přinášejících stálý výnos a sloužících zcela nebo převážně k podnikání nebo bydlení.

10) § 18 zákona č. 530/1990 Sb. , o dluhopisech, ve znění zákona č. 84/1995 Sb.

11) Zákon č. 6/1993 Sb. , o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb. a zákona č. 15/1998 Sb.

11a) Zákon č. 21/1992 Sb. , o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb. , zákona č. 292/1993 Sb. , zákona č. 156/1994 Sb. , zákona č. 83/1995 Sb. , zákona č. 84/1995 Sb. , zákona č. 61/1996 Sb. , zákona č. 306/1997 Sb. , zákona č. 16/1998 Sb. , zákona č. 128/1998 Sb. a zákona č. 165/1998 Sb.

11b) § 20 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 530/1990 Sb. ".

47. V § 33 se vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Penzijní fond může ukládat prostředky i na vkladové účty u bank. 11a) Výše takto uložených prostředků u jedné banky nesmí tvořit víc než 10 % majetku penzijního fondu. ".

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.

48. V § 33 odstavec 3 zní:

"(3) Penzijní fond je povinen cenný papír koupit jen za nejnižší cenu, za kterou by jej bylo možné při vynaložení odborné péče koupit, a prodat jen za nejvyšší cenu, za kterou by jej bylo možné při vynaložení odborné péče prodat. Splnění podmínky stanovené v předchozí větě je penzijní fond povinen prokázat. ".

49. V § 33 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 11c) zní:

"(4) Pro výpočet hodnoty cenného papíru v majetku penzijního fondu platí přiměřeně ustanovení zvláštního právního předpisu, který stanoví způsob výpočtu hodnot cenných papírů v majetku v podílovém fondu nebo investičního fondu. 11c)

11c) Vyhláška č. 207/1998 Sb. , o výpočtu hodnoty cenných papírů v majetku v podílovém fondu nebo investičního fondu. ".

50. V § 33 odst. 6 se za slovo "kurzů" vkládají slova "nebo cen ".

51. V § 33 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Majetek penzijního fondu nemůže být použit k zajištění závazků. ".

52. V § 34 se vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Hodnota cenných papírů podle § 33 odst. 1 písm. e) nesmí tvořit více než 25 % majetku penzijního fondu. ".

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7.

53. V § 34 odst. 6 se číslice "3" nahrazuje číslicí "4 ".

54. V § 35 se na konci tečka zrušuje a doplňují se tato slova: "a osob, jejichž penzijní připojištění zaniklo v roce, za který se zisk rozděluje. ", dosavadní text se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 12a) zní:

"(2) Pokud hospodaření penzijního fondu skončí ztrátou, použije se ke krytí ztráty nerozdělený zisk z minulých let, rezervní fond 12a) a další fondy tvořené ze zisku. Nestačí-li tyto zdroje, musí být ztráta kryta snížením základního jmění. Hodnota základního jmění nesmí klesnout pod částku uvedenou v § 4 odst. 4 .

12a) § 67 a 217 obchodního zákoníku . ".

55. V § 36 se na konci odstavce 1 tečka zrušuje a doplňují se slova "a přehled o umístění prostředků penzijního fondu ( § 33 odst. 1 ), jejich uložení ( § 33 odst. 2 ) a jejich výši. ".

56. V § 37 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 12b) zní:

"(1) Penzijní fond je povinen průběžně evidovat stav příspěvků zaplacených ve prospěch jednotlivých účastníků v rozdělení na příspěvky účastníka, příspěvky účastníka nárokovatelné pro odpočet ze základu daně z příjmů 12b) účastníkem, který je poplatníkem daně, příspěvky placené zaměstnavatelem a na ostatní příspěvky zaplacené ve prospěch účastníka. Dále je penzijní fond povinen odděleně evidovat stav státních příspěvků jednotlivých účastníků a podílů na výnosech hospodaření penzijního fondu.

12b) § 15 odst. 12 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění zákona č. 170/1999 Sb. ".

57. V § 37 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Penzijní fond je povinen doklady související s penzijním připojištěním účastníka ukládat a uschovávat je

a) deset let následujících po podání žádosti o státní příspěvek za účastníka pro doklady prokazující nárok na státní příspěvek,

b) tři roky následující po výplatě poslední dávky penzijního připojištění účastníkovi pro doklady prokazující nárok na dávky penzijního připojištění. ".

58. V § 39 se vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Návrh na povolení zápisu likvidátora do obchodního rejstříku a na výmaz likvidátora z obchodního rejstříku podává likvidátor. ".

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

59. V § 42 odst. 3 se na konci doplňuje tato věta včetně poznámky pod čarou č. 13a): "K tomuto účelu je ministerstvo oprávněno provozovat informační systém za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem. 13a)

13a) Zákon č. 256/1992 Sb. , o ochraně osobních údajů v informačních systémech. ".

60. V § 42 odst. 5 se na konci doplňuje tato věta včetně poznámky pod čarou č. 13b): "Zaměstnanci ministerstva mohou poskytovat informace Komisi pro cenné papíry a České národní bance za účelem vzájemné spolupráce prováděné podle zvláštního právního předpisu. 13b)

13b) § 16 až 18 zákona č. 15/1998 Sb. , o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů. ".

61. V § 42 se vkládá nový odstavec 6, který zní:

"(6) Penzijní fond je povinen:

a) předložit ministerstvu a Komisi pro cenné papíry každoročně nejpozději do 31. ledna seznam akcionářů s vyznačením údajů, které požaduje zvláštní právní předpis, 8a)

b) informovat ministerstvo a Komisi pro cenné papíry o každé změně v seznamu akcionářů do deseti dnů po zápisu změny v seznamu akcionářů,

c) předložit ministerstvu a Komisi pro cenné papíry usnesení rejstříkového soudu o zápisu změny nebo zániku zapisovaných skutečností bez zbytečného odkladu po provedení zápisu do obchodního rejstříku. ".

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

62. V § 43 odst. 1 písm. a) se za slovo "odstranil" vkládají slova "nebo byli vyměněni v určené lhůtě členové orgánů penzijního fondu " a za slovo "a" se vkládá slovo "aby ".

63. V § 43 odst. 1 písm. c) se slovo "nebo" nahrazuje čárkou a na konci se doplňují slova "nebo do doby zápisu vstupu penzijního fondu do likvidace do obchodního rejstříku. Správce majetku má nárok na odměnu ve výši stanovené ministerstvem a dále na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s výkonem funkce správce majetku. Odměna a úhrada účelně vynaložených nákladů jsou placeny z majetku penzijního fondu, ".

64. V § 43 odst. 1 písm. e) bodě 1 se slovo "nebo" zrušuje, na konci bodu 2 se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se slovo "nebo " a za bod 2 se doplňuje bod 3, který zní:

"3. penzijní fond neuzavře do jednoho měsíce ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jímž ministerstvo rozhodlo o změně depozitáře, novou depozitářskou smlouvu ( § 8 odst. 3 ). ".

65. V § 43 odst. 2 se slova "tří měsíců" nahrazují slovy "jednoho roku ".

66. V § 46 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

ČL. II

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb. a zákona č. 144/1999 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 9 se v písmenu v) tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno w), které zní:

"w) příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem poukázaný na účet jeho zaměstnance u penzijního fondu, 9a) maximálně však do výše 5 % vyměřovacího základu zaměstnance pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. 21)".

2. V § 15 se doplňuje odstavec 12, který zní:

"(12) Od základu daně ve zdaňovacím období lze odečíst platbu příspěvků poplatníkem na penzijní připojištění se státním příspěvkem 9a) podle smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem uzavřené mezi poplatníkem a penzijním fondem. Částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených na penzijní připojištění se státním příspěvkem poplatníkem ve zdaňovacím období sníženému o 6 000 Kč. Maximální částka, kterou lze takto odečíst za zdaňovací období, činí 12 000 Kč. ".

3. V § 24 odst. 2 se v písmenu zi) tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno zj), které zní:

"zj) příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem poukázaný na účet jeho zaměstnance u penzijního fondu, 9a) maximálně však do výše 3 % vyměřovacího základu zaměstnance pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. 21)".

ČL. III PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

1. Osoby, které jsou akcionáři penzijního fondu v rozporu s § 3 odst. 3 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění čl. I tohoto zákona (dále jen "zákon o penzijním připojištění"), jsou povinny do 6 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona ukončit činnost depozitáře nebo převést své akcie. Pokud tuto povinnost nesplní, nesmí vykonávat tato akcionářská práva:

a) účastnit se a hlasovat na valné hromadě,

b) požádat o svolání mimořádné valné hromady, a

c) podat soudu návrh na určení neplatnosti usnesení valné hromady.

2. Penzijní fond je povinen do 12 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona uvést výši svého základního jmění do souladu s § 4 odst. 4 zákona o penzijním připojištění, jinak Ministerstvo financí odejme povolení udělené penzijnímu fondu podle § 5 zákona o penzijním připojištění.

3. Penzijní fond je povinen do 6 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona otevřít samostatné běžné účty nebo podúčty k běžnému účtu u svého depozitáře podle § 8 odst. 4 zákona o penzijním připojištění.

4. Návrh změn penzijních plánů a statutů, které musí být provedeny podle tohoto zákona, je penzijní fond povinen do 60 dnů ode dne účinnosti tohoto zákona předložit ke schválení Ministerstvu financí. Pokud Ministerstvo financí neschválí změny penzijního plánu a statutu, které musí být provedeny podle tohoto zákona, do 9 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona, z důvodů na straně penzijního fondu, pozbývají uplynutím této lhůty platnosti ta ustanovení penzijního plánu a statutu, která jsou v rozporu s ustanoveními čl. I tohoto zákona.

5. Návrh osoby, která vykonává funkci prokuristy, je penzijní fond povinen do 60 dnů ode dne účinnosti tohoto zákona předložit ke schválení Ministerstvu financí. Ministerstvo financí o návrhu rozhodne do 90 dnů ode dne jeho doručení.

6. Změny vyplývající z čl. I tohoto zákona se vztahují pouze na smlouvy o penzijním připojištění (dále jen "smlouva") mezi účastníkem penzijního připojištění a penzijním fondem uzavřené po schválení změn penzijního plánu Ministerstvem financí po účinnosti tohoto zákona. Účastník penzijního připojištění a penzijní fond se však mohou dohodnout na změně smlouvy tak, aby tato smlouva odpovídala změnám vyplývajícím z čl. I tohoto zákona, které se týkají potřebné doby placení příspěvků na penzijní připojištění a věku 60 let stanoveného pro vznik nároku na starobní penzi nebo podmínky přiznání starobního důchodu z důchodového pojištění, popřípadě dalším změnám vyplývajícím z čl. I tohoto zákona.

7. U účastníků penzijního připojištění, jejichž smlouvy neodpovídají změnám vyplývajícím z čl. I tohoto zákona, které se týkají potřebné doby placení příspěvků na penzijní připojištění pro vznik nároku na starobní penzi a věku 60 let stanoveného pro vznik nároku na tuto penzi nebo podmínky přiznání starobního důchodu z důchodového pojištění, se výše státního příspěvku na penzijní připojištění stanoví podle předpisů platných přede dnem účinnosti tohoto zákona; u účastníků penzijního připojištění, kteří splňují potřebnou dobu placení příspěvků na penzijní připojištění pro vznik nároku na starobní penzi a věk 60 let stanovený pro vznik nároku na tuto penzi nebo podmínku přiznání starobního důchodu z důchodového pojištění, se však výše státního příspěvku na penzijní připojištění stanoví od kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly tyto podmínky splněny, ve výši stanovené podle čl. I bodu 37 tohoto zákona, a to i když nedošlo ke změně smlouvy.

8. Státní příspěvek na penzijní připojištění ve výši stanovené v čl. I bodu 37 tohoto zákona náleží nejdříve za leden 2000. Do 31. prosince 1999 náleží příspěvek ve výši stanovené podle předpisů platných přede dnem účinnosti tohoto zákona. Ustanovení čl. II tohoto zákona se použije nejdříve pro zdaňovací období roku 2000.

9. Umístění a uložení prostředků je penzijní fond povinen do 6 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona uvést do souladu s § 33 odst. 1 , § 33 odst. 2 a § 34 odst. 2 zákona o penzijním připojištění.

10. Pokud penzijní fond vykazuje v účetnictví ztráty za minulá období, je povinen do 12 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona splnit povinnost uloženou v § 35 odst. 2 zákona o penzijním připojištění.

11. Pokud se v důsledku čl. I tohoto zákona zapisují na základě zvláštního zákona určité údaje do obchodního rejstříku, je lhůta stanovená zákonem o penzijním připojištění pro splnění povinnosti penzijního fondu zachována, je-li podán poslední den lhůty návrh na povolení zápisu těchto údajů.

ČL. IV

Předseda Poslanecké sněmovny se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů České republiky vyhlásil úplné znění zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

ČL. V ÚČINNOST

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 37, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.