Program Zákon

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 2. září 1997 byla v Jeruzalémě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o vzájemné pomoci v celních otázkách.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 14 odst. 1 dne 1. října 1998.

České znění Dohody se vyhlašuje současně. Do anglického znění Dohody, jež je pro její výklad rozhodné, lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu financí - Generálním ředitelství cel.

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU STÁTU IZRAEL O VZÁJEMNÉ POMOCI V CELNÍCH OTÁZKÁCH

Vláda České republiky a vláda Státu Izrael (dále jen "smluvní strany"),
berouce v úvahu, že delikty proti celním předpisům poškozují hospodářské, finanční a obchodní zájmy jejich zemí,
berouce v úvahu důležitost zajištění přesného vyměřování cel, daní, poplatků nebo dovozních a vývozních dávek a správného určení původu zboží, stejně jako odpovídajícího uplatňování ustanovení o zákazech, omezeních a o kontrole,
vědomy si potřeby mezinárodní spolupráce v záležitostech týkajících se správy a provádění celních předpisů,
přesvědčeny, že boj proti celním deliktům může být účinnější na základě spolupráce jejich celních orgánů,
respektujíce Doporučení Rady pro celní spolupráci o vzájemné administrativní pomoci z 5. prosince 1953,
se dohodly takto:

Článek 1 Definice

Pro účely této dohody se rozumí:

1. "Celními předpisy" zákony a ustanovení uplatňované celními orgány týkající se dovozu, vývozu nebo tranzitu zboží, ať ve vztahu ke clům, daním, poplatkům a dávkám, nebo k zákazům, omezením a jiným kontrolním mechanismům v souvislosti s pohybem zboží přes státní hranice.

2. "Celními orgány" v České republice Ministerstvo financí - Generální ředitelství cel a ve Státě Izrael Ředitelství pro cla a daně z přidané hodnoty Ministerstva financí.

3. "Deliktem" jakékoli porušení celních předpisů a rovněž jakýkoli pokus o jejich porušení.

Článek 2 Rozsah Dohody

1. Veškerá pomoc poskytnutá kteroukoli smluvní stranou na základě této dohody bude v souladu s jejími vnitrostátními právními předpisy.

2. Smluvní strany se zavazují vzájemně si poskytnout pomoc prostřednictvím svých celních orgánů v zájmu předcházení, šetření, potlačování a stíhání všech deliktů týkajících se porušování celních předpisů v souladu s ustanovením této dohody.

Článek 3 Rozsah pomoci

1. Pomoc poskytnutá z vlastního podnětu nebo na požádání celních orgánů některé ze smluvních stran, jak je stanoveno touto dohodou, se bude týkat také poskytování informací, které umožní uplatňování celních předpisů a přesné vyměřování cel, daní, poplatků a dávek při dovozu a vývozu zboží.

Tyto informace se budou týkat zejména:

a) opatření v oblasti boje proti podloudnictví, jež mohou být využita při předcházení deliktům, zejména zvláštních prostředků pro potírání deliktů,

b) nových metod používaných při páchání deliktů,

c) poznatků a zjištění vyplývajících z úspěšného využití nových pomůcek a technik,

d) zdokonalených postupů a metod odbavování cestujících a zboží.

2. Pomoc uvedená v odstavci 1 bude poskytována k využití ve všech řízeních vedených dožadující smluvní stranou, ať jde o záležitosti soudní, správní nebo vyšetřovací a bude se vztahovat zejména na řízení týkající se zjištění zařazení, hodnoty, původu a dalších charakteristik zboží potřebných pro provádění celních předpisů a řízení zahrnujících ukládání pokut, peněžitých trestů, zabavení majetku a stanovení náhrady škody.

3. Celní orgány smluvních stran, pokud to není v rozporu s jejich vnitrostátními právními předpisy, budou dále spolupracovat při:

a) vytváření, rozvoji nebo zdokonalování specifických školicích programů pro své pracovníky,

b) vytváření a udržování komunikačních kanálů mezi svými správami s cílem zajistit bezpečnou a rychlou výměnu informací,

c) usnadnění účinné koordinace mezi svými správami, včetně výměny pracovníků, expertů a jmenování styčných pracovníků,

d) posuzování a vyzkoušení nových zařízení nebo postupů,

e) zjednodušení a harmonizaci svých celních systémů a

f) jakýchkoli jiných obecných správních záležitostech, které by mohly vyžadovat společnou součinnost.

4. Tato pomoc se nevztahuje na žádosti o uvěznění osob. Z této formy pomoci je dále vyloučeno vybírání a nucené vymáhání cel, daní, poplatků a dávek.

Článek 4 Důvěrnost informací a dokumentů

1. Informační dokumenty a jiná sdělení získaná jako součást vzájemné pomoci smí být použity pouze pro účely uvedené v této dohodě, včetně využití v soudních a správních řízeních.

2. S dotazy, informacemi, dokumenty a jinými sděleními získanými celními orgány kterékoli ze smluvních stran musí být zacházeno jako s důvěrnými a v zemi, která je přijímá, jim bude poskytována stejná ochrana důvěrných informací a úředního tajemství, která platí v této zemi pro stejný druh informací, dokumentů či jiných sdělení získaných na vlastním území.

Článek 5 Sdělení žádostí

A. FORMA A CHARAKTER ŽÁDOSTI O POMOC

1. Žádosti vztahující se k této dohodě se podávají písemně. Dokumenty nezbytné pro vyřízení takovéto žádosti k ní musí být přiloženy. Vyžaduje-li to naléhavost situace, mohou být přijaty i ústní žádosti, ale musí být bezprostředně potvrzeny písemně.

2. Žádosti podle odstavce 1 tohoto článku musí obsahovat následující informace:

a) celní orgán, který žádost předkládá,

b) charakter řízení,

c) předmět a důvod žádosti,

d) názvy a adresy stran, jichž se řízení týká, jsou-li známy,

e) stručný popis dané záležitosti a právních skutečností s ní souvisejících.

3. Žádosti budou podávány v anglickém jazyce.

B. KOMUNIKAČNÍ KANÁLY

1. Pomoc bude prováděna cestou přímé komunikace mezi příslušnými celními orgány.

2. Pokud celní orgán dožádané smluvní strany není příslušným orgánem pro vyřízení žádosti, pak po nezbytných konzultacích předá bezodkladně žádost příslušnému orgánu, který se žádostí naloží v souladu se svými zákonnými pravomocemi, nebo dožadujícímu celnímu orgánu sdělí příslušný postup v dané věci.

Článek 6 Vyřízení žádosti

1. Dožádaný celní orgán, jemuž je žádost adresována, provede veškerá vhodná opatření pro vyřízení žádosti, a pokud je to nutné, bude usilovat o provedení jakýchkoli úředních či soudních kroků nutných k vyřízení žádosti.

2. Celní orgán kterékoli smluvní strany provede na žádost celního orgánu druhé smluvní strany jakékoli nezbytné šetření, včetně výslechů znalců a svědků nebo osob podezřelých ze spáchání deliktu, a provede soudní ověření, prohlídky a šetření v souvislosti se záležitostmi, na něž se vztahuje tato dohoda.

3. Na požádání může dožádaný celní orgán, jemuž je žádost adresována, v co největší možné míře umožnit pracovníkům dožadujícího celního orgánu přítomnost v zemi dožádané smluvní strany, jíž je žádost adresována, v případě, že jeho pracovníci provádějí šetření deliktů, které se týkají dožadujícího celního orgánu.

4. Pokud o to požádá, bude dožadující celní orgán vyrozuměn o čase a místě akce, která se uskuteční v souvislosti se žádostí, za účelem koordinace takové akce.

5. Pracovníci dožadujícího celního orgánu zmocnění k šetření deliktů mohou požádat, aby pracovníci dožádané smluvní strany prozkoumali příslušné svazky, rejstříky a jiné dokumenty nebo nosiče dat a pořídili z nich kopie nebo poskytli jakékoli jiné informace vztahující se k deliktu.

6. Dožadující celní orgán nepoužije důkazy či informace získané podle této dohody pro jiné účely než ty, které jsou uvedeny v žádosti, bez předchozího souhlasu dožádaného celního orgánu.

Článek 7 Výjimky z pomoci

1. V případech, kdy dožádaná smluvní strana dojde k názoru, že by vyřízení žádosti znamenalo porušení její suverenity, bezpečnosti, veřejného pořádku nebo jiných zásadních státních zájmů nebo by porušilo průmyslové a obchodní tajemství nebo tajemství povolání, může být pomoc odmítnuta nebo lze její poskytnutí vázat na splnění určitých podmínek nebo požadavků.

2. V případě, že žádosti nelze vyhovět, musí být dožadující smluvní strana o této skutečnosti neprodleně vyrozuměna a musí být informována o důvodech odmítnutí.

3. Pomoc může být dožádaným celním orgánem odložena se zdůvodněním, že by mohlo dojít k narušení probíhajícího šetření, stíhání či řízení. V takovém případě musí dožádaný celní orgán konzultovat s dožadujícím celním orgánem, zda pomoc lze poskytnout za takových podmínek, které dožádaný celní orgán vyžaduje.

Článek 8 Spisy, dokumenty a svědci

1. Celní orgány smluvních stran na požádání poskytnou dokumentaci týkající se přepravy a zasílání zboží s uvedením jeho hodnoty, původu, dispozic a místa určení.

2. Originály spisů, dokumentů a jiných materiálů mohou být dožádány jen v případech, kdy by kopie byly nedostatečné. Na zvláštní dožádání musí být kopie takových spisů, dokumentů a jiných materiálů příslušně ověřeny.

3. Originály spisů, dokumentů a jiných materiálů, které byly předány, musí být vráceny při nejbližší příležitosti. Práva dožádaného celního orgánu nebo třetí strany musí zůstat nedotčena. Na požádání budou bezodkladně vráceny originály nutné pro rozhodovací nebo pro podobné účely.

4. Na požádání celního orgánu jedné smluvní strany zplnomocní celní orgán druhé smluvní strany podle svého uvážení své pracovníky, pokud s tím tito pracovníci souhlasí, aby vystoupili jako svědci v soudním nebo správním řízení na území dožadující smluvní strany a aby předložili takové spisy, dokumenty nebo jiné materiály či jejich ověřené kopie, jež mohou být považovány za důležité pro dané řízení.

Článek 9 Doručování dokumentů

1. Celní orgán jedné smluvní strany doručí na požádání celního orgánu druhé smluvní strany dokumenty dožadujícího celního orgánu. Jako důkaz o doručení slouží stvrzenka adresáta s datem doručení nebo potvrzení popisující způsob a datum doručení.

2. Dožádaný celní orgán vrátí podle možnosti důkaz o doručení způsobem uvedeným v žádosti. Pokud nelze dokumenty doručit nebo je nelze doručit uvedeným způsobem, dožadující celní orgán o tom musí být vyrozuměn s uvedením příslušných důvodů.

Článek 10 Náklady

1. Celní orgány smluvních stran se vzdávají všech nároků na uhrazení nákladů vyplývajících z vyřízení žádosti s výjimkou nákladů na svědky, poplatků za znalce a honorářů tlumočníkům, pokud nejsou státními zaměstnanci.

2. Pokud v souvislosti s vyřizováním žádosti vzniknou výdaje značné výše nebo mimořádného charakteru, budou celní orgány obou smluvních stran konzultovat podmínky, za nichž bude žádost vyřízena, a způsob úhrady těchto nákladů.

Článek 11 Zvláštní případy pomoci

1. Na požádání se celní orgány budou vzájemně informovat o tom, zda zboží vyvážené či dovážené na území státu jedné smluvní strany bylo zákonně vyvezeno či dovezeno na území druhé smluvní strany. Informace budou na požádání obsahovat celní režimy použité při celním řízení.

2. Celní orgány jedné smluvní strany na požádání celních orgánů druhé smluvní strany provedou v rámci svých pravomocí a možností zvláštní dohled nad:

a) dopravními prostředky, u nichž je podezření, že byly použity při spáchání deliktů na území dožadující smluvní strany,

b) zbožím označeným dožadující smluvní stranou jako předmět rozsáhlého nezákonného obchodu, jehož místem určení je tato smluvní strana,

c) konkrétními osobami, které se dopustily přestupků nebo jsou z toho podezřelé.

3. Celní orgány smluvních stran si budou navzájem poskytovat veškeré dostupné informace ohledně činností, jež mohou mít za následek spáchání deliktů na území druhé smluvní strany. V případech, kdy by mohlo dojít k významnému poškození hospodářství, zdraví občanů, bezpečnosti občanů nebo jiných životně důležitých zájmů druhé smluvní strany, budou takové informace poskytnuty bez dožádání.

4. Pro účely prevence, šetření a potírání deliktů týkajících se omamných a psychotropních látek si celní orgány smluvních stran budou v co nejvyšší možné míře bez podání žádosti sdělovat veškeré informace týkající se možných porušení celních předpisů druhé smluvní strany.

Článek 12 Sledovaná zásilka

1. Pokud to dovolují základní zásady příslušných vnitrostátních právních předpisů, smluvní strany přijmou nezbytná opatření v rámci svých možností, aby byla vhodně využita možnost sledované zásilky na mezinárodní úrovni, na základě dohod a vzájemně odsouhlasených ujednání, s cílem zjistit osoby, které se podílejí na nezákonném obchodě s omamnými a psychotropními látkami, a aby bylo možné proti těmto osobám přijmout právní opatření.

2. Rozhodnutí o využití sledované zásilky budou prováděna případ od případu. Pokud to bude nutné a za předpokladu, že je takový postup v souladu s vnitrostátními právními předpisy smluvních stran, mohou smluvní strany uvážit finanční ujednání a sjednané dohody.

3. Nezákonná zásilka, jejíž kontrolované dodání je dohodnuto, může být se vzájemným souhlasem příslušných orgánů zachycena a může dále pokračovat s nedotčeným obsahem omamných nebo psychotropních látek nebo mohou být tyto látky částečně nebo v celém rozsahu vyjmuty nebo nahrazeny.

4. Tento článek bude uplatňován podle všech postupů stanovených touto dohodou.

Článek 13 Provádění Dohody

1. Prováděním této dohody budou pověřeny celní orgány smluvních stran. Za tímto účelem se celní orgány vzájemně dohodnou na podrobnější úpravě a jakékoli pochybnosti vyplývající z výkladu nebo provádění této dohody budou řešeny společně.

2. Celní orgány smluvních stran mohou dohodnout, aby jejich vyšetřující orgány byly ve vzájemném přímém styku.

Článek 14 Vstup v platnost a ukončení platnosti

1. Smluvní strany si vzájemně oznámí diplomatickou cestou, že byly splněny veškeré požadavky nezbytné podle vnitrostátních právních předpisů pro vstup v platnost. Dohoda vstoupí v platnost šedesátý den ode dne přijetí posledního oznámení.

2. Smluvní strany souhlasí, že se celní orgány setkají ke společnému vyhodnocení této dohody a k vyřešení jiných praktických otázek týkajících se spolupráce a součinnosti mezi nimi, a to na žádost jednoho z celních orgánů, nebo po pěti letech od vstupu Dohody v platnost, pokud si vzájemně písemně neoznámí, že vyhodnocení není nutné.

3. Tato dohoda může být vypovězena písemným oznámením diplomatickou cestou a její platnost skončí šest měsíců poté, kdy takové oznámení bylo přijato druhou smluvní Stranou.

Na důkaz toho podepsaní, plně k tomu zmocněni svými vládami, podepsali tuto dohodu.
Dáno v Jeruzalémě dne 2. září 1997, což odpovídá 1. Elul dni roku 5757, ve třech původních zněních, v jazyce českém, hebrejském a anglickém, kde všechny texty jsou původní. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za vládu České republiky:
JUDr. Miroslav Kárník v. r.
generální ředitel Generálního ředitelství cel
Za vládu Státu Izrael:
prof. Yaakov Neeman v. r.
ministr financí