Program Zákon

Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima

Vláda nařizuje podle § 7 zákona č. 463/1991 Sb. , o životním minimu, ve znění zákona č. 289/1997 Sb.:

§ 1

Částka životního minima, která se považuje podle zákona o životním minimu 1) za potřebnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb občana,2) činí měsíčně

a) 1560 Kč, jde-li o dítě do 6 let věku,

b) 1730 Kč, jde-li o dítě od 6 do 10 let věku,

c) 2050 Kč, jde-li o dítě od 10 do 15 let věku,

d) 2250 Kč, jde-li o nezaopatřené dítě od 15 do 26 let věku,

e) 2130 Kč u ostatních občanů.

§ 2

Částka životního minima, která se považuje podle zákona o životním minimu 1) za potřebnou k zajištění nezbytných nákladů na domácnost,3) činí měsíčně

a) 1300 Kč, jde-li o jednotlivce,

b) 1700 Kč, žijí-li v domácnosti dvě osoby,

c) 2110 Kč, žijí-li v domácnosti tři nebo čtyři osoby,

d) 2370 Kč, žije-li v domácnosti pět nebo více osob.

§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1998.

Předseda vlády:
Ing. Tošovský v. r.
Ministr práce a sociálních věcí:
PhDr. Volák v. r.

Poznámky pod čarou

1)Zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb., zákona č. 84/1993Sb., zákona č. 118/1995 Sb. a zákona č. 289/1997 Sb.

2) § 3 odst. 2 zákona č. 463/1991 Sb.

3) § 3 odst. 3 zákona č. 463/1991 Sb.