Program Zákon

Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1 Sčítání lidu, domů a bytů

Sčítáním lidu, domů a bytů (dále jen "sčítání") se získávají pro statistické účely1) údaje o obyvatelstvu, jeho demografických, sociálních a ekonomických charakteristikách, úrovni bydlení, struktuře domovního a bytového fondu. Získávají a zpracovávají se k jednomu datu, ve vzájemných vazbách a v územním členění za

a) celou republiku,

b) vyšší územní samosprávné celky,

c) okresy,

d) obce,

e) části obce,2)

f) části území obcí s jednoznačnými územně technickými a urbanistickými podmínkami (dále jen "základní sídelní jednotky").

§ 2 Vymezení některých pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) domem stavba, která je podle rozhodnutí stavebního úřadu3) určená pro bydlení a dále jiná stavba, ve které se nachází alespoň jeden byt,

b) bytem soubor místností, popřípadě jednotlivá místnost, který podle rozhodnutí stavebního úřadu3) svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení,

c) bytovou domácností společenství fyzických osob, které bydlí v jednom bytě; může jí být i jediná fyzická osoba, pokud bydlí sama,

d) správcem osoba, která na základě zákona nebo smlouvy je oprávněna ve věcech správy domu jednat,

e) uživatelem bytu fyzická osoba, která byt fakticky užívá,

f) sčítacím obvodem území základní sídelní jednotky nebo jeho část, ve které sběr údajů zajišťuje sčítací komisař,

g) sčítacím komisařem fyzická osoba, která pro sčítání zajišťuje sběr údajů a další práce stanovené Českým statistickým úřadem,

h) sčítacím revizorem fyzická osoba, která řídí sčítací komisaře a zajišťuje další práce stanovené Českým statistickým úřadem,

i) obcí i město, statutární město a městská část hlavního města Prahy,

j) ekonomickou aktivitou fakt, zda v rozhodný okamžik byla sčítaná osoba ekonomicky aktivní (zaměstnána nebo nezaměstnána) nebo ekonomicky neaktivní (osoba pobírající důchod, děti, žáci, studenti, osoby v domácnosti a jiné).

§ 3 Termín sčítání

(1) Sčítání na celém území České republiky se uskuteční v roce 2001.

(2) Ve sčítání budou zjišťovány údaje podle stavu o půlnoci z 28. února na 1. března roku 2001 (dále jen "rozhodný okamžik").

§ 4 Rozsah sčítání

(1) Sčítání podléhají

a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území České republiky trvalý4) nebo dlouhodobý pobyt,5)

b) každá fyzická osoba, která je na území České republiky v rozhodný okamžik přítomna a nemá zde trvalý nebo dlouhodobý pobyt,

c) každý dům, i neobydlený,

d) každý byt, i neobydlený.

(2) Sčítání nepodléhají cizí státní příslušníci požívající diplomatických imunit a výsad, jakož i domy a byty ve vlastnictví jiných států, které slouží k diplomatickým účelům.

§ 5 Zjišťované údaje

(1) Při sčítání se zjišťují údaje

a) o fyzických osobách:

1. identifikační údaje (jméno a příjmení, rodné číslo, adresa),

2. druh pobytu,

3. vztah k uživateli bytu,

4. datum narození,

5. pohlaví,

6. rodinný stav,

7. datum nynějšího (posledního) sňatku,

8. pořadí nynějšího (posledního) manželství,

9. počet živě narozených dětí,

10. bydliště matky v době narození,

11. místo trvalého bydliště jeden rok před sčítáním,

12. státní občanství,

13. národnost,

14. mateřský jazyk,

15. náboženství, víra nebo bez vyznání,

16. nejvyšší ukončené vzdělání,

17. obor vzdělání včetně učebních oborů,

18. ekonomická aktivita,

19. zaměstnání (profese),

20. postavení v zaměstnání,

21. odvětví ekonomické činnosti,

22. frekvence dojížďky do zaměstnání a školy,

23. doba denní dojížďky (docházky) do zaměstnání a školy,

24. místo pracoviště, školy,

25. způsob dopravy do zaměstnání,

26. druhé, případně další zaměstnání;

b) o bydlení, bytech a bytových domácnostech: 1. způsob bydlení,

2. obydlenost bytu,

3. právní důvod užívání bytu,

4. celková a obytná plocha bytu,

5. počet obytných místností (včetně kuchyně),

6. poloha bytu,

7. vodovod,

8. teplá voda,

9. plyn,

10. převládající způsob vytápění,

11. energie používaná k vytápění, 12. koupelna (sprchový kout), 13. záchod,

14. počet osobních automobilů,

15. osobní počítač,

16. telefon,

17. rekreační objekt,

18. společné hospodaření členů bytové domácnosti;

c) o domech:

1. počet bytů v domě,

2. vlastník (fyzická, právnická osoba),

3. druh domu,

4. obydlenost domu,

5. období výstavby, rekonstrukce,

6. materiál nosných zdí,

7. počet nadzemních podlaží,

8. vodovod,

9. kanalizace,

10. plyn,

11. ústřední topení,

12. výtah.

(2) U osob uvedených v § 4 odst. 1 písm. b) se zjišťují pouze údaje uvedené v odstavci 1 písm. a) bodech 1 , 2 , 4 , 5 a 12 .

§ 6 Povinnost poskytnout údaje

(1) Osoby uvedené v § 4 odst. 1 písm. a) a b) poskytují o sobě všechny údaje v rozsahu a způsobem stanoveným tímto zákonem. Za nezletilou osobu poskytne údaje její zákonný zástupce, za osobu zbavenou způsobilosti k právním úkonům její opatrovník. Za osobu, která má ve sčítacím obvodu trvalý pobyt, ale je dočasně nepřítomná, poskytne údaje jiná osoba z její bytové domácnosti. Pokud taková osoba není, zjistí podle možností potřebné údaje sčítací komisař (například z evidence obce nebo Policie České republiky).

(2) Údaje o domu poskytne jeho vlastník; vykonává-li správu domu správce, poskytne údaje správce.

(3) Údaje o bytu poskytne jeho uživatel. Je-li byt neobydlen, poskytne údaje vlastník domu, popřípadě bytu; vykonává-li správu bytu správce, poskytne údaje správce.

(4) Každý, kdo má povinnost poskytnout údaje, poskytne je úplně, správně, pravdivě a včas. Údaje uvedené v § 5 odst. 1 písm. a) bodech 13 a 15 vyplní každý podle svého rozhodnutí.

(5) Jestliže povinnost poskytnout údaje má více osob, poskytne údaje jedna z nich, kterou určí dohodou. Nedohodnou-li se, poskytne údaje ta, kterou sčítací komisař vyzve.

§ 7 Sčítací tiskopisy

(1) Údaje požadované podle tohoto zákona poskytují osoby uvedené v § 6 na sčítacích tiskopisech.

(2) Sčítacími tiskopisy jsou

a) sčítací list osob,

b) domovní list,

c) bytový list.

(3) Vzory sčítacích tiskopisů stanoví prováděcí právní předpis.

§ 8 Sčítací obvody

(1) Sčítání se provede podle sčítacích obvodů. Sčítací obvody stanoví Český statistický úřad v součinnosti s obcemi.

(2) Zařízení hromadně ubytovaných příslušníků ozbrojených sil, příslušníků Policie České republiky, zařízení Vězeňské služby České republiky a uprchlické tábory tvoří samostatné sčítací obvody.

§ 9 Sčítací komisaři a sčítací revizoři

(1) Sčítání v jednotlivých sčítacích obvodech provedou sčítací komisaři a sčítací revizoři, které v obcích jmenuje Český statistický úřad. Obce předloží návrhy na jmenování sčítacích komisařů a sčítacích revizorů Českému statistickému úřadu nejpozději 60 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem. Nepředloží-li obec návrhy na jmenování ve stanovené lhůtě, jmenuje sčítací komisaře a sčítací revizory Český statistický úřad z vlastního podnětu.

(2) Ve sčítacích obvodech uvedených v § 8 odst. 2 jmenuje sčítací komisaře a sčítací revizory příslušné ministerstvo (§ 18 ).

(3) Při výkonu své funkce se sčítací komisaři a sčítací revizoři prokazují průkazem, který jim vydá orgán, který je jmenoval, a svým občanským průkazem. Vzor průkazu stanoví prováděcí právní předpis.

(4) Sčítacím komisařem nebo sčítacím revizorem může být jmenována fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky, která je starší 18 let, je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu.

§ 10 Povinnosti sčítacích komisařů a sčítacích revizorů

(1) Sčítací komisaři zajistí sčítání v přiděleném sčítacím obvodu ve stanovených termínech tak, aby do něj byly zahrnuty všechny osoby, domy a byty, které podléhají sčítání. K tomu zejména:

a) rozdají a vyberou sčítací tiskopisy,

b) poskytnou informace potřebné k vyplnění sčítacích tiskopisů, popřípadě pomohou tyto tiskopisy vyplnit,

c) zkontrolují úplnost vyplnění sčítacích tiskopisů,

d) sestaví přehledy pro předběžné výsledky sčítání, e) vyplněné sčítací tiskopisy předají sčítacímu revizorovi.

(2) Sčítací revizoři odpovídají za řádný průběh sčítání v jim přidělených sčítacích obvodech, zejména:

a) řídí práci sčítacích komisařů,

b) kontrolují úplnost sčítacího materiálu,

c) sumarizují předběžné výsledky,

d) vyplněné sčítací tiskopisy předají Českému statistickému úřadu.

(3) Sčítací komisaři a sčítací revizoři jsou povinni učinit opatření, aby vyplněné sčítací tiskopisy nemohly být zneužity třetí osobou, poškozeny nebo zničeny.

(4) Sčítacím komisařům a sčítacím revizorům přísluší za výkon funkce odměna stanovená podle počtu osob, domů a bytů, ve kterých zajistili sběr údajů. Výši odměny stanoví Český statistický úřad.

(5) Nemůže-li sčítací komisař nebo sčítací revizor z jakéhokoliv důvodu svoji funkci vykonávat, příslušný orgán jmenuje místo něho náhradníka. Pro jmenování náhradníka se použije ustanovení § 9 obdobně.

(6) Náhradníkovi sčítacího komisaře nebo sčítacího revizora vydá příslušný orgán (§ 9 odst. 1 a 2 ) průkaz, ve kterém se vyznačí, že jde o průkaz náhradníka.

§ 11 Zveřejnění seznamu sčítacích obvodů, sčítacích komisařů a sčítacích revizorů

(1) Seznam sčítacích obvodů v obci, včetně jejich vymezení, jména a příjmení sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých obvodech sčítání zajišťovat, jakož i jména a příjmení sčítacích revizorů, zveřejní obec způsobem v místě obvyklým nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem.

(2) Seznamy uvedené v odstavci 1 předá Český statistický úřad obcím nejpozději 20 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem.

(3) Bude-li za sčítacího komisaře nebo sčítacího revizora jmenován náhradník, obec neprodleně po oznámení této skutečnosti Českým statistickým úřadem zveřejní tuto skutečnost i jméno a příjmení náhradníka způsobem v místě obvyklým.

§ 12 Provedení sčítání

(1) Sčítací tiskopisy do jednotlivých bytových domácností, provozovatelům zařízení poskytujících ubytovací služby, zdravotnických zařízení nebo zařízení sociální péče a vlastníkům nebo správcům domů, popřípadě i jednotlivým osobám, které podléhají sčítání, doručí nejméně 6 hodin před rozhodným okamžikem příslušný sčítací komisař.

(2) Provozovatelé zařízení poskytujících ubytovací služby, zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče předají k vyplnění sčítací tiskopisy osobám, které zde v rozhodný okamžik pobývají, a nejsou-li tyto osoby například ze zdravotních důvodů způsobilé sčítací tiskopisy vyplnit, vyplní je za ně, popřípadě se souhlasem jejich zákonných zástupců.

(3) Uživatel bytu předá sčítací tiskopisy všem osobám, které jsou v bytě v noci z 28. února na 1. března 2001 ubytovány.

(4) Vyplněné tiskopisy převezme příslušný sčítací komisař. Do 12 kalendářních dnů od rozhodného okamžiku mohou být vyplněné tiskopisy odevzdány též sčítacímu revizorovi nebo obci.

(5) Pokud ten, kdo je podle § 6 povinen poskytnout údaje, z jakýchkoliv důvodů neobdrží příslušný sčítací tiskopis, přihlásí se nejpozději do 12 kalendářních dnů od rozhodného okamžiku u příslušného sčítacího komisaře nebo v kterékoliv obci a sčítací tiskopis dodatečně vyplní a odevzdá.

(6) Jestliže osoba odevzdává podle odstavců 4 a 5 vyplněný sčítací tiskopis obci, vloží tento tiskopis do obálky a obálku zalepí. Obec na obálce vyznačí, že se jedná o sčítací tiskopis, obálku uloží tak, aby její obsah nemohl být zneužit, a předá ji neporušenou nejpozději do 14 kalendářních dnů od rozhodného okamžiku Českému statistickému úřadu.

(7) Bude-li předán obci sčítací tiskopis po lhůtě stanovené v odstavcích 4 a 5 , obec ho převezme způsobem stanoveným v odstavci 6 a bezodkladně předá Českému statistickému úřadu.

(8) Ve sčítacích obvodech uvedených v § 8 odst. 2 zajistí provedení sčítání prostřednictvím sčítacích komisařů a sčítacích revizorů příslušné ministerstvo.

§ 13 Ochrana údajů

(1) Údaje o jednotlivých osobách získané ve sčítání nesmějí sčítací komisaři a sčítací revizoři a další osoby, které se s těmito údaji seznámí nebo s nimi přijdou do styku v souvislosti s prováděním sčítání a zpracováním jeho výsledků, zveřejňovat ani komukoli sdělovat a tyto údaje nesmějí použít pro jiné než statistické účely.

(2) Údaje o jednotlivých bytech obsahující údaje o obydlenosti bytu, celkové a obytné ploše bytu, počtu obytných místností, poloze bytu, technické vybavenosti bytu a údaje o jednotlivých domech mohou být poskytnuty státním orgánům a orgánům územní samosprávy na vyžádání. Na ochranu jiných údajů o bydlení, bytech a bytových domácnostech získaných ve sčítání se použije obdobně ustanovení odstavce 1 .

(3) Údaje o jménu a příjmení se mohou použít pouze pro zajištění úplnosti sčítání a odstranění duplicit. Tyto údaje nesmějí být zaznamenány na elektronické nosiče, ani ukládány v počítačových databázích.

(4) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, vztahuje se na ochranu individuálních údajů o fyzických osobách zákon č. 256/1992 Sb. , o ochraně osobních údajů v informačních systémech.

(5) Sčítací tiskopisy se po skončení zpracování výsledků sčítání skartují.

(6) Za porušení povinností podle ustanovení tohoto paragrafu odpovídá stát.

§ 14 Povinnost mlčenlivosti

(1) Sčítací komisaři a sčítací revizoři, kteří se v souvislosti s přípravou, provedením nebo zpracováním sčítání seznámí s individuálními údaji,6) jsou povinni zachovat mlčenlivost o těchto údajích. Za tím účelem složí před zahájením prací na sčítání slib mlčenlivosti u orgánu, který je jmenoval. Složení slibu stvrdí vlastnoručním podpisem na příslušné listině. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení příslušných prací.

(2) Povinnost mlčenlivosti uvedenou v odstavci 1 mají i jiné osoby, které se v souvislosti s prováděním sčítání a zpracováním jeho výsledků s individuálními údaji seznámí. Slib mlčenlivosti skládají tyto osoby u orgánu, který je pracemi na sčítání pověřil.

(3) Sčítací komisaři a sčítací revizoři jsou dále povinni:

a) zachovávat mlčenlivost též o jiných skutečnostech, než které jsou uvedeny v odstavci 1 , o nichž se dozvěděli při výkonu činnosti sčítacího komisaře nebo sčítacího revizora,

b) zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu veřejného zájmu se zájmy osobními, zejména nezneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem činnosti sčítacího komisaře nebo sčítacího revizora ve prospěch vlastní nebo někoho jiného.

(4) Český statistický úřad vede evidenci osob, které se v souvislosti s prováděním sčítání a zpracování jeho výsledků seznámí s údaji o jednotlivých osobách.

§ 15 Sankce

(1) Kdo nesplní povinnost stanovenou v § 6 a § 12 odst. 2 a 3 , přestože k tomu byl vyzván sčítacím komisařem nebo sčítacím revizorem, dopustí se přestupku, za který je možno uložit pokutu až do výše 10 000 Kč.

(2) Porušení povinnosti mlčenlivosti je přestupkem, pokud nejde o trestný čin. Za tento přestupek je možno uložit pokutu až do výše 200 000 Kč.

(3) Přestupky uvedené v odstavcích 1 a 2 projednávají okresní úřady. Jinak se na tyto přestupky a jejich projednávání vztahují obecné předpisy o přestupcích.7)

§ 16 Organizace sčítání

Sčítání organizuje, řídí a koordinuje Český statistický úřad a zabezpečuje jeho přípravu a provedení ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem obrany, Ministerstvem spravedlnosti, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem zahraničních věcí, Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, okresními úřady a obcemi.

§ 17 Povinnosti a oprávnění Českého statistického úřadu

(1) Český statistický úřad zejména

a) řídí a koordinuje přípravu a provádění sčítání,

b) zajišťuje propagační a informační kampaň ke sčítání lidu, domů a bytů,

c) zajišťuje přípravu sčítacích tiskopisů a jejich distribuci okresním úřadům,

d) jmenuje sčítací komisaře a sčítací revizory, pokud jejich jmenování neprovádí ministerstvo nebo jiný správní úřad,

e) zajišťuje školení sčítacích komisařů a sčítacích revizorů,

f) přebírá od příslušných ministerstev vyplněné sčítací tiskopisy,

g) vede evidenci osob, které se v souvislosti s prováděním sčítání a zpracování jeho výsledků seznámí s údaji o jednotlivých osobách,

h) zajišťuje zpracování získaných údajů a zveřejnění výsledků sčítání,

i) poskytuje statistické informace8) získané ze sčítání státním orgánům, orgánům územní samosprávy a veřejnosti.

(2) Český statistický úřad v dohodě s Ministerstvem vnitra vydá Statistický lexikon obcí, který obsahuje seznam obcí a jejich částí podle stanoveného územního členění republiky9) a základní statistické informace získané sčítáním.

(3) Pro přípravu a provedení sčítání je Český statistický úřad oprávněn požadovat od orgánů státní správy a obcí bezplatné poskytnutí potřebných údajů z jimi vedených evidencí, včetně mapových podkladů. Uvedené orgány a obce jsou povinny jeho žádosti vyhovět.

§ 18 Úkoly ministerstev

(1) Ministerstvo pro místní rozvoj zajišťuje podklady pro územní přípravu sčítání a jejich průběžnou aktualizaci a spolupracuje s Českým statistickým úřadem na územní přípravě sčítání.

(2) Ministerstvo vnitra

a) spolupracuje s Českým statistickým úřadem při tvorbě instrukcí pro okresní úřady a obce a při přípravě podkladů pro Statistický lexikon obcí,

b) zajistí sčítání u hromadně ubytovaných příslušníků Policie České republiky a u osob ubytovaných v uprchlických táborech.

(3) Ministerstvo obrany zajistí sčítání u hromadně ubytovaných příslušníků ozbrojených sil.

(4) Ministerstvo zahraničních věcí zajistí sčítání osob, které mají trvalý pobyt v České republice a které v rozhodném okamžiku působí na zastupitelských úřadech České republiky, včetně jejich rodinných příslušníků, pokud je doprovázejí a mají na území České republiky trvalý pobyt.

(5) Ministerstvo spravedlnosti zajistí sčítání u osob v zařízeních Vězeňské služby České republiky a u hromadně ubytovaných zaměstnanců Vězeňské služby.

(6) Český úřad zeměměřický a katastrální

a) zajistí mapové podklady pro revizi základních sídelních jednotek a následné vymezení sčítacích obvodů,

b) spolupracuje s Českým statistickým úřadem při přípravě podkladů pro sčítání domů.

(7) Ministerstva uvedená v odstavcích 2 až 5

a) jmenují sčítací komisaře a sčítací revizory pro sčítací obvody ve své působnosti a organizačně zajišťují jejich školení,

b) zajistí předání vyplněných tiskopisů Českému statistickému úřadu do 25 kalendářních dnů od rozhodného okamžiku.

§ 19 Úkoly okresních úřadů

Okresní úřady

a) spolupracují na územní přípravě sčítání,

b) zajistí předání potřebného počtu sčítacích tiskopisů jednotlivým obcím nejpozději 30 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem,

c) organizačně zajišťují školení sčítacích komisařů a sčítacích revizorů.

§ 20 Úkoly obcí

Obce v přenesené působnosti

a) poskytují Českému statistickému úřadu podklady pro stanovení sčítacích obvodů v obci a vyjadřují se k návrhu na stanovení sčítacích obvodů,

b) vypracovávají slovní popis jednotlivých sčítacích obvodů,

c) předkládají Českému statistickému úřadu návrhy na jmenování osob sčítacími komisaři a sčítacími revizory ve formě stanovené Českým statistickým úřadem,

d) zajišťují způsobem v místě obvyklým informovanost občanů o významu, době a způsobu provedení sčítání,

e) předají sčítacím komisařům nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem potřebný počet sčítacích tiskopisů,

f) zveřejňují oznámení o sčítání, sčítacích obvodech a sčítacích komisařích (§ 11 ),

g) přijímají vyplněné sčítací tiskopisy v případech uvedených v § 12 odst. 4 až 7 a předají je Českému statistickému úřadu,

h) poskytují bezplatně ze svých evidencí sčítacím komisařům údaje potřebné pro provedení sčítání,

i) poskytují bezplatně v nezbytném rozsahu prostory pro činnost sčítacích komisařů a sčítacích revizorů. Pokud tyto prostory nemají, spolupracují při jejich zajištění s Českým statistickým úřadem.

§ 21

Při plnění úkolů souvisejících se sčítáním postupují ministerstva, okresní úřady a obce podle pokynů Českého statistického úřadu.

§ 22 Zmocňovací ustanovení

Český statistický úřad vydá prováděcí právní předpisy podle § 7 odst. 3 a § 9 odst. 3 .

§ 23 Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Klaus v. r. Havel v. r. Zeman v. r.

1) § 2 odst. 3 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.

2) § 1 odst. 3 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 302/1992 Sb.

3) § 82 zákona č. 50/1976 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4) § 3 odst. 2 zákona č. 135/1982 Sb. , o hlášení a evidenci pobytu občanů.
§ 7 zákona č. 123/1992 Sb.; o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky.

5) § 6 zákona č. 123/1992 Sb.

6) § 2 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb.

7) Zákon č. 200/1990 Sb. , o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

8) § 2 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb.

9) Ústavní zákon č. 347/1997 Sb. , o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb. , Ústava České republiky.
Zákon č. 36/1960 Sb. , o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů.