Program Zákon

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. října 1998 byl v Bruselu podepsán Protokol o úpravách obchodních aspektů Evropské dohody mezi Českou republikou na straně jedné a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé s ohledem na vstup Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království do Evropské unie a na výsledky jednání o zemědělství v rámci Uruguayského kola včetně zlepšení stávajícího preferenčního režimu.
Protokol vstupuje v platnost na základě svého článku 7 dnem 1. prosince 1998. České znění Protokolu se vyhlašuje současně.

PROTOKOL o úpravách obchodních aspektů Evropské dohody mezi Českou republikou na straně jedné a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé s ohledem na vstup Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království do Evropské unie a na výsledky jednání o zemědělství v rámci Uruguayského kola včetně zlepšení stávajícího preferenčního režimu

Vláda České republiky na straně jedné a Evropské společenství (dále jen "Společenství") na straně druhé,
vzhledem k tomu, že Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé (dále jen "Evropská dohoda") byla podepsána v Bruselu dne 4. října 1993 a vstoupila v platnost 1. února 1995;
vzhledem k tomu, že 1. ledna 1995 vstoupily do Evropské unie Rakouská republika, Finská republika a Švédské království;
vzhledem k tomu, že podle článků 76, 102 a 128 Aktu o vstupu z roku 1994 musí Rakouská republika, Finská republika a Švédské království s účinností od 1. ledna 1995 uplatňovat ustanovení preferenčních dohod, které Společenství uzavřelo s určitými třetími zeměmi, mezi nimi i s Českou republikou;
vzhledem k tomu, že Společenství s účinností od 1. ledna 1995 přijalo přechodná opatření ve formě autonomních celních kvót zohledňujících preferenční celní koncese, které byly vůči České republice uplatňovány Rakouskou republikou, Finskou republikou a Švédským královstvím, a vzhledem k tomu, že Česká republika s účinností od 1. ledna 1995 přijala přechodná opatření ve formě celních kvót zohledňujících režim preferenčních celních sazeb, který Česká republika uplatňovala vůči Rakouské republice, Finské republice a Švédskému království, zejména pokud jde o zemědělské a zpracované zemědělské výrobky;
vzhledem k tomu, že závazky České republiky a Společenství v rámci jednání Uruguayského kola vyžadují úpravy režimů dovozních cel v České republice a Společenství, zvláště pokud jde o zemědělské a zpracované zemědělské výrobky;
vzhledem k tomu, že vstup Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království do Evropské unie a realizace výsledků Uruguayského kola budou mít pravděpodobně vliv na dvoustranné koncese v rámci Evropské dohody, je proto nezbytné upravit Dohodu prostřednictvím Protokolu o úpravách obchodních aspektů této Dohody;
vzhledem k tomu, že Rada Rozhodnutím 95/131/EC1) rozhodla o tom, že od 1. ledna 1995 bude dočasně uplatňována dvoustranná Dohoda, kterou jménem Společenství sjednala Komise a která s ohledem na vstup Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království do Evropské unie pozměnila Dodatkový protokol k Evropské dohodě o obchodu textilními výrobky mezi Evropským společenstvím a Českou republikou;
vzhledem k tomu, že Rada Rozhodnutím 96/224/EC2) rozhodla o tom, že od 1. ledna 1996 bude dočasně uplatňována dvoustranná Dohoda, kterou sjednala Komise jménem Společenství v návaznosti na přezkoumání a úpravu Dodatkového protokolu k Evropské dohodě o obchodu textilními výrobky mezi Evropským společenstvím a Českou republikou;
vzhledem k tomu, že celní koncese Společenství pro ryby a výrobky z ryb původem z České republiky již berou v úvahu rozšíření Společenství o Rakouskou republiku, Finskou republiku a Švédské království, jakož i množství stanovená ve výměně dopisů z 22. září 1994;
se rozhodly určit vzájemnou dohodou, jaké změny je třeba přijmout v obchodních ustanoveních Dohody v návaznosti jednak na vstup Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království do Evropské unie a jednak na vstup v platnost výsledků Uruguayského kola v oblasti zemědělství, a za tímto účelem ustanovily své zplnomocněné zástupce:
Vláda České republiky:
Josef Kreuter, velvyslanec, vedoucí Mise České republiky při Evropských společenstvích
Evropské společenství:
Manfred Scheich, velvyslanec, stálý zástupce Rakouské republiky, předseda Výboru stálých zástupců
Günther Burdhardt, generální ředitel Generálního ředitelství pro vnější politické vztahy Komise Evropských společenství,
kteří se po výměně svých plných mocí, jež byly shledány v náležité formě, dohodli následovně:

ČLÁNEK 1

Dodatkový protokol k Evropské dohodě o obchodu textilními výrobky se doplňuje následovně:

1. První pododstavec článku 2(3) se nahrazuje následujícím:

"3. Původ výrobků spadajících do tohoto Protokolu bude určen v souladu s pravidly o nepreferenčním původu platnými ve Společenství. ".

2. Příloha II se nahrazuje textem Přílohy A k tomuto Protokolu.

3. Odstavec 3 článku 2 Dodatku A se nahrazuje následujícím:

"Osvědčení o původu uvedené v odstavci 1 se nevyžaduje pro dovoz zboží pokrytého průvodním osvědčením EUR.1 nebo formulářem EUR.2 vydanými v souladu s Protokolem č. 4 k Evropské dohodě v případech, kdy tyto dokumenty jasně stanoví, že Česká republika má být považována za zemi původu podle pravidel o nepreferenčním původu platných ve Společenství. ".

4. Druhá odrážka pododstavce 2 odstavce 2 článku 14 Dodatku A se doplňuje následovně:

"- dvě písmena označující zamýšlený členský stát celního odbavení takto:
AT - Rakousko
BL - Benelux
DE - Spolková republika Německo
DK - Dánsko
EL - Řecko
ES - Španělsko
FI - Finsko
FR - Francie
GB - Spojené království
IE - Irsko
IT - Itálie
PT - Portugalsko
SE - Švédsko
".

5. Příloha k Dodatku A, ve které je uveden vzor osvědčení o původu, se nahrazuje textem Přílohy B k tomuto Protokolu.

6. Příloha k Dodatku A, ve které je uveden vzor vývozní licence, se nahrazuje textem Přílohy C k tomuto Protokolu.

7. Příloha k Dodatku B se nahrazuje textem Přílohy D k tomuto Protokolu.

8. Příloha k Dodatku C se nahrazuje textem Přílohy E k tomuto Protokolu.

ČLÁNEK 2

Pokud jde o zpracované zemědělské výrobky:

1. Text Protokolu 3 k Evropské dohodě se nahrazuje textem Přílohy F k tomuto Protokolu.

2. Odstavec 1 článku 9 se nahrazuje následujícím textem:

"1. Ustanovení tohoto oddílu se budou vztahovat na výrobky mající původ v České republice a ve Společenství, které jsou uvedeny v kapitolách 25 až 97 kombinované nomenklatury, s výjimkou výrobků uvedených v Příloze I a Protokolu 3. ".

3. Odstavec 2 článku 19 Evropské dohody se nahrazuje následujícím:

"2. Pojem "zemědělské výrobky" znamená výrobky uvedené v kapitolách 1 až 24 kombinované nomenklatury a výrobky uvedené v Příloze I a Protokolu 3, s výjimkou výrobků z ryb vymezených Nařízením (EEC) č. 3687/91. ".

ČLÁNEK 3

Pokud jde o zemědělské výrobky:

1. Přílohy XIa a XIb a Příloha XII k Evropské dohodě se nahrazují texty Příloh G a H k tomuto Protokolu v tomto pořadí.

2. Odstavce 2 a 3 článku 21 Evropské dohody se nahrazují následujícími odstavci:

"2. Preferenční režim poskytnutý na dovoz výrobků majících původ v České republice do Společenství je upraven v Příloze XI.

3. Preferenční režim poskytnutý na dovoz výrobků majících původ ve Společenství do České republiky je upraven v Příloze XII. ".

3. Odstavec 4 článku 21 Evropské dohody se ruší.

4. Příloha XIV k Evropské dohodě se ruší.

ČLÁNEK 4

Pokud jde o rybný průmysl:

1. Příloha XV k Evropské dohodě se nahrazuje textem Přílohy I k tomuto Protokolu.

2. První věta článku 24 Evropské dohody se nahrazuje následujícím:

"Preferenční obchodní režim poskytnutý na výrobky z ryb mající původ v České republice je upraven v Příloze XIII. ".

3. Přílohy XVI a XVII se stávají Přílohami XIV a XV.

ČLÁNEK 5

Přílohy tvoří nedílnou součást tohoto Protokolu. Tento Protokol je součástí Evropské dohody.

ČLÁNEK 6

Tento Protokol schválí vláda České republiky i Společenství podle jejich vlastních postupů. Strany přijmou příslušná opatření k realizaci tohoto Protokolu.

ČLÁNEK 7

Tento Protokol vstoupí v platnost prvního dne druhého měsíce následujícího po dni, kdy si smluvní strany vzájemně oznámí, že příslušné postupy dle článku 6 byly ukončeny.

ČLÁNEK 8

Tento Protokol je sepsán ve dvojím vyhotovení v následujících jazycích: českém, anglickém, dánském, finském, francouzském, holandském, italském, německém, portugalském, řeckém, španělském a švédském a všechny tyto texty mají stejnou platnost.
V Bruselu dne 27. října 1998.

Za vládu České republiky: Ing. Josef Kreuter v. r. velvyslanec, vedoucí Mise České republiky při Evropských společenstvích
Za Evropské společenství: Manfred Scheich v. r. velvyslanec, stálý zástupce Rakouské republiky, předseda Výboru stálých zástupců
Günther Burdhardt v. r. generální ředitel Generálního ředitelství pro vnější politické vztahy Komise Evropských společenství

PŘÍLOHA A
"PŘÍLOHA II MNOŽSTEVNÍ LIMITY SPOLEČENSTVÍ PRO ČESKOU REPUBLIKU

(Úplné popisy kategorií výrobků uvedených v této Příloze jsou uvedeny v Příloze I)

(v tunách nebo 1 000 kusů/párů)

Kategorie

Jednotka

1996

1997

2

tuny

17.488

17.838

2a

tuny

7.650

7.803

3

tuny

5.424

5.641

4

1000 kusů

8.106

8.430

5

1000 kusů

4.362

4.536

6

1000 kusů*

4.393

4.569

7

1000 kusů

1.740

1.810

8

1000 kusů

5.641

5.811

9

tuny

1.875

1.950

20

tuny

2.592

2.747

32

tuny

4.677

4.958

39

tuny

1.410

1.494

12

1000 kusů

18.943

19.890

15

1000 kusů

1.116

1.172

16

1000 kusů

1.782

1.871

17

1000 kusů

615

652

24

1000 kusů*

2.804

2.944

26

1000 kusů

1.848

1.940

76

tuny

2.537

2.689

36

tuny

1.563

1.641

90

tuny

4.222

4.475

110

tuny

4.319

4.579

117

tuny

3.576

3.790

118

tuny

1.293

1.371

Pro odečítání vývozů od odsouhlasených množstevních limitů může být použit přepočítací poměr 5 oděvů (jiné než kojenecké) maximální obchodní velikosti 130 cm za 3 oděvy, jejichž obchodní velikost přesahuje 130 cm až do výše 5% množstevního limitu. Vývozní licence pro tyto výrobky musí mít v kolonce 9 uvedeno: "Pro oděvy, jejichž obchodní velikost nepřesahuje 130 cm, musí být použit přepočítací poměr"."

PŘÍLOHA B

"PŘÍLOHA UVEDENÁ V ČLÁNKU 2 (1) DODATKU A

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complčte, pays)

ORIGINAL

2 No

3 Quota year
Année contingentaire

4 Category numberNumero de catégorie

CERTIFICATE OF ORIGIN
(Textile products)

CERTIFICAT D'ORIGINE(Products textiles)

5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complčte, pays)

6 Country of origin
Pays d'origine

7 Country of destinationPays de destination

8 Place and date of shipment - Means of transport
Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport


9 Supplementary detailsDonnées supplémentaires

10 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS
Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES

11 Quantity(1) Quantité (1)

12 FOB value (2) Valeur fob (2)

13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITE COMPÉTENTE
I, the undersigned, cartify that the goods described above originated in the coutry shown in box No 6. in accordance with the provisions in force in the European Community.
Je soussigné certifié que les marchandises désignées ci-dessus sent originaires du pays figurant dans la case 6. conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté européeme.

14 Competent authority (name, full address, country)
Autorité compétente (nom
, adresse complčte, pays)


At - Ŕ..............., on - le...............
..........................................

(Signature).(Stamp - Cachet)

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than the net weight. - Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prevue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.
(2) In the currency of the sale contract. - Dans la monnaie du contrat de vente.
".

PŘÍLOHA C

PŘÍLOHA UVEDENÁ V ČLÁNKU 7 (1) DODATKU A

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complčte, pays)

ORIGINAL

2. No

3 Quota year
Année contingentaire

4 Category numberNumero de catégorie

EXPORT LICENCE
(Textile products)

LICENCE D'EXPORTATION
(Produits textiles)

5 Consignee (name, full address, country)Destinataire (nom, adresse compléte, pays)

6 Country of origin
Pays d'origine

7 Country of destinationPays de destination

8 Place and data of shipment - Means of transport
Lieu et data d'embarquement - Moyen de transport9 Supplementary detailsDonnees supplémentaires

10 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS
Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES


11 Quantity (1) Quantité (1)

12 FOB value (2) Valeur fob (2)

 

13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the category shown in box No 4 by the provisions regulating trade in textile products with the European Community.
Je soussign
&01170117 certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont été imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année indiquée dans la case 3 pour la catégorie désignée dans la case 4 dans le cadre des dispositions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté europée

14 Competent authority (name, full address, coun
y) Autorité compétente (nom, adresse compléte, p
At - Ŕ................., on - le..............


........................................

.. (Signature).(Stamp - Cac

t) (1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than the net weight - Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si certe unité n'est pas le poids
t. (2) In the currency of the sale contract. - Dans la monnaie du contrat de ve
nt

PŘÍLOHA D
"PŘÍLOHA K DODATKU B

(Úplné popisy kategorií výrobků uvedených v této Příloze jsou uvedeny v Příloze I )
PRÁCE VE MZDĚ
Množstevní limity Společenství

(v 1 000 kusech/párech)

Kategorie

Jednotka

1996

1997

4

kusy

6 786

7 193

5

kusy

5299

5617

6

kusy

6 270

6 646

7

kusy

3 407

3 611

8

kusy

5 603

5 855

12

páry

9 605

10 325

15

kusy

3 015

3 241

16

kusy

1 719

1 848

17

kusy

1 117

1 218

24

kusy

1 290

1 387

26

kusy

1 991

2 140

76

tuny

4 758

5 186".

PŘÍLOHA E
" VZOR UVEDENÝ V DODATKU C

1 Exporter (name, full address, country)
Exportateur (nom, adresse complčte, pays)

ORIGINAL

2. No

CERTIFICATE in regard to HANDLOOMS, TEXTILE HANDICRAFTS and TRADITIONAL TEXTILE PRODUCTS, OF THE COTTAGE INDUSTRY, issued in conformity with and under the conditions regulating trade in textile products with the European Community

CERTIFICAT relatif aux TISSUS TISS&0116S SUR METIERS ERS Ŕ MAINS, aux PRODUITS TEXTILES FAITS Ŕ MAIN, et aux PRODUITS TEXTILES RELEVANT DU FOLKLORE TRADITIONNEL, DE FABRICATION ARTISANALE, délivré en conformité avec et sous les conditions régissant les échange s de produits textiles avec la Communauté europé

3 Consignee (name, full address, coun y) Destinataire (nom, adresse complčte, p

4 Country of or
in Pays d'ori

5 Country of destinaon Pays de destina

on 6 Place and data of shipment - Means of trans
rt Lieu et data d'embarquement - Moyen de trans7 Supplementary detls Données supplémenta

es 8 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF G
DS Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHAND9 Quantity Quant

é 12 FOB value 1) Valeur fob

 

11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉT
TE I, the undersigned, certify that the goods described above includes only the following textile products of the cottage industry of the country shown in box N
4: a) fabrics woven on looms operated solely by hand or foot (handlo
oms
2) b) germents or other textile articles obtained manually from the fabrics described under a) and sewn solely by hand with out the aid of any machine (handicra
fts
2) c) traditional folklore handicraft textile products made by hand, as defined in the list agreed between the European Community and the country shown in box N
4. Je soussigné certifie que l'envoi décrit ci-dessus contient exclisivement les produits textiles suivants relevant de la fabrication artisanale du pays figurant dans la cas
4: a) ti
ssus tissés sur des m&0117tiers actiontionnés ŕ la main ou au pied (ha ndl
ms)(2) b) včtemens ou autres articles textiles obtenus manuellement ŕ partir de tissus décrits sous a) et cousus uniquement ŕ la main sans l'aide d'ume machine (hand icr
ts)(2) c) produ
its textiles relevant du folklore traditionnel fabriqués ŕ la main, comme définis dans la liste convenue entre la Communauté européenne et le pays indiqué dans la

e 4. 12 Competent authority (name, full address,
untry) Autorité compétente (nom, adresse complét
At - Ŕ................., on - le..........


.. ....................................

...... (Signature).(Stamp -

achet) (1) In the currency of the sale contract. - Dans la monnaie do contrat d
vente. (2) Delete as appropriate. - Bitfer la (les) mention(s) inu
ti

PŘÍLOHA F "PROTOKOL 3 O OBCHODU SE ZPRACOVANÝMI ZEMĚDĚLSKÝMI VÝROBKY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOLEČENSTVÍM

ČLÁNEK 1

1. Česká republika a Společenství budou pro zpracované zemědělské výrobky uplatňovat celní sazby uvedené v Přílohách I a II v souladu s podmínkami zmiňovanými v těchto Přílohách bez ohledu na to, jsou-li omezeny celní kvótou či nikoliv.

2. Rada přidružení může rozhodnout o:
- rozšíření seznamu zpracovaných zemědělských výrobků podle tohoto Protokolu
- změně cel uvedených v Přílohách
- zvýšení nebo zrušení celních kvót.

3. Rada přidružení může cla stanovená tímto Protokolem nahradit režimem, který se bude zakládat na příslušných tržních cenách, jaké mají v České republice a ve Společenství zemědělské výrobky užívané k výrobě zpracovaných zemědělských výrobků, které upravuje tento Protokol. Vytvoří seznam zboží podléhajícího těmto sazbám a v důsledku toho i seznam základních výrobků. Za tímto účelem rozhodne o všeobecných pravidlech uplatňování.

ČLÁNEK 2

Cla uplatňovaná v souladu s článkem 1 mohou být snížena rozhodnutím Rady přidružení:
- pokud v obchodu mezi Českou republikou a Společenstvími dojde ke snížení cel uplatňovaných na základní výrobky nebo
- v reakci na snížení vyplývající ze vzájemných koncesí týkajících se zpracovaných zemědělských výrobků.
Rozsah snížení podle první odrážky prvního pododstavce se vypočítává z části celní sazby označené jako zemědělský komponent, který bude odpovídat zemědělským výrobkům skutečně použitým při výrobě příslušných zpracovaných zemědělských výrobků, a odečítá se od celních sazeb uplatňovaných na tyto základní zemědělské výrobky.

ČLÁNEK 3

Česká republika a Společenství se budou vzájemně informovat o administrativní úpravě přijaté pro výrobky, na něž se vztahuje tento Protokol.
Tato úprava by měla zajistit stejné zacházení se všemi zúčastněnými stranami a měla by být co nejjednodušší a nejpružnější.

PŘÍLOHA I

Tabulka 1 : Cla uplatňovaná na zboží původem v České republice při dovozu do Společenství
Poznámka: Základní množství braná v úvahu při výpočtu snížených zemědělských komponentů a dodatkových cel uplatňovaných při dovozu do Společenství na zboží vyjmenované v této tabulce jsou uvedeny v Tabulce 4 k této Příloze

CN kód

Popis

Celní sazba (1)

Od
1.7.1996
do
30.6.1997

Od
1.7.1997
do
30.6.1998

Od
1.7.1998
do
30.6.1999

Od
1.7.1999
do
30.6.2000

Od1.7.2000

1

2

3

4

5

6

7

0403
0403 10
0403 10 51 až 0403 10 99
0403 90
0403 90 71 až
0403 90 99
0405

0405 20
0405 20 10

0405 20 30

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:
- Jogurt:
-- Ochucený nebo obsahující přidané ovoce nebo kakao

- Ostatní:
-- Ochucený nebo obsahující přidané ovoce nebo kakao

Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; pomazánky z mléčných tuků:
- Pomazánky z mléčných tuků:
-- S obsahem tuku nepřesahujícím 60% hmotnostních, avšak převyšujícím 39% hmotnostních-- S obsahem tuku nepřesahujícím 75% hmotnostních, avšak převyšujícím 60% hmotnostníchEAR


EAR
EAR

EAREAR


EAR
EAR

EAREAR


EAR
EAR

EAREAR


EAR
EAR

EAREAR


EAR
EAR
EAR

1

2

3

4

5

6

7

15171517 10
1517 10 10


1517 90
1517 90 10


1704
1704 10
1704 10 11 až
1704 10 19
1704 10 91 až
1704 10 99
1704 90
1704 90 10

1704 90 30
1704 90 51 až
1704 90 99
1803
1804 00 00
1805 00 00

Margarin; přípravky nebo směsi jedlých živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516:
- Margarin, vyjma tekutý margarin:
-- S obsahem tukových látek pocházejících z mléka, převyšujících 10% hmotnostních, avšak nepřesahujících 15% hmotnostních
- Ostatní:
-- S obsahem tukových látek pocházejících z mléka, převyšujících 10% hmotnostních, avšak nepřesahujících 15% hmotnostních
Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakao:
- Žvýkací guma, též obalená cukrem:
-- S obsahem méně než 60% hmotnostních sacharózy (včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza):
-- S obsahem 60% hmotnostních nebo více sacharózy (včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza
- Ostatní:
-- Výtažky z lékořice s obsahem více než 10% hmotnostních sacharózy, bez přísad jiných látek
- Bílá čokoláda
- Ostatní:

Kakaová hmota, též odtučněná
Kakaové máslo, kakaový tuk a kakaový olejKakaový prášek neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla


EAREAR
EAR

EAR


7,90%

EAR
EAR

0%
0%
0%


EAREAR
EAR

EAR


7,40%

EAR
EAR

0%
0%
0%


EAREAR
EAR

EAR


6,80%

EAR
EAR

0%
0%
0%


EAREAR
EAR

EAR


6,30%

EAR
EAR

0%
0%
0%


EAREAR
EAR

EAR


5,80%

EAR
EAR

0%
0%0%

1

2

3

4

5

6

7

1806
1806 10

1806 10 15


1806 10 20


1806 10 30


1806 10 90


1806 201806 20 10


1806 20 30


1806 20 50

1806 20 70
1806 20 80
1806 20 95
1806 31
1806 32
1806 90

Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao:
- Kakaový prášek obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla:
-- Neobsahující sacharózu nebo obsahující méně než 5% hmotnostních sacharózy (včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza) nebo isoglukózy vyjádřené jako sacharóza
-- Obsahující 5% nebo více, avšak méně než 65% hmotno-stních sacharózy (včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza) nebo isoglukózy vyjádřené jako sacharóza
-- Obsahující 65% nebo více, avšak méně než 80% hmotno- stních sacharózy (včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza) nebo isoglukózy vyjádřené jako sacharóza
-- Obsahující 80% nebo více sacharózy (včetně invertova-ného cukru vyjádřeného jako sacharóza) nebo isoglukózy vyjádřené jako sacharóza
- Ostatní přípravky v blocích, v tabulkách a tyčích o hmot-nosti větší než 2kg nebo v tekutém nebo těstovitém stavu nebo ve formě prášku, granulí a pod., v nádobách nebo přímém balení s obsahem o hmotnosti vyšší než 2kg:
-- Obsahující 31% hmotnostních nebo více kakaového másla nebo obsahující 31% hmotnostních nebo více kombinace kakaového másla a mléčného tuku
-- Obsahující 25% nebo více, ale méně než 31% hmotnost-ních kombinace kakaového másla a mléčného tuku
-- Ostatní:
--- Obsahující 18% hmotnostních nebo více kakaového másla
--- Čokoládová mléčná drobenka
--- Čokoládové polevy
--- Ostatní
-- Plněné
-- Neplněné- Ostatní:
0%EAR


EAR


EAR


EAR


EAR


EAR

EAR
EAR
EAR
EAR
EAR
0%EAR


EAR


EAR


EAR


EAR


EAR

EAR
EAR
EAR
EAR
EAR
0%EAR


EAR


EAR


EAR


EAR


EAR

EAR
EAR
EAR
EAR
EAR
0%EAR


EAR


EAR


EAR


EAR


EAR

EAR
EAR
EAR
EAR
EAR
0%EAR


EAR


EAR


EAR


EAR


EAR

EAR
EAR
EAR
EAREAR

1

2

3

4

5

6

7

1806 90 11 až
1806 90 39
1806 90 50

1806 90 601806 90 70
1806 90 90
19011901 10
1901 20

1901 90
1901 90 11

1901 90 19
1901 90 90

- Čokoláda a čokoládové výrobky

-- Cukrovinky a jejich náhražky vyrobené z náhražek cukru, obsahující kakao
-- Pasty (pomazánky) obsahující kakao:
--- V balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu 1 kg nebo méně
--- Ostatní
-- Přípravky pro výrobu nápojů obsahující kakao
-- Ostatní
Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40% hmotnostních kakaa na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky čísel 0401 až 0404, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5% hmotnostních měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté
- Přípravky pro dětskou výživu v balení pro drobný prodej
- Směsi a těsta pro přípravu pekařského zboží, jemného nebo trvanlivého pečiva čísla 1905
- Ostatní:
--- S obsahem 90% hmotnostních nebo více suchého výtažku
--- Ostatní
-- Ostatní:
--- Přípravky na bázi mouky z luskové zeleniny ve formě na slunci sušených kotoučů nebo těsta, známé jako "papad"--- Ostatní

EAR

EAR


EAR

EAR
EAR
EAR
EAR
EAR


EAR

EAR

0%

EAR

EAR

EAR


EAR

EAR
EAR
EAR
EAR
EAR


EAR

EAR

0%

EAR

EAR

EAR


EAR

EAR
EAR
EAR
EAR
EAR


EAR

EAR

0%

EAR

EAR

EAR


EAR

EAR
EAR
EAR
EAR
EAR


EAR

EAR

0%

EAR

EAR

EAR


EAR

EAR
EAR
EAR
EAR
EAR


EAR

EAR

0%
EAR

1

2

3

4

5

6

7

1902

1902 11
1902 19
1902 20
1902 20 91 až
1902 20 99
1902 30
1902 40
1903

1904
19051905 10
1905 20
1905 30


1905 30 11

Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak upravené, jako špagety, makarony, nudle, široké nudle, noky, ravioly (masové nebo zeleninové taštičky), cannelloni (druh makaronů); kuskus, též připravený:
- Těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak nepřipravené:
-- Obsahující vejce
-- Ostatní
- Nadívané těstoviny, též vařené nebo jinak připravené:
-- Ostatní

- Ostatní těstoviny
- Kuskus
Tapioka a její náhražky ze škrobu ve tvaru vloček, zrn, perel, prachu a v podobných tvarech
Výrobky z obilí získané bobtnáním nebo pražením (např. pražené kukuřičné vločky - corn flakes); obiloviny (jiné než kukuřice) v zrnech nebo ve formě vloček nebo jinak zpraco-vaná zrna (kromě mouky a krupice), předvařené nebo jinak připravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté
Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též s přidáním kakaa; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky, sušené těsto z mouky, škrobu v listech a podobné výrobky:
- Křupavý chléb zvaný "knäckebrot"
- Perník
- Sladké sušenky; oplatky a malé oplatky:
-- Zcela nebo částečně polévané čokoládou nebo jinými přípravky obsahujícími kakao:--- V balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu nepřesahujícím 85gEAR
EAR

EAR

EAR
EAR
EAR

EAR
EAR
EAREAREAR
EAR

EAR

EAR
EAR
EAR

EAR
EAR
EAREAREAR
EAR

EAR

EAR
EAR
EAR

EAR
EAR
EAREAREAR
EAR

EAR

EAR
EAR
EAR

EAR
EAR
EAREAREAR
EAR

EAR

EAR
EAR
EAR

EAR
EAR
EAR


EAR

1

2

3

4

5

6

7

1905 30 19


1905 30 30

1905 30 51
1905 30 59

1905 30 91
1905 30 99
1905 40
1905 40 10
1905 40 90
1905 90
1905 90 10
1905 90 201905 90 30


1905 90 40
1905 90 45
1905 90 55

--- Ostatní
-- Ostatní:
---- Sladké sušenky:
---- Obsahující 8% hmotnostních nebo více mléčného tuku
---- Ostatní:
----- Dvojité (slepované) sušenky plněné
---- Ostatní
- Oplatky a malé oplatky:
---- Slané, též plněné
---- Ostatní
- Suchary, opékaný chléb a podobné opékané výrobky:
-- Suchary
-- Ostatní
- Ostatní:
-- Nekvašený chléb (macesy)
-- Hostie, prázdné oplatky pro farmaceutické účely, oplatky na pečení, sušené těsto z mouky nebo škrobu v listech a podobné výrobky
-- Ostatní:
--- Chléb bez přísad medu, vajec, sýra nebo ovoce a s obsahem cukru a tuků, z nichž žádná tato přísada nepřevy-šuje 5% hmotnostních, počítáno na suchou hmotu
--- Oplatky a malé oplatky s obsahem vody vyšším než 10%
--- Sušenky
--- Výrobky vytlačené nebo pěnové, aromatizované nebo solené- Ostatní:

EAR


EAR

EAR
EAR

EAR
EAR

EAR
EAR
EAR
EAR
EAREAR


EAR
EAR
EAR

EAR


EAR

EAR
EAR

EAR
EAR

EAR
EAR
EAR
EAR
EAREAR


EAR
EAR
EAR

EAR


EAR

EAR
EAR

EAR
EAR

EAR
EAR
EAR
EAR
EAREAR


EAR
EAR
EAR

EAR


EAR

EAR
EAR

EAR
EAR

EAR
EAR
EAR
EAR
EAREAR


EAR
EAR
EAR

EAR


EAR

EAR
EAR

EAR
EAR

EAR
EAR
EAR
EAR
EAREAR


EAR
EAREAR

1

2

3

4

5

6

7

1905 90 60
1905 90 90
2101


2101 12

2101 12 98
2101 20


2101 20 20

2101 20 92
2101 20 98

2101 30


2101 30 11
2101 30 19

---- Slazené
---- Ostatní
Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výrobků nebo na bázi kávy, čaje nebo maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich:
Výtažky, esence a koncentráty z kávy a přípravky se zákla-
dem z těchto výtažků, esencí nebo koncentrátů nebo se základem z kávy:
-- Přípravky se základem z výtažků, esencí nebo koncentrá-
tů nebo se základem z kávy:
--- Ostatní
- Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z čaje nebo z maté a přípravky na bázi těchto výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi čaje nebo maté:
-- Výtažky, esence nebo koncentráty
-- Přípravky:
--- Na bázi výtažků, esencí nebo koncentrátů čaje nebo maté
--- Ostatní:
---- Neobsahující mléčné tuky, proteiny, sacharózu, izoglu-kózu, glukózu nebo škrob nebo obsahující méně než 1.5% mléčných tuků, 2.5% mléčných proteinu, 5% sacharózy nebo izoglukózy, 5% glukózy nebo škrobu
---- Ostatní
- Pražená čekanka a jiné pražené náhražky kávy a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich:
-- Pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky:
--- Pražená čekanka--- Ostatní

EAR
EAR

EAR3,70%0%EAR6,80%
EAR

EAR
EAR

EAR3,30%0%EAR6,30%
EAR

EAR
EAR

EAR2,90%0%EAR5,90%
EAR

EAR
EAR

EAR2,60%0%EAR5,40%
EAR

EAR
EAR

EAR2,20%0%EAR4,90%EAR

1

2

3

4

5

6

72101 30 91
2101 30 99
2102


2102 10
2102 10 10
2102 10 31 až
2102 10 39
2102 10 90
2102 20


2102 20 11


2102 20 19
2102 20 90
2102 30 00
2103

2103 10
2103 20


2103 30

- Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z pražené čekanky a z jiných pražených kávových náhražek:
-- Z pražené čekanky
-- Ostatní
Droždí (aktivní nebo neaktivní); jiné neaktivní jednobuněčné mikroorganismy, vyjma očkovacích látek čísla 3002; hotové prášky do pečiva
- Aktivní droždí:
-- Kultivované násadové kvasinky (kvasinkové kultury)
-- Chlebové kvasnice

-- Ostatní
- Neaktivní droždí; jiné neaktivní jednobuněčné mikroorga-nismy:
-- Neaktivní droždí:
--- V tabletách, kostkách nebo podobných tvarech nebo v balení pro okamžitou spotřebu o netto hmotnosti nepřesahující 1 kg
--- Ostatní
-- Ostatní
- Hotové prášky do pečiva
Omáčky a přípravky pro omáčky; kořenící směsi a směsi přísad pro ochucení; hořčičná moučka a připravená hořčice
- Sojová omáčka
- Kečup a jiné omáčky z rajčat:
-- Omáčky na bázi rajčatového pyré
-- Ostatní- Hořčičná moučka a připravená hořčice:7,60%
EAR
6,50%
EAR

7,70%2,60%


0%
0%
2,60%


3,90%

5,30%
6,20%7,10%
EAR
6,10%
EAR

7,20%2,50%


0%
0%
2,50%


3,60%

4,90%
5,70%6,50%
EAR
5,60%
EAR

6,70%2,30%


0%
0%
2,30%


3,30%

4,60%
5,30%6,00%
EAR
5,20%
EAR

6,20%2,10%


0%
0%
2,10%


3,10%

4,20%
4,90%5,50%
EAR
4,70%
EAR

5,60%1,90%


0%
0%
1,90%°


2,80%

3,80%4,50%

1

2

3

4

5

6.

7

2103 30 90
2103 90
2103 90 90
2104

2104 10
2104 20
2105
2105 00 10


2105 00 91
2105 00 99
2106
2106 10
2106 10 20
2106 10 90
2106 90
2106 90 10
2106 90 20

-- Připravená hořčice
- Ostatní:
-- Ostatní
Polévky a bujóny; přípravky pro polévky a bujóny; homoge-nizované směsi potravinářských přípravků:
Polévky a bujóny; přípravky pro polévky a bujóny
Homogenizované směsi potravinových přípravků
Zmrzlina eskymo a podobné výrobky, též s obsahem kakaa:
- Neobsahující mléčné tuky nebo obsahující méně než
3% hmotnostní mléčných tuků
- S obsahem mléčných tuků:
-- 3% nebo více, avšak méně než 7% hmotnostních
-- 7% hmotnostních nebo více
Potravinové přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté:
- Bílkovinné koncentráty a bílkovinné texturované látky:
--- Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, glukózu nebo škrob, nebo obsahující méně než 1,5% hmotnostních mléčných tuků, méně než 5% hmotnostních sacharózy nebo isoglukózy, méně než 5% hmotnostních glukózy nebo škrobu
-- Ostatní
- Ostatní:
-- Sýrové fondues
-- Složené alkoholické přípravky, jiné než založené na vonných látkách, používané k výrobě nápojů
-- Ostatní:

5,70%

4,40%


6,20%
7,60%

EAR


EAR
EAR


7,20%
EAR

EAR
16,7%MIN
ECU 0,96/
%vol/hl

5,30%

4,10%


5,70%
7,10%

EAR


EAR
EAR


6,70%
EAR

EAR
15,6%MIN
ECU 0,90/
%vol/hl

4,90%

3,80%


5,30%
6,50%

EAR


EAR
EAR


8,20%
EAR

EAR
14,4%MIN
ECU 0,84/
%vol/hl

4,60%

3,50%


4,90%
6,00%

EAR


EAR
EAR


5,70%
EAR

EAR
13,3%MIN
ECU 0,77/
%vol/hl

4,20%

3,20%


4,50%
5,50%

EAR


EAR
EAR


5,20%
EAR

EAR
12,2%MIN
ECU 0,70/%vol/hl

1

2

3

4

5

6

7

2106 90 92
2106 90 98
22022202 10

2202 90
2202 90 10

ex 2202 90 10
2202 90 91 až
2202 90 99
2203
2205

2208


2208 20
2208 20 12 až 2208 20 29

2208 20 40 až 2208 20 89

--- Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, glukózu nebo škrob, nebo obsahující méně než 1.5% hmotnostních mléčných tuků, méně než 5% hmotnostních sacharózy nebo isoglukózy, méně než 5% hmotnostních glukózy nebo škrobu
--- Ostatní
Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje, vyjma ovocné nebo zeleninové šťávy čísla 2009:
- Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přísadou cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná
- Ostatní:
-- Neobsahující výrobky čísel 0401 až 0404 ani tuky získané z výrobků těchto čísel:
--- S obsahem cukru (sacharózy nebo invertovaného cukru)
-- Ostatní

Pivo ze sladu
Vermut a ostatní vino z čerstvých hroznů, připravené pomocí aromatických bylin nebo jiných aromatických látek
Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alko-holu menším než 80% vol; destiláty, likéry a jiné lihové nápoje:
- Destiláty z vinných matolin nebo hroznů:
-- V nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry

-- V nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry

3,90%
EAR
0%
3,90%
EAR

5,30%
0%

ECU 0,88/% vol/hl + ECU 5,60/h1
ECU 0,88/% vol/hl

3,60%
EAR
0%
3,60%
EAR

4,40%
0%

ECU 0,77/% vol/hl + ECU 4,90/h1
ECU 0,77/% vol/hl

3,30%
EAR
0%
3,30%
EAR

3,50%
0%

ECU 0,66/% vol/hl + ECU 4,20/h1
ECU 0,66/% vol/hl

3,10%
EAR
0%
3,10%
EAR

2,60%
0%

ECU 0,55/% vol/hl + ECU 3,50/h1
ECU 0,55/% vol/hl

2,80%
EAR
0%
2,80%
EAR

0%
0%

ECU 0,44/% vol/hl + ECU 2,80/h1ECU 0,44/% vol/hl

1

2

3

4

5

6

7

2208 30

2208 30 11


2208 30 192208 30 32


2208 30 38


2208 30 52


2208 30 58


2208 30 72


2208 30 78


2208 30 82

- Whisky:
-- Whisky "bourbon" v nádobách o obsahu:
--- Nepřesahujícím 2 litry(2)


--- Převyšujícím 2 litry
(2)

- Scotch whisky:
--- Sladová whisky, v nádobách o obsahu:
---- Nepřesahujícím 2 litry


---- Převyšujícím 2 litry

--- Míchaná whisky, v nádobách o obsahu:
---- Nepřesahujícím 2 litry


---- Převyšujícím 2 litry

--- Ostatní, v nádobách o obsahu:
---- Nepřesahujícím 2 litry


---- Převyšujícím 2 litry

-- Ostatní, v nádobách o obsahu:--- Nepřesahujícím 2 litryECU 0,05/% vol/hl + ECU 0,50/h1
ECU 0,05/% vol/hl


ECU 0,24/% vol/hl+ ECU 1,68/hl
ECU 0,24/% vol/hl

ECU 0,24/% vol/hl + ECU 1,68/hl
ECU 0,24/% vol/hl

ECU 0,24/% vol/hl + ECU 1,68/hl
ECU 0,24/% vol/hl

ECU 0,24/% vol/hl + ECU 1,68/hlECU 0,05/% vol/hl + ECU 0,50/h1
ECU 0,05/% vol/hl


ECU 0,21/% vol/hl + ECU 1,47/hl
ECU 0,21/% vol/hl

ECU 0,21/% vol/hl + ECU 1,47/hl
ECU 0,21/% vol/hl

ECU 0,21/% vol/hl + ECU 1,47/hl
ECU 0,21/% vol/hl

ECU 0,21/% vol/hl + ECU 1,47/hlECU 0,05/% vol/hl + ECU 0,50/h1
ECU 0,05/% vol/hl


ECU 0,18/% vol/hl + ECU 1,26/hl
ECU 0,18/% vol/hl

ECU 0,18/% vol/hl + ECU 1,26/hl
ECU 0,18/% vol/hl

ECU 0,18/% vol/hl + ECU 1,26/hl
ECU 0,18/% vol/hl

ECU 0,18/% vol/hl + ECU 1,26/hlECU 0,05/% vol/hl + ECU 0,50/h1
ECU 0,05/% vol/hl


ECU 0,15/% vol/hl + ECU 1,05/hl
ECU 0,15/% vol/hl

ECU 0,15/% vol/hl+ ECU 1,05/hl
ECU 0,15/% vol/hl

ECU 0,15/% vol/hl + ECU 1,05/hl
ECU 0,15/% vol/hl

ECU 0,15/% vol/hl + ECU 1,05/hlECU 0,04/% vol/hl + ECU 0,40/hl
ECU 0,04/% vol/hl


ECU 0,12/% vol/hl +ECU 0,84/hl
ECU 0,12/% vol/hl

ECU 0,12/% vol/hl + ECU 0,84/hl
ECU 0,12/% vol/hl

ECU 0,12/% vol/hl + ECU 0,84/hl
ECU 0,12/%
vol/hl
ECU 0,12/% vol/hl + ECU 0,84/hl

1

2

3

4

5

6

7

2208 30 88

2208 40

2208 50

2208 50 11


2208 50 19


2208 50 91


2208 50 99

2208 60


2208 60 11


2208 60 19

--- Převyšujícím 2 litry

- Rum a tafia:
-- V nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry


-- V nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry

- Džin a jalovcová:
-- Džin, v nádobách o obsahu:
--- Nepřesahujícím 2 litry


--- Převyšujícím 2 litry

-- Jalovcová, v nádobách o obsahu:
--- Nepřesahujícím 2 litry


--- Převyšujícím 2 litry

- Vodka:
-- S objemovým obsahem alkoholu nepřesahujícím 45,4% vol, v nádobách o obsahu:
--- Nepřesahujícím 2 litry

--- Převyšujícím 2 litry

ECU 0,24/% vol/hl

ECU 0,61/% vol/hl + ECU 3,08/hl
ECU 0,61/% vol/hl


ECU 0,61/1% vol/hl + ECU 3,08/hl
ECU 0,61/% vol/hl

ECU 0,96/% vol/hl + ECU 6,16/hl
ECU 0,96/% vol/hlECU 0,78/% vol/hl + ECU 3,08/hl
ECU 0,78/% vol/hl

ECU 0,21/% vol/hl

ECU 0,56/% vol/hl + ECU 2,87/hl
ECU 0,56/% vol/hl


ECU 0,56/% vol/hl + ECU 2,87/hl
ECU 0,56/% vol/hl

ECU 0,89/% vol/hl + ECU 5,74/hl
ECU 0,89/% vol/hlECU 0,73/% vol/hl + ECU 2,87/hl
ECU 0,73/% vol/hl

ECU 0,18/% vol/hl

ECU 0,51/% vol/hl + ECU 2,66/hl
ECU 0,51/% vol/hl


ECU 0,51/% vol/hl + ECU 2,66/hl
ECU 0,51/% vol/hl

ECU 0,83/% vol/hl + ECU 5,32/hl
ECU 0,83/% vol/hlECU 0,67/% vol/hl + ECU 2,66/hl
ECU 0,67/% vol/hl

ECU 0,15/% vol/hl

ECU 0,47/% vol/hl + ECU 2,45/hl
ECU 0,47/% vol/hl


ECU 0,47/% vol/hl + ECU 2,45/hl
ECU 0,47/% vol/h1

ECU 0,76/% vol/hl + ECU 4,90/hl
ECU 0,76/% vol/hlECU 0,61/% vol/hl + ECU 2,45/hl
ECU 0,61/% vol/hl

ECU 0,12/% vol/hl

ECU 0,42/% vol/hl + ECU 2,24/hl
ECU 0,42/% vol/hl


ECU 0,42/% vol/hl + ECU 2,24/hl
ECU 0,42/% vol/hl

ECU 0,69/% vol/hl + ECU 4,48/hl
ECU 0,69/% vol/hlECU 0,55/% vol/hl + ECU 2,24/hlECU 0,55/% vol/hl

1

2

3

4

5

6

72208 60 91


2208 60 99

2208 70
2208 70 10


2208 70 90

2208 90

2208 90 11


2208 90 192208 90 33


2208 90 38

-- S objemovým obsahem alkoholu převyšujícím 45.4% vol, v nádobách o obsahu:
--- Nepřesahujícím 2 litry


--- Převyšujícím 2 litry

- Likéry a cordialy:
-- V nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry


-- V nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry

- Ostatní:
-- Arak, v nádobách o obsahu:
--- Nepřesahujícím 2 litry


--- Převyšujícím 2 litry

--Slivovice, hruškovice nebo třešňovice (vyjma likéry), v nádobách o obsahu:
--- Nepřesahujícím 2 litry


--- Převyšujícím 2 litry

-- Ostatní destiláty a jiné lihové nápoje v nádobách o obsahu---Nepřesahujícím 2 litry:ECU 0,96/% vol/hl + ECU 6,16/hl
ECU 0,96/% vol/hl

ECU 0,96/% vol/hl + ECU 6,16/hl
ECU 0,96/% vol/hl


ECU 0,61/% vol/hl + ECU 3,08/hl
ECU 0,61/% vol/hl


ECU 0,72/% vol/hl +ECU 2,80/hl
ECU 0,78/% vol/hlECU 0,89/% vol/hl + ECU 5,74/hl
ECU 0,89/% vol/hl

ECU 0,89/% vol/hl+ ECU 5,74/hl
ECU 0,89/% vol/hl


ECU 0,56/% vol/hl + ECU 2,87/hl
ECU 0,56/% vol/hl


ECU 0,63/% vol/hl + ECU 2,45/hl
ECU 0,73/% vol/hlECU 0,83/% vol/hl + ECU 5,32/hl
ECU 0,83/% vol/hl

ECU 0,83/% vol/hl + ECU 5,32/hl
ECU 0,83/% vol/hl


ECU 0,51/% vol/hl + ECU 2,66/hl
ECU 0,51/% vol/hl


ECU 0,54/% vol/hl + ECU 2,10/hl
ECU 0,67/% vol/hlECU 0,76/% vol/hl + ECU 4,90/hl
ECU 0,76/% vol/hl

ECU 0,76/% vol/hl + ECU 4,90/hl
ECU 0,76/% vol/hl


ECU 0,47/% vol/hl + ECU 2,45/hl
ECU 0,47/% vol/hl


ECU 0,45/% vol/hl + ECU 1,75/hl
ECU 0,61/% vol/hlECU 0,69/% vol/hl + ECU 4,48/hl
ECU 0,69/% vol/hl

ECU 0,69/% vol/hl + ECU 4,48/hl
ECU 0,69/% vol/hl


ECU 0,42/% vol/hl + ECU 2,24/hl
ECU 0,42/% vol/hl


ECU 0,36/% vol/hl + ECU 1,40/hlECU 0,55/% vol/hl

1

2

3

4

5

6

7

2208 90 41

2208 90 45


2208 90 482208 90 52


2208 90 57


2208 90 69
2208 90 71

2208 90 74

2208 90 78

---- Ouzo


---- Ostatní:
----- Destiláty (vyjma likéry):
------ Z ovoce:
------- Kalvados


------- Ostatní


------ Ostatní:
------- Korn


------- Ostatní


----- Ostatní lihové nápoje


--- Převyšujícím 2 litry:
---- Destiláty (vyjma likéry):
----- Z ovoce

---- Ostatní

---- Ostatní lihové nápoje
-- Nedenaturovaný etylalkohol s objemovým obsahem alkoholu menším než 80% vol, v nádobách o obsahu:

ECU 0,96/% vol/hl + ECU 6,16/hlECU 0,88/% vol/hl + ECU 5,60/hl
ECU 0,88/% vol/hl+ECU 5,60/hl

ECU 0,96/% vol/hl + ECU 6,16/hl
ECU 0,96/% vol/hl + ECU 6,16/hl
ECU 0,96/% vol/hl + ECU 6,16/hl


ECU 0,88/% vol/hl
ECU 0,96/% vol/hl
ECU 0,96/% vol/hl

ECU 0,89/% vol/hl + ECU 5,74/hlECU 0,77/% vol/hl + ECU 4,90/hl
ECU 0,77/% vol/hl+ECU 4,90/hl

ECU 0,89/% vol/hl +ECU 5,74/hl
ECU 0,89/% vol/hl + ECU 5,74/hl
ECU 0,89/% vol/hl + ECU 5,74/hl


ECU 0,77/% vol/hl
ECU 0,89/% vol/hl
ECU 0,89/% vol/hl

ECU 0,83/% vol/hl + ECU 5,32/hlECU 0,66/% vol/hl +ECU 4,20/hl
ECU 0,66/% vol/hl+ECU 4,20/hl

ECU 0,83/% vol/hl + ECU 5,32/hl
ECU 0,83/% vol/hl + ECU 5,32/hl
ECU 0,83/% vol/hl + ECU 5,32/hl


ECU 0,66/% vol/hl
ECU 0,83/% vol/hl
ECU 0,83/%
vol/hl

ECU 0,76/% vol/hl + ECU 4,90/hlECU 0,55/% vol/hl + ECU 3,50/hl
ECU 0,55/% vol/hl+ECU 3,50/hl

ECU 0,76/% vol/hl + ECU 4,90/hl
ECU 0,76/% vol/hl + ECU 4,90/hl
ECU 0,76/% vol/hl + ECU 4,90/hl


ECU 0,55/% vol/hl
ECU 0,76/% vol/hl
ECU 0,76/% vol/hl

ECU 0,69/% vol/hl + ECU 4,48/hlECU 0,44/% vol/hl + ECU 2,80/hl
ECU 0,44/% vol/hl+ECU 2,80/hl

ECU 0,69/% vol/hl + ECU 4,48/hl
ECU 0,69/% vol/hl + ECU 4,48/hl
ECU 0,69/% vol/hl + ECU 4,48/hl


ECU 0,44/% vol/hl
ECU O,69/% vol/hlECU 0,69/% vol/hl

1

2

3

4

5

6

 

2208 90 91


2208 90 99

33023302 10
3302 10 103302 10 21
3302 10 29

--- Nepřesahujícím 2 litry


--- Převyšujícím 2 litry:

Směsi vonných látek a směsi (včetně lihových roztoků) na bázi jedné nebo více těchto látek, užívané jako suroviny v průmyslu; ostatní přípravky na bázi vonných látek, užívané k výrobě nápojů:
- Druhy používané v potravinářském průmyslu nebo k výrobě nápojů:
-- Druhy používané k výrobě nápojů:
--- Přípravky obsahující všechny aromatické složky charakterizující daný nápoj:
---- Mající skutečný objemový obsah alkoholu převyšující 0.5% vol

---- Ostatní:
----- Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, glukózu nebo škrob nebo obsahující méně než 1.5% hmotnostních mléčných tuků, méně než 5% hmotnostních sacharózy nebo isoglukózy,méně než 5% hmotnostních glukózy nebo škrobu----- Ostatní

ECU 0,96/% vol/hl + ECU 6,16/hl
ECU 0,96/% vol/hl

16,72% MIN ECU 0,96/% vol/hl

3,90%
EAR

ECU 0,89/% vol/hl + ECU 5,74/hl
ECU 0,89/% vol/hl

15,58% MIN ECU 0,89/% vol/hl

3,60%
EAR

ECU 0,83/% vol/hl + ECU 5,32/hl
ECU 0,83/% vol/hl

14,44% MIN ECU 0,82/% vol/hl

3,30%
EAR

ECU 0,76/% vol/hl + ECU 4,90/hl
ECU 0,76/% vol/hl

13,30% MIN ECU 0,75/% vol/hl

3,10%
EAR

ECU 0,69/% vol/hl + ECU 4,48/hl
ECU 0,69/% vol/hl

12,16% MIN ECU 0,68/% vol/hl

2,80%EAR

(1)

Snížené zemědělské komponenty (EAR) platí v rámci množstevních limitů uvedených v Tabulce 3 k této Příloze.
Dovozy převyšující tato množství podléhají běžným zemědělským komponentům (EA) vymezeným ve Společném
celním sazebníku Nařízení(EEC) č. 2658/87 z 23. července 1987 v znění pozdějších předpisů. EA může podléhat maximálnímu clu,které (pokud je určeno) je stanoveno ve Společném celním sazebníku.

(2)

Údaje uvedené pod tímto podtitulkem podléhají podmínkám uvedeným v odpovídajících ustanoveních Společenství.

Tabulka 2: KVANTITATIVNÍ PREFERENČNÍ KVÓTA NA ZBOŽÍ PŮVODEM V ČESKÉ REPUBLICE

CN kód

Roční kvóta (v 1000 kg)

Clo v rámci kvóty

1516 20 10

314

0 %

Tabulka 3: ROČNÍ KVÓTY, V JEJICHŽ RÁMCI SE UPLATŇUJÍ SNÍŽENÉ ZEMĚDĚLSKÉ KOMPONENTY

Rok

Roční kvóta (v ECU)

1997

3 986 400

1998

4 348 800

1999

4 711 200

2000

5 073 600

2001 a dále

5 436 000

Tabulka 4 : ZÁKLADNÍ MNOŽSTVÍ BRANÁ V ÚVAHU PŘI VÝPOČTU SNÍŽENÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH KOMPONENTŮ A DODATKOVÝCH CEL UPLATŇOVANÝCH PŘI DOVOZU ZBOŽÍ, UVEDENÉHO V TABULCE 1, DO SPOLEČENSTVÍ

Základní výrobek

Od 1.7. 1997 do 30. 6. 1998

Od 1. 7. 1998 do 30. 6.1999

Od 1.7. 1999 do 30. 6. 2000

Od 1.7.2000

v ECU/100kg

Pšenice

8,524

7,900

7,277

6,653

Pšenice durum

13,231

12,263

11,295

10,326

Žito

8,306

7,698

7,090

6,483

Ječmen

2,373

2,199

2,026

1,852

Kukuřice

7,408

7,408

7,193

6,577

Rýže s dlouhýmizrny bez plev

23,706

21,972

20,237

18,502

 

 

 

Sušené odstředěnémléko

26,730

25,740

24,750

23,760

 

 

 

Sušené plnotučnémléko

33,423

30,978

28,532

26,086

 

 

 

Máslo

48,575

45,021

41,467

37,912

Bílý cukr

32,565

31,795

30,573

29,350

PŘÍLOHA II CLA UPLATŇOVANÁ NA ZBOŽÍ PŮVODEM VE SPOLEČENSTVÍ PŘI DOVOZU DO ČESKÉ REPUBLIKY

CN kód

Popis

Celní sazba v %

1997

1998

1999

2000 a dále

1

2

3

4

5

6

0403


0403 10


0403 10 51
0403 10 53
0403 10 59

0403 10 91
0403 10 93
0403 10 99
0403 90


0403 90 71
0403 90 73
0403 90 79

0403 90 91
0403 90 93

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao
- Jogurt:
-- Ochucený nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:
--- V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, s obsahem mléčných tuků:
---- Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních
---- Převyšujícím 1,5 %, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních
---- Převyšujícím 27% hmotnostních
--- Ostatní, s obsahem mléčných tuků:
---- Nepřesahujícím 3 % hmotnostní
---- Převyšujícím 3 %, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních
---- Převyšujícím 6 % hmotnostních
- Ostatní:
-- Ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakaa:
--- V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, s obsahem mléčných tuků:
---- Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních
---- Převyšujícím 1,5 %, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních
---- Převyšujícím 27% hmotnostních
--- Ostatní, s obsahem mléčných tuků:
---- Nepřesahujícím 3 % hmotnostní---- Převyšujícím 3 %, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních10,0
10,0
10,0

15,0
15,0
10,0max
(1)
max
24,4

16,5
17,310,0
10,0
10,0

15,0
15,0
10,0max
max
22,5

12,0
13,010,0
10,0
10,0

15,0
15,0
10,0max
max
22,5

12,0
13,010,0
10,0
10,0

15,0
15,0
10,0max
max
22,5

12,013,0

1

2

3

4

5

6

0403 90 99
0405
0405 20
0405 20 10
0405 20 30
1517

1517 10
1517 10 10

1517 90
1517 90 10

1704
1704 10
1704 10 11 až 1704 10 19
1704 10 91 až 1704 10 99
1704 90
1704 90 10
1704 90 30
1704 90 51 až 1704 90 99
1803
1804 00 00

---- Převyšujícím 6 % hmotnostních
Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; pomazánky z mléčných tuků:
- Pomazánky z mléčných tuků:
-- S obsahem tuku nepřesahujícím 60% hmotnostních, avšak převyšujícím 39 % hmotnostních
-- S obsahem tuku nepřesahujícím 75 % hmotnostních, avšak převyšujícím 60 % hmotnostních
Margarin; přípravky nebo směsi jedlých živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516
- Margarin, vyjma tekutý margarin:
-- S obsahem tukových látek pocházejících z mléka, převyšujících 10% hmotnostních, avšak nepřesahujících 15 % hmotnostních
- Ostatní:
-- S obsahem tukových látek pocházejících z mléka, převyšujících 10% hmotnostních, avšak nepřesahujících 15 % hmotnostních
Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakao
- Žvýkací guma, též obalená cukrem:
-- S obsahem méně než 60 % hmotnostních sacharózy
(včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza)
-- S obsahem 60 % hmotnostních nebo více sacharózy
(včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza)
- Ostatní:
-- Výtažky z lékořice s obsahem více než 10 % hmotnostních sacharózy, bez přísad jiných látek
-- Bílá čokoláda
--Ostatní

Kakaová hmota, též odtučněnáKakaové máslo, kakaový tuk a kakaový olej

21,4


4,1
4,120,0


20,07,5

7,5


7,5
7,5
9,4

3,0
0,8

18,5


4,1
4,120,0


20,07,5

7,5


7,5
7,5
7,5

3,0
0,8

18,5


4,1
4,120,0


20,07,5

7,5


7,5
7,5
7,5

3,0
0,8

18,5


4,1
4,120,0


20,07,5

7,5


7,5
7,5
7,5

3,00,8

1

2

3

4

5

6

1805 00 00
1806
1806 10
1806 20


1806 20 10

1806 20 30


1806 20 50
1806 20 70
1806 20 80
1806 20 95
1806 31 00
1806 32
1806 90
1901
1901 10
1901 20
1901 90

Kakaový prášek neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla
Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao
- Kakaový prášek obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla:
- Ostatní přípravky v blocích, v tabulkách a tyčích o hmotnosti větší než 2 kg nebo v tekutém nebo v těstovitém stavu nebo ve formě prášku, granulí a podobně, v nádobách nebo v přímém balení s obsahem o hmotnosti vyšší než 2 kg:
-- Obsahující 31 % hmotnostních nebo více kakaového másla nebo obsahující 31 % hmotnostních nebo více kombinace kakaového másla a mléčného tuku
-- Obsahující 25 % nebo více, ale méně než 31 % hmotnostních kombinace kakaového másla a mléčného tuku
-- Ostatní:
--- Obsahující 18 % hmotnostních nebo více kakaového másla
--- Čokoládová mléčná drobenka
--- Čokoládové polevy
--- Ostatní
-- Plněné
-- Neplněné:
- Ostatní
Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky čísel 0401 - 0404,
neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté
- Přípravky pro dětskou výživu v balení pro drobný prodej
- Směsi a těsta pro přípravu pekařského zboží, jemného nebo trvanlivého pečiva čísla 1905- Ostatní

5,0

8,313,5

9,5


8,3
8,9
9,4
9,4
11,4
11,6
9,4

5,5
5,5
6,1

5,0

6,012,7

7,6


6,0
6,9
7,5
7,5
10,0
10,0
7,5

5,5
5,5
4,9

5,0

6,012,7

7,6


6,0
6,9
7,5
7,5
10,0
10,0
7,5

5,5
5,5
4,9

5,0

6,012,7

7,6


6,0
6,9
7,5
7,5
10,0
10,0
7,5

5,5
5,54,9

1

2

3

4

5

6

19021902 11 00
1902 19
1902 20
1902 20 91 až
1902 20 99
1902 30
1902 30 10
1902 30 90
1902 40
1903
1904


1904 10
1904 10 10
1904 10 30
1904 10 90
1904 20

1904 20 10

1904 20 91
1904 20 95
1904 20 99

Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak upravené, jako špagety, makarony, nudle, široké nudle, noky, ravioli (masové nebo zeleninové taštičky),
cannelloni (druh makarónů); kuskus, též připravený
- Těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak nepřipravené:
-- Obsahující vejce
-- Ostatní
- Nadívané těstoviny, též vařené nebo jinak připravené:
-- Ostatní

- Ostatní těstoviny:
-- Sušené
-- Ostatní
- Kuskus
Tapioka a její náhražky ze škrobu ve tvaru vloček, zrn, perel, prachu a v podobných tvarech
Výrobky z obilí získané bobtnáním nebo pražením (např. praženě kukuřičné vločky - corn flakes); obiloviny ( jiné než kukuřice) v zrnech nebo ve formě vloček nebo jinak zpracovaná zrna (kromě mouky a krupice), předvařené nebo jinak připravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté
- Výrobky z obilí získané bobtnáním nebo pražením:
-- Z kukuřice
-- Z rýže
-- Ostatní
- Připravené potraviny získané z nepražených obilných vloček nebo ze směsí nepražených obilných vloček a pražených obilných vloček nebo nabobtnalého obilí:
-- Přípravky typu "müsli" z nepražených obilných vloček
-- Ostatní
--- Z kukuřice
--- Z rýže--- Ostatní

19,2
19,2

10,0


19,0
17,4
5,5
2,0
4,5
0,0
4,5


4,5

4,5
0,0
4,5

19,2
19,2

10,0


19,0
17,4
3,7
1,3
4,5
0,0
4,5


4,3

4,5
0,0
4,5

19,2
19,2

10,0


19,0
17,4
1,9
0,7
4,0
0,0
4,0


4,1

4,0
0,0
4,0

19,2
10,2

10,0


19,0
17,4
0,0
0,0
3,0
0,0
3,0


4,0

3,0
0,03,0

1

2

3

4

5

6

1904 90
1904 90 10
1904 90 90
1905


1905 10
1905 20
1905 20 10

1905 20 30

1905 20 90

1905 30

1905 30 11
1905 30 19


1905 30 30

1905 30 51
1905 30 59

1905 30 91
1905 30 99
1905 40

- Ostatní:
-- Rýže
-- Ostatní
Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též s přidáním kakaa; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky, sušené těsto z mouky, škrobu v listech a podobné výrobky
- Křupavý chléb zvaný "knäckebrot"
- Perník:
-- S obsahem méně než 30 % hmotnostních sacharózy (včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza)
-- S obsahem 30 % nebo vyšším, avšak nižším než 50 % hmotnostních sacharózy (včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza)
-- S obsahem 50 % hmotnostních nebo vyšším sacharózy (včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza)
- Sladké sušenky; oplatky a malé oplatky:
-- Zcela nebo částečně polévané čokoládou nebo jinými přepravky obsahujícími kakao:
--- V balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu nepřesahujícím 85 g
--- Ostatní
-- Ostatní:
--- Sladké sušenky:
--- Obsahující 8 % hmotnostních nebo více mléčného tuku
---- Ostatní:
----- Dvojité (slepované) sušenky plněné
----- Ostatní
--- Oplatky a malé oplatky:
---- Slané, též plněné
---- Ostatní- Suchary, opékaný chléb a podobné opékané výrobky


0,0
4,54,5

5,0

5,0

6,46,3
6,3


7,8

7,8
6,3

5,0
5,0
5,0


0,0
4,54,5

5,0

5,0

6,45,0
5,0


7,0

7,0
5,0

5,0
5,0
5,0


0,0
4,04,5

5,0

5,0

5,95,0
5,0


7,0

7,0
5,0

5,0
5,0
5,0


0,0
3,04,5

5,0

5,0

5,05,0
5,0


7,0

7,0
5,0

5,0
5,05,0

1

2

3

4

5

6

1905 90
2101
2101 12
2101 12 98
2101 20

2101 30
2102

2102 10
2102 10 10
2102 10 31 až 2102 10 39
2102 10 90
2102 20

2102 20 11

2102 30 00
2103

2103 10

- Ostatní
Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výrobků nebo na bázi kávy, čaje nebo maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich
- Výtažky, esence a koncentráty z kávy a přípravky se základem z těchto výtažků, esencí nebo koncentrátů nebo se základem z kávy:
-- Přípravky se základem z výtažků, esencí nebo koncentrátů nebo se základem z kávy:
--- Ostatní
- Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z čaje nebo z maté a přípravky na bázi těchto výtažků,
esencí (trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi čaje nebo maté
- Pražená čekanka a jiné pražené náhražky kávy a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich
Droždí (aktivní nebo neaktivní); jiné neaktivní jednobuněčné mikroorganismy, vyjma očkovacích látek čísla 3002; hotové prášky do pečiva:
- Aktivní droždí:
-- Kultivované násadové kvasinky (kvasinkové kultury)
-- Chlebové kvasnice

-- Ostatní
- Neaktivní droždí; jiné neaktivní jednobuněčné mikroorganismy:
-- Neaktivní droždí:
--- V tabletách, kostkách nebo podobných tvarech, nebo v balení pro okamžitou spotřebu o netto hmotnosti nepřesahující 1 kg
- Hotové prášky do pečiva
Omáčky a přípravky pro omáčky; kořenící směsi a směsi přísad pro ochucení;
hořčičná moučka a připravená hořčice- Sojová omáčka

5,0


1,9
1,9

10,08,5
7,0

7,0


7,0

4,5


0,0

5,0


1,9
1,9

8,08,0
7,0

7,0


7,0

4,5


0,0

5,0


1,9
1,9

8,08,0
7,0

7,0


7,0

4,5


0,0

5,0


1,9
1,9

8,08,0
6,8

6,8


6,

4,5

0,0

1

2

3

4

5

6

2103 20
2103 30
2103 30 90
2103 90
2103 90 90
2104

2104 10
2104 20
2105
2106
2106 10
2106 90
2106 90 10
2106 90 20

2106 90 92


2106 90 98
2202

2202 10

2202 90

- Kečup a jiné omáčky z rajčat
- Hořčičná moučka a připravená hořčice;
-- Připravená hořčice
- Ostatní:
-- Ostatní
Polévky a bujóny; přípravky pro polévky a bujóny; homogenizované směsi potravinářských přípravků
- Polévky a bujóny; přípravky pro polévky a bujóny
- Homogenizované směsi potravinových přípravků
Zmrzlina, eskymo a podobné výrobky, též s obsahem kakaa
Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté
- Bílkovinné koncentráty a bílkovinné texturované látky:
- Ostatní:
-- Sýrové fondues
-- Složené alkoholické přípravky,jiné než založené na vonných látkách,používané k výrobě nápojů
-- Ostatní;
--- Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, glukózu nebo škrob, nebo obsahující méně než 1,5% hmotnostních mléčných tuků, méně než 5 % hmot. sacharózy nebo izoglukózy, méně než 5% hmotnostních glukózy nebo škrobu
--- Ostatní
Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje, vyjma ovocné nebo zeleninové šťávy čísla 2009
- Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přísadou cukru nebo jiných sladidel nebo
aromatizovaná- Ostatní:

6,3

4,5

5,0


4,0
4,5
15,0

4,4

4,1
12,5

4,1


4,1


15,0

5,0

4,5

5,0


4,0
4,5
15,0

4,4

4,1
12,5

4,1


4,1


15,0

5,0

4,5

5,0


4,0
4,5
15,0

4,4

4,1
12,5

4,1


4,1


15,0

5,0

4,5

5,0


4,0
4,5
15,0

4,0

4,1
12,5

4,1


4,1

15,0

1

2

3

4

5

6

2202 90 10

2202 90 91
2202 90 95
2202 90 99
2203
2205

2208

2208 20
2208 30
2208 40
2208 50
2208 60

2208 60 11
2208 60 19

2208 60 91
2208 60 99
2208 70
2208 70 10
2208 70 90
2208 90

-- Neobsahující výrobky čísel 0401 až 0404 ani tuky získané z výrobků těchto čísel
-- Ostatní, s hmotnostním obsahem tuků získaných z výrobků čísel 0401 až 0404:
--- Nižším než 0,2 %
--- 0,7 % nebo vyšším, avšak nižším než 2%
--- 2% nebo vyšším
Pivo ze sladu
Vermut a ostatní víno z čerstvých hroznů, připravené pomoci aromatických bylin nebo jiných aromatických látek
Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu menším než 80 % vol.; destiláty, likéry a jiné lihové nápoje
- Destiláty z vinných matolin nebo hroznů
- Whisky
- Rum a tafia
- Džin a jalovcová
- Vodka:
-- S objemovým obsahem alkoholu nepřesahujícím 45,4 % vol., v nádobách o obsahu:
--- Nepřesahujícím 2 litry
--- Převyšujícím 2 litry
-- S objemovým obsahem alkoholu převyšujícím 45,4 % vol., v nádobách o obsahu:
--- Nepřesahujícím 2 litry
--- Převyšujícím 2 litry
- Likéry a cordialy:
-- V nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry
-- V nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry
- Ostatní:-- Arak v nádobách o obsahu:

5,5

6,2
max
max
14,0
10,012,5
5,0
7,5
7,5


15
(2)
15
(2)

25,0
25,0

15,0
25,0

5,5

6,2
max
max
14,0
10,012,5
5,0
7,5
7,5


15(2)
15
(2)

25,0
25,0

15,0
25,0

5,5

6,2
max
max
14,0
10,012,5
5,0
7,5
7,5


15
(2)
15
(2)

25,0
25,0

15,0
25,0

5,5

6,2
max
max
14,0
10,012,5
5,0
7,5
7,5


15
(2)
15
(2)

25,0
25,0

15,025,0

1

2

3

4

5

6

2208 90 11
2208 90 19

2208 90 33
2208 90 38


2208 90 412208 90 45
2208 90 48

2208 90 52
2208 90 57
2208 90 69


2208 90 71
2208 90 74
2208 90 78


2208 90 91
2208 90 99
3302

--- Nepřesahujícím 2 litry
--- Převyšujícím 2 litry
-- Slivovice, hruškovice nebo třešňovice (vyjma likéry), v nádobách o obsahu:
--- Nepřesahujícím 2 litry
--- Převyšujícím 2 litry
-- Ostatní destiláty a jiné lihové nápoje v nádobách o obsahu:
--- Nepřesahujícím 2 litry:
---- Ouzo
---- Ostatní:
----- Destiláty (vyjma likéry):
------ Z ovoce:
------- Kalvados
------- Ostatní
------ Ostatní:
------- Korn
------- Ostatní
----- Ostatní lihové nápoje
--- Převyšujícím 2 litry:
----Destiláty (vyjma likéry):
----- Z ovoce
---- Ostatní
---- Ostatní lihové nápoje
-- Nedenaturovaný ethylalkohol s objemovým obsahem alkoholu menším než 80 % vol., v nádobách o obsahu:
--- Nepřesahujícím 2 litry
--- Převyšujícím 2 litrySměsi vonných látek a směsi (včetně lihových roztoku) na bázi jedné nebo více těchto látek, užívané jako suroviny v průmyslu; ostatní přípravky na bázi vonných látek,užívané k výrobě nápojů

15,0
15,0

15,0
25,0


25,025,0
25,0

25,0
25,0
15,0


25,0
25,0
25,0


25,0
25,0

15,0
15,0

15,0
25,0


25,025,0
25,0

25,0
25,0
15,0


25,0
25,0
25,0


25,0
25,0

15,0
15,0

15,0
25,0


25,025,0
25,0

25,0
25,0
15,0


25,0
25,0
25,0


25,0
25,0

15,0
15,0

15,0
25,0


25,025,0
25,0

25,0
25,0
15,0


25,0
25,0
25,0


25,025,0

1

2

3

4

5

6

3302 10


3302 10 10

3302 10 21


3302 10 29

- Druhy používané v potravinářském průmyslu nebo k výrobě nápojů:
-- Druhy používané k výrobě nápojů:
--- Přípravky obsahující všechny aromatické složky charakterizující daný nápoj:
---- Mající skutečný objemový obsah alkoholu převyšující 0,5 % vol.
---- Ostatní:
----- Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu nebo škrob, nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, méně než 5 % hmotnostních sacharózy nebo izoglukózy, méně než 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu----- Ostatní
12,5

4,1


4,1
12,5

4,1


4,1
12,5

4,1


4,1
12,5

4,1

4,1

(1) Clo je vypočítáváno na základě rozdílu ceny základního zemědělského výrobku na světovém trhu a českém trhu.
(2) Tato celní sazba je uplatňována na dovoz vodky pod CN kódy 22086011 a 22086019 v rámci celkové roční kvóty 80 000 hl.

Všechny dovozy nad tuto kvótu podléhají celní sazbě ve výši 25 % ".

PŘÍLOHA G
"PŘÍLOHA XI SEZNAM KONCESÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ ZMÍNĚNÝCH VE ČLÁNKU 21(2)

Dovozy následujících výrobků původem z české republiky do Společenství podléhají koncesím stanoveným níže:
(MFN = smluvní clo uplatňované podle doložky nejvyšších výhod)


CN kód


Popis(1)

Sazba (2) (% ze sml.cla)

Roční množství

Od 1.7.1996 do 30.6.1997 (tuny)

Od 1.7.1997 do 30.6.1998 (tuny)

Od 1.7.1998 do 30.6.1999 (tuny)

Od 1.7.1999 do 30.6.2000 (tuny)

Od 1.7.2000 (tuny)

Specifická ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0101 19 10 0101 19 90

Živí koně k porážceOstatní

bez67

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

 


0102 90 05

0102 90 21 0102 90 29 0102 90 41 0102 90 49

Živý skot
O hmotnosti nepřesahující 80 kg
O hmotnosti převyšující 80 kg, avšak nepřesahující 300 kg


20


178 000 ks

153 000 ks


178 000 ks

153 000 ks


178 000 ks

153 000 ks


178 000 ks

153 000 ks


178000 ks

153 000 ks

(3)

ex 0102 90

Jalovice a krávy (ne k porážce) následujících horských plemen: šedé, hnědé, žluté, strakaté Simmental a Pinzgau

6%ad valo rem

7 000 ks

7 000 ks

7 000 ks

7 000 ks

7 000 ks

(4)

0104 10 30 0104 40 80 0104 20 10 0104 20 90
0204

Živé ovce a kozy


Skopové nebo kozí maso

bezbez

1950

2000

2050

2100

2150

(5)


(5)

02010202

Hovězí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

20

2940

3080

3220

3360

3500

 

0103 92 19 0203 11 10 0203 12 11 0203 12 19 0203 19 11 0203 19 13 0203 19 15 0203 19 55 0203 19 59 0203 21 10 0203 22 11 0203 22 19 0203 29 11 0203 29 13

Živá prasata, domácí druhyVepřové maso z domácích prasat

20

5565

5830

6095

6360

6625

(6)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0203 29 15 0203 29 55 0203 29 59 1602 41 10

1602 42 10

1602 49
Šunky a jejich částí z domácích vepřů
Plece a jejich části z domácích vepřůOstatní z domácích vepřů

 

 

 

 

 


(6)

0203 11 90
0203 12 90 0203 19 90 0203 21 90
0203 22 90 0203 29 90

Maso z prasat jiných než domácích, čerstvé, chlazené nebozmrazené

bez

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

 

0207 11
0207 12
0207 13 50 0207 13 60 0207 14 50 0207 14 60

Slepičí maso a droby, čerstvé, chlazené nebo zmrazené
Dělené drůbeží maso druhuGallus domesticus

20

2730

2860

2990

3120

3250

 

0207 13 100207 14 10

Vykostěné drůbeží dělené maso druhu Gallus domesticus

20

2415

2530

2645

2760

2875

 

0207 32 11 0207 32 15 0207 32 19 0207 33 11 0207 33 19 ex 02073515 ex 02073615

ex 02073553 ex 02073653


ex 02073563 ex 02073663


ex 02073579 ex 02073679

Kachny
Čerstvé, chlazené nebo zmrazené dělené kachní maso, vykostěné

Čerstvá, chlazená nebo zmrazená kachní prsa a jejich části, nevykostěná

Čerstvá, chlazená nebo zmrazená kachní stehna a jejich části, nevykostěná
Čerstvá, chlazená nebo zmrazená kachní prsa a jejich části, částečně nebo plně vykostěná

20


20% z cla aplikovaného na výrobky s CN kódem 0207 35 53

525

550

575

600

625

 

0207 32 51 0207 32 59 0207 33 51 0207 33 59 0207 35 11 0207 35 23 0207 35 51 0207 35 61 0207 36 11 0207 36 23

Husy

20

1365

1430

1495

1560

1625

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0207 36 51 0207 36 61

ex 02073531 ex 02073631

ex 02073541 ex 02073641


ex 02073571 ex 02073671

ex 02073579 ex 02073679
Celá husí křídla, též bez špiček, čerstvá, chlazená nebo zmrazená

Husí hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy, špičky křídel, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

Části nazývané "husí paleta", čerstvé, chlazené nebo zmrazené
Čerstvá, chlazená nebo zmrazená husí prsa a jejich části, částečně nebo plně vykostěná

20% z cla aplikovaného na výrobky s CN kódem 0207 35 51

 

 

 

 

 

 

0207 25 100207 25 90 0207 26 10 0207 26 50 0207 27 10 0207 27 50

Krocani a krůty

20

420

440

460

480

500

 

0207 340207 36 81 0207 36 85

Tučná játra, husí nebo kachní

bez

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

 

0208 10 11 0208 10 19

0208 10 90
0208 20 00 0208 90 10

Ostatní maso a jedlé droby z domácích králíků

Jiné maso než z domácích králíků
Žabí stehýnkaMaso domácích holubů

70
70

bez
bez50

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

 

0208 9020 0208 90 40

Maso ze zvěřiny, jiné než z králíkůa zajíců

bezbez

 

 

 

 

 

 

0402 10 19 0402 21 19 0402 21 91

Sušené odtučněné mléko
Sušené plnotučné mlékoSušené plnotučné mléko

20

2415

2530

2645

2760

2875

 

0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50 0405 20 90

Máslo

20

1050

1100

1150

1200

1250

 

0406

Sýry a tvaroh

20

1680

1760

1840

1920

2000

 

0407 00 11 0407 00 19 0407 00 30

Drůbeží vejce, ve skořápkách

20

5565

5830

6095

6360

6625

 

0408 11 80 0408 19 81 0408 19 89

Žloutky, sušené
Žloutky, tekutéŽloutky, zmrazené

20

315

330

345

360

375

(7)

0408 91 80 0408 99 80Ptačí vejce, sušenéPtačí vejce, ostatní

20

2310

2420

2530

2640

2750

(8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0409 00 00 0409 00 00

Přírodní medPřírodní med

17
93

420
neomez.

420
neomez.

420
neomez.

420
neomez.

420neomez.

 

0602 40 90 0603 90 00 0602 90 41 0602 90 91

0603 10

Poupata nebo roubované růže
Řezané květiny
Lesní stromy
Kvetoucí rostliny s poupaty nebo květy, vyjma kaktusyŘezané květiny, čerstvé

46
35
bez
bez

20

neomez. neomez.
210
210

210

neomez. neomez.
220
220

220

neomez. neomez.
230
230

230

neomez. neomez.
240
240

240

neomez. neomez.
250
250
250

 

ex 06041090 0604 91 21 0604 91 29 0604 91 41
0604 91 49
0604 91 90

Listoví, listy, větve a ostatní části rostlin, bez květů nebo poupat a trávy, mechy a lišejníky, na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, bílené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené
čerstvé

70
70
70
70
70bez

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

 

0707 00 25 0707 00 30

Okurky, čerstvé nebo chlazené (16.5. - 31.10.)

80

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

(9)

0711 40 00

Okurky a nakládačky

80

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

 

0712 20 00 ex 07129090

CibuleKřen

50bez

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

 

0808 10 0809 20 21 0809 2031 0809 20 41 0809 20 11 0809 20 71 0809 20 51 0809 20 61

Jablka, čerstvá
Višně, čerstvé

Višně, čerstvé

bez
73


73

420
neomez.


neomez.

440
neomez.


neomez.

460
neomez.


neomez.

480
neomez.


neomez.

500
neomez.


neomez.


(9)


(9)

0809 40 90

Trnky

47

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

 

0810 20 10 0810 30 10 0810 30 30 0810 30 90

Maliny
Černý rybíz, čerstvý
Červený rybíz, čerstvýOstatní

41
41
4142

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

(10)

0810 20
0810 40 30 0810 40 50 0810 40 90

Maliny, moruše, ostružiny a ostru -
žino - maliny
Borůvky (plody druhu Vaccinium myrtillus)
Plody druhů Vaccinium macrocar-pon a Vaccinium corymbosumOstatní

bez

315

330

345

360

375

(10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0810 90

Ostatní čerstvé ovoce vyjma bobulovin

bez

525

550

575

600

625

 

0811 10 90
ex 08112019

0811 20 31
0811 20 39
0811 20 51
ex 08119095
ex 0811

Jahody
Maliny s obsahem cukru nepřevyšujícím 13% hmotnostních Maliny
Černý rybíz
Červený rybíz
Nažky šípkuJiné než produkty: 0811 10 90 - 2019 - 2031 - 2039 - 2051

36
34

39
28
33
bez
20

neomez.

neomez.
420

neomez.

neomez.
440

neomez.

neomez.
460

neomez.

neomez.
480

neomez.

neomez.500

(10)

0909 10
0909 20 00
0909 30
0909 40 90

0909 50 19

0909 50 90

Semena anýzu nebo badyánu
Semena koriandru
Semena kmínu
Semena kořenného kmínu, drcená nebo v prášku
Semena fenyklu, nedrcená ani v prášku, ostatníSemena fenyklu, drcená nebo v prášku

bez

315

330

345

360

375

 

ex 10030090

Ječmen k výrobě sladu

20

28 770

30 140

31 510

32 880

34 250

 

1101 00 00

Pšeničná mouka

20

14 175

14 850

15 525

16 200

16 875

 

1107 10 99

Slad, nepražený, jiný než pšeničný

20

38 010

39 820

41 630

43 440

45 250

 

1210 10 00 1210 20 00

Chmel

bez

5 880

6 160

6 440

6 720

7 000

 

1514 10 10

Surový řepkový nebo hořčičný olej, jiné než pro lidskou výživu

bez

9 555

10 010

10 465

10 920

11 375

 

1512 11 10

Slunečnicový nebo světlicový olej a jejich frakce, surový olej pro technické nebo průmyslové účely

bez

735

770

805

840

875

 

2001 10 00

Okurky nakládačky

bez

210

220

230

240

250

 

2001 90 20

Plody rodu Capsicum nebo Pimenta, jiné nez sladké papriko - vé lusky

50

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

 

2002 90

Rajčata, ostatní

bez

100

100

100

100

100

 

2007 99 10 2007 99 31

Protlaky (pyré) a pasty ze švestek Džemy, želé, marmelády, pyré a pasty z třešní s obsahem cukru převyšujícím 30 % hmotnostních

86
83

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

(9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2009 70

Jablečná šťáva

bez

210

220

230

240

250

(9)

2009 70 30 2009 70 93 2009 70 99 2009 80 99

Jablečná šťáva
Jablečná šťáva
Jablečná šťávaŠťáva z černého rybízu

48
48
4836

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

 

ex 081190 95 0811 20 90

Ovoce a ořechy, zmrazené, ostatní Bobuloviny, zmrazené, ostatní (angrešt)

33
33

2 940
1 155

3 080
1 210

3 220
1 265

3 360
1 320

3 5001 375

 

0206 21 00
ex 16025031 ex 16025039 ex 16025080

Hovězí jazyky zmrazenéOstatní připravené a upravené maso hovězí droby nebo krev, ostatní

50
65
6565

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

 

(1) Bez ohledu na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, znění popisu výrobků by mělo být bráno jako rámcově výběrové ;
použitelnost preferenčních ustanovení je vymezena, v souvislosti s touto Přílohou, rozsahem CN kódů. Tam, kde jsou uvedeny exCN kódy, je pouzitelnost preferenčních ustanovení stanovena na základě CN kódu a odpovídajícím popisem dohromady.
(2) V případech, kde existuje minimální výše smluvního cla, se platné minimální clo rovná minimálnímu smluvnímu clu vynásobenému procentem uvedeném v tomto sloupci.
(3) Kvóta na tento výrobek je otevřena pro Polsko, Maďarsko, Českou republiku, Slovenskou republiku, Bulharsko, Rumunsko, Estonsko, Lotyšsko a Litvu. Tam, kde je pravděpodobné, že celkové dovozy živého hovězího skotu do Společenství, bez ohledu na jejich původ, přesáhnou v daném hospodářském roce 500 000 kusů, může Společenství přijmout řídící opatření potřebná k ochraně trhu Společenství, aniž by byla dotčena jakákoliv jiná práva udělená jim touto Dohodou.
(4) Kvóta na tento výrobek je otevřena pro Polsko, Maďarsko, Českou republiku, Slovenskou republiku, Bulharsko, Rumunsko, Estonsko, Lotyšsko a Litvu.
(5) Společenství může zvážit, v rámci své legislativy a v přiměřených situacích, potřeby nabídky trhu Společenství a potřeby zachování rovnováhy trhu.
(6) Vyjma samostatných panenských svíčkových uvedených zvlášť.
(7) Jako ekvivalent tekutého vaječného koutku: 1 kg sušeného žloutku = 2,12 kg tekutých vajec.
(8) Jako tekutý ekvivalent: 1 kg sušených vajec = 3,9 kg tekutých vajec.
(9) Snížení se vztahuje pouze na ad valorem část cla.
(10) Podléhá ustanovením o minimálních dovozních cenách obsazeným v Dodatku k této Příloze.

Dodatek k PŘÍLOZE XI Ustanovení o minimální dovozní ceně vztahující se na určité druhy měkkého ovoce pro zpracování

1. Minimální dovozní ceny jsou pro následující výrobky určené ke zpracování původem z České republiky stanoveny následovně:

CN kód

Popis

Minimální
dovozní cena
(ECU/100 kgnetto)

ex 0810 20 10

Maliny, čerstvé

63,1

ex 0810 30 10

Černý rybíz, čerstvý

38,5

ex 0810 30 30

Červený rybíz, čerstvý

23,3

ex 0811 10 90

Zmrazené jahody, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel: celé ovoce

75,0

ex 0811 10 90

Zmrazené jahody, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel: ostatní

57,6

ex 0811 20 19

Zmrazené maliny, s obsahem cukru nebo jiných sladidelnepřesahujícím 13% hmotnostních: celé ovoce

99,5

ex 0811 20 19

Zmrazené maliny, s obsahem cukru nebo jiných sladidel nepřesahujícím 13% hmotnostních: ostatní

79,6

ex 0811 20 31

Zmrazené maliny, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel: celé ovoce

99,5

ex 0811 20 31

Zmrazené maliny, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel: ostatní

79,6

ex 0811 20 39

Zmrazený černý rybíz, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel: bez stonků

62,8

ex 0811 20 39

Zmrazený černý rybíz, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel: ostatní

44,8

ex 0811 20 51

Zmrazený červený rybíz, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel: bez stonků

39,0

ex 0811 20 51

Zmrazený červený rybíz, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel: ostatní

29,5

2. Minimální dovozní ceny podle článku 1 budou zohledňovány zásilku od zásilky. V případě, že hodnota uvedená v celní deklaraci bude nižší než minimální dovozní cena, připočte se vyrovnávací clo ve výši rovnající se rozdílu mezi minimální dovozní cenou a hodnotou uvedenou v celní deklaraci.

3. Budou-li dovozní ceny určitého výrobku, který je upraven v tomto Dodatku, vykazovat trend nasvědčující tomu, že ceny by v nejbližší budoucnosti mohly klesnout pod úroveň minimální dovozní ceny, informuje o tom Evropská komise úřady České republiky, aby jim tak umožnila tuto situaci napravit.

4. Na žádost České republiky nebo Společenství přezkoumá Výbor přidružení fungování systému nebo změnu úrovně minimálních dovozních cen. Bude-li to vhodné, přijme Výbor přidružení potřebná rozhodnutí.

5. Tři měsíce před začátkem každého hospodářského roku v Evropském společenství bude v zájmu obou dotčených stran zorganizováno konzultační setkání s cílem podpořit rozvoj obchodu. Tohoto setkání se zúčastní na jedné straně Evropská komise a zainteresované evropské organizace výrobců dotčených výrobků a na druhé straně úřady, organizace výrobců a vývozců ze všech přidružených vyvážejících zemí.

V průběhu tohoto konzultačního setkání se bude diskutovat o situaci na trhu měkkého ovoce, zejména o prognózách budoucí produkce, stavu zásob, cenovém vývoji a možném vývoji trhu či o způsobech přizpůsobení nabídky poptávce. ".

PŘÍLOHA H
"PŘÍLOHA XII SEZNAM KONCESÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZMÍNĚNÝCH VE ČLÁNKU 21(3)

Dovozy následujících výrobků původem ze Společenství do České republiky podléhají koncesím stanoveným níže:

CN kód

Popis(1)

Snížené do ad valorem od 1.7.1996

Snížené do ad valorem 1997

Snížené do ad valorem 1998

Snížené do ad valorem 1999

Snížené do ad valorem od 2000

Roční množství (v tunách)

1

2

3

4

5

6

7

8

020319 55 0203 29 55

Vepřové maso

15

15

15

15

15

neomez.

0402 10 0402 21 0402 29

Sušené mléko

24

24

24

24

24

1000

0403 10 11 0403 10 13 0403 10 19 0403 10 31 0403 10 33 0403 10 39 0403 90 11 0403 90 13 0403 90 19 0403 90 31 0403 90 33 0403 90 39 0403 90 51 0403 90 53 0403 90 59 0403 90 61 0403 90 63 0403 90 69

Jogurty
Ostatní

5
5
5
5
5
5
14.2
14.2
14.2
14.2
14.2
14.2
14.2
14.2
14.2
14.2
14.2
14.2

5
5
5
5
5
5
13.8
13.8
13.8
13.8
13.8
13.8
13.8
13.8
13.8
13.8
13.8
13.8

5
5
5
5
5
5
13.4
13.4
13.4
13.4
13.4
13.4
13.4
13.4
13.4
13.4
13.4
13.4

5
5
5
5
5
5
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

5
5
5
5
5
5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5

neomez.
neomez.

0405

Máslo

15

15

15

15

15

345

0406

Sýry a tvaroh

4.9

4.8

4.7

4.6

4.5

800

0408 11 0408 91

Ptačí žloutky, sušenéPtačí vejce, sušené

16.2
16.2

15.8
15.8

15.4
15.4

15
15

14.514.5

neomez.

0504 00 00

Vnitřnosti, měchýře

bez

bez

bez

bez

bez

neomez.

0602 20 0602 30 00 0602 40 0602 90 10 0603 10 11 0603 10 13 0603 10 21

Stromy, zákresky, keře
Rododendrony a azalky
Růže
Podhoubí
Růže
KarafiátyGladioly

1.7
1.7
1.6
1.6
16.2
16.2
16.2

1.4
1.4
1.2
1.2
15.8
15.8
15.8

1.2
1.2
1.1
1.1
15.4
15.4
15.4

0.9
0.9
0.8
0.8
15
15
15

0.7
0.7
0.6
0.6
14.5
14.514.5

neomez.

1

2

3

4

5

6

7

8

0603 10 25 0603 10 29

ChryzantémyOstatní

16.2
16.2

15.8
15.8

15.4
15.4

15
15

14.514.5

 

ex 0602 90

Ostatní živé rostliny, ostatní

bez

bez

bez

bez

bez

170

0701 10 00 0701 90 10 0701 90 90

Sadbové bramboryBrambory, ostatní

1.9
6
6

1.8
6
6

1.7
6
6

1.6
6
6

1.6
6
6

neomez.15 000

ex 0702 00 0704 10 10 0704 90 10 0704 90 90 0705 11 10 0708 90 00 0709 20 00 0709 51 90 0709 60 10 0709 60 99 0709 90 10

0710 21 00 0710 90 00

Rajčata čerstvá
Květáka brokolice
Bílé a červené zelí
Ostatní
Hlávkový salát
Luštěniny
Chřest
Houby, ostatní
Sladká paprika
Ostatní
Saláty, jiné než hlávkový salát a čekanka
Zmrazený hrášekZeleninové směsi, zmrazené

8
7
7
7
6.6
6.6
4
bez
4.8
4.8
5.8

4.8
1.9

8
6.8
6.8
6.8
6.4
6.4
3
bez
4.7
4.7
5:3

4.7
1.9

8
6.5
6.5
6.5
6.3
6.3
2
bez
4.6
4.6
4.7

4.6
1.9

8
6.3
6.3
6.3
6.1
6.1
1
bez
4.5
4.5
4.1

4.5
1.8

8
6
6
6
5.9
5.9
bez
bez
4.3
4.3
3.5

4.5
1.8

2 000neomez.

0802 11 90 0802 12 0802 22 00 0802 40 00 0802 90 50 0804 20
0804 40
0805 10
0805 20
0805 30 20 0805 30 30 0805 30 40 0806 10 29 0806 10 50 0806 10 69

Mandle, nevyloupané, ostatní Mandle, vyloupané
Lískové oříšky, vyloupané
Jedlé kaštany
Piniové oříšky
Fíky
Avokádo
Pomeranče
Mandarinky, atd.
Citrony (Citrus Limon)
Citrony (Citrus Limon)
Citrony (Citrus Limon)
Stolní hrozny, ostatní
Stolní hroznyStolní hrozny

bez
bez
bez
bez
bez
bez
bez
bez
bez
bez
bez
bez
1.6
1.6
1.6

bez
bez
bez
bez
bez
bez
bez
bez
bez
bez
bez
bez
1.2
1.2
1.2

bez
bez
bez
bez
bez
bez
bez
bez
bez
bez
bez
bez
1
1
1

bez
bez
bez
bez
bez
bez
bez
bez
bez
bez
bez
bez
0.8
0.8
0.8

bez
bez
bez
bez
bez
bez
bez
bez
bez
bez
bez
bez
bez
bezbez

neomez.

0806 20

Vinné hrozny, sušené

bez

bez

bez

bez

bez

neomez.

0807 11 00 0808 10 10 0808 10 92 0808 10 94 0808 10 98 0809 10
0809 20 29 080920 39

Vodní melouny
Jablka k výrobě moštu, volně lož.
Golden Delicious
Gramy Smith
Ostatní
Meruňky
Třešně, ostatníTřešně

5
10
10
10
10
4.8
1.8
1.8

4.7
10
10
10
10
4.7
1.2
1.2

4.5
10
10
10
10
4.5
1
1

4.3
10
10
10
10
4.4
0.7
0.7

4
10
10
10
10
4.2
bezbez

neomez.

1

2

3

4

5

6

7

8

0809 20 49 0809 30
0809 40 30 0810 90
0813
0814 00 00

Třešně
Broskve
Švestky
Ostatní čerstvé ovoce
Sušené ovoce, ostatníSlupky citrusových plodů, atd.

1.8
4.7
4.5
bez
bez
bez

1.2
4.5
4.3
bez
bez
bez

1
4.3
4
bez
bez
bez

0.7
4.2
3.8
bez
bez
bez

bez
4
3.5
bez
bezbez

 

0904 20

Plody rodu Capsicum

4.2

4.1

3.9

3.7

3.5

neomez.

1001 10 00 1005 10
1005 90 00 1006 30
1202 10

1202 20 00 1207 50
1211 90
1212 1099

Pšenice durum
Kukuřice k setí
Kukuňce, ostatní
Rýže
Podzemnicová jádra, nevyloupaná
Podzemnicová jádra, vyloupaná
Hořčičné semínko
Rostliny, ostatní
Svatojánský chléb včetně semen,ostatní

bez
2
4.7
bez
bez
1.3
6
bez
bez

bez
1.5
4.6
bez
bez
1
5.6
bez
bez

bez
1
4.5
bez
bez
0.7
5.1
bez
bez

bez
0.5
4.4
bez
bez
0.3
4.7
bez
bez

bez
bez
4.2
bez
bez
bez
4.2
bez
bez74 300
neomez.neomez.

1507 10 90 1507 90 90 1508 10 90 1509 10
1509 90 00 1512 11 91 1512 19 91 1513 11
1513 19 11 1513 19 19 1513 19 91 1513 1999 1513 19 30 1515 11 00 1515 90 10

1515 90 40 1515 90 59 1515 90 60 1515 90 51 1515 90 91 1515 90 99 1516 10
1516 20 95 1516 20 95 1516 20 96 1516 20 98

Surový sojový olej, ostatní
Jiný než surový sojový olej
Podzemnicový olej surový
Olivový olej, panenský
Olivový olej, ostatní
Slunečnicový olej
Slunečnicový olej, ostatní
Kokosový olej surový
Kokosový olej surový
Kokosový olej ostatní
Kokosový olej ostatní
Kokosový olej ostatní

Lněný olej surový
Ostatní rostlinné tuky a oleje,ostatní


Živočišné tuky a oleje
Rostlinné tuky a olejeRostlinné tuky a oleje

bez
bez
bez
bez
bez
2
2
bez
13
bez
bez
bez
bez
bez
bez

bez
bez
bez
15
15
15
12
9
bez

bez
bez
bez
bez
bez
2
2
bez
11.7
bez
bez
bez
bez
bez
bez

bez
bez
bez
14.4
14.4
14.4
11.5
9
bez

bez
bez
bez
bez
bez
2
2
bez
10.3
bez
bez
bez
bez
bez
bez

bez
bez
bez
13.9
13.9
13.9
11
9
bez

bez
bez
bez
bez
bez
2
2
bez
8.9
bez
bez
bez
bez
bez
bez

bez
bez
bez
13.3
13.3
13.3
10.5
9
bez

bez
bez
bez
bez
bez
2
2
bez
7.5
bez
bez
bez
bez
bez
bez

bez
bez
bez
12.7
12.7
12.7
10
9
bez

neomez.
1000
1000400
10002000

1517 10 90

Margarín

10

10

10

10

10

530

1

2

3

4

5

6

7

8

1601 0010 1601 00 91 1601 00 99 ex 16022090 1602 41 10

1602 42 10

ex 16024919 1602 49 30 1602 50

Uzenky, salámy a pod. výrobky
Uzenky a salámy suché
Ostatní, tepelně upravené
Paštiky, různých velikostí
Šunky a jejich čisti z domácích vepřů
Plece a jejich části z domácích vepřů
Vepřový lucheon meat
Ostatní, včetně směsíZ hovězího dobytka

12
9.7
9.7
9.7
9.7

9.7

9.7
13
13

12
9.5
9.5
9.5
9.5

9.5

9.5
12
12

12
9.4
9.4
9.4
9.4

9.4

9.4
11
11

12
9.2
9.2
9.2
9.2

9.2

9.2
10
10

12
9
9
9
9

9

9
99

479

2002 10
2002 90

2005 60 00
2005 70
2005 90 50
2005 90 60
2005 90 70
2005 90 80
2008 30
2008 50
2008 70
2008 92

Rajčata připravená nebo konzerv.
Rajčata připravená nebo kon-zervovaná, ostatní
Cřest
Olivy
Artyčoky
Ostatní
Ostatní
Ostatní
Citrusové plody
Meruňky
BroskveOvocné směsi

8.5
8.5

6
bez
bez
9
9
9
bez
4.7
4.7
4.7

8.2
8.2

5.1
bez
bez
8
8
8
bez
4.5
4.5
4.5

8
8

4.2
bez
bez
7
7
7
bez
4.3
4.3
4.3

7.7
7.7

3.3
bez
bez
6
6
6
bez
4.2
4.2
4.2

7.5
7.5

2.4
bez
bez
5
5
5
bez
4
44

neomez.

2009 11
2009 19
2009 20
2009 30

2009 60
2009 70

Pomerančová šťáva, zmrazená
Pomerančová šťáva, ostatní
Grapefruitová šťáva
Šťáva z jakéhokoliv jednoho ostatního duhu citrus. ovoce
Hroznová šťávaJablečná šťáva

bez
bez
bez
bez

2.3
10

bez
bez
bez
bez

2.2
10

bez
bez
bez
bez

2.2
10

bez
bez
bez
bez

2.1
10

bez
bez
bez
bez

210

neomez

2303 10
2304 00 00

2307 00
2309 90

Škrobárenské a podobné zbytky
Pokrutiny a jiné pevné odpady po extrahování sojového oleje
Vinný kalPřípravky pro výživu zvířat

bez
bez

bez
2.4

bez
bez

bez
2.1

bez
bez

bez
1.8

bez
bez

bez
1.5

bez
bez

bez1.2

neomez

2401

Nezpracovaný tabák

3.4

3.2

2.9

2.7

2.4

2000

(1) Bez ohledu na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, znění popisu výrobků je třeba považovat za více než rámcově výběrové , preferenční režim je, v souvislosti s touto Přílohou, určován průměrem CN kódů.
Tam, kde uvedeny exCN kódy, preferenční režim se určuje uplatněním CN kódů a odpovídajícím popisem dohromady.
".

PŘÍLOHA I
"PŘÍLOHA XIII SEZNAM VÝROBKŮ PŮVODEM Z ČESKÉ REPUBLIKY, KTERÉ PODLÉHAJÍ ROČNÍ CELNÍ KVÓTĚ S NULOVÝM CLEM NEBO JSOU BEZ CELNÍHO ZATÍŽENÍ

0301 91 90

Pstruzi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae), živí

50 t (1)

0301 93 00

Kapři, živí

1160 t (1)

0301 99 19

Ostatní sladkovodní ryby, živé

bez

0302 70 00

Čerstvá nebo chlazená játra nebo jikry

bez

(1) Je-li v souladu s referenční cenou, jak je stanovena v Nařízení Komise (EC) č. 2431/96 ze 17. prosince 1996. ".

Výměna dopisů mezi vládou České republiky a Společenstvím týkajících se vstupních cen uplatňovaných na dovoz ovoce a zeleniny do Společenství

A. Dopis z České republiky
Vážený pane,
Dohoda o úpravách zemědělské části Evropské dohody zohledňující provádění Uruguayského kola a rozšíření Evropského společenství, která byla mezi Českou republikou a Evropským společenstvím dnes podepsána, neobsahuje žádná ustanovení týkající se režimu vstupních cen uplatňovaného na dovoz ovoce a zeleniny do Společenství.
Bylo dohodnuto, že obě strany budou pokračovat v konzultacích o tomto sektoru se záměrem najít řešení. S ohledem, mimo jiné, na zkušenosti minulých hospodářských roků, by toto řešení mělo umožnit pokračování obvyklých obchodních vztahů zavedených pro dané výrobky mezi Českou republikou a Společenstvím. Do té doby se v této souvislosti nebude k České republice přistupovat méně příznivě než k ostatním přidruženým zemím.
Kromě toho budou obě strany v rámci příslušných postupů Evropské dohody pokračovat v rozhovorech o jakýchkoliv dalších nevyřešených otázkách s cílem najít co nejdříve vzájemně přijatelná řešení.
Byl bych Vám zavázán, kdybyste potvrdil souhlas Rady Evropské unie s obsahem tohoto dopisu.
Vážený pane, přijměte prosím ujištění o mé nejvyšší úctě.
Za vládu České republiky: Ing. Josef Kreuter v. r. velvyslanec, vedoucí Mise České republiky při Evropských společenstvích

B. Dopis ze Společenství
Vážený pane,
mám tu čest potvrdit přijetí Vašeho dopisu dnešního data, ve kterém se uvádí následující:
"Vážený pane,
Dohoda o úpravách zemědělské části Evropské dohody zohledňující provádění Uruguayského kola a rozšíření Evropského společenství, která byla mezi Českou republikou a Evropským společenstvím dnes podepsána, neobsahuje žádná ustanovení týkající se režimu vstupních cen uplatňovaného na dovoz ovoce a zeleniny do Společenství.
Bylo dohodnuto, že obě strany budou pokračovat v konzultacích o tomto sektoru se záměrem najít řešení. S ohledem, mimo jiné, na zkušenosti minulých hospodářských roků, by toto řešení mělo umožnit pokračování obvyklých obchodních vztahů zavedených pro dané výrobky mezi Českou republikou a Společenstvím. Do té doby se v této souvislosti nebude k České republice přistupovat méně příznivě než k ostatním přidruženým zemím.
Kromě toho budou obě strany v rámci příslušných postupů Evropské dohody pokračovat v rozhovorech o jakýchkoliv dalších nevyřešených otázkách s cílem najít co nejdříve vzájemně přijatelná řešení.
Byl bych Vám zavázán, kdybyste potvrdil souhlas Rady Evropské unie s obsahem tohoto dopisu."
Mám tu čest potvrdit, že Rada Evropské unie souhlasí s obsahem tohoto dopisu.
Vážený pane, přijměte prosím ujištění o mé nejvyšší úctě.
Jménem Rady Evropské unie: Günther Burdhardt v. r. generální ředitel Generálního ředitelství pro vnější politické vztahy Komise Evropských společenství

Poznámky pod čarou

1) OJ L 94, 26. 4. 1995, str. 1

2) OJ L 81, 30. 3. 1996, str. 310