Program Zákon

Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČL. I

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb. a zákona č. 149/1998 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 písm. k) se za slova "nadací" doplňují slova ", nadačních fondů ".

2. V § 6 odst. 3 v druhé větě se za slovo "výrobky" vkládají slova ",jiné věci kromě bytů, v nichž má zaměstnanec bydliště, ".

3. V § 7 se doplňuje odstavec 13, který zní:

"(13) Dojde-li k ukončení (přerušení) podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti a poplatník účtující v soustavě podvojného účetnictví zaplatí částky pojistného podle § 23 odst. 4 písm. d) a § 24 odst. 2 písm. f) po stanoveném termínu, může podat dodatečné daňové přiznání na daňovou povinnost nižší. Obdobně postupuje právní nástupce poplatníka s příjmy podle § 7 v případě úmrtí poplatníka. ".

4. V § 10 odst. 5 se slova "výdajů uvedených v § 24 odst. 2 písm. r) a w)" nahrazují slovy "nabývací ceny akcie a ceny pořízení ostatních cenných papírů ".

5. V § 15 odstavec 10 včetně poznámek pod čarou č. 54), 55), 56), 58), 59), 60) a 61) zní:

"(10) Od základu daně lze odečíst částku, která se rovná úrokům zaplaceným poplatníkem ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření 4a) a úrokům z hypotečního úvěru 53) banky, 54) sníženého o státní příspěvek poskytnutý podle zvláštních právních předpisů, 55) popř. jiného úvěru poskytnutého stavební spořitelnou 56) a bankou v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření nebo s hypotečním úvěrem, a použitým poplatníkem na financování bytových potřeb, pokud poplatník neprovádí bytovou výstavbu v rámci své podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti nebo pro účely pronájmu. Bytovými potřebami pro účely tohoto zákona se rozumí

a) výstavba bytového domu, 58) rodinného domu, 59) bytu podle zvláštního právního předpisu 60) nebo změna 32) stavby, kterou vznikne nový byt z prostor nezpůsobilých k bydlení, pokud tyto prostory bytem nebyly nebo nesloužily k bydlení nejméně 5 let, nebo z prostor sloužících k jiným účelům než k bydlení, včetně nástavby nebo půdní vestavby za předpokladu, že kolaudační rozhodnutí stavby pro bytové potřeby nabude právní moci do 4 let od okamžiku uzavření smlouvy o úvěru na financování bytových potřeb,

b) koupě pozemku, pokud na něm bude postavena stavba uvedená v písmenu a) s využitím úvěru na financování bytových potřeb,

c) koupě bytového domu, rodinného domu nebo bytu podle zvláštního právního předpisu,

d) úhrada členského podílu právnické osobě, která byla založena za účelem výstavby a koupě domu nebo bytů,

e) údržba 61) a modernizace bytového domu, rodinného domu nebo bytu ve vlastnictví podle zvláštního právního předpisu,

f) vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů nebo vypořádání spoludědiců v případě, že předmětem vypořádání je úhrada podílu spojeného se získáním bytu, rodinného domu nebo bytového domu.

54) § 1 zákona č. 21/1992 Sb. , o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

55) Nařízení vlády č. 244/1995 Sb. , kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby, ve znění nařízení vlády č. 276/1996 Sb.

56) § 2 Zákona č. 96/1993 Sb.

58) § 43 vyhlášky č. 83/1976 Sb. , o obecných požadavcích na výstavbu.

59) § 44 odst. 1 vyhlášky č. 83/1976 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

60) Zákon č. 72/1994 Sb. , kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění zákona č. 273/1994 Sb. a nálezu Ústavního soudu č. 280/1996 Sb.

61) § 86 zákona č. 50/1976 Sb. ,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). ".

6. V § 15 se doplňuje odstavec 11, který včetně poznámek pod čarou č. 62) a 63) zní:

"(11) V případě, že účastníky smlouvy o úvěru na financování bytových potřeb je více zletilých osob 62) žijících v jedné domácnosti, uplatní odpočet buď jedna z nich, anebo každá z nich, a to rovným dílem. V případě, že účastníky smlouvy o úvěru je více osob žijících v různých domácnostech, rozdělí se úhrn zaplacených úroků rovným dílem na jednotlivé domácnosti a podíl úroků připadající na domácnost mohou uplatnit členové domácnosti podle věty první. Jde-li o předmět bytové potřeby, uvedený v odstavci 10 písm. a) až c) , může být základ daně snížen pouze ve zdaňovacím období, po jehož celou dobu poplatník předmět bytové potřeby vlastnil a v době po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí 63) bytový dům, rodinný dům nebo byt ve vlastnictví užíval ke svému trvalému bydlení, nebo bydlení manžela, svých potomků, rodičů nebo prarodičů. V roce nabytí vlastnictví však stačí, jestliže předmět bytové potřeby poplatník vlastnil ke konci zdaňovacího období. Částka, o kterou se základ daně snižuje podle odstavce 10 , nesmí překročit částku 300 000 Kč, a při uplatnění nezdanitelné částky dvěma či více členy domácnosti pak hodnotu příslušného podílu této maximální částky připadajícího na každého z nich. Při placení úroků jen po část roku nesmí nezdanitelná částka překročit jednu dvanáctinu této maximální částky za každý měsíc placení úroků.

62) § 8 odst. 2 občanského zákoníku, ve znění zákona č. 509/1991 Sb.

63) § 76 a násl. zákona č. 50/1976 Sb. ".

7. V § 19 odst. 1 písm. r) se za slovy "pronájmu uměleckých děl," a za slovy "autorských a patentových práv," slova "které jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsány" nahrazují slovy "která jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsána ".

8. V § 23 odst. 3 se na konci věty poslední doplňují slova "nebo jeho části" a doplňuje se tato věta, která včetně poznámky pod čarou č.19f) zní: "Pokud je daňový subjekt povinen podat podle zvláštního právního předpisu 19f) daňové přiznání v průběhu zdaňovacího období, jsou částky pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění částkami, o které se zvýší hospodářský výsledek, nebudou-li zaplaceny do termínu pro podání daňového přiznání.

19f) § 40 zákona č. 337/1992 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.".

9. V § 23 odst. 4 písmeno d) zní:

"d) částky, které již byly u téhož poplatníka zdaněny podle tohoto zákona. Těmito částkami jsou také částky pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, o které byl zvýšen hospodářský výsledek podle odstavce 3 , dojde-li k jejich zaplacení. Obdobně to platí pro právního nástupce poplatníka zaniklého bez provedení likvidace, pokud tyto částky pojistného a příspěvku zaplatí za poplatníka zaniklého bez provedení likvidace. V tomto případě neplatí podmínka, že se jedná o částky již zdaněné u téhož poplatníka, ".

10. V § 24 odst. 2 písm. f) se na konci věty poslední slova "do termínu pro podání daňového přiznání," nahrazují slovy "do 31. ledna roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období nebo jeho části. " a doplňují se tyto věty: "Pokud je daňový subjekt povinen podat podle zvláštního právního předpisu 19f) daňové přiznání v průběhu zdaňovacího období, jsou toto pojistné a příspěvek výdajem (nákladem) pouze tehdy, budou-li zaplaceny do termínu pro podání daňového přiznání. Toto pojistné a příspěvek zaplacené po uvedeném termínu, respektive po termínu pro podání daňového přiznání za rok 1997, jsou výdajem (nákladem) toho zdaňovacího období, ve kterém byly zaplaceny, pokud však již neovlivnily základ daně v předchozích zdaňovacích obdobích. Obdobně to platí pro právního nástupce poplatníka zaniklého bez provedení likvidace, pokud toto pojistné a příspěvek zaplatí za poplatníka zaniklého bez provedení likvidace,".

11. V § 24 odst. 2 písmeno r) včetně poznámky pod čarou č. 25a) zní:

"r) úhrn hodnot cenných papírů, vymezených zvláštními právními předpisy, 25a) prodaných ve zdaňovacím období, a to jen do výše úhrnu příjmů z jejich prodeje. Pokud úhrn hodnot těchto prodaných cenných papírů je za zdaňovací období vyšší než úhrn příjmů z jejich prodeje, lze tento rozdíl uplatnit jako výdaj (náklad) nejdéle v následujících 3 zdaňovacích obdobích, a to v jednotlivých zdaňovacích obdobích maximálně ve výši částky, o kterou úhrn příjmů z prodeje těchto cenných papírů převýší úhrn hodnot cenných papírů v tomto jednotlivém zdaňovacím období. Při zániku poplatníka bez provedení likvidace může tento rozdíl nebo jeho část, který neuplatnil poplatník zaniklý bez provedení likvidace, uplatnit jako výdaj (náklad) právní nástupce poplatníka zaniklého bez provedení likvidace za stejných podmínek, jako by k zániku bez provedení likvidace nedošlo. Obdobně se podle tohoto ustanovení postupuje, pokud je povinnost podat daňové přiznání za část zdaňovacího období. Pro účely tohoto ustanovení se hodnotou cenného papíru rozumí

1. nabývací cena akcií a zatímních listů ( § 24 odst. 7 ), avšak u akcií a zatímních listů nabytých počínaje 1. lednem 1998 zvýšená o cenu uplatněné opce,

2. cena pořízení 20) ostatních cenných papírů, zvýšená o cenu uplatněné opce počínaje 1. lednem 1998 a u poplatníků účtujících v soustavě podvojného účetnictví zvýšená i o nevyplacený naběhlý alikvotní úrokový výnos za celou dobu držby, 20)

25a) § 1 odst. 1 písm. a) až d) , f) a l) č. 591/1992 Sb. a § 4 odst. 4 zákona č. 591/1992 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.
§ 17 zákona č. 248/1992 Sb. , ve znění pozdějších předpisů. ".

12. V § 24 odst. 2 písm. w) se za slova "při jeho prodeji," vkládají slova "zvýšená o cenu uplatněné opce počínaje 1. lednem 1998, ".

13. V § 24 odst. 2 písm. y) se za slova "nabyty postoupením nebo vkladem." vkládá tato věta: "Neuhrazenou část pohledávky za dlužníkem se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí, která nebyla předmětem přepočtu podle zákona č. 499/1990 Sb. , nebo nepodléhala ustanovení tohoto odstavce, avšak podléhala režimu financování vývozu v rámci dokončení pohledávek na vládní úvěry podle přílohy č. 2 usnesení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 192/1991 lze uplatnit jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů buď jednorázově, nebo postupně, s výjimkou pohledávek, které byly nabyty postoupením nebo vkladem. ".

14. V § 24 odst. 2 písmeno ze) zní:

"ze) cena pořízení 20) směnky, o níž je účtováno podle zvláštních právních předpisů 20) jako o cenném papíru, zvýšená u poplatníka účtujícího v soustavě podvojného účetnictví o naběhlý alikvotní úrokový výnos, a to jen do výše příjmu z jejího prodeje, ".

15. V § 24 odst. 2 písmeno zg) zní:

"zg) právo opce podle zvláštního právního předpisu, 20) avšak při prodeji práva opce je hodnota práva opce 20) nebo hodnota práva opce k 31. prosinci 1997 podle zvláštního právního předpisu, 20) bylo-li právo opce pořízeno do 31. prosince 1997, výdajem (nákladem), s výjimkou uvedenou v písmenech r) a w) , a to jen do výše příjmů z jeho prodeje, ".

16. V § 24 odst. 2 se na konci písmene zg) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno zh), které zní:

"zh) částky náhrad cestovních výdajů do maximální výše stanovené zvláštním právním předpisem, 5) kterými se pro účely tohoto zákona rozumí též stravné při tuzemských pracovních cestách do výše horní hranice stravného a při zahraničních pracovních cestách též kapesné do výše 40 % stravného a zvýšení stravného až o 15 % u zaměstnanců vymezených zvláštním právním předpisem. 5)".

17. V § 25 odst. 1 písm. c) se na konci doplňují tato slova: "a dále s výjimkou opčních listů při uplatnění přednostního práva, ".

18. V § 25 odst. 1 písm. w) se zrušuje bod 2, zároveň se zrušuje číslování bodu 1 a na konci dosavadního bodu 1 se čárka nahrazuje tečkou. Ve větě druhé se zrušují slova "podle bodů 1 a 2".

19. V § 25 odst. 1 písm. zb) se číslice "20 000" nahrazuje číslicí "40 000 ".

20. V § 26 odst. 2 písm. a) se číslice "20 000" nahrazuje číslicí "40 000 ".

21. V § 26 odst. 3 písm. c) se číslice "20 000" nahrazuje číslicí "40 000 ".

22. V § 27 písm. a) se číslice "20 000" nahrazuje číslicí "40 000 ".

23. V § 33 odst. 1 se za slova "20 000 Kč" doplňují slova "a počínaje zdaňovacím obdobím 1998 částku 40 000 Kč ".

24. § 38h odst. 1 se doplňuje písmenem d), které zní:

"d) jedna dvanáctina předpokládané výše ročního úroku jako nezdanitelné částky podle § 15 odst. 10 zaokrouhleného na celé stokoruny dolů za kalendářní měsíc, nejvýše však o jednu dvanáctinu limitu stanoveného v § 15 odst. 11 , za předpokladu, že poplatník platí splátky úvěru ve výši stanovené stavební spořitelnou nebo bankou. Při zahájení nebo skončení splácení úvěru v průběhu roku se měsíční snížení zjistí jako částka předpokládaného ročního úroku rozvržená rovnoměrně na kalendářní měsíce, v nichž bude úvěr splácen. ".

25. V § 38k odst. 4 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se nová písmena d) a e), která znějí:

"d) že platí měsíčně splátky úvěru na financování bytových potřeb ve výši stanovené stavební spořitelnou nebo bankou,

e) zda a v jaké výši uplatňuje současně jiná osoba nárok na odpočet úroků ze základu daně nebo ze základu pro výpočet zálohy na daň zaplacených ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření, z hypotečního úvěru nebo z jiného úvěru poskytnutého stavební spořitelnou nebo bankou v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření nebo hypotečním úvěrem. ".

26. V § 38l odst. 1 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

"h)

1. smlouvou o úvěru podle § 15 odst. 10 ,

2. výpisem z listu vlastnictví v případě úvěru poskytnutého na účely uvedené v § 15 odst. 10 písm. a) , b) , c) , e) a f) ,

3. potvrzením právnické osoby o trvání členství a užívání jejího bytu v případě úvěru poskytnutého na účel uvedený v § 15 odst. 10 písm. d) , e) a f) ,

4. po dokončení stavby pravomocným kolaudačním rozhodnutím,

5. výpisem z listu vlastnictví potvrzujícím vlastnictví bytového domu, rodinného domu nebo bytu ve vlastnictví v případech uvedených v § 15 odst. 10 písm. a) , b) , c) , e) a f) po celé zdaňovací období. ".

27. V § 38l odst. 2 se ve větě první za slova "písm. c) až f)" vkládají slova "a h)" a na konci věty druhé se doplňují slova "a platnost dokladu uvedeného v odstavci 1 písm. h) bodu 1 je podmíněna tím, že poplatník každoročně ve stejné lhůtě předloží potvrzení stavební spořitelny nebo banky o předpokládané částce úroků z úvěru ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru na běžný kalendářní rok snížených o státní příspěvek, 55) popř. z jiného úvěru poskytnutého stavební spořitelnou nebo bankou v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření nebo s hypotečním úvěrem a potvrzení stavební spořitelny nebo banky o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z úvěru ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru snížených o státní příspěvek, 55) popř. z jiného úvěru poskytnutého stavební spořitelnou nebo bankou v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření nebo s hypotečním úvěrem ".

ČL. II

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 225/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 323/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb. a zákona č. 91/1998 Sb., se mění takto:

1. V § 24 odstavec 5 zní:

"(5) Povinnosti zachovávat mlčenlivost se nelze dovolávat

a) vůči Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, pokud provádí v rozsahu svého oprávnění kontrolu podle schváleného plánu kontrolní činnosti, 9)

b) jestliže je toho v trestním řízení třeba k řádnému objasnění okolností nasvědčujících tomu, že byl spáchán v souvislosti s daňovým řízením trestný čin neodvedení daně, zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby a nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení. Ohledně těchto trestných činů může státní zástupce a po podání obžaloby předseda senátu požadovat údaje, které jsou předmětem povinnosti zachovávat mlčenlivost; ve stejném rozsahu plní správce daně oznamovací povinnost podle zvláštního právního předpisu, 10)

c) při plnění oznamovací povinnosti správce daně ohledně trestných činů padělání a pozměňování kolkových známek, padělání a pozměňování nálepek k označení zboží pro daňové účely, porušení předpisů o nálepkách k označení zboží pro daňové účely, udávání padělaných a pozměněných peněz, padělání a pozměňování veřejné listiny, nedovolené výroby a držení státní pečeti a úředního razítka, pokud k nim došlo v přímé souvislosti se spácháním trestných činů daňových, uvedených v písmenu b) , a to v rozsahu nezbytně nutném k jejich objasnění; tato podmínka souvislosti neplatí při plnění oznamovací povinnosti ohledně trestného činu udávání padělaných a pozměněných peněz,

d) při podávání podnětů ke stíhání trestných činů proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele, trestných činů veřejných činitelů a úplatkářství, pokud se jich dopustili pracovníci správce daně a došlo k nim v souvislosti se správou daní, a to v rozsahu nezbytně nutném k jejich objasnění. ".

2. V § 24 odst. 6 písm. f) se na konci tečka nahrazuje čárkou a za písmeno f) se vkládají nová písmena g), h) a i), která včetně poznámek pod čarou č. 11c) a 12) znějí:

"g) příslušné organizační složce ministerstva 11c) údaje o tom, zda osoba, o níž jsou údaje požadovány, je evidována u správce daně jako daňový subjekt a v oboru jakých daní je evidována, popřípadě údaje uvedené v registraci a v daňovém přiznání,

h) zdravotním pojišťovnám 12) seznam daňových subjektů v oboru daní z příjmů včetně údajů o výši příjmů a výdajů jednotlivých osob majících příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti,

i) orgánům, které rozhodly o poskytnutí rozpočtových prostředků nebo prostředků fondů, údaje o výši a důvodech, pro které byl stanoven odvod neoprávněně použitých nebo zadržených rozpočtových prostředků nebo prostředků fondů.

11c) Zákon č. 61/1996 Sb. , o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů.

12) § 40 zákona č. 48/1997 Sb. , o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.".

Dosavadní poznámka č.12) včetně poznámky pod čarou se zrušuje.

ČL. III ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Ustanovení čl. I se použijí již pro zdaňovací období 1998.

ČL. IV ÚČINNOST

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Zeman v. r.
Havel v. r.
Tošovský v. r.