Program Zákon

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 11. května 1994 byl ve Štrasburku přijat a jménem České republiky podepsán Protokol č. 11 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, kterým se mění kontrolní mechanismus v ní ustavený.

S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a schválil jej podle článku 39 odst. 4 Ústavy České republiky jako mezinárodní smlouvu o lidských právech a základních svobodách ve smyslu článku 10 Ústavy České republiky. Prezident republiky Protokol ratifikoval.
Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropy, depozitáře Protokolu, dne 28. dubna 1995.
Protokol vstupuje v platnost na základě svého článku 4 dnem 1. listopadu 1998 a tímto dnem vstupuje v platnost i pro Českou republiku.
Český překlad Protokolu č. 11 se vyhlašuje současně.

PROTOKOL Č. 11 K ÚMLUVĚ O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD, KTERÝM SE MĚNÍ KONTROLNÍ MECHANISMUS V NÍ USTAVENÝ

Členské státy Rady Evropy, které podepsaly tento protokol k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, podepsané v Římě 4. listopadu 1950, (dále jen "Úmluva"),
majíce na zřeteli naléhavou potřebu změnit kontrolní mechanismus ustavený Úmluvou za účelem zachování a zvýšení účinnosti ochrany lidských práv a základních svobod, především vzhledem k nárůstu počtu stížností a rostoucímu počtu členských zemí Rady Evropy,
majíce na zřeteli, že je proto žádoucí pozměnit za tímto účelem určitá ustanovení Úmluvy, zejména nahradit stávající Evropskou komisi a Soud pro lidská práva novým stálým Soudem,
berouce na vědomí Rezoluci č. 1, přijatou na Evropské ministerské konferenci o lidských právech, konané ve Vídni ve dnech 19. a 20.března 1985,
berouce na vědomí Doporučení č. 1194 (1992), přijaté Parlamentním shromážděním Rady Evropy dne 6. října 1992,
berouce na vědomí rozhodnutí o reformě kontrolního mechanismu Úmluvy, přijatého hlavami států a vlád členských zemí Rady Evropy ve Vídeňské deklaraci dne 9. října 1993,
dohodly se na následujícím:

ČLÁNEK 1

Stávající text hlav II až IV Úmluvy (články 19 až 56) a Protokolu č. 2, který přiznává Evropskému soudu pro lidská práva pravomoc vydávat posudky, se nahrazuje následující hlavou II Úmluvy (články 19 až 51):

"HLAVA II - EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA

Článek 19 - Ustavení Soudu

K zajištění plnění závazků, přijatých Vysokými smluvními stranami v Úmluvě a Protokolech k ní, se zřizuje Evropský soud pro lidská práva (dále jen " Soud " ). Soud vykonává svou činnost jako stálý úřad.

Článek 20 - Počet soudců

Počet soudců tvořících Soud je roven počtu Vysokých smluvních stran.

Článek 21 - Podmínky výkonu funkce

1. Soudci musí mít vysoký morální charakter a splňovat podmínky vyžadované pro výkon vysokých soudních funkcí nebo být uznávanými právníky.

2. Soudci zasedají v Soudu jako soukromé osoby.

3. Ve svém funkčním období nemohou soudci vykonávat činnost neslučitelnou s jejich nezávislostí a nestranností nebo s požadavky stálého úřadu; o všech otázkách vyvolaných použitím tohoto odstavce rozhoduje Soud.

Článek 22 - Volby soudců

1. Soudci jsou Parlamentním shromážděním voleni za každou Vysokou smluvní stranu většinou odevzdaných hlasů ze seznamu tří kandidátů předložených Vysokou smluvní stranou.

2. Stejný postup se použije při doplňování Soudu v případě přistoupení nových Vysokých sml uvních stran a při obsazování pří le žitostně uvolněných míst.

Článek 23 -Funkční období

1. S oudci jsou voleni na období šesti let. Mohou být zvole ni znovu. Funkční období poloviny soudců zvolených př i prvních volbách však skončí ko ncem třetího roku.

2. Sou dci, jejichž funkční období skončí uplynutím počátečního tříletého období, budou určeni losem generálního tajemníka Rady Evropy ihned poté, co budou zvolen i.

3. Aby se v rámci možností zabezpečilo, že dojde k obměně j edné polovin y soudců každé tři roky, může Parlamentní shromáždění rozhodnout, dříve než přikročí k jakékoliv další volbě, že funkční období j ednoho nebo více soudců, kteří mají být zvoleni, bude mít jinou délku než šest let, avšak ne více než devět let a ne méně než tři roky.

4. V pří padě, kdy se jedná o více než jedno funkční období a kdy Parl amentní shromáždění bude postupovat podle předcho zího odstavce, přidělí se tato období losem ge nerálního tajemní ka Rady Evropy ihned po volbách.

5. Soudce, který byl zvol en, aby nahradil soudce, jehož funkční období neskončilo, zastává funkci po zbytek fu nkčního období svého předchůdce.

6. Fun kční období soudců skončí dosaže ním věku 70 let.

7. Soudci zastávají funkci, dokud nejsou nahrazeni. Poté co byli nahrazeni však pokračují v projednávání těch případů, které již posuzují.

Článek 24 - Odvolání

Žádný soudce nesmí být zbaven svého úřadu, pokud ostatní soudci dvoutřeti novou většinou ner ozhodnou o tom, že přestal splňo vat požadované podmínky.

Článek 25 - Ka ncelář a referendáři

Sou d má kancelář, jejíž úkoly a or ganizaci stanoví jednací řád Soudu. Soudu pomáhají referendáři.

Článe k 26 - Plénum Soudu

Plénum Soudu

a) volí na tří leté obdob í svého předsedu a jednoho nebo dva místopředsedy; tito mohou být zvoleni znovu,

b) zřizuje senáty na pevně stanove né období,

c) volí předsedy senátů Soudu; tito mohou být zvoleni znovu ,

d) přijímá jednací řád Soudu,

e) volí vedoucího kanceláře a je dnoho nebo více zástupců vedoucího kanceláře.

Článek 27 - Výbory, senáty a Velký senát

1. K projednání předlo že ných případů zasedá Soud ve výborech složených ze tří soudců , v senátech složený ch ze sedmi soudců a ve Velkém senátu složeném ze sedmnácti soudců. Senáty Sou du zřizují výbory na pevně stano vené období.

2. Členem senátu a Velkého senátu bu de ex offi cio soudce zvolený za dotčenou smluvní stranu nebo, p okud takový není ne bo není schopen zasedat, osoba jí m určená, aby zasedala jako soudce.

3. Velký senát se dále skládá z předsedy soudu, místopředsedů, předsedů senátů a dalších soudců vybranýc h v souladu s jednacím řádem Sou du. Je-li případ podle článku 43 předán Velkému senátu, nemůže v něm zasedat soudce ze senátu, který vydal rozs udek, s výjimkou předsedy senátu a soudce, který zasedal za dotčenou smluvní stranu.

Článek 28 - Prohlášení výboru o nepřijatelnosti

Výbor může jednomyslně prohlásit za nepřijatelnou nebo vyškrtnou t ze svého seznamu případů individuální stí žnost podanou podle článku 34, pokud takové rozhodnutí může být učiněno bez dalšího přezkoumání. Toto rozhodnutí je konečné.

Článek 29 - Rozhodnutí se nátu o přijatelnosti a ve věci

1 . Není-li učiněno rozhodnutí podle článku 28, rozhodne senát o přij atelnosti a ve věci individuálních stížností podaných podle článku 34.

2 . Senát rozhodne o přijatelnosti a meritu mezistátních stížností podaných pod le článku 33.

3. Rozhodnutí o přijatelnosti se při jímá odděleně, pokud Soud ve výjimečný ch případech nerozhodne jinak.

Č lánek 30 - Vzdání se pravomoci ve prospěch Velkého senátu

Pokud případ projednávaný senáte m vyvolává závažnou otázku týkající se výkladu Úml uvy nebo Protokolů k ní nebo pokud by se rozhodnutí senátu o otázce j ím projednávané mohlo dostat do rozporu s ro zsudkem dříve Soudem vyneseným, může se senát v kterémkoliv okamžiku před vynesením rozsudku vzdát pr avomoci ve prospěch Velkého senátu, pokud proti tomu ani jedna strana případu nic nenamítá.

Článek 31 - Pravomoci velkého senátu

Velký senát

a) rozhoduje o stížnoste ch po daných buď podle článku 33, nebo článku 34, jestliže se se nát vzdal své pravomoci podle článku 30 nebo pokud mu byl případ postoupen podle článku 43, a

b) posuz uje stížnosti o posudky předkládané podle článku 47.

Článek 32 - Pravomoc Sou du

1. Pravo moc Soudu se vztahuje na vše chny vě ci týkající se výkladu a použití Úmluvy a Protoko lů k ní, které jsou Sou du předkládány podle ustanoven í článků 33, 34 a 47.

2. Spory o pravomoc Soudu rozhodne Soud.

Článek 33 - Mezistátní případy

Každá vy soká smluvní strana může oznámit Soudu každé údajné porušení ustanovení Úmluvy a Protokolů k ní jinou Vysokou smluvní stra nou.

Článek 34 - Individuální stížnosti

Soud může přijímat stížnosti od každé f yzické osoby, nevládní organizac e nebo skupiny jednotlivců považuj ícíc h se za oběti v důsledku porušení práv přiznaných Úmluvou a Protokoly k ní jednou z Vysokých smluvních stran. Vy soké smluvní strany se zavazují, že nebudou nijak bránit účinnému výkonu tohoto práva.

Článek 35 - Podmínky přijatelnosti

1. Soud se může věcí z abývat až po vyčerpán í všech vnitrostátních opravných prostředků podle všeobecně uznávaných pravidel mezinárodního práva a ve lhůt ě šesti měsíců ode dne, kdy bylo přijato konečné rozhodnutí.

2. Soud se nebude zabývat žádnou individ uální stížností předlož enou podle článku 34, která je

a) anonymní, nebo

b) v podstatě stejná jako stížnost již předtím projednáva ná Soudem anebo již předložená jinému mezinárodnímu vyšetřovacímu nebo smírčímu orgánu a pokud neobsahuje žádné nové důležité skutečnosti.

3. Soud p rohlásí za nepřijatelnou každou indivi duální stížn ost předloženou podle článku 34, kterou pokládá za n eslučitelnou s ustanoveními Úmluvy ne bo Protokolů k ní, zjevně nepodloženou nebo za zneužívající právo podat stížnost.

4. Soud zamítne každou stížnost, kterou považuje za nepřij atelnou podle tohoto článku. M ůže tak učinit v kterémkoliv stadiu řízení .

Č lánek 36 - Intervence třetí strany

1. Vysoká smluvní strana, jejímž s tátním přísluš níkem je stěžovatel, má ve všech případech projedn ávaných před senátem nebo Velkým senátem právo předložit písemná vyjádření a účastnit se slyšení.

2. Předseda Soudu může v zájmu řá dného výkonu spravedlnosti vyzvat každou Vysokou smluvní stranu, která není stranou v řízení, neb o každou dotčenou osobu, která není stěž ovatelem, aby předložily písemn á vyjádření nebo se účastnily slyšení.

Článek 37 - Vyškrtnutí stížností

1. Soud můž e v kterémkoliv stadiu řízení rozhodnout o vyškrtnutí st í žnosti ze svého seznamu případů, jestliže okolnosti vedou k závěru, že

a) stěžovatel netrvá na své stížnosti, nebo

b) věc již byla vyřešena, nebo

c) z jakéhokoliv jiného Soudem zjištěného důvodu již nadále není dův odné pokračovat v posuzování stížnosti.

Soud však pokračuje v posuzování stížno sti, vyžaduje-li to dodržování l idských práv zaručených Úmluvou a Protokoly k ní.

2. Soud může rozhodnout o navráce ní stížnosti do svého seznamu případů, jestliže se domnívá, že okolnosti takový krok odůvodňují.

Článek 38 - Poso uzení případu a řízení o smírném u rovnání

1. Jestliže Soud uzná stížnost jako přijatelnou,

a) za účelem zjištění skutečností pokračuje v projed návání případ u společně se zástupci stran, a je-l i to zapotřebí, provede šetření, pro jehož účinné provedení poskytnou zúčastněné státy všechny nezbytné prostře dky,

b) poskytuje všestra nnou pomoc zúčastněným stranám s cílem dosáhnout sm írného urovnání záležitosti n a základě dodržování lidských práv, jak jsou stanovena Úmluvou a Protokoly k ní.

2 . Řízení vedené podle odstavce 1 b) je důvěrné.

Článek 39 - Dosažení smírného urovnání

J e-li dosaženo smírného urovnání, vyškrtne Soud případ ze svého seznamu formou rozhodnutí, které se omezí na stručné vylí č ení skutečností a přijatého řešení.

Článek 40 - Veřejno st slyšení a přístup k dokumentům

1. Slyšení j sou veřejná, pokud Soud z důvodu výjimečných okolností nerozhodne jinak.

2. Dokumenty uložené u vedoucího kancel áře jsou přístupné veřejnosti, poku d předseda Soudu nerozhodne jin ak .

Článek 41 - Spravedlivé zadostiučinění

Jestliže Soud zjistí, že došlo k porušení Úmluvy nebo Protokolů k ní, a jestliže vnitrostátní právo dotčené Vysoké smluvní strany umožňu je pouze částečnou nápravu, přiz n á Soud v případě potřeby poškozené straně sprav edlivé zadostiučinění.

Č lánek 42 - Rozsudky senátu

Rozsudky senátu se stávají konečnými v souladu s us tanoveními článku 44 odst. 2 .

Článek 43 - Postoupení Velkému senátu

1 . V tříměsíční lhůtě ode dne rozsudku senátu mohou strany přípa du požádat ve vý jimečných případech o postoupení případu Velké mu senátu.

2. Kolegium pěti soudců Velkého sen átu žádosti vyhoví, jestliže případ vyvolává závažnou otázku týkající se vý kladu nebo použití Úmluvy nebo P rotokolů k ní nebo závažný problém obecného významu.

3. Pokud po ro t a žádost při jme, Velký senát o případu rozho dne formou rozsudku.

Článek 44 - Konečnost rozsudku

1. Rozsud ek Velkého senátu je konečný.

2. Rozsudek senátu se stane koneč ným,

a) jakmile strany prohlásí, že nebudou žádat o postoupení případu Velkému senátu, nebo

b) po uplynutí tříměsíční lhůty ode dne vynesení rozsudku , jestliž e nebylo požá dáno o postoupení případu Velké mu senátu, nebo

c) jakmile kolegium soudců Velkého senátu zamítne žádost podle článku 43.

3. Konečný rozsudek se zveřejní.

Článek 45 - Odůvodnění rozsudku a rozhodnutí

1. Rozsudky a rozhodnutí o přijatelnosti nebo nepřijatelnosti stížnosti musí být zdůvodněny.

2. Jestliže rozsude k nebo jeho část nevyjadřuje jednomyslný názor soudců, je každý soudce oprávněn připojit k němu svůj odlišný názor.

Článek 46 - Závaznost a výkon rozsudku

1. Vy soké smluvní strany se zavazují, že se budou řídit konečným rozsudkem Soudu ve všech případech, jichž jsou stranami.

2. Konečný rozsudek Sou du se doručuje Výboru minist rů, který dohlíží na jeho výkon.

Člán ek 47 - Posudky

1. Soud může na žád ost Výboru ministrů vydávat posudky o právních ot ázkách týkajících se výkladu Úmluvy a Protokolů k ní.

2. Takové posudky se nesmí zabývat otázkami, které se vztahují k obsahu nebo rozsahu pr áv či svobod stanovených v hlavě I Úmluvy a v Protok olech k ní, ani jinými otázkami, které by Soud nebo Výbor ministrů mohly posuzovat v důsledku jakéhokoliv ří zení , jež může být zahájeno v souladu s Úmluvou.

3. Rozhodnutí Výboru ministrů požádat o posudek Soud vyžaduje většinu hlasů zástupc ů oprávněných zasedat ve Výboru.

Č lánek 48 - Poradní pravomoc Soudu

Soud rozhodne, zda žádost o posudek podaná Výborem ministrů spadá do jeho pravomoci stanovené v článku 47.

Č lánek 49 - Odůvodnění posudků

1. Soud svůj posudek odůvodní.

2. Je stliže posudek nevyjadř uje zcela nebo částečně jednomyslný náz or soudců, má každý soudce právo k němu připojit svůj vlastní názor.

3. Posudky Soudu se zasílají Výboru ministrů.

Č lánek 50 - Výlohy Soudu

Výlohy Soudu hradí Rada Evropy.

Článek 51 - Výsady a imunity soudců

Soudci požívají během výk onu svých funkcí výsa d a imunit uvedených v článku 40 Statutu Rady Evropy a v dohodách na jeho základě uzavřených. " .

ČLÁNEK 2

1. Hlava V Úmluvy se stává hlavou III Úmluvy; článek 57 Úmluvy se stává článkem 52 Úmluvy; články 58 a 59 Úmluvy se vypouští a články 60 až 66 Úmluvy se stávají články 53 až 59 Úmluvy.

2. Hlava I Úmluvy se nazývá "PRÁVA A SVOBODY " a nová hlava III Úmluvy se nazývá "RŮZNÁ USTANOVENÍ". Články 1 až 18 a nové články 52 až 59 Úmluvy se opatřují nadpisy uvedenými v Příloze tohoto protokolu.

3. V novém článku 56 odst. 1 se slova "podle odstavce 4 tohoto článku" vkládají za slovo "bude "; v odstavci 4 se slova "Komise k tomu, aby přijímala stížnosti" a "podle článku 25 této Úmluvy" nahrazují slovy "Soudu k tomu, aby přijímal stížnosti " a "podle ustanovení článku 34 Úmluvy ". V novém článku 58 odst. 4 se slova "podle ustanovení článku 63" nahrazují slovy "článek 56 ".

4. Protokol k Úmluvě se pozměňuje takto:
a) články se opatřují nadpisy uvedenými v Příloze ke stávajícímu protokolu;
b) v článku 4 poslední větě se slova "článku 63" nahrazují slovy "článku 56 ".

5. Protokol č. 4 se pozměňuje takto:
a) články se opatřují nadpisy uvedenými v Příloze ke stávajícímu protokolu;
b) v článku 5 odst. 3 se slova "článku 63" nahrazují slovy "článku 56 "; vkládá se nový odstavec 5 tohoto znění:

" 5. Každý stát, jenž učinil prohlášení v souladu s odstavcem 1 nebo 2 tohoto článku, může kdykoliv později pr ohlásit jménem jednoho nebo více úze mí, jichž se prohlášení týká, že u znává pravomoc Soudu přijímat stížnosti od jednotlivců, nevládních organizací nebo skupin jednotlivců podle ustanovení článku 34 Úmluvy ve vztahu k článkům 1 až 4 tohoto protoko lu nebo ke kterémukoliv z nich . ";

c) odstavec 2 článku 6 se vypouští.

6. Protokol č. 6 se pozměňuje takto:

a) články se opatřují nadpisy uvedenými v Příloze ke stávajícímu protokolu;
b) v článku 4 se slova " podle článku 64" nahrazují slovy "podle článku 57 ".

7. Protokol č. 7 se pozměňuje takto:
a) články se opatřují nadpisy uvedenými v Příloze ke stávajícímu protokolu;
b) v článku 6 odst. 4 se slova "článku 63" nahrazují slovy "článku 56 " a vkládá se nový odstavec 6 následujícího znění:

" 6. Každý stát, jenž učinil prohlášení v souladu s odstavcem 1 nebo 2 tohoto článku, může kdyko liv později prohlásit jménem jednoho nebo více území, jichž se prohlášení týká, že uznává pravomoc Soudu přijím at stížn osti od jednotlivců, nevládních organizací nebo skupin jednotlivců podle ustanovení člán ku 34 Úml uvy ve vztahu k článkům 1 až 5 tohoto protokolu nebo ke kterém ukoliv z nich. " ;

c) odstavec 2 článku 7 se vypouští.

8. Protokol č. 9 se zrušuje.

ČLÁNEK 3

1. Tento protokol je otevřen podpisu členským státům Rady Evropy, které podepsaly Úmluvu a které mohou vyjádřit svůj souhlas být jí vázány

a) podpisem bez výhrady ratifikace, přijetí nebo schválení; nebo

b) podpisem s výhradou ratifikace, přijetí nebo schválení, po kterém následuje ratifikace, přijetí nebo schválení.

2. Ratifikační listiny nebo listiny o přijetí nebo schválení budou uloženy u generálního tajemníka Rady Evropy.

ČLÁNEK 4

Tento protokol vstoupí v platnost prvním dnem měsíce následujícího po uplynutí jednoho roku ode dne, kdy všechny strany Úmluvy vyjádřily svůj souhlas být vázány protokolem v souladu s ustanovením článku 3. Volby nových soudců se mohou uskutečnit a všechny další nezbytné kroky za účelem ustavení nového Soudu mohou být učiněny v souladu s ustanoveními tohoto protokolu počínaje dnem, kdy všechny strany Úmluvy vyjádřily svůj souhlas být vázány protokolem.

ČLÁNEK 5

1. Funkční období soudců, členů Komise, vedoucího kanceláře a zástupce vedoucího kanceláře vyprší v den vstoupení tohoto protokolu v platnost, aniž by byla dotčena ustanovení odstavců 3 a 4 níže.

2. Stížnostmi, které k datu vstupu tohoto protokolu v platnost nebyly Komisí prohlášeny za přijatelné, se bude zabývat Soud v souladu s ustanoveními tohoto protokolu.

3. Stížnostmi, které k datu vstupu tohoto protokolu v platnost byly prohlášeny za přijatelné, se budou zabývat členové Komise v období jednoho roku poté. Veškeré stížnosti, jejichž posuzování nebylo ukončeno v uvedené lhůtě, budou předány Soudu, který se jimi bude zabývat jako stížnostmi přijatelnými v souladu s ustanoveními tohoto protokolu.

4. Co se týče stížností, k nimž Komise po vstoupení tohoto protokolu v platnost přijala zprávu v souladu s původním článkem 31 Úmluvy, tato zpráva se předá stranám, které nejsou oprávněny ji zveřejnit. V souladu s ustanoveními použitelnými před vstupem tohoto protokolu v platnost může být případ předán Soudu. Kolegium soudců Velkého senátu určí, zda jeden ze senátů nebo Velký senát o případu rozhodne. Rozhoduje-li o případu senát, jeho rozhodnutí je konečné. Případy, které nebyly předány Soudu, projedná Výbor ministrů v souladu s ustanoveními původního článku 32 Úmluvy.

5. Případy projednávané Soudem, které nebyly rozhodnuty ke dni vstupu tohoto protokolu v platnost, se předají Velkému senátu Soudu, který je projedná v souladu s ustanoveními tohoto protokolu.

6. Případy projednávané Výborem ministrů, které nebyly podle původního článku 32 Úmluvy uzavřeny ke dni vstupu tohoto protokolu v platnost, dokončí Výbor ministrů v souladu s tímto článkem.

ČLÁNEK 6

Učinila-li Vysoká smluvní strana prohlášení, kterým uznává pravomoc Komise nebo jurisdikci Soudu podle původního článku 25 nebo 46 Úmluvy ve vztahu k věcem vzniklým nebo založeným na skutečnostech, jež se staly po takovém prohlášení, zůstane toto omezení v platnosti pro jurisdikci Soudu podle tohoto protokolu.

ČLÁNEK 7

Generální tajemník Rady Evropy oznámí členským státům Rady:

a) každý podpis;

b) uložení každé ratifikační listiny nebo listiny o přijetí nebo schválení;

c) datum vstupu tohoto protokolu nebo kteréhokoliv jeho ustanovení v platnost v souladu s článkem 4;

d) každý jiný úkon, oznámení nebo sdělení týkající se tohoto protokolu.

Na důkaz tohoto níže podepsaní, kteří k tomu byli řádně zmocněni, podepsali tento protokol.
Dáno ve Štrasburku dne 11. května 1994, v angličtině a francouzštině, přičemž obě znění mají stejnou platnost, v jednom vyhotovení, které bude uloženo v archivu Rady Evropy. Jejich ověřené kopie zašle generální tajemník Rady Evropy všem členským státům Rady Evropy.

PŘÍLOHA

Názvy článků, které budou včleněny do znění Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a protokolů k ní
Článek 1 - Povinnost respektovat lidská práva
Článek 2 - Právo na život
Článek 3 - Zákaz mučení
Článek 4 - Zákaz o troctví a nucené práce
Článek 5 - Právo na svobodu a osobní bezpečn ost
Článek
6 - Právo na spravedlivý proces
Článek 7 - Zákaz trestu bez zákona
Článek 8 - Právo na respektování rodinného a soukromého života
Článek 9 - Svoboda myšlení, svěd
omí a náboženského vyznání
Článek 10 - Svoboda pr ojevu
Článek 11 - Svobod
a shromažď ování a sdružování
Článek 12
- Právo uzavřít manželství
Článek 13 - Právo na účinné opravné prostředky

Článek 14 - Zákaz diskrimi nace
Článek 15 - Odstoupení od závazků
v případě ohro žení
Článek 1 6 - Omezení politické činnosti cizinců
Článek 17
- Zákaz zneužití práv
Článek 18 - Ohraničení možnosti omezení práv

Článek 52 - Žádost generálního taj emníka
Článek 53 - Ochrana zaručených lidských práv
Člá nek 54 - Pravomoci Výboru ministrů
Článek
55 - Vyloučení jiné ho způsobu urovnání sporu
Čl ánek 56 - Ú zemní působnost
Článek 57 - Výhrady
Článek 58 - Vypovězení

Článek 5 9 - Podpis a ratifikace
Protoko l
Článek 1 - Ochrana vlastnictví
Článek 2 - Právo na vzdělání
Článek 3
- Právo na svobodné volby
Článek 4 - Ú zemní působnost
Článek 5 - Vztah k Úmluvě
Článek 6
- Podpis a ratifikac e
Protokol č. 4
Článek 1 - Zákaz uvěznění pro dluh
Článek 2 - Svoboda pohybu
Čl ánek 3 - Zákaz vyhoštění státních občanů
Článek
4 - Zákaz kolektivního vyhoštění cizinců
Č
lánek 5 - Úze mní působnost
Článek 6 - Vztah k Úmluvě
Článek 7 - Podpis a ratifikace
Protokol č. 6
Článek 1 - Zákaz trestu sm rti
Článek
2 - Trest smrti v době války
Článek 3 - Zákaz odstoupení
Článek 4 - Zákaz výhrad
Článek 5 - Ú zemní působnost
Článek 6 - Vztah
k Úmluvě
Článek 7
- Podpis a ratifikace
Článek 8
- Vstu p v platnost
Článek 9 - Úkol
y depozitáře
Protokol č. 7
Článek 1 - Procesní záruky týka jící se vyhoštění cizinců
Článek 2 - Právo na odvo lání v trestních věce ch
Č lánek 3 - Odškodnění za nezákonné od souzení
Článek 4 - Právo nebýt souzen nebo trestán dvakrát
Článek 5 - rovnost mezi manželi
Článek 6 - Územní p ůs obnost
Článek 7 - Vztah k Úmluvě
Článek 8 - Podpis a ratifikace
Článek 9 - Vstup v platnost
Článek 10 - Úkoly depozitáře