Program Zákon

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení č. 159/1997 Sb., o přijetí změn a doplňků "Přílohy A - Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 30. září 1957, vyhlášené pod č. 64/1987 Sb.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že sekretariát Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů zpracoval a rozeslal smluvním stranám Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 30. září 1957, vyhlášené pod č. 64/1987 Sb., opravy

"Přílohy A - Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech"
a
"Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě",
dohody ADR, které byly v úplném znění platném k 1. lednu 1997 vyhlášeny pod č. 159/1997 Sb.
Opravy příloh vstupují v platnost dnem jejich vyhlášení.
Český překlad oprav příloh se vyhlašuje současně.

OPRAVY
PŘÍ
LOHA A - USTANOVENÍ O NEBEZPEČNÝCH LÁTKÁCH A PŘEDMĚTECH
dohody ADR

Strana

Bod

Změna

11

2003(4)

Změnit text takto:"Dodatek A.1: Podmínky stálosti a bezpečnosti pro výbušné látky a předměty, nitrované směsi celulózy a přehled pojmenování v bodu 2101"

123

2301a(4)

Na konec věty doplnit: "podléhají podmínkám uvedeným níže v odstavci (6)."

123

2301a(6)

V první větě odstavce vypustit "a (5)"

138

2401, čísl. 42(b)

Místo identifikačního čísla látky "3232" uvést "3233"

145

2405(2)

Místo "2102(4) a (6)" uvést "2102(9) a (10)"

145

2414(1)

Ve čtvrtém odstavci místo "[viz bod 2004(4)]" uvést "[viz bod 2000(5) ]"

146

2422(5)

Místo "číslice 41, ADR" uvést "číslice 51, ADR"

159

2471, čísl. 18

POZNÁMKA 2 Místo "hořlavých" uvést " jedovatých hořlavých"

177 - 190

2551

V záhlavích sloupců "Metoda balení" všech tabulek před závorkou místo "2554" uvést "2553"

192

2553(3)

Místo "2102(4) a (6)" uvést "2102(9) a (10)"

206

2601

V záhlaví D. místo "jedovaté plyny a jiné jedovaté látky" uvést "jedovaté plyny, a jiné jedovaté látky"

206

2601, čísl. 43

POZNÁMKA 1 Místo "vývinu hořlavých plynů" uvést "vývinu jedovatých hořlavých plynů"

Strana

Bod

Změna

223

2650

POZNÁMKA 4 Místo "1992" uvést "1991"

236

2703, odst. 7., písm. a)

Do vyjmenování bezpečnostních značek za 1.4 vložit v závorce slova "(kromě skupiny snášenlivosti S)"

270

2801, čísl. 12a)

V položce 1754 vypustit podtržení slov "s oxidem sírovým nebo bez"

324

 

POZNÁMKA před bodem 3320 Místo "Evropskou hospodářskou komisí (EEC)" uvést "Evropskou komisí" a místo "OECD/EEC)" uvést "OECD/ /EC) " (3)

328

3500(10)

Místo "3560" uvést "3561"

334

3512(7)

V příkladech pro nové obaly z jemného plechu vypustit část: "Pro obaly s odnímatelným víkem .................................. CH-3458 PLASPAC AG f) a g) a nahradit ji zněním: "RID/ADR/OA1/Y/100/83 a) ii), b), s odnímatelným
c), d) a e) víkemNL/VL 123 f) a g) "

405

 

POZNÁMKA před bodem 3730 Místo "a doplňku 1988" uvést "(se změnami 1990)."

413

3901(3)

Místo "baterie nádob" uvést "bateriová vozidla"

PŘÍLOHA B - U STANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ
dohody ADR

Strana

Bod

Změna

418

10 220

Místo "Vozidla s nesnímatelnými nebo snímatelnými cisternami nebo bateriová vozidla" uvést "Cisternová vozidla (nesnímatelné cisterny), bateriová vozidla a vozidla používaná pro přepravu nebezpečných věcí ve snímatelných cisternách nebo cisternových kontejnerech s vnitřním objemem větším než 3 000 litrů"

418

10 220

Za bodem "10 220" vypustit slova "a násl."

418

 

Pod řádek bodu 10 220 vložit nový řádek takto"Brzdový systém .............................. 10 221 a násl."

418

 

Pod řádek bodu 10 405 vložit nové dva řádky takto
" Opatření vzhledem k potravinám,poživatinám a krmivům ............... 10 410 a násl."

418

10 500

Místo "ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO PROVOZ VOZIDEL" uvést "ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O PROVOZU VOZIDEL A KONTEJNERŮ"

422

10 011

V tabulce u třídy 2 ve třetím řádku místo "čís. 1F" uvést "čísl. 1F"

423

10 011

V tabulce u třídy 3 ve druhém řádku vypustit "až 57"

426

10 011

V předposledním řádku místo "11a)" uvést "2F"

441

10 500(3)

Do třetího řádku odspoda místo " … předepsaná pro každou ..." uvést " ... předepsaná v dodatku B.5 pro každou ..."

Strana

Bod

Změna

446

11 321

Na konci odstavce místo "51." uvést "91."

447

11 401

V posledním sloupci záhlaví tabulky místo "51" uvést "91"

489

211 220(1)

V prvním odstavci místo "211 125(3)" uvést "221 125(2)"

514

211 521

Místo "látek číslici 1,"uvést "látek číslice 1 bodu 2501,"

518

211 730

Místo odvolávky "18)" uvést odvolávku "*)"
Poznámku pod čarou změnit takto"*) Viz poznámka12) k bodu 211 173"

521

211 910

POZNÁMKA Místo "číslic 4 a 12" uvést "číslic 4c), 12c), 20c), 21c), 31, 32 nebo 35"

532

212 220(1)

Místo "212 125(3)" uvést "212 125(2)"

556

212 521

Místo "látek číslice 1" uvést "látek číslice 1 bodu 2501"

561

212 810(c)

Místo "látky číslice 15" uvést "bromid fosforylu číslice 15"

563

212 920

Na konec odstavce doplnit větu "Minimální tloušťka stěn nádrží určených pro přepravu látek číslice 20c) nesmí být menší než 3 mm."

600

250 000(3)

Před vyjmenování tříd látek v druhé větě vložit třídu 2 takto "látek tříd 2, 3, 4.1, …"

600

250 000

Uvést pod čárou poznámku tohoto znění"*) Voda nesmí být použita bez schválení znalci."

601

250 000

POZNÁMKA Před výčet tříd látek doplnit třídu 2 takto " .. tříd 2, 3, 4.1, ..."

623

250 000

Místo pojmenování "Kyselina sírová s více než 51 % kyseliny 2796" uvést " Kyselina sírová s nejvýše 51 % kyseliny 2796"

626

250 000

U pojmenování Methylvinylketon 1251 doplnit ve sloupci (d) "+ 8"

627

250 000

Pod řádek pojmenování Naftylthiomočovina 1651 vložit nové dva řádky takto
"Náplň elektrických akumulátorů,kyselina ................................................ | 2796 | 80 | 8 | 8 1b | "

632

250 000

Pod řádek pojmenování Sirovodík 1053 vložit nový řádek takto"Slévačské slitiny plastů …………….. | 3314 | 90 | | 9 4c | "

633

250 000

Vypustit řádek"Tetrafluorethylen, inhibtovaný........... | 1081 | 239| 3 | 2 2F|"

637

250 000

V řádku Zpěňovatelné polymerové kuličky 2211 vypustit ve sloupci (d) číslici vzoru bezpečnostní značky "9"

658

250 000

Vypustit řádek"|1081| Tetrafluorethylen, inhibitovaný … | 239| 3 | 2 2F | "

663

250 000

V řádku pojmenování 1251 Methylvinylketon doplnit ve sloupci (d) "+ 8"

681

250 000

V řádku 2211 Zpěňovatelné polymerové kuličky vypustit ve sloupci (d) číslici vzoru bezpečnostní značky "9"

694

250 000

Oba řádky 2796 upravit takto
"| 2796 | Náplň elektrických akumulátorů,
| 2796 | kyselina ...................... | 80 | 8 | 8 1b |
| 2796 | Kyselina sírová s nejvýše 51%| 2796 | kyseliny ........................ | 80 | 8 | 8 1b| "

707

250 000

V řádku 3314 Slévačské slitiny plastů vypustit ve sloupci (d) číslici vzoru bezpečnostní značky "9"