Program Zákon

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství kterou se stanoví obsah, rozsah a provádění odborného kurzu prodejců vyhrazených léčiv

Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 75 odst. 2 písm. i) zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů:

§ 1

Touto vyhláškou se stanoví obsah, rozsah a provádění odborného kurzu za účelem zajištění odborné způsobilosti fyzických osob a právnických osob k nákupu, přepravě, skladování a prodeji vyhrazených léčiv1) na základě živnostenského oprávnění2) (dále jen "prodejci vyhrazených léčiv").

§ 2

Odborný kurz pro prodejce vyhrazených léčiv provádějí školitelé, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1, která je součástí této vyhlášky.

§ 3

(1) Obsah a rozsah odborného kurzu pro prodejce vyhrazených léčiv tvoří základní znalosti o

a) ustanoveních zvláštního zákona3) a předpisů, kterými se zákon provádí, ve vztahu k jejich činnosti,

b) vyhrazených léčivech,1) zejména o jejich

1. účelu (indikaci a kontraindikaci) a způsobu použití,

2. nežádoucích účincích,

3. fyzikálně chemických vlastnostech,

4. aplikačních formách, dávkách a dávkování,

5. obalech a obalové technice,

6. mikrobiální čistotě,

7. přejímání, přepravě, skladování a prodeji,

8. zneškodňování.

(2) Odborný kurz trvá alespoň 60 vyučovacích hodin.

§ 4

(1) Součástí odborného kurzu je zkouška prodejců vyhrazených léčiv před tříčlennou komisí školitele. Komise volí ze svého středu předsedu.

(2) Při zkoušce se ověřují znalosti prodejce vyhrazených léčiv z oblastí uvedených v § 3 odst. 1.

§ 5

(1) Zkouška se provádí formou písemného testu s volbou odpovědí a ve stanoveném časovém limitu.

(2) Písemný test se losuje; po převzetí testu musí komise poskytnout zkoušenému přiměřený čas na přípravu odpovědi.

(3) Zkouška je hodnocena stupněm "vyhověl" nebo stupněm "nevyhověl". K dosažení stupně "vyhověl" je třeba nejméně 75 % správných odpovědí.

(4) Výsledek zkoušky oznámí komise prodejci vyhrazených léčiv týž den, ve kterém byla zkouška konána.

§ 6

(1) Zkoušku lze opakovat nejdříve za tři měsíce.

(2) Po vykonané zkoušce vydá školitel osvědčení o odborné způsobilosti prodejce vyhrazených léčiv; vzor osvědčení je uveden v příloze č. 2, která je součástí této vyhlášky.

§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministryně zdravotnictví:
MUDr. Roithová, M. B. A. v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Lux v. r.

PŘÍLOHA Č. 1 SEZNAM ŠKOLITELŮ PROVÁDĚJÍCÍCH ODBORNÝ KURZ PRO PRODEJCE VYHRAZENÝCH LÉČIV

1. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85
100 05 Praha 10

2. Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví
Vinařská 6
656 02 Brno

PŘÍLOHA Č. 2

....................................................................................................................................

(Název, obchodní jméno a sídlo školitele)

OSVĚDČENÍ

o odborné způsobilosti prodejce vyhrazených léčiv

Jméno a příjmení:

.........................................................................................................................................................

narozen(a) dne: ..................................................v............................................................................

okres: .................................................................

rodné číslo: ........................................................,

který vykonal(a) podle § 75 odst. 2 písm. i) zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, odborný kurz prodejců vyhrazených léčiv.

.....................................................................

............................................................

Předseda komise školitele

Člen komise

 

.............................................................

 

Člen komise

Datum: ..................................

..................................................................................

(razítko školitele a podpis statutární osoby)

Poznámky pod čarou

1) § 75 odst. 5 zákona č. 79/1997 Sb. , o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů.

2) § 26 a násl. zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 79/1997 Sb.