Program Zákon

Nařízení vlády, kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů:

§ 1

(1) Toto nařízení stanoví

a) v příloze č. 1 seznam utajovaných skutečností - obecná část,

b) v příloze č. 2 seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva financí,

c) v příloze č. 3 seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva zahraničních věcí,

d) v příloze č. 4 seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva kultury,

e) v příloze č. 5 seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva zdravotnictví,

f) v příloze č. 6 seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva spravedlnosti,

g) v příloze č. 7 seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva vnitra,

h) v příloze č. 8 seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu,

i) v příloze č. 9 seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva zemědělství,

j) v příloze č. 10 seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva obrany,

k) v příloze č. 11 seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva dopravy,

l) v příloze č. 12 seznam utajovaných skutečností v působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost,

m) v příloze č. 13 seznam utajovaných skutečností v působnosti Komise pro cenné papíry,

n) v příloze č. 14 seznam utajovaných skutečností v působnosti Národního bezpečnostního úřadu,

o) v příloze č. 15 seznam utajovaných skutečností v působnosti zpravodajských služeb České republiky,

p) v příloze č. 16 seznam utajovaných skutečností v působnosti Kanceláře prezidenta republiky,

r) v příloze č. 17 seznam utajovaných skutečností v působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu,

s) v příloze č. 18 seznam utajovaných skutečností v působnosti Úřadu vlády České republiky,

t) v příloze č. 19 seznam utajovaných skutečností v působnosti České národní banky,

u) v příloze č. 20 seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva informatiky.

(2) Seznamy utajovaných skutečností stanoví i stupeň utajení jednotlivých utajovaných skutečností.

§ 2

(1) Je-li v seznamu utajovaných skutečností stanoven stupeň utajení pro souhrnné údaje, klasifikuje se dílčí údaj do stupně utajení, který odpovídá obsahu tohoto dílčího údaje a významu chráněného zájmu.

(2) Je-li v seznamu utajovaných skutečností stanoven rozsah stupňů utajení, klasifikuje se utajovaná skutečnost do toho stupně utajení, který odpovídá obsahu utajované skutečnosti.

§ 3

Zrušuje se:

1. Nařízení vlády č. 148/1971 Sb., o ochraně hospodářského a služebního tajemství.

2. Nařízení vlády č. 420/1990 Sb., kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 148/1971 Sb., o ochraně hospodářského a služebního tajemství.

3. Nařízení vlády č. 419/1990 Sb., o základních skutečnostech tvořících předmět státního tajemství.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda vlády: Zeman v. r.

Příloha č. 1 Seznam utajovaných skutečností - obecná část

Pořadové číslo

Utajovaná skutečnost

Stupeň utajení

1.

Krizové plánování (obranné plánování, civilní nouzové plánování)

V - D

2.

Mezinárodní jednání, smlouvy, protokoly, zápisy nebo informace v oblasti mezinárodní spolupráce, pokud se tak smluvní strany dohodnou

V - PT

3.

Způsob zajištění bezpečnosti informačního systému nakládajícího
a) s utajovanými skutečnostmib) s neutajovanými skutečnostmi, pokud by neoprávněné nakládání s nimi mohlo způsobit újmu1) zájmům2) České republiky


V - PT
V - D

4.

Evidence pracovníků kryptografické ochrany

V - D

5.

Evidence kryptografických prostředků a kryptografických klíčů určených k ochraně utajovaných skutečností

V - D

6.

Metody a způsoby organizace, řízení a provádění kryptografické ochrany utajovaných skutečností

V - T

7.

Normy, metody, postupy a výsledky měření parazitního elektromagnetického vyzařování

V - PT

8.

Kryptografické prostředky a klíčové materiály určené k ochraně utajovaných skutečností

V - PT

9.

Souhrnná technická a výrobní dokumentace kryptografických prostředků určených k ochraně utajovaných skutečností

V - D

10.

Výroba a zkoušení kryptografických prostředků a kryptografických klíčů určených k ochraně utajovaných skutečností

V - PT

11.

Zpráva o stavu zabezpečení ochrany utajovaných skutečností

V - T

12.

Systém a organizace ochrany objektů, ve kterých se vyskytují utajované skutečnosti, včetně systémů technického, elektrického a elektronického zabezpečení

V(není-li dále stanoveno jinak)

Příloha č. 2 Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva financí

Pořadové číslo

Utajovaná skutečnost

Stupeň utajení

Resort

Přímo řízené organizace

Nižší výkonné orgány

Organizace

 

Analytická a kontrolní činnost ve finanční oblasti

 

1.

Informace o prostředcích, pomůckách a provádění zkoumání pravosti listin, dokladů a bankovkových materiálů

V - D

 

 

V - D

 

Bankovní operace a kapitálový trh

 

2.

Měsíční přehledy o stavech účtů za vojenský materiál

V - D

V - D

 

V - D

3.

Výkaz o stavech vládních dlouhodobých úvěrů - vojenský materiál

V - D

V - D

 

V - D

4.

Vládní úvěry
a) měsíční specifikace vládních úvěrů za vojenský materiál podle zemíb) čtvrtletní specifikace o vládních úvěrech za vojenský materiál dle zemí a úvěrových dohod


V - D

V- D

 

 


V - D
V - D

 

Opatření celních orgánů

 

5.

Činnost celních orgánů při odhalování trestných činů a jejich pachatelů prováděná utajovaným způsobem, její postupy a výsledky

V - D

 

V - D

 

6.

Příprava a použití operativně pátracích prostředků a podpůrných operativně pátracích prostředků , kromě skutečností, se kterými je nezbytné seznámit osobu, která dala k použití těchto prostředků vůči své osobě souhlas

V - D

 

V - D

 

7.

Výsledky použití operativně pátracích prostředků a podpůrných operativně pátracích prostředků

V - D

 

V - D

 

8.

Opatření celních orgánů po dohodě s celními orgány cizích států ke sledování nezákonně dovážených, vyvážených nebo provážených omamných a psychotropních látek vedoucí ke zjištění totožnosti osob zapojených do nezákonného obchodu

V - D

 

V - D

 

9.

Dokumentace a údaje o vývoji a provozu informačních systémů

V

 

V

 

10.

Údaje o finančním a materiálně technickém zabezpečení používání operativně pátracích prostředků a podpůrných operativně pátracích prostředků při plnění úkolů Celní správy České republiky

V - D

 

V - D

 

11.

Údaje o útvarech Celní správy České republiky určených pro používání operativně pátracích prostředků a podpůrných operativně pátracích prostředků a údaje o jejich personálním obsazení a dislokaci

V - D

 

V - D

 

12.

Opatření k posílení celního dohledu a při pátrání po zboží uniklém celnímu dohledu prováděná utajovaným způsobem

V

 

V

 

13.

Celkové údaje o vyzbrojení příslušníků celní správy, počtu zbraní a střeliva

V

 

V

 

 

Pohledávky

 

14.

Pohledávky a přehledy pohledávek České republiky v oblasti vládních úvěrů za vojenský materiál, postupy a způsoby jejich likvidace v členění podle jednotlivých dlužnických zemí a materiály vztahující se k jejich řešení

V - T

 

 

V - T

 

Údaje zpravodajských služeb

 

15.

Řešení dílčích problémů financování zpravodajských služeb (daňové, majetkové apod.)

V - T

 

 

V - T

 

Výroba a zásoby

 

16.

Speciální zajišťovací prvky uplatňované v technologii bankovek, dokladů a cenin

 

V - D

 

 

17.

Dokumentace a plány elektronické zabezpečovací signalizace, včetně mechanických zábran a kamerových systémů ve výrobě

 

V

 

 

18.

Informace o zabezpečení přesunů vadných tisků peněz a cenin mimo objekt tiskárny

 

V

 

 

19.

Systém evidence a ochrany při výrobě bankovek, dokladů nebo cenin

 

V

 

 

20.

Plány rozmístění trezorů pro úschovu ochraňovaných materiálů a výrobků

 

V

 

 

21.

Informace o organizaci a zabezpečení přesunů prvotních originálů a tiskových podkladů k výrobě bankovek, dokladů a cenin

 

V

 

 

22.

Projektová dokumentace elektronické požární signalizace výrobních a souvisejících zařízení

 

V

 

 

Příloha č. 3 Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva zahraničních věcí

Pořadové číslo

Utajovaná skutečnost

Stupeň utajeníResort

 

Spisová a kurýrní služba

 

1.

Předávací protokoly utajovaných skutečností na zastupitelských úřadech

V - D

2.

Detailní postupy a pokyny pro práci a převoz kurýrní pošty

V

3.

Informace o obsahu diplomatické a kurýrní zásilky

V - T

 

Objektová ochrana

 

4.

Umístění, účel, režim ochrany nebo informace o plánovaném využití zvlášť určených pracovišť Ministerstva zahraničních věcí

V - T

5.

Informace o stavu ochrany objektů cizích zastupitelských úřadů v České republice

V - D

 

Personální ochrana

 

6.

Návrhy na jmenování velvyslanců a vojenských a leteckých přidělenců do udělení agrément

D

 

Kryptografická ochrana - šifrová služba

 

7.

Seznam prostředků pro utajovanou komunikaci

V - T

8.

Údaje o organizaci a provádění šifrové služby, včetně technologie přenosu utajovaných informací a distribuce šifrových zpráv

D - PT

 

Ostatní skutečnosti

 

9.

Spolupráce útvarů Ministerstva zahraničních věcí a podřízených organizací se zpravodajskými službami České republiky, včetně její evidence

V - PT

10.

Pokyny k udělování víz ve zvláštním zájmu

V - T

11.

Plány činnosti zastupitelských úřadů České republiky

V - T

12.

Hodnocení stykových akcí ústavních činitelů České republiky s partnery v zahraničí

V - T

13.

Informace o připravovaných obchodních jednáních a kontraktech, jejichž vyzrazení by zvýhodnilo zahraničního konkurenta na úkor českého dodavatele

D

14.

Důležité informace a dokumenty v oblasti bezpečnostní politiky České republiky a důležité skutečnosti projednávané v Severoatlantické alianci a Západoevropské unii

V - PT

15.

Návrhy na udělení řádů a vyznamenání cizím státním příslušníkům

V

16.

Příprava a stanoviska České republiky pro jednání před mezinárodními a rozhodčími institucemi

V - T

17.

Zásadní zahraničněpolitické koncepce týkající se citlivých otázek mezinárodních vztahů

V - T

18.

Citlivé politické, bezpečnostní a ekonomické informace z oblasti mezinárodních vztahů

V - T

Příloha č. 4 Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva kultury

Pořadové číslo

Utajovaná skutečnost

Stupeň utajeníResort

1.

Bezpečnostní systémy ochrany movitého kulturního dědictví

V

2.

Seznam objektů k zabezpečení ochrany movitého kulturního dědictví

V

Příloha č. 5 Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva zdravotnictví

Pořadové číslo

Utajovaná skutečnost

Stupeň utajení

Resort

Ostatní

1.

Žádosti Ministerstva zdravotnictví o prošetření podnětů upozorňujících na nedodržování právního předpisu upravujícího zacházení s omamnými a psychotropními látkami

V

V

Příloha č. 6 Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva spravedlnosti

Pořadové číslo

Utajovaná skutečnost

Stupeň utajení

Resort

Nejvyšší a vrchní soud, Nejvyšší a vrchní státní zastupitelství

Krajské
soudy a krajská
státní zastupitelství

Okresní soudy, okresní státní zastupitelství a ostatní organizace

1.

Bezpečnostní projekty a plány ochrany určených osob, majetku a informací

V - T

V - D

V - D

V - D

2.

Přípravné práce spojené s amnestií prezidenta republiky

D

D

D

D

3.

Rozhodnutí o povolení k použití operativní a zpravodajské techniky a operativně pátracích prostředků podle zvláštních právních předpisů, včetně administrativních pomůcek k jeho evidenci

 

V - D

V - D

 

4.

Rozhodnutí o nařízení odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu podle trestního řádu

 

V - D

V - D

V - D

5.

Rozhodnutí o záměně zásilky podle trestního řádu

 

V - D

V - D

V - D

6.

Rozhodnutí o povolení vstupu do věznice za účelem použití operativní techniky a operativně pátracích prostředků

V - D

 

 

 

7.

Spisy nebo části spisů týkající se řízení, pokud v jeho průběhu vyšly najevo utajované skutečnosti, včetně informací a zpráv k tomu zpracovávaných

V - PT

V - PT

V - PT

V - PT

8.

Totožnost a podoba utajovaného svědka a způsob zajištění jeho ochrany2a)

 

V - D

V - D

V - D

9.

Údaje vztahující se k zajištění zvláštní ochrany a pomoci poskytované svědkovi a dalším osobám v souvislosti s trestním řízením podle zvláštního zákona2b)

V - D

V - D

V - D

V - D

10.

Spolupráce orgánů činných v trestním řízení při odhalování závažné trestné činnosti

V - T

V - T

V - D

V - D

Pořadové číslo

Utajovaná skutečnost

Stupeň utajení

Generální ředitelství

Vazební věznice a věznice

 

Vězeňská služba České republiky

 

11.

Údaje o činnosti, formách, metodách, prostředcích a výsledcích práce vnitřní ochrany Sboru nápravné výchovy České republiky vzniklé do 30. dubna 1991, pokud nepominul důvod utajení

V - D

 

12.

Komplexní provozní údaje o radiotelefonní síti (kmitočty, volací znaky a čísla)

V

V

13.

Přípravné práce spojené s amnestií prezidenta republiky

D

D

14.

Systém nasazení, využití a provoz spojovacích a signálně zabezpečovacích prostředků

V

V

15.

Údaje o součinnosti s orgány Policie České republiky a zpravodajskými službami České republiky - realizační dohody

V - D

V - D

16.

Údaje vztahující se k zajištění zvláštní ochrany a pomoci poskytované svědkovi a dalším osobám v souvislosti s trestním řízením podle zvláštního zákona2b)

V - D

V - D

Příloha č. 7 Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva vnitra

Pořadové číslo

Utajovaná skutečnost

Stupeň utajení

Resort

Policie České republiky

Útvar Policie České republiky

 

Archiv Ministerstva vnitra

 

1.

Údaje o činnosti, formách, metodách, prostředcích a výsledcích práce vzniklé do 31. prosince 1992 z činnosti útvarů v působnosti Federálního ministerstva vnitra, Ministerstva vnitra České republiky a Ministerstva vnitra Slovenské republiky, pokud nepominul důvod utajení

V - D

 

 

 

Bezpečnost České republiky

 

2.

Bezpečnostní opatření směřující k ochraně důležitých státních zájmů a bezpečnosti České republiky

V - D

V - D

V - D

3.

Systém organizace a řízení, vymezené metody a formy ochrany státních hranic a utajované prostředky k provádění hraniční kontroly

 

V - D

V - D

 

Činnost Policie České republiky při odhalování trestných činů

 

4.

Činnost Policie České republiky při odhalování trestných činů a zjišťování jejich pachatelů prováděná utajovaným způsobem, její postupy a výsledky

V - D

V - D

V - D

5.

Příprava a použití podpůrných operativně pátracích prostředků a operativně pátracích prostředků, odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu, kromě skutečností, se kterými je nezbytně nutné seznámit osobu, která dala k použití těchto prostředků vůči své osobě souhlas

V - D

 

V - D

6.

Metody a postupy práce při použití podpůrných operativně pátracích prostředků a operativně pátracích prostředků

V - D

 

V - D

7.

Výsledky použití operativní techniky a operativně pátracích prostředků

V - D

 

V - D

8.

Utajované technické prostředky a zařízení zajišťující použití podpůrných operativně pátracích prostředků a operativně pátracích prostředků, jejich výzkum, vývoj a výroba, včetně technické dokumentace a přípravy policistů k jejich používání

V - D

 

V - D

9.

Zvláštní technické kontroly

 

 

V - D

 

Finanční a materiálně technické zabezpečení

 

10.

Dokumentace, výkazy a nakládání se zvláštními finančními prostředky

V

V

V

11.

Perspektivní a roční plány materiálně technického zabezpečení a jejich plnění u určeného útvaru Policie České republiky3)

 

 

V

12.

Rozpočet příjmů a výdajů podle rozpočtových položek a jeho plnění u určeného útvaru Policie České republiky

 

V

V

13.

Souhrnné údaje o rozsahu a druzích výzbroje a o zásobách munice

V

V

V

14.

Identifikační údaje o dopravních prostředcích a státních poznávacích značkách určeného útvaru Policie České republiky

V - D

V - D

V - D

 

Informační systémy

 

15.

Určená část dokumentace, údaje o provozu, výzkum a vývoj informačních systémů

V - D

V - D

 

 

Kriminalistická expertizní činnost

 

 

 

16.

Speciální utajovaná technická zařízení, přístroje, předměty a látky sloužící k provádění expertiz a rozborů

 

V - D

V - D

17.

Vývoj, výzkum a výroba utajovaných technických prostředků, zaváděných postupů v oblasti expertizní činnosti, jakož i oponentní posudky funkčních vzorů

 

V - D

V - D

 

Kryptografická ochrana

 

18.

Koncepce a plány rozvoje kryptografické ochrany

V - D

V - D

V - D

19.

Kryptografické prostředky, pravidla jejich používání, evidence a dokumentace

V - D

V - D

V - D

20.

Návrhy a realizace klíčového hospodářství kryptografické ochrany

D - T

D - T

D - T

 

Mezinárodní styky

 

 

 

21.

Spolupráce s policejními službami cizí moci a součinnost při odhalování trestné činnosti s mezinárodním prvkem

 

V - D

V - D

 

Ochrana objektů, osob a předmětů

 

22.

Ochrana objektůa) systém a organizace ochrany objektů4)

 

 

V - D

b) systém a organizace pohotovostní ochrany jaderných zařízení5)

 

 

V - D

c) systém a organizace ochrany utajovaných objektů a pracovišť Policie České republiky

 

 

V - D

d) zvláštní režimy ochrany určených objektů a pracovišť Policie České republiky

V

V

V

e) dislokace a kapacita muničních skladů a skladů zbraní a výbušnin

V

V

 

f) dislokace a dokumentace ochrany objektů chráněných pracovišť

V

V

 

23.

Ochrana osoba) systém ochrany ústavních činitelů a osob, kterým je poskytována osobní ochrana podle mezinárodních dohod6)

V - D

 

V - D

b) údaje vztahující se k zajištění zvláštní ochrany a pomoci poskytované svědkovi a dalším osobám v souvislosti s trestním řízením podle zvláštního zákona2b)

V - D

V - D

V - D

c) systém ochrany jiných osob7)

 

V - D

V - D

24.

Organizace a údaje důležité k zajištění speciálních přeprav

 

V - D

V - D

25.

Systém a organizace ochrany předmětů, které z důvodu zájmu České republiky vyžadují zvláštní režim ochrany

 

 

V - D

26.

Utajované bezpečnostní systémy, zařízení a technika, jejich výzkum, vývoj, výroba a použití, včetně výsledků grantových projektů a poskytovaných služeb

V - D

V - D

V - D

 

Organizace a dislokace

 

27.

Organizační řád, organizační struktura a systemizace pracovních míst určeného útvaru Policie České republiky

 

 

V

28.

Dislokace vybraných organizačních celků určeného útvaru Policie České republiky

V

V

V

 

Personální oblast

 

29.

Příslušnost vybraného policisty k určenému útvaru Policie České republiky nebo k Policii České republiky

V - D

V - D

V - D

 

Spojení

 

30.

Údaje o organizaci, řízení, výstavbě a provozu systémů vládního spojení, včetně údajů o použitých prostředcích

V - T

 

 

31.

Návrhy a realizace klíčového hospodářství vládního utajeného spojení

V - T

 

 

32.

Systém kurýrní služby a kurýrní trasy

V

 

V

 

Správní činnosti

 

33.

Způsoby zabezpečení občanských průkazů, cestovních dokladů a víz, listinných dokladů rodných čísel, dokumentace ke krycím dokladům a bezpečnostním prvkům služebních průkazů, určených razítek a jiných důležitých dokumentů a listin proti padělání a pozměňování

V - D

V

 

 

Veřejná bezpečnost

 

34.

Utajované bezpečnostní akce a utajované mimořádné bezpečnostní akce na úseku veřejného pořádku a bezpečnosti silničního provozu

 

V

V

35.

Utajovaná bezpečnostní opatření a zákroky

V - D

V - D

V - D

36.

Rozpracované případy závažné trestné činnosti

V

 

V

 

Vyšetřování trestných činů

 

37.

Spisy nebo části spisů související s utajovanými skutečnostmi

 

V - PT

V - PT

Příloha č. 8 Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu

Pořadové číslo

Utajovaná skutečnost

Stupeň utajení

Resort

Organizace

1.

Souhrnné informace o výzkumu, vývoji, výrobě a aplikaci výbušnin a o subjektech působících v tomto oboru

V

V

2.

Čtvrtletní výkaz o výrobě a prodeji vybraných zbrojních výrobků zahrnutých v platném seznamu Zbroj (MPO) 2-04 P2-04

V

V

3.

Výzkum a vývoj vybraných řešení a výrobků zbrojního průmyslu

V

V

4.

Údaje o ochraně a technickém zabezpečení ochrany důležitých energetických zařízení pro výrobu, přenos a distribuci elektřiny

 

V

5.

Plány úplných telekomunikačních a počítačových sítí energetiky

 

V

6.

Informace dávající celkový přehled o rozmístění a kapacitách produktovodních tras pro dopravu pohonných hmot a ropy

V

V

 

Obchodně politické koncepce

 

7.

Zásadní obchodně politické koncepční a strategické záměry České republiky pro budoucí období

V

V

 

Dovoz a vývoz vojenského materiálu

 

8.

Materiály a informace z jednání o spolupráci v zahraničním obchodě v oblasti vojenského materiálu a jiných druhů citlivého zboží, pokud utajení odráží dohodu či zájem zúčastněných stran

D

V

9.

Přehledy vydaných individuálních licencí a souhrnné statistické nebo jiné údaje o vývozech a dovozech vojenského materiálu, pokud je z nich zřejmá identifikace výrobků, jejich množství, hodnota a odběratelské nebo dodavatelské země, jde-li o
a) významný vojenský materiálb) ostatní vojenský materiál

D
V
D

10.

Údaje o ochraně a technickém zabezpečení ochrany důležitých plynárenských zařízení

 

V

11.

Údaje o velmi vysokotlakých plynovodech a důležitých plynárenských zařízeních v uceleném souřadnicovém systému objektů

 

V

12.

Plány a údaje rozhodujících přenosů dat řídicího a informačního plynárenského systému

 

V

13.

Projektová a jiná písemná dokumentace dávající úplný technicko-dispoziční přehled o přepravních a skladovacích kapacitách zemního plynu

 

V

Příloha č. 9 Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva zemědělství

Pořadové číslo

Utajovaná skutečnost

Stupeň utajení

Resort

Územní odbory

Přímo řízené organizace

Organizace

1.

Údaje o strategických zásobách vybraných zemědělských komodit a potravin

D

D

D

D

2.

Dokumentace o strategických zdrojích podzemních vod

D

D

D

D

Příloha č. 10 Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva obrany

Pořadové číslo

Utajovaná skutečnost

Stupeň utajení

Resort

Svaz

Svazek

Útvar

 

Bezpečnost komunikačních a informačních systémů

 

 

 

 

1.

Zvláštní programové a technické vybavení

V - T

V - D

V - D

V

2.

Kmitočtová pásma radioelektronických prostředků Armády České republiky, jejich rozdělení a využití

D

D

 

 

3.

Jmenovité kmitočty

V - T

V - T

V - T

V - D

4.

Organizace a ochrana komunikačních a informačních systémů

V - T

D

D

V

5.

Telefonní seznamy s uvedením funkcí a jmen

V - D

V - D

V

 

6.

Seznamy faxových stanic a terminálů komunikačních a informačních systémů

V

V

V

 

 

Bezpečnost kryptografických produktů, mechanizmů a informací

 

 

 

 

7.

Informace z oblasti kryptografické ochrany utajovaných skutečností

V - T

V - T

V - T

V - D

8.

Databáze, přehledy a evidence pracovníků kryptografické ochrany informací

D

V

 

 

9.

Prostředky kryptografické ochrany utajovaných skutečností

V - PT

V - PT

V - T

V - D

10.

Identifikační údaje pro oprávněnost přístupu k informacím stupně utajení Důvěrné až Přísně tajné

D - T

D - T

D

V - D

 

Bezpečnost průmyslová, objektová a technická

 

 

 

 

11.

Výsledky bezpečnostních prohlídek a s nimi spojené měření elektromagnetického vyzařování

D

D

D

D

12.

Bezpečnostní identifikační přístupové systémy do chráněných objektů, prostorů a zařízení

V - T

V - T

V - T

V - T

13.

Projektová dokumentace utajované výstavby vojenského objektu (stanoví uživatel)

V - T

V - T

V - T

V - T

 

Finanční zabezpečení

 

 

 

 

14.

Finanční zabezpečení a hospodaření v Armádě České republiky pro první období stavu ohrožení státu a válečného stavu

V

V

V

V

 

Inspekce ministra obrany

 

 

 

 

15.

Plánování a výsledky kontrolní činnosti Inspekce ministra obrany

V - T

 

 

 

 

Logistika vojsk

 

 

 

 

16.

Souhrnné údaje o materiálním a technickém zabezpečení mobilizace Armády České republiky a stavu ohrožení státu a válečného stavu

T

D

V - D

 

17.

Dislokace a kapacita muničních skladů, skladů střelných zbraní a utajované techniky a skladů kapalných raketových pohonných hmot

V - D

V - D

V

V

18.

Směrnice a podklady pro zabezpečení mobilizačních příprav výrobních organizací a jiných fyzických a právnických osob u zástupců vojenských správ

V

 

 

 

19.

Kapalné raketové pohonné hmoty - chemické složení a jakostní ukazatele

D

D

D

D

 

Obranný výzkum a vývoj, technický rozvoj a vědecko-informační činnost

 

 

 

 

20.

Údaje z oblasti obranného a technického výzkumu a vývoje

V - T

 

 

 

 

Operační záležitosti

 

 

 

 

21.

Operační a bojové dokumenty k obraně České republiky proti vnějšímu ohrožení

D - PT

D - T

D

D

22.

Plány, směrnice a hodnocení úkolů na období a výcvikový rok

V - D

V

V

 

23.

Vlastní informace a dokumenty o území cizích států, které obsahují údaje o vojenských objektech Severoatlantické aliance a ostatních států

V - T

V - T

V - T

V - T

 

Bojová a mobilizační pohotovost

 

 

 

 

24.

Organizace a hodnocení bojové pohotovosti

T

D - T

V - D

V - D

25.

Mobilizace ozbrojených sil České republiky a další mimořádná opatření za stavu ohrožení státu a válečného stavu

T

 

 

 

26.

Plány bojové a mobilizační pohotovosti

V - PT

V - T

V - D

V - D

27.

Doplňování ozbrojených sil České republiky

V - D

V - D

V

V

28.

Evidence zálohy, věcných prostředků (mužstvo a poddůstojníci, hodnostní sbory, věcné prostředky pro zabezpečení ozbrojených sil)

V - D

V - D

V

V

29.

Doplňování ozbrojených sil České republiky odvedenci

V

V

 

 

30.

Evidence mužstva a poddůstojníků v základní nebo náhradní službě

V

V

 

 

31.

Předpisy v oblasti bojové a mobilizační pohotovosti

D

 

 

 

32.

Mobilizační příprava vojsk a vojenských správních úřadů

D

D

V

V

 

Organizace ozbrojených sil České republiky

 

 

 

 

33.

Válečná organizační struktura Armády České republiky podle jednotlivých velitelských stupňů, včetně dislokace

T

D

V

 

34.

Působnosti součástí a zařízení za války

D

D

V

V

35.

Tabulky počtů součásti (zařízení)

V

V

V

V

36.

Soubor tabulek počtů součástí a zařízení podle identifikačních listů (záznamů) tabulek počtů, plánované mírové a válečné počty osob

V - T

V - D

V

 

37.

Skutečný charakter součásti (zařízení) a její dislokace, krytý legendovým názvem

 

 

 

D

38.

Přehled o otevřených názvech válečných součástí (zařízení) ve spojitosti s dislokací

T

D

V

V

39.

Přehled o otevřených názvech mírových součástí (zařízení) ve spojitosti s dislokací

V

V

 

 

 

Vojenská evidence

 

 

 

 

40.

Vojenská evidence osob za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu nebo dokumentace k připravenosti na tento stav

D

D

V

V

 

Strategie obrany státu, obranné plánování

 

 

 

 

41.

Strategické koncepce a cíle obrany státu

V

 

 

 

42.

Strategické záměry a plány výstavby resortu obrany

V

 

 

 

43.

Stav a prognóza vojenské strategické situace

V

 

 

 

44.

Dlouhodobé plánování rozvoje zbraňových systémů, výzbroje, raket a munice, ostatní vojenské techniky a nemovitého majetku

V

 

 

 

45.

Plán zahraniční obranné průmyslové spolupráce v oblasti vyzbrojování

V

 

 

 

46.

Systém obranného plánování a hodnocení připravenosti

V - D

V

 

 

47.

Dotazník k plánování výzbroje Armády České republiky (APQ CZ)

V - D

 

 

 

48.

Plán přijetí a zavedení iniciativy obranných schopností (DCI)

D - T

 

 

 

 

Systém plánování, programování a rozpočtování

 

 

 

 

49.

Dokumenty fáze plánování, programování a rozpočtování

V - D

V - D

V

 

50.

Programový plán

D

D

 

 

51.

Kalkulační listy

V

V

V

V

 

Geografická služba

 

 

 

 

52.

Rozhodující dokumenty pro řízení a rozvoj geografického zabezpečení a geografické služby Armády České republiky

V - D

V - D

V

V

53.

Katalogy souřadnic geodetických bodů v souřadnicovém systému S 1942/83 nebo WGS 84 v knižním zpracování nebo na digitálních médiích určené pro potřeby obrany státu

V

V

V

V

54.

Transformační koeficienty nebo souřadnice identických bodů nebo další související podklady umožňující výpočet těchto koeficientů pro převod mezi geodetickými systémy S 1942/83 a WGS 84 a ostatními užívanými souřadnicovými systémy s přesností stanovenou pro katalogy souřadnic geodetických bodů Armády České republiky

V

V

V

V

55.

Speciální mapy, vojenskogeografické a další podklady všech měřítek vyjádřené graficky, textem nebo na digitálních médiích, určené pro potřeby obrany státu

V - T

V - T

V - D

V

56.

Souřadnice bodů (skupiny bodů) na objektech (v prostorech) se zvláštním režimem ochrany v jakémkoliv geodetickém systému a zobrazení

V - T

V - T

V - D

V - D

 

Vojenská policie

 

 

 

57.

Údaje o prostředcích práce a výsledcích činnosti bezpečnostní služby Vojenské policie v konkrétních prošetřovaných případech kvalifikované trestné činnosti

V

V

 

 

58.

Přehledy a informace o závažných událostech a trestné činnosti

V

V

V

 

59.

Vyhodnocení rizik a návrh bezpečnostních opatření k jejich eliminaci v objektech ozbrojených sil

V - D

V - D

V - D

V - D

60.

Celkový systém technické ochrany a fyzické ostrahy objektů ozbrojených sil (i v poli)

V - D

V - D

V - D

V - D

61.

Dopravně správní evidence

V

V

V

V

 

Všeobecné záležitosti

 

 

 

 

62.

Zdravotní stav vojsk při stavu ohrožení státu a válečném stavu

V

V

V

 

63.

Hygienicko - epidemiologická situace v Armádě České republiky

V

V

V

 

64.

Obranná standardizace

V - T

V

V

 

 

Zahraniční styk

 

 

 

 

65.

Dokumentace, která obsahuje zvláštní poznatky z jednání s vojenskými a leteckými přidělenci akreditovanými v České republice

V - D

 

 

 

Příloha č. 11 Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva dopravy

Pořadové číslo

Utajovaná skutečnost

Stupeň utajení

Resort

Orgány a organizace
s celostátní působností

Orgány organizace s regionální a místní působností

1.

Strategické záměry hospodářského rozvoje dopravy a spojů, pokud obsahují údaje, které se týkají obrany a bezpečnosti státu

V - T

V - D

V - D

2.

Souhrnné materiály a hodnocení hospodářské situace dopravy a spojů, pokud obsahují údaje, které se týkají obrany a bezpečnosti státu

V - T

V - D

V - D

3.

Seznamy a související dokumentace dopravních staveb (objektů) důležitých pro obranu a bezpečnost státu a jejich střežení

V - D

V - D

V - D

4.

Průběh a parametry železniční a silniční sítě důležité pro obranu a bezpečnost státu, včetně plánů jejich technické ochrany a obnovy, a interní předpisy s tím související

V - D

V - D

V

5.

Příprava, souhrnné přehledy a zabezpečení speciálních přeprav a interní předpisy s tím související

V - D

V - D

V

6.

Identifikační údaje o dopravních prostředcích, registračních značkách a dokladech důležitých pro plnění úkolů souvisejících s bezpečností státu

V - D

V

 

Oblast civilního letectví

 

 

7.

Údaje o nastavení detekčních schopností zařízení na zjišťování výbušnin, kovových předmětů a radioaktivních látek

V

V

V

8.

Výsledky testů a zkoušek zařízení na zjišťování výbušnin, kovových předmětů a radioaktivních látek

V

V

V

9.

Údaje o skutečném provedení a nastavení automatických elektronických systémů kontroly vstupu do vyhrazených bezpečnostních prostor letiště

V

V

V

10.

Údaje o výjimkách z technických parametrů a akceptačních testů zařízení uvedených v bodech 7 až 9, včetně údajů o výjimkách z opatření týkajících se leteckého provozu a letišť

V

V

V

11.

Konkrétní údaje o zajištění bezpečnosti letů státní důležitosti

V

V

V

Příloha č. 12 Seznam utajovaných skutečností v působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Pořadové číslo

Utajovaná skutečnost

Stupeň utajení

Úřad

Organizace

 

Státní systém fyzické ochrany jaderných materiálů a jaderných zařízení

 

Fyzická ochrana jaderných materiálů a jaderných zařízení zařazených do I. kategorie

 

1.

Návrh způsobu a způsob zajištění fyzické ochrany

T

T

2.

Analýza potřeb a možností zajištění fyzické ochrany, změny v zajištění fyzické ochrany a průkazy zajištění fyzické ochrany

T

T

3.

Technický systém fyzické ochrany; projektová dokumentace, takticko-technická data, aplikační programové vybavení, hesla, kódy, výsledky a rozbory hodnocení účinnosti

T

T

4.

Plány provedení součinnostních cvičení Policie České republiky s držitelem povolení, výsledky a rozbory cvičení

T

T

5.

Komplexní periodické hodnotící zprávy o zajištění fyzické ochrany jaderného zařízení, zpracovávané držitelem povolení

T

T

6.

Součinnostní dohody držitele povolení a Policie České republiky

D

D

 

Fyzická ochrana jaderných materiálů a jaderných zařízení zařazených do II. a III. kategorie

 

7.

Návrh způsobu a způsob zajištění fyzické ochrany

D

D

8.

Analýza potřeb a možností zajištění fyzické ochrany, změny v zajištění fyzické ochrany a průkazy zajištění fyzické ochrany

D

D

9.

Systém zabezpečovací techniky pro fyzickou ochranu; projektová dokumentace, takticko-technická data, hesla, kódy, výsledky a rozbory hodnocení účinnosti

D

D

10.

Plány provedení součinnostních cvičení Policie České republiky s držitelem povolení, jejich výsledky a rozbory

D

D

11.

Součinnostní dohody držitele povolení s Policií České republiky k provedení služebního zákroku k odvrácení útoku vedenému proti jadernému zařízení

D

D

 

Fyzická ochrana přeprav jaderných materiálů zařazených do I. a II. kategorie

 

12.

Způsob zajištění fyzické ochrany přepravy

T

T

13.

Souhrnné údaje obsahující termíny, harmonogramy, grafikony a trasy přeprav jaderných materiálů, organizaci spojení a systém hlášení

T

T

14.

Způsob zajištění fyzické ochrany přeprav jaderných materiálů ve střeženém prostoru jaderného zařízení

D

D

 

Fyzická ochrana přeprav jaderných materiálů zařazených do III. kategorie

 

15.

Způsob zajištění fyzické ochrany přepravy

D

D

16.

Souhrnné údaje obsahující termíny, harmonogramy, grafikony a trasy přeprav jaderných materiálů a způsob zabezpečení dispečerského sledování dopravy

D

D

 

Kontrola zákazu chemických zbraní

 

 

17.

Údaje Úřadu pro kontrolu zákazu chemických zbraní, vyměňované v rámci Organizace pro zákaz chemických zbraní, označené jejím vnitřním stupněm utajení Highly Protected

V

V

 

Dodržování zákazu bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní

 

 

18.

Údaje o obranných výzkumných a vývojových programech, obsahující zakázanou informaci (informaci přímo umožňující vývoj nebo výrobu bakteriologických (biologických) nebo toxinových zbraní, vysoce rizikových agens nebo toxinů10) )

V

V

Příloha č. 13 Seznam utajovaných skutečností v oboru působnosti Komise pro cenné papíry

Pořadové číslo

Utajovaná skutečnost

Stupeň utajeníKomise

1.

Analýzy, zprávy, jejich části a informace o účastnících kapitálového trhu a jejich činnosti, které se týkají ochrany důležitých ekonomických a politických zájmů České republiky

V - D

Příloha č. 14 Seznam utajovaných skutečností v působnosti Národního bezpečnostního úřadu

Pořadové číslo

Utajovaná skutečnost

Stupeň utajeníÚřad

1.

Bezpečnostní spis k navrhované osobě

V - PT

2.

Spis o bezpečnostní prověrce organizace

V - PT

3.

Souhrnná evidence určených osob

V

4.

Analýzy a informační zprávy týkající se bezpečnostních prověrek fyzických osob a organizací

V - PT

5.

Organizace a způsob provádění ochrany objektu a pracovišť Národního bezpečnostního úřadu, včetně jejich dislokace

V - T

6.

Koncepce a plány rozvoje v oblasti kryptografie, kryptoanalýzy a vývoje kryptografických prostředků určených k ochraně utajovaných skutečností

V - PT

7.

Souhrnné údaje o výzkumně - vývojových úkolech v oblasti kryptografie, kryptoanalýzy a technického rozvoje kryptografických prostředků určených k ochraně utajovaných skutečností

V - PT

8.

Návrhy a realizace kryptografických algoritmů včetně struktury kryptografických klíčů určených k ochraně utajovaných skutečností

V - PT

9.

Kryptologické rozbory kryptografických algoritmů a kryptologicko - technické rozbory kryptografických prostředků určených k ochraně utajovaných skutečností, včetně technických zpráv

V - PT

10.

Vstupní a výstupní informace při provádění kryptoanalýzy v oblasti ochrany utajovaných skutečností

V - PT

11.

Souhrnné podklady k provedení certifikace kryptografických prostředků určených k ochraně utajovaných skutečností, její metody, postupy a dílčí výsledky

V - PT

12.

Technické zprávy o hodnocení informačních systémů nakládajících s utajovanými skutečnostmi

V - PT

13.

Spis o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby

V - T

14.

Evidence fyzických osob, jimž byl vydán doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby

D

15.

Informační zprávy, výsledky šetření, analýzy a vyhodnocení, týkající se ověřování bezpečnostní způsobilosti fyzických osob

V - T

Příloha č. 15 Seznam utajovaných skutečností v působnosti zpravodajských služeb České republiky

Pořadové číslo

Utajovaná skutečnost

Stupeň utajeníSlužba

1.

Formy, metody, zásady a směrnice pro zpravodajskou činnost

V - PT

2.

Administrativní pomůcky k evidenci utajovaných skutečností

V - PT

3.

Plány zpravodajské činnosti

D - PT

4.

Vyhodnocení a výstupy zpravodajské činnosti

V - PT

5.

Bezpečnostní rozbory a bezpečnostní opatření k ochraně důležitých zájmů České republiky

V - PT

6.

Materiálně technické zabezpečení, evidence a doklady, výzkum a vývoj prostředků

V - T

7.

Finanční zabezpečení, evidence a doklady, rozbory hospodaření

V - T

8.

Organizační struktura

V - T

9.

Dislokace a ochrana stanovených organizačních částí

V - PT

10.

Plány přípravy a příprava zpravodajských orgánů

D - T

11.

Zpravodajské a specifické prostředky, včetně jejich ochrany

V - PT

12.

Údaje o stanovených informačních zdrojích

V - PT

13.

Plány realizace, průběh a výsledky zpravodajské činnosti

V - PT

14.

Organizace spojení, informační systémy

V - PT

15.

Evidence vedené za účelem plnění úkolů v působnosti zpravodajské služby

V - PT

16.

Spolupráce se zpravodajskými službami cizí moci

V - PT

17.

Příslušnost stanovených osob ke zpravodajské službě

D - PT

18.

Personální a bezpečnostní evidence zpravodajské služby

V - PT

19.

Údaje o formách, metodách, prostředcích a výsledcích činnosti, včetně příslušné dokumentace a evidencí vzniklých do 31. 12. 1992 z činnosti bezpečnostních orgánů státu, pokud nepominul význam chráněného zájmu

V - PT

Příloha č. 16 Seznam utajovaných skutečností v působnosti Kanceláře prezidenta republiky

Pořadové číslo

Utajovaná skutečnost

Stupeň utajeníKancelář

 

Bezpečnostní opatření

 

1.

Komplexní systém zabezpečení Českých korunovačních klenotů

D

2.

Komplexní plány systému kolektorů a štol Pražského hradu

D

3.

Komplexní systém fyzické, technické a režimové ochrany Pražského hradu, Státního zámku Lány a dalších objektů určených pro potřeby prezidenta republiky

D

 

Rozhodnutí prezidenta republiky

 

4.

Podklady zpracovávané Kanceláří prezidenta republiky pro rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii

D

5.

Podklady zpracovávané Kanceláří prezidenta republiky pro rozhodnutí prezidenta republiky, vyjma rozhodnutí o amnestii

V

Příloha č. 17 Seznam utajovaných skutečností v působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Pořadové číslo

Utajovaná skutečnost

Stupeň utajení

Úřad

Územní odbory a oddělení

Organizace

1.

Zabezpečení ochrany a ostrahy objektů Nejvyššího kontrolního úřadu

D

V

V - D

Příloha č. 18 Seznam utajovaných skutečností v působnosti Úřadu vlády České republiky

Pořadové číslo

Utajovaná skutečnost

Stupeň utajení

Úřad

Organizace

 

Bezpečnostní rada státu

 

 

1.

Plánovací, přípravná a realizační opatření a dokumenty v oblasti zajišťování bezpečnosti České republiky

D - PT

 

2.

Analýzy rizik a hrozeb týkající se bezpečnosti České republiky

T - PT

 

3.

Zprávy o stavu zajišťování bezpečnosti České republiky

D - PT

 

4.

Zapojení České republiky při pnění spojeneckých závazků v zahraničí

D - T

 

 

Výbor pro zpravodajskou činnost

 

 

5.

Dokumentace související s jednáním Výboru pro zpravodajskou činnost

V - PT

 

 

Ochrana objektů

 

 

6.

Projektová dokumentace a údaje o elektronickém zabezpečovacím systému a kamerovém systému vybraných objektů Úřadu vlády

V - D

V - D

Příloha Č. 19 Seznam utajovaných skutečností v působnosti České národní banky

Pořadovéčíslo

Utajovaná skutečnost

Ústředí

Stupeň utajení Pobočky, záložní středisko

Ostatní

Měnová oblast

1.

Příprava provádění zásadních měnových opatření, jejichž předčasné zveřejnění by mělo výrazné negativní ekonomické dopady

V - T

V

 

2.

Speciální charakteristiky a receptury materiálů používaných při výrobě bankovek a mincí

V - D

 

V - D

Zabezpečení přepravy a uložení zásob bankovek, ochrana bankovních objektů

3.

Bezpečnostní parametry speciálních přepravních vozidel

V

 

 

4.

Příkazy k zásilkám bankovek obsahující datum a cíl přesunu

V

V

 

5.

Technicko-bezpečnostní systémy, kontrolní a řídící systém technologických celků zajišťujících chod peněžních a výpočetních provozů, včetně jejich systémů napájení elektrickou energií, a projektová dokumentace těchto systémů

V - D

V

V

Bankovní operace se speciálními klienty

6.

Souhrnné výkazy, sestavy a systematika účtů pro speciální klienty

V

V

V

7.

Dokumentace a písemnosti, které se týkají zvláštní formy platebního styku za mimořádných situací

V- D

V

 

Mezinárodní jednání a smlouvy, pokud to jejich povaha vyžaduje nebo jestliže se tak smluvnístrany dohodnou

8.

Korespondence se zahraničními bankami odběratelů a s odběrateli vojenského materiálu, obsahují-li skutečnosti vázané na požadavek utajení vyplývající z mezivládních úvěrových dohod ve vojenské oblasti a z mezibankovních ujednání

V - T

 

9.

Mezibankovní ujednání k realizaci mezivládních úvěrových a jiných dohod za oblast speciální techniky

V- T

 

V - T

10.

Výkazy a rozbory, v nichž jsou uvedeny údaje o čerpání a splácení vládních úvěrů na dodávky vojenské techniky za jednotlivé dlužnické země a o vládních pohledávkách z těchto dodávek

V

 

V

Příloha č. 20 Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva informatiky

Pořadovéčíslo

Utajovaná skutečnost

Stupeň utajení

Resort

Organizace

1.

Strategické záměry hospodářského rozvoje telekomunikací, pokud obsahují údaje, které se týkají obrany a bezpečnosti státu

V - T

V - T

2.

Souhrnné materiály a hodnocení hospodářské situace telekomunikací, pokud obsahují údaje, které se týkají obrany a bezpečnosti státu

V - T

V - T

3.

Seznamy kmitočtů určených pro potřeby Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra k obraně a bezpečnosti státu

V - T

V - T

4.

Dokumentace telekomunikačního spojení pro období krizových situací. Údaje o telekomunikačních vedeních pronajatých a zřízených pro potřeby obrany a bezpečnosti státu, pokud je z nich patrný účel, podrobný průběh a přesné místo ukončení vedení a umístění orgánů státní správy

V - T

V - T

5.

Konkrétní údaje o využití telekomunikačních sítí, zařízení a poštovních objektů pro potřeby obrany a bezpečnosti státu (dislokace, provozní údaje polního poštovního spojení apod.), včetně údajů o zabezpečení

V- T

V - T

6.

Určená část dokumentace týkající se údajů o provozu, výzkumu a vývoji informačních systémů

V - T

V - T

7.

Organizace a ochrana komunikačních a informačních systémů

V - T

V - T

8.

Koordinace zajištění ochrany komunikačních a informačních systémů kritické infrastruktury státu

V - T

V - T

9.

Souhrnné údaje o centrálně uplatněných a vyřízených požadavcích oprávněných orgánů na poskytnutí údajů z telekomunikačních databází a zajištění podmínek k provádění odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu

V- T

V - T

Poznámky pod čarou

1) § 2 odst. 2 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 2 odst. 1 zákona č. 148/1998 Sb., ve znění zákona č. 363/2000 Sb.

2a) § 55 odst. 2 a § 209 trestního řádu.

2b) Zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

3) Útvar nebo organizační celek služeb nebo útvaru, které jsou uvedeny v § 33 odst. 1 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, a o jehož určení rozhodl ministr.

4) § 2 odst. 1 písm. h) zákona č. 283/1991 Sb., ve znění zákona č. 326/1993 Sb.

5) § 2 odst. 1 písm. p) zákona č. 283/1991 Sb., ve znění zákona č. 18/1997 Sb.

6) § 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 283/1991 Sb.

7) § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 283/1991 Sb.

8) § 2 písm. b), c), d) a e) zákona č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona.

9) § 2 písm. b), d) a e) zákona č. 281/2002 Sb.

10) § 2 písm. b), c) a d) zákona č. 281/2002 Sb.