Program Zákon

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČL. I

Zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb. a zákona č. 151/1997 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 6 odst. 1 a 3 znějí:

"(1) Poplatky stanovené v sazebníku pevnou částkou se platí bez vyměření a jsou splatné před provedením úkonu uvedeného v jednotlivých položkách sazebníku, není-li stanoveno jinak v poznámkách k jednotlivým položkám sazebníku. Nezaplatí-li poplatník poplatek v této době, vyzve ho správní orgán, aby tak učinil do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy. Současně ho poučí, že nebude-li výzvě vyhověno, zahájené řízení se zastaví. Proti výzvě k zaplacení poplatku lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy.

(3) Správní orgán vydá výsledek provedeného úkonu až poté, co poplatník prokáže, že poplatek zaplatil, není-li v poznámkách k jednotlivým položkám sazebníku stanoveno jinak. Nezaplatí-li poplatník poplatek ve lhůtě uvedené v odstavcích 1 a 2 , správní orgán úkon neprovede nebo zastaví zahájené řízení, pokud to nevylučují zvláštní předpisy, podle nichž správní orgán provádí úkon podléhající poplatku. Zaplatí-li poplatník poplatek po lhůtě uvedené v odstavcích 1 a 2 , správní orgán uzná zaplacení poplatku a postupuje v řízení tak, jako by byl poplatek zaplacen včas, pokud v mezidobí nebylo pravomocně rozhodnuto o zastavení řízení. ".

2. V § 7 odst. 2 se věty třetí a čtvrtá nahrazují větami: "Český zastupitelský úřad může přijmout placení poplatku i v měně jiného státu, je-li Českou národní bankou vyhlašován její směnný kurs devizového trhu. Český zastupitelský úřad přijme vždy placení poplatku v české měně. ".

3. § 7 odst. 3 až 5 znějí:

"(3) Přepočet české měny na cizí měnu a naopak provádí český zastupitelský úřad podle směnného kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou k prvnímu dni měsíce, v němž je poplatek vyměřován nebo oznamován. Pro přepočet měn, jejichž směnný kurs devizového trhu Česká národní banka nevyhlašuje, se použije kurs USD k místní měně vyhlášený zahraniční bankou státu, v němž má zastupitelský úřad sídlo, k prvnímu dni měsíce, v němž je poplatek vyměřován nebo oznamován.

(4) Správní orgány na českém hraničním přechodu vyměřují a vybírají poplatky v české měně. Poplatek může být zaplacen i v cizí měně, kterou tuzemské banky vykupují.

(5) Přepočet cizí měny na českou měnu se provádí na českém hraničním přechodu podle směnného kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou v pátek předchozího týdne, po celý následující kalendářní týden. Rozdíl mezi částkou placenou v cizí měně a sazbou poplatku může být vrácen v české měně. ".

4. § 8 odst. 3, 4 a 6 znějí:

"(3) Rozhodnutí o vrácení poplatku vykonává správní orgán, který poplatek vyměřil a vybral. Poplatek vrací správní orgán z účtu, na který byl poplatek zaplacen. Ze zvláštního účtu podle § 7 odst. 7 vrací správní orgán i poplatky, které byly zaplaceny kolkovou známkou. Není-li zvláštní účet zřízen, vykonává rozhodnutí správního orgánu o vrácení poplatku zaplaceného kolkovou známkou finanční úřad příslušný podle sídla správního orgánu.

(4) Správní orgán nerozhodne o částečném vrácení poplatku podle odstavce 2 , nepřevyšuje-li sazba poplatku 50 Kč.

(6) Nevyhovění žádosti, návrhu, přihlášce, podnětu, oznámení nebo jejich zpětvzetí není důvodem pro vrácení poplatku, je-li poplatek splatný již při podání ( § 6 odst. 1 ). ".

5. § 9 odst. 1 písm. c) zní:

"c) obce, jde-li o úkony prováděné orgány obcí nebo o úkony týkající se výkonu státní správy, který je na ně přenesen. ".

6. V § 9 odst. 2 písm. a) se za slova "o státní sociální podpoře," vkládají slova "o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie a nájemného, ", za slova "o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění" se vkládají tato slova: "a o veřejném zdravotním pojištění ".

7. V § 9 odst. 2 se vypouští písmeno d) včetně poznámky č. 3a) a písmeno e) se označuje písmenem d).

8. V § 9 odst. 4 se za slova "popřípadě úkony" vkládají tato slova: ",a to ".

9. § 9 se doplňuje odstavcem 6, který včetně poznámky č. 4a) zní:

"(6) Na zdravotní pojišťovny se při prokazování nároku na osvobození podle odstavce 2 písm. a) nevztahují ustanovení o mlčenlivosti podle zvláštních předpisů. 4a)

4a) Zákon ČNR č. 551/1991 Sb. , o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR
č. 280/1992 Sb. , o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR
č. 592/1992 Sb. , o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. ".

10. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který zní:

"§ 9a

(1) Z poplatku vybraného podle položky 20 písm. c) sazebníku je příslušný správní orgán (úřad obce) povinen převést do státního rozpočtu za každý výherní hrací přístroj povolený k provozování částku
- 5000 Kč při povolení vydaném nejdéle na tři měsíce,
- 8000 Kč při povolení vydaném nejdéle na šest měsíců,
- 15 000 Kč při povolení vydaném na kalendářní rok.

(2) Obecní úřad na částky podle odstavce 1 zakoupí kolkové známky a vylepí vrchní díly kolkových známek do své spisové evidence týkající se konkrétního povolení. Spodní díly kolkových známek vylepí na kopii povolení k provozování výherních hracích přístrojů a oba díly kolkové známky znehodnotí otiskem úředního razítka. Kopii povolení se spodními díly kolkových známek zašle do 30 dnů následujících po vydání povolení místně příslušnému finančnímu úřadu. ".

11. Sazebník správních poplatků uvedený v příloze k zákonu České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zní:

"PŘÍLOHA K ZÁKONU ČNR Č. 368/1992 SB.

Sazebník správních poplatků
Obecná poznámka:
Osvobození pro občany těžce zdravotně postižené - držitele průkazu ZTP nebo ZTP-P je uvedeno u položek 16, 25, 26, položky 27 písm. b), položky 28 a položky 34 písm. a).

ČÁST I

Položka 1

Podání žádosti (návrhu) u správce daně: 1)

a) o prodloužení lhůty nebo navrácení lhůty v předešlý stav

100,-

b) o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání nebo hlášení

100,-

c) o prominutí daně nebo příslušenství daně

200,-

d) o přezkoumání daňového rozhodnutí

200,-

e) o povolení posečkání daně (zálohy na daň) nebo cla anebo o povolení jejich zaplacení ve splátkách

100,-

f) o prominutí daňového nedoplatku

200,-

g) o povolení jiné úlevy na dani nebo cle

200,-

h) na delegování místní příslušnosti na jiného správce daně

200,-

i) o vrácení cla, daní nebo poplatků při dovozu a nebo o prominutí celního nedoplatku

200,-

Zmocnění:

Správní orgán nevybere poplatek podle písmen c) , f) , g) a i) , činí-li požadovaná úleva trojnásobek stanovené sazby poplatku nebo méně než trojnásobek.

 

Poznámky:

1. Podle této položky postupují správní orgány uvedené v § 1 odst. 3 zákona ČNR č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 255/1994 Sb. , a celní orgány. Daněmi se podle této položky rozumí příjmy státního rozpočtu nebo územního rozpočtu ve smyslu ustanovení § 1 odst. 1 zákona ČNR č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 

2. Jinou úlevou na dani nebo cle podle písmene g) této položky se rozumí úlevy, popřípadě snížení apod., k nimž je zmocněn správce daně zvláštním daňovým, poplatkovým nebo celním předpisem.

3. Správní orgán vrátí poplatek podle písmene d) této položky v plné výši, je-li rozhodnutí o povolení přezkoumání daňového rozhodnutí vydáno.

4. Správní orgán vybere poplatky podle této položky za každou daň, které se žádost poplatníka týká, ale i za každého poplatníka, podává-li jednu žádost více poplatníků. Správní orgán vybere poplatky jen jednou v případě, kdy jde o daň ze společného předmětu zdanění (např. spoluvlastníci jedné nemovitosti).

5. Je-li jednou žádostí požadováno provedení více úkonů uváděných pod různými písmeny této položky, vybere se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených za jednotlivé požadované úkony.

6. Poplatek podle písmene i) této položky se vybere jen v případě řízení podle § 289 zákona ČNR č. 13/1993 Sb. , celní zákon, ve znění zákona č. 113/1997 Sb. , jde-li o zboží, které má obchodní charakter.

Položka 2

a) Za nahlédnutí do matriky

Kč 20,-za každý svazek matriky

b) Za nahlédnutí do živnostenského rejstříku

20,-

c) Za nahlédnutí do opisu z evidence Rejstříku trestů

20,-

Osvobození:

Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito církvemi do 31. 12. 1949.

 

Poznámka:

Za nahlédnutí do živnostenského rejstříku vybere správní orgán poplatek podle písmene b) této položky za každý subjekt, do jehož zápisu se nahlíží.

 

Položka 3

Vydání stejnopisu, opisu, fotokopie, výpisu nebo písemné informace z úředních spisů (soukromých spisů v úřední úschově), rejstříků, knih, záznamů, evidencí nebo listin

Kč 50,-
za každou i započatou stránku

Osvobození:

Od poplatku za výpisy z matrik jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito církvemi do 31. 12. 1949.

 

Zmocnění:

Za kopie pořízené na kopírovacích strojích sníží správní orgán poplatek podle této položky o 70 %.

 

Poznámky:

1. První vydání listu rodného, oddacího nebo úmrtního nepodléhá poplatku. Poplatku nepodléhá také první vydání stejnopisu, opisu, fotokopie nebo výpisu ze spisového materiálu územního finančního orgánu ( § 23 zákona ČNR č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů).

 

2. Každou započatou stránkou se rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.

3. Poplatek podle této položky se nevybere za výpis z evidence Rejstříku trestů, byla-li žádost o vydání výpisu podána u českého zastupitelského úřadu a zpoplatněna podle položky 153 písm. b) sazebníku.

Položka 4

Ověření stejnopisu, opisu, fotokopie, výpisu nebo písemné informace z úředních spisů (soukromých spisů v úřední úschově), rejstříků, knih, záznamů, evidencí nebo listin za každou i započatou stránku

 

a) v českém jazyce

20,-

b) v cizím jazyce

50,-

Osvobození:

Od poplatku podle této položky je osvobozeno ověření listin potřebných k provedení zákona č. 255/1946 Sb. , o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb.

 

Poznámky:

1. Za ověření cizojazyčné listiny pro osoby s místem trvalého pobytu na území České republiky vybere správní orgán poplatek ve výši stanovené pro český jazyk.

2. Za cizojazyčnou listinu se považuje listina, v níž je alespoň část textu v cizím jazyce.

3. Poplatku nepodléhá ověření prvního vydání stejnopisu, opisu, fotokopie nebo výpisu ze spisového materiálu územního finančního orgánu ( § 23 zákona ČNR č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů).

Položka 5

a) Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu, za každý podpis nebo otisk razítka

30,-

b) Ověření (apostila) podpisu a otisku razítka na listině

100,-

Osvobození:

Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno ověření podpisu na listinách potřebných pro provedení zákona č. 255/1946 Sb. , o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb.

 

Poznámka:

Podle písmene b) této položky vybere správní orgán poplatek v případech konečného ověření listiny (apostila) za účelem jejího použití v zahraničí.

 

Položka 6

Vydání osvědčení o tuzemském právu

2 000,-

Položka 7

Udělení státního občanství České republiky

5 000,-

Zmocnění:

Správní orgán sníží poplatek na částku 500 Kč ve zvlášť odůvodněných případech.

 

Položka 8

a) Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky

100,-

b) Vydání potvrzení o domovské příslušnosti nebo národnosti anebo státním občanství

100,-

Položka 9

Vydání potvrzení nebo písemného sdělení o pobytu osob nebo vydání písemného sdělení o vozidle nebo jeho držiteli

20,-

Osvobození:

Od poplatku za vydání písemného sdělení o pobytu osob je osvobozen Český červený kříž a občané, jestliže údaj o pobytu nelze zaznamenat do občanského průkazu.

 

Poznámky:

1. Poplatek podle této položky vybere správní orgán za potvrzení nebo za písemné sdělení údajů o každé osobě v něm uvedené, popř. o každém vozidle.

 

2. Výměna nebo výdej hromadných dat na magnetických páskách není úkonem ve smyslu této položky.

Položka 10

Povolení změny

 

a) příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na předešlé příjmení

100,-

b) jména nebo příjmení v ostatních případech

1 000,-

Osvobození:

1. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své předešlé příjmení, byla-li tato skutečnost oznámena do jednoho měsíce po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.

 

2. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných (neúplných) zápisů v matrice.

3. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna jména a příjmení osoby v případě transsexuality.

Poznámky:

1. Za změnu příjmení manželů a jejich nezletilých dětí na společné příjmení vybere správní orgán jeden poplatek.

 

2. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče vybere správní orgán jen jeden poplatek.

3. Podle písmene a) této položky vybere správní orgán poplatek za povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení opatrovníka, na společné příjmení pěstounů nebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud opatrovníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.

Položka 11

a) Uzavření manželství jiným než příslušným obecním úřadem mezi českými státními občany s trvalým bydlištěm na území České republiky, cizinci s trvalým pobytem na území České republiky nebo českým státním občanem s trvalým bydlištěm na území České republiky a cizincem s trvalým pobytem na území České republiky

600,-

b) Uzavření manželství mezi cizincem s jiným než trvalým pobytem na území České republiky a českým státním občanem bez trvalého bydliště na území České republiky, cizinci s jiným než trvalým pobytem na území České republiky nebo českými státními občany bez trvalého bydliště na území České republiky

2 000,-

c) Uzavření manželství mezi českým státním občanem s trvalým bydlištěm na území České republiky a českým státním občanem bez trvalého bydliště na území České republiky, českým státním občanem bez trvalého bydliště na území České republiky a cizincem s trvalým pobytem na území České republiky, českým státním občanem s trvalým bydlištěm na území České republiky a cizincem s jiným než trvalým pobytem na území České republiky nebo cizincem s trvalým pobytem na území České republiky a cizincem s jiným než trvalým pobytem na území České republiky

1 000,-

d) Povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost

1 000,-

Poznámky:

1. Poplatek podle této položky vybere správní orgán jen od jednoho ze snoubenců.

 

2. Poplatek podle této položky vybere správní orgán, před kterým je manželství uzavíráno.

 

Položka 12

Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem

500,-

Položka 13

a) Vydání loveckého lístku s platností nejdéle
- na jeden den
- na pět dní
- na 30 dní
- na 6 měsíců
- na 12 měsíců

Kč Kč


30,-
50,-
70,-
100,-150,-

b) Vydání loveckého lístku na dobu neurčitou

1 000,-

Zmocnění:

Správní orgán sníží poplatek podle této položky o 50 %, vydává-li lovecký lístek žákům (studentům) českých odborných škol ve studijních oborech s výukou myslivosti, lesníkům a myslivcům z povolání, mají-li v pracovní náplni aktivní provádění myslivosti, mysliveckým hospodářům a osobám ustanoveným jako myslivecká stráž. Nárok na snížení poplatku prokáží tyto osoby správnímu orgánu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání anebo funkce na území České republiky.

 

Položka 14

Vydání rybářského lístku nebo prodloužení jeho platnosti
- na jeden nebo dva dny
- na dobu kratší jednoho roku
- ročního
- tříletého
- mládeži do 15 let

Kč Kč

15,-
30,-
50,-
100,-20,-

Zmocnění:

Správní orgán sníží poplatek podle této položky o 50 %, vydává-li rybářský lístek žákům (studentům) českých odborných škol ve studijních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Nárok na snížení poplatku prokáží tyto osoby správnímu orgánu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu funkce anebo povolání na území České republiky.

 

Položka 15

a) Vydání dokladu (průkazu, osvědčení apod.) náhradou za doklad (průkaz, osvědčení apod.) poškozený, zničený, ztracený, odcizený, neupotřebitelný nebo za doklad (průkaz, osvědčení apod.) obsahující neoprávněně provedené zápisy, změny nebo opravy

100,-

b) Vydání občanského průkazu náhradou za platný průkaz na žádost občana v jeho osobním zájmu

100,-

c) Za změnu nebo doplnění jiných než základních údajů 2) v občanském průkazu

25,-

Zmocnění:

Správní orgán sníží poplatek podle písmene a) této položky na 25 Kč, odůvodňují-li to okolnosti případu nebo sociální poměry poplatníka.

 

Poznámky:

1. Podle této položky postupuje správní orgán, pokud není dále stanoveno jinak.

 

2. Neupotřebitelným dokladem (průkazem, osvědčením apod.) je např. doklad, na němž podoba osoby neodpovídá skutečnosti. Neupotřebitelným dokladem (průkazem, osvědčením apod.) není doklad, jehož doba platnosti uplynula.

Položka 16

1. Vydání stavebního povolení

 

a) ke stavbě obytného domu s nejvýše dvěma byty

300,-

b) ke stavbě obytného domu s více než dvěma byty

1 000,-

c) ke stavbě pro individuální rekreaci (rekreační chata, rekreační domek, zahrádkářská chata)
- nepřesahuje-li zastavěná plocha 25 m
2
- přesahuje-li zastavěná plocha 25 m 2

Kč Kč

200,-500,-

d) ke stavbě nebo ke změně stavby garáže (nástavby, přístavby, stavební úpravy) nejvýše se třemi stáními

300,-

e) ke změně stavby obytného domu nebo stavby pro individuální rekreaci (nástavby, přístavby, stavební úpravy), ke stavbě plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní uvedené pod písmeny a) až d) , ke stavbě studny anebo ke stavbě přípojek na veřejnou rozvodnou síť a na kanalizaci určené pro stavby uvedené pod písmeny a) až d)

300,-

f) ke stavbě řadových garáží


- k jejich změnám (nástavby, přístavby, stavební úpravy), ke stavbě plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, ke stavbě přípojek na veřejnou rozvodnou síť a na kanalizaci

Kč 300,-
a 150,- Kč
za čtvrté
a každé další stání,
nejvýše
Kč 2 500,-
Kč 500,-

g) ke stavbě nebytových objektů
- k jejich změnám (nástavby, přístavby) a ke stavbám výše neuvedeným

KčKč

3 000,-2 500,-

h) ke stavebním úpravám nebytových objektů nebo ke stavbě přípojek k nebytovým objektům na veřejnou rozvodnou síť a na kanalizaci

1 000,-

i) ke stavbě dočasných objektů zařízení staveniště

300,-

2. Vydání rozhodnutí o změně stavebního povolení, jde-li o změnu stavebníka, lhůty dokončení stavby, změnu osoby odpovědného dozoru nebo úpravu podmínek zabezpečujících realizaci stavby

300,-

Osvobození:

Od poplatku podle písmene e) této položky je osvobozeno vydání stavebního povolení ke stavební úpravě z důvodu ztíženého užívání obytného domu osobou těžce zdravotně postiženou - držitelem průkazu ZTP nebo ZTP-P, která má v obytném domě trvalý pobyt.

 

Poznámky:

1. Zahrnuje-li stavební povolení stavby více obytných domů uvedených pod bodem 1 písm. a) a b) této položky , vybere správní orgán poplatek za stavbu každého obytného domu.

 

2. Je-li stavebním povolením povolována stavba objektů uvedených pod různými písmeny této položky, vybere se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených za jednotlivé stavby.

3. Objekty hotelových a ubytovacích zařízení a stavba hromadných garáží se posuzují jako stavba nebytových objektů podle písmene g) této položky .

4. Správním orgánem příslušným k úkonu podle této položky je i speciální stavební úřad ve smyslu § 120 a 121 zákona č. 50/1976 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ).

5. Čistírna odpadních vod ke stavbám uvedeným v bodu 1 písm. a) až d) a f) se pro účely stanovení poplatku považuje za stavbu plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní.

6. Za stavební povolení ke stavbě zemědělské účelové stavby vybere správní orgán poplatek podle písmene c) této položky . Zastavěná plocha je měřena nad podnoží.

7. Za vydání dodatečného povolení stavby vybere správní orgán poplatek podle této položky.

Položka 17

Vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nebo rozhodnutí o využití území

1 000,-

Poznámky:

1. Poplatek se nevybere, je-li sloučeno územní řízení se stavebním řízením a vydává se jedno rozhodnutí.

 

2. Podle této položky se vybere poplatek i za vydávané územní rozhodnutí o umístění informačního, reklamního nebo propagačního zařízení [ § 39 zákona č. 50/1976 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ), ve znění zákona č. 262/1992 Sb. ]. Poplatku podle této položky nepodléhá označení provozovny podle § 31 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání ( živnostenský zákon ), ve znění zákona č. 286/1995 Sb.

Položka 18

a) Vydání povolení ke změně užívání stavby

500,-

b) Vydání povolení k odstranění stavby

100,-

Položka 19

Místní šetření (komisionální řízení), pokud je nařízeno podle zvláštních předpisů nebo se koná z podnětu účastníků řízení

 

a) za každou započatou hodinu v pracovní době správního orgánu

100,-

b) za každou započatou hodinu v mimopracovní době v pracovních dnech

150,-

c) za každou započatou hodinu ve dnech pracovního volna a ve dnech pracovního klidu

300,-

Osvobození:

Od poplatku je osvobozeno místní šetření prováděné při živelních pohromách nebo nehodách a místní šetření podle zákona ČNR č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, místní šetření podle zákona ČNR č. 344/1992 Sb. , o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. , místní šetření prováděné za účelem vyřízení stížností podle vládní vyhlášky č. 150/1958 Ú.l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících, a místní šetření v přestupkovém řízení podle zákona ČNR č. 200/1990 Sb. , o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Poznámky:

1. Poplatek podle této položky se nevybere, je-li místní šetření prováděno za účelem vydání rozhodnutí zpoplatňovaného podle položek 16, 18, 20 nebo 58 a za místní šetření při kolaudaci nezbytných úprav, které nařídil správní orgán.

 

2. Za místní šetření při kolaudaci správní orgán poplatek vybere jen v případě, byl-li návrh na kolaudaci podán po lhůtě k dokončení stavby stanovené ve stavebním povolení.

3. Za místní šetření z podnětu účastníka řízení ve smyslu této položky se považuje i šetření, které provedl správní orgán na dožádání jiného správního orgánu vyřizujícího podání účastníka řízení.

4. Při vydání dodatečného povolení stavby správní orgán nevybere poplatek za místní šetření při kolaudaci, jsou-li obě řízení sloučena.

5. Poplatek podle této položky vyměří správní orgán po ukončení místního šetření.

Položka 20

a) Povolení loterie nebo okamžité loterie anebo tomboly

10 %,
nejméně
Kč 200,-nejvýše Kč 10 mil.

b) Povolení číselné loterie nebo sázkové hry za každý rok

10 %,
nejméně
Kč 1 500,- nejvýše Kč 10 mil.

c) Povolení k provozování výherních hracích přístrojů za každý přístroj
- nejdéle na tři měsíce v kalendářním roce
- nejdéle na šest měsíců v kalendářním roce
- nejdéle na kalendářní rok


Kč Kč

10 000,-16 000,-30 000,-

d) Povolení provozování ostatních sázkových her (rulety apod.) za každý rok

10 %,
nejméně Kč 1 500,-

e) Povolení změny stálého umístění výherního hracího přístroje

1 000,-

f) Za změnu povolení při výměně výherního hracího přístroje za stejný model v důsledku prokázaného zničení požárem nebo jinou živelní pohromou

2 000,-

Poznámky:

1. Základem poplatku podle písmene a) této položky (peněžní loterie nebo okamžité stírací loterie) je rozdíl mezi úhrnnou cenou vydávané emise losů a předpokládanými vyplácenými výhrami. Základem poplatku pro tomboly je úhrnná cena vydaných losů.

 

2. Základem poplatku podle písmen b) a d) této položky je rozdíl mezi vsazenými částkami a výhrami vyplacenými sázejícím.

3. Poplatek podle písmen b) a d) této položky vyměřuje územní finanční orgán 3) způsobem stanoveným ve vydaném povolení.

Položka 21

a) Vydání osvědčení o zápisu samostatně hospodařícího rolníka do evidence

150,-

b) Za změnu nebo zrušení osvědčení podle písmene a)

20,-

Položka 22

a) Vydání osvědčení nebo ověření o způsobilosti k provozování odborné činnosti anebo udělení úředního oprávnění podle zvláštních předpisů 4)

200,-

b) Udělení povolení k obnově kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi ("restaurátorské licence")

1 000,-

c) Prodloužení platnosti dokladů uvedených v písmenu a)

50,-

d) Udělení státní autorizace pro podnikání v energetických odvětvích

1 000,-

e) Změna nebo zrušení státní autorizace pro podnikání v energetických odvětvích

500,-

f) Udělení licence k nakládání s vysoce nebezpečnými látkami

1 000,-

g) Vydání státního povolení k provozování komoditní burzy

50 000,-

Poznámky:

1. Státní autorizace se uděluje, mění nebo ruší podle zákona č. 222/1994 Sb. , o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci.

 

2. Státní povolení k provozování komoditní burzy je vydáváno podle zákona č. 229/1992 Sb. , o komoditních burzách, ve znění zákonů č. 216/1994 Sb. a č. 105/1995 Sb.

3. Je-li k vydání státního povolení k provozování komoditní burzy třeba státních povolení vydaných jinými orgány státní správy podle předmětů burzovních obchodů, vybere poplatek podle písmene g) této položky správní orgán, který jmenuje burzovního komisaře.

4. Povolení zpoplatňované podle písmene b) této položky je vydáváno podle § 14 odst. 8 zákona ČNR č. 20/1987 Sb. , o státní památkové péči, ve znění zákona ČNR č. 242/1992 Sb.

Položka 23

a) Vydání živnostenského listu
- pro provozování živnosti průmyslovým způsobem

Kč Kč

1 000,-10 000,-

b) Za rozhodnutí o provozování stávající ohlašovací živnosti průmyslovým způsobem, pokud již byl vydán živnostenský list

9 000,-

c) Vydání koncesní listiny
- pro provozování živnosti průmyslovým způsobem

Kč Kč

2 000,-20 000,-

d) Za rozhodnutí o provozování stávající koncesované živnosti průmyslovým způsobem, pokud již byla vydána koncesní listina

18 000,-

e) Za změnu živnostenského listu nebo koncesní listiny

500,-

f) Za změnu osobních údajů (jméno, příjmení, bydliště) podnikatele v živnostenském listě nebo koncesní listině včetně promítnutí těchto změn do dalších údajů v živnostenském listě nebo koncesní listině

100,-

g) Za zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele

150,-

h) Za schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost

500,-

i) Vydání osvědčení o průkazu živnostenského oprávnění 5)

100,-

Poznámky:

1. U ohlašovacích živností je poplatek podle písmene a) této položky splatný při ohlášení.

 

2. Správní orgán vybere poplatek jen podle písmene e) této položky , provádí-li současně změny zpoplatňované podle písmen e) a f) této položky .

3. Správní orgán nevybere poplatek, provádí-li ze svého podnětu změnu podmínek provozování podnikatelské činnosti.

4. Poplatek podle písmene h) této položky se nevybere, je-li odpovědný zástupce schválen současně s rozhodnutím o udělení koncese.

Položka 24

a) Vydání rozhodnutí o registraci k provozování nestátního zdravotnického zařízení

1 000,-

b) Za změnu rozhodnutí o registraci k provozování nestátního zdravotnického zařízení

500,-

c) Za změnu osobních údajů (jméno, příjmení, bydliště) podnikatele v rozhodnutí o registraci k provozování nestátního zdravotnického zařízení včetně promítnutí těchto změn do dalších údajů v rozhodnutí o registraci

100,-

d) Za zrušení rozhodnutí o registraci k provozování nestátního zdravotnického zařízení

150,-

Poznámky:

1. Správní orgán vybere poplatek jen podle písmene b) této položky , provádí-li současně změny zpoplatňované podle písmen b) a c) této položky .

 

2. Správní orgán nevybere poplatek, provádí-li změnu zákonných podmínek v rozhodnutí o registraci k provozování nestátního zdravotnického zařízení, popřípadě zrušení rozhodnutí o registraci ze svého podnětu.

ČÁST II

Položka 25

Zápis prvního a dalšího držitele motorového nebo přípojného vozidla, které je povinně opatřeno státní poznávací značkou

 

a) u motocyklu do 50 cm 3

100,-

b) u motocyklu nad 50 cm 3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky - rikši

200,-

c) u jiného motorového vozidla

300,-

d) u přípojného vozidla

100,-

Osvobození:

1. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené - držitelé průkazu ZTP nebo ZTP-P.

 

2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny zápisy držitele provedené v důsledku nabytí a vypořádání dědictví nebo rozhodnutí soudu o zániku bezpodílového spoluvlastnictví manželů.

3. Od poplatku podle této položky je osvobozen zápis držitele při změně právního postavení subjektu nebo jeho názvu dle zákona č. 92/1991 Sb. , o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámky:

1. Úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i vydání osvědčení o evidenci vozidla a zápis změny v dokladech k motorovému nebo přípojnému vozidlu.

 

2. Poplatníkem je nabyvatel motorového nebo přípojného vozidla.

Položka 26

Schválení technické způsobilosti motorového nebo přípojného vozidla, které se neshoduje se schváleným typem vozidla, jde-li o

 

a) motocykl včetně motorové tříkolky - rikši

1 000,-

b) jiné motorové vozidlo

2 000,-

c) přípojné vozidlo

1 000,-

Osvobození:

1. Osvobození uvedené v bodě 1 k položce 25 zde platí obdobně.

 

2. Od poplatku podle této položky je osvobozeno schválení technické způsobilosti motorového nebo přípojného vozidla, které bylo po odcizení trvale vyřazeno z provozu.

Zmocnění:

Správní orgán vybere poplatek podle této položky ve výši 25 % sazby, schvaluje-li technickou způsobilost motorového nebo přípojného vozidla po přestavbě, a ve výši 10 %, schvaluje-li technickou způsobilost motorového vozidla po přestavbě spočívající v úpravě na alternativní pohon benzin-zkapalněný plyn nebo propan-butan.

 

Poznámka:

Úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i vydání technického průkazu motorového nebo přípojného vozidla.

 

Položka 27

a) Vydání registrační listiny k provádění výcviku řidičů motorových vozidel

1 000,-

b) Vydání řidičského průkazu nebo vydání osvědčení pro učitele řidičů motorových vozidel

50,-

c) Zápis změny v řidičském průkazu, osvědčení pro učitele řidičů motorových vozidel nebo v dokladech k motorovému nebo přípojnému vozidlu

10,-

d) Přidělení tabulky se státní poznávací značkou

100,-

e) Přidělení tabulky se zvláštní státní poznávací značkou trvalou manipulační a tabulky se zvláštní státní poznávací značkou trvalou pro zkušební účely

1 000,-

f) Schválení úprav pro tažení přípojných vozidel

50,-

Osvobození:

Osvobození uvedené v bodě 1 k položce 25 platí obdobně pro písmeno b) této položky .

 

Zmocnění:

Za vydání řidičského průkazu z důvodu rozšíření řidičského oprávnění nebo za vydání osvědčení pro učitele řidičů motorových vozidel z důvodu rozšíření oprávnění vyučovat předmět v rozsahu dalších skupin řidičského oprávnění, případně vyučovat další předmět vybere správní orgán poplatek ve výši 20 Kč.

 

Poznámka:

Správní orgán nevybere poplatek podle písmene c) této položky , vybral-li již poplatek podle položky 25 nebo 26, dále nevybere poplatek podle písmene d) této položky , vybral-li již poplatek podle položky 25.

 

Položka 28

Povolení individuálního výcviku žadatele o řidičské oprávnění skupin A, B nebo M včetně rozšiřujícího výcviku k získání těchto skupin řidičského oprávnění

700,-

Osvobození:

Osvobození uvedené v bodě 1 k položce 25 zde platí obdobně.

 

Položka 29

a) Vydání zbrojního průkazu za každou skupinu rozsahu oprávnění

500,-

b) Vydání zbrojního oprávnění

1 000,-

c) Prodloužení platnosti zbrojního průkazu

300,-

d) Vydání průkazu zbraně

200,-

Zmocnění:

1. Správní orgán sníží poplatek podle písmene d) této položky na částku 50 Kč, jde-li o sportovní zbraně sportovních střelců, biatlonistů nebo moderních pětibojařů - členů sportovních klubů.

 

2. Správní orgán sníží poplatek podle písmene a) této položky fyzické osobě, která má zbrojní průkaz vydaný podle předchozí právní úpravy, na částku 300 Kč a poplatek podle písmene d) této položky na částku 20 Kč, jde-li o zbraň zapsanou podle předchozí právní úpravy.

3. Správní orgán sníží poplatek podle písmene a) nebo písmene d) této položky na částku 25 Kč, vydává-li průkazy v důsledku změny bydliště, jména nebo příjmení fyzické osoby.

4. Správní orgán sníží poplatek podle písmene b) nebo písmene d) této položky na částku 25 Kč, vydává-li průkazy nebo oprávnění v důsledku změny názvu nebo sídla právnické osoby.

Položka 30

a) Vydání povolení k provozování střelnice

1 000,-

b) Vydání povolení ke znehodnocení zbraně

200,-

Položka 31

Vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo průvoz

 

- každé zbraně podléhající registraci

300,-

- střeliva

60,-

Osvobození:

1. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády České republiky nebo Parlamentu České republiky. Od poplatku jsou dále osvobozeny osoby, které se zúčastní mezinárodních akcí ve sportovní střelbě a dalších sportovních soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba, jde-li o zbraně určené pro sportovní účely.

 

2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny zbrojní průvodní listy pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo průvoz na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.

Položka 32

1. Povolení k provozování silniční dopravy pro cizí potřebu, která není živností, na dobu nejvýše dvou měsíců

200,-

2. Povolení k provozování silniční dopravy pro cizí potřebu, která není živností, na dobu nejvýše jednoho roku

1 000,-

3. Povolení k přepravě nebezpečných věcí

1 000,-

4. Licence

 

a) k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy veřejné pro vnitrookresní linky
- pro jednu linku
- dvě až devět linek
- deset až padesát linek
- více linekKčKč

100,- 500,-
2 500,-5 000,-

b) k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy veřejné pro meziokresní linky
- pro jednu linku
- dvě až devět linek
- deset až padesát linek
- více linekKč Kč

200,-
1 000,-
5 000,-10 000,-

c) k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy zvláštní pro vnitrookresní linky
- za jednu linku
- dvě a více linek

Kč Kč

100,-500,-

d) k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy zvláštní pro meziokresní linky
- za jednu linku
- dvě a více linek

Kč Kč

200,-1 000,-

e) k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy veřejné
- pro zahraničního provozovatele za každou linku
- pro tuzemského provozovatele za každou linku

Kč Kč

15 000,-1 000,-

f) k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy zvláštní
- pro zahraničního provozovatele za každou linku
- pro tuzemského provozovatele za každou linku

Kč Kč

5 000,-500,-

5. Povolení k provozování silniční dopravy zahraničním provozovatelem mezi dvěma místy na území České republiky

 

a) k provedení jedné přepravy

500,-

b) k provedení dvou až pěti přeprav

1 000,-

c) k provedení neomezeného počtu přeprav

10 000,-

6. Povolení zahraničnímu provozovateli k provozování příležitostné nebo kyvadlové osobní silniční dopravy nebo taxislužby

5 000,-

7. Vstupní povolení k provozování mezinárodní silniční nákladní dopravy zahraničním provozovatelem k provedení jedné přepravy

5 000,-

8. Náhradní povolení pro zahraničního provozovatele

10 000,-

Zmocnění:

1. Správní orgán může upustit od vybírání poplatku, jde-li o přepravu zemědělských výrobků nebo o přepravu provedenou z humanitárních důvodů.

 

2. Správní orgán může na základě vzájemnosti od vybrání poplatku upustit, popřípadě sazbu poplatku snížit anebo poplatek zvýšit až na trojnásobek z důvodu zabezpečení zásad dopravní politiky v dohodě se zainteresovanými ústředními orgány státní správy.

3. Správní orgán upustí od vybrání poplatku za vydání licence, přijme-li dopravce závazek veřejné služby na základě smlouvy nebo rozhodnutí správního orgánu.

4. Správní orgán upustí od vybrání poplatku, popřípadě jeho sazbu sníží, jde-li o kombinovanou dopravu nebo o vstup vozidla zahraničního dopravce do hraničního pásma za účelem přepřahu návěsu.

Poznámka:

Úkony zpoplatňované podle této položky jsou upraveny zákonem č. 111/1994 Sb. , o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb.

 

Položka 33

Vydání povolení ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice nebo místní komunikace při přepravě zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a k užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou vyhláškou Ministerstva dopravy č. 102/1995 Sb.

 

A. Při vnitrostátní dopravě:

1. V obvodu jednoho okresu

a) přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry

200,-

b) o celkové hmotnosti do 60 t včetně

600,-

c) o celkové hmotnosti nad 60 t a k provedení opakovaných přeprav o celkové hmotnosti do 60 t (s platností povolení nejdéle na tři měsíce od právní moci povolení)

2 000,-

2. Nad rámec okresu

a) přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry

1 200,-

b) o celkové hmotnosti do 60 t včetně

2 500,-

c) o celkové hmotnosti nad 60 t a k provedení opakovaných přeprav o celkové hmotnosti do 60 t (s platností povolení nejdéle na tři měsíce od právní moci povolení)

6 000,-

B. Při mezinárodní dopravě a v rámci mezinárodní dopravy:

1. Zahraničnímu dopravci

a) přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry a šířka nepřesáhne 3,5 m

4 500,-

b) v ostatních případech

 

celková hmotnost (v t)

do 60

nad 60

nad 80

nad 100

nad 120

nad 150a do 200

I sazba v Kč

6 000

12 000

20 000

30 000

40 000

60 000

překročení max. povoleného tlaku na nápravu (v %) 6)

3 - 10

11 - 20

21 - 30

nad 30

II sazba v Kč

5 000

15 000

30 000

60 000

celková šířka v mm

nad 3 500

nad 4 000

nad 4 500

nad 5 000

nad 5 500

III sazba v Kč

3 000

6 000

10 000

15 000

20 000

Celkový poplatek I+II+III

2. Tuzemskému dopravci při dopravě

a) přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry

1 800,-

b) o celkové hmotnosti do 60 t včetně

3 000,-

c) o celkové hmotnosti nad 60 t

6 000,-

C. V případě tranzitní dopravy se k částkám uvedeným pod písmenem B přičte 25 000 Kč.

 

Osvobození:

Od poplatku podle písmene A této položky jsou osvobozena povolení k dopravě zemědělských strojů v souvislosti se žňovými pracemi.

 

Zmocnění:

Správní orgán může poplatek podle písmene B této položky snížit nebo od jehovybrání upustit na základě vzájemnosti.

 

Poznámka:

Povolením podle této položky se rozumí povolení podle § 25 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích.

 

Položka 34

a) Vydání povolení ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice a místní komunikace

1 000,-

b) Vydání povolení připojení sousední nemovitosti na odpočívku dálnice neborychlostní silnice anebo na silnici I. tř. 7)

1 000,-

c) Vydání povolení k připojení sousední nemovitosti na silnici II. tř. 7) neboIII. tř. 7) anebo místní komunikaci 7)

500,-

Osvobození:

1. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany těžce zdravotně postižené - držitele průkazu ZTP nebo ZTP-P.

 

2. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno dodatečné povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace vydávané v důsledku havárie.

Zmocnění:

Za povolení podle písmene a) této položky vydávané na dobu kratší než šest měsíců vybere správní orgán poplatek ve výši 50 % a na dobu kratší než deset dní ve výši 100 Kč.

 

Poznámka:

Povolením podle písmene a) této položky se rozumí povolení podle § 25 odst. 4 písm. b) až f) zákona č. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích.

 

ČÁST III

Položka 35

a) Vydání nebo rozšíření platnosti průkazu způsobilosti člena lodní posádky plavidla

200,-

b) Vydání nebo rozšíření platnosti průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla

150,-

c) Vydání nebo rozšíření platnosti mezinárodního průkazu způsobilosti k vedení rekreačního plavidla ve vnitrozemské plavbě

100,-

d) Vydání nebo rozšíření platnosti mezinárodního průkazu způsobilosti k vedení rekreačního plavidla pro plavbu na moři

300,-

Položka 36

a) Vydání nebo prodloužení platnosti lodního osvědčení pro plavidla nebo osvědčení plovoucího zařízení ve vnitrozemské plavbě

- malá plavidla do délky 5 m včetně

bez motoru

200,-

s motorem

300,-

- malá plavidla nad délku 5 m

bez motoru

400,-

s motorem

500,-

- přívozní plavidla

400,-

- ostatní plavidla nebo plovoucí zařízení

o výtlaku do 15 t včetně

400,-

o výtlaku nad 15 t

600,-

b) Vydání nebo prodloužení platnosti mezinárodního osvědčení pro rekreační plavidla pro vnitrozemskou plavbu

100,-

c) Vydání nebo prodloužení cejchovního průkazu k plavidlu

- určenému k přepravě nákladů

1 000,-

- neurčenému k přepravě nákladů

500,-

d) Vystavení zvláštního povolení k provozu plavidla na dobu určitou nebo zvláštního povolení k umístění plavidla na vodní cestě anebo zvláštního povolení pro plavbu zahraničního plavidla na vodních cestách České republiky

500,-

Poznámky:

1. Úkon zpoplatňovaný podle písmene a) této položky zahrnuje i zapsání plavidla nebo plovoucího zařízení do evidence a ověření technické způsobilosti.

 

2. Za vydání průkazu náhradou za průkaz ztracený, zničený, poškozený nebo neupotřebitelný vybere správní orgán poplatek podle položky 15 písm. a) .

Položka 37

a) Schválení technické dokumentace pro stavbu jednoho malého plavidla nebo plovoucího zařízení nepodléhajících klasifikaci a povolení ke stavbě tohoto plavidla nebo zařízení

500,-

b) Vydání průkazu způsobilosti typu plavidla

2 000,-

c) Vydání průkazu způsobilosti typu malého plavidla, plovoucího stroje nebo plovoucího zařízení

2 000,-

d) Zápis změny vlastníka nebo provozovatele plavidla do plavebního rejstříku a lodních dokladů

200,-

e) Zapsání nebo zrušení zápisu zástavního práva do plavebního rejstříku a lodních dokladů

200,-

f) Výmaz plavidla z plavebního rejstříku a vystavení potvrzení o výmazu

200,-

Položka 38

a) Vydání souhlasu ke zřízení a provozování přístavu

1 000,-

b) Vystavení povolení ke vjezdu do veřejného přístavu pro provozovatele plavidla naloženého nebezpečnými věcmi

2 000,-

c) Vystavení povolení pro přepravu nebezpečných věcí

5 000,-

d) Vystavení povolení ke zřízení vrakoviště

2 000,-

e) Vystavení zvláštního povolení pro zvláštní přepravu ( Čl. 1.21 Řádu plavební bezpečnosti )

1 500,-

Položka 39

a) Vydání námořnické knížky

500,-

b) Vydání průkazu způsobilosti

- námořníka

1 500,-

- důstojníka

2 000,-

- kapitána

3 000,-

c) Vydání dokladu (námořnická knížka, průkaz způsobilosti) náhradou za doklad ztracený, zničený nebo poškozený

400,-

Položka 40

Zápis námořní lodi do námořního rejstříku a vydání rejstříkového listu, jde-li o

- námořní jachty

15 000,-

- ostatní námořní lodě

30 000,-

Zmocnění:

Správní orgán zvýší s přihlédnutím k okolnostem případu poplatek podle této položky až o 30 %, jde-li o lodě cisternové a lodě určené ke speciálním účelům, a o 50 %, jde-li výhradně o osobní námořní lodě (mimo jachty).

 

Poznámka:

Námořní jachta je námořní loď určená výhradně ke sportovní a rekreační plavbě na moři.

 

Položka 41

Výmaz námořní lodi z námořního rejstříku a vydání potvrzení o výmazu, jde-li o

- námořní jachty

2 000,-

- ostatní námořní lodě

10 000,-

Poznámka:

Poznámka uvedená v položce 40 zde platí obdobně.

 

Položka 42

a) Vystavení lodního certifikátu nebo osvědčení o způsobilosti k plavbě

- námořní jachty

1 000,-

- ostatní námořní lodě

2 000,-

b) Vystavení prozatímního průvodního listu nebo výměrného listu

1 000,-

c) Za změnu lodních listin v důsledku změny registračních údajů, jde-li o

- námořní jachty

1 000,-

- ostatní námořní lodě

2 500,-

Poznámky:

1. Poplatek podle písmene c) této položky vybere správní orgán za změnu všech listin jen jednou.

 

2. Poznámka uvedená v položce 40 zde platí obdobně.

Položka 43

Vydání povolení k provozování letiště, stanovení druhu letiště nebo změna druhu letiště

a) mezinárodní veřejné

15 000,-

b) mezinárodní neveřejné

10 000,-

c) vnitrostátní veřejné

5 000,-

d) vnitrostátní neveřejné

3 000,-

Položka 44

a) Udělení souhlasu ke zřizování zařízení a provádění činnosti v ochranném pásmu letiště

10 000,-

b) Udělení souhlasu k umístění stavby a zařízení mimo ochranné pásmo letiště

5 000,-

Položka 45

a) Vydání licence k provozování pravidelné obchodní letecké dopravy

50 000,-

b) Vydání licence k provozování nepravidelné obchodní letecké dopravy

30 000,-

c) Vydání povolení k provozování dopravy aerotaxi

15 000,-

Poznámky:

1. Úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i vydání osvědčení tuzemskému leteckému dopravci Úřadem pro civilní letectví.

 

2. Správní orgán vybere poplatek podle této položky, vydává-li povolení k provozování obchodní letecké dopravy zahraničnímu leteckému dopravci.

Položka 46

a) Zápis civilního letadla do leteckého rejstříku České republiky včetně vydání palubních dokladů pro

- letouny, vrtulníky

1 000,-

- kluzáky, balóny, vzducholodě, ultralehká letadla

500,-

b) Výmaz civilního letadla z leteckého rejstříku České republiky pro

- letouny, vrtulníky

200,-

- kluzáky, balóny, vzducholodě, ultralehká letadla

100,-

c) Vydání potvrzení o výmazu letadla z leteckého rejstříku České republiky nebo potvrzení, že letadlo nebylo v rejstříku zapsáno

50,-

Položka 47

Udělení oprávnění k vývoji, projektování, výrobě, zkouškám, údržbě, opravám, modifikacím a konstrukčním změnám letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky

10 000,-

Položka 48

a) Vydání průkazu způsobilosti leteckého personálu

200,-

b) Prodloužení platnosti průkazu způsobilosti leteckého personálu

50,-

Položka 49

Vydání povolení k provozování leteckých prací

5 000,-

Položka 50

Vydání povolení k provádění letecké činnosti pro vlastní potřebu

5 000,-

Položka 51

Udělení souhlasu k provozování leteckého veřejného vystoupení a leteckésoutěže

5 000,-

Položka 52

a) Schválení typu letadla včetně vydání Typového osvědčení (sazba poplatku pod písmenem A)

 

b) Schválení typu letadla po modifikaci jeho podstatné části nebo změně mající vliv na jeho výkony a vlastnosti včetně vydání Schválení modifikace nebo Dodatku k typovému osvědčení (sazba poplatku pod písmenem B)

c) Uznání dokladu o schválení typu letadla vydaného leteckým úřadem jiného státu (sazba poplatku pod písmenem C)

d) Vydání Povolení k letu letadla na místo, kde bude po odstranění závady opět uvedeno do stavu letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem D)

e) Ověření nebo uznání hlukové způsobilosti letadla včetně vydání Osvědčení hlukové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem E)

A

B

C

D

E

Balóny a vzducholodě

5 000

500

1 500

-

-

Kluzáky

8 000

2 500

2 500

200

-

Motorizované kluzáky a ultralehká letadla

10 000

3 000

3 000

200

-

Letouny a vrtulníky do 5 700 kg

20 000

5 000

5 000

500

2 000

Letouny a vrtulníky nad 5 700 kg

50 000

15 000

15 000

1 000

5 000

Položka 53

a) Vydání osvědčení o schválení letové způsobilosti nebo vydání Osvědčení, kterým se uznává Osvědčení letové způsobilosti vydaného leteckým úřadem jiného státu (sazba poplatku pod písmenem F)

 

b) Prodloužení platnosti Osvědčení letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem G)

F

G

Balóny a vzducholodě

1 000

100

Kluzáky

3 000

300

Motorizované kluzáky a ultralehká letadla

3 500

350

Letouny a vrtulníky do 5 700 kg

7 000

700

Letouny a vrtulníky nad 5 700 kg

15 000

1 500

Zmocnění:

Za změny v dokladech vybere správní orgán poplatek ve výši 10 % sazby poplatku podle této položky.

 

Poznámka:

Za obnovení letové způsobilosti, která u letadla dočasně zanikla, vybere správní orgán poplatek podle písmene b) této položky .

 

Položka 54

a) Schválení typu součásti letadla včetně vydání Typového osvědčení

- u pohonné jednotky je sazba poplatku pod písmenem H

 

- u vrtule a vrtulové jednotky pod písmenem K

- u pomocné energetické jednotky pod písmenem N

 

b) Schválení způsobilosti typu po změně podstatné části nebo změně mající vliv na výkony a vlastnosti včetně vydání Dodatku k typovému osvědčení

- u pohonné jednotky je sazba poplatku pod písmenem I

 

- u vrtule a vrtulové jednotky pod písmenem L

- u pomocné energetické jednotky pod písmenem O

 

c) Uznání dokladu typové způsobilosti k leteckému provozu vydaného leteckým úřadem jiného státu

- u pohonné jednotky je sazba poplatku pod písmenem J

 

- u vrtule a vrtulové jednotky pod písmenem M

- u pomocné energetické jednotky pod písmenem P

 

Pohonné jednotky

H

I

J

- pro zástavbu do kluzákůa ultralehkých letadel

3 000

1 500

1 500

- pístové

6 000

3 000

3 000

- turbovrtulové, turbohřídelové a proudové

10 000

5 000

5 000

Vrtule a vrtulové jednotky

K

L

M

- pevné dřevěné vrtule

1 000

500

500

- pevné kompozitové a kovové vrtule

2 000

1 000

1 000

- přestavitelné vrtule

3 000

2 000

2 000

- stavitelné vrtulové jednotky

5 000

3 000

3 000

N

O

P

- pomocná energetická jednotka

6 000

3 000

2 000

Poznámka:

Pohonnou jednotkou se rozumí motor a jeho agregáty a vrtulovou jednotkou se rozumí vrtule a její agregáty.

 

Položka 55

1. Schválení způsobilosti výrobků letecké techniky k použití v civilním letectví

 

a) součásti výstroje letadel

1 000,-

b) palubní soustavy, pokud není schvalována v rámci typového schvalování letadla

4 000,-

c) součásti světelného zabezpečovacího zařízení

1 000,-

d) pro ovládání a monitorování letištního světelného zabezpečovacího zařízení

2 000,-

e) pozemního elektronického zabezpečovacího zařízení (radiokomunikačního, radionavigačního, radiolokačního)

4 000,-

f) pozemního zařízení pro měření dráhové dohlednosti

2 000,-

g) pozemního počítačového zařízení pro řízení letů

1 000,-

h) systému pozemních počítačových zařízení pro řízení letů

4 000,-

i) zařízení pro kontrolu a řízení pohybů letadel po zemi

1 000,-

j) systému pro kontrolu a řízení pohybů letadel po zemi

4 000,-

k) monitorovací soustavy

4 000,-

l) pozemního zařízení pro diagnostiku a vyhodnocování

2 000,-

m) pozemního zdroje energie pro letadla

2 000,-

n) leteckého trenažéru nebo simulátoru

25 000,-

o) zařízení pro přepravu nákladů na palubě letadla

500,-

p) výrobku, zařízení nebo soustavy na základě dokladu vydaného leteckým úřadem jiného státu

80 % z poplatků podle písmen a) až o)

2. Schválení podstatné změny nebo modifikace

 

a) soustavy draku letadla, která nemá vliv na letovou způsobilost

2 000,-

b) zástavby výrobku nebo soustavy výstroje letadla

50 % z poplatku podle bodu 1

Zmocnění:

Správní orgán s přihlédnutím k náročnosti úkonu sníží poplatek až na 25 % sazby, jde-li o schválení způsobilosti výrobků uvedených pod písmeny d) až k) této položky .

 

Poznámky:

1. Správní orgán vybere poplatek podle této položky za výrobky podléhající státnímu dozoru Úřadu pro civilní letectví.

 

2. Úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i vydání dokladu nebo rozhodnutí.

Položka 56

a) Vydání rozhodnutí o změně kategorie železniční dráhy

2 000,-

b) Vydání úředního povolení k provozování dráhy

- celostátní nebo regionální

10 000,-

- speciální, tramvajové, trolejbusové nebo vlečky

3 000,-

- lanové

1 000,-

c) Změna úředního povolení k provozování dráhy

1 000,-

d) Návrh provozovatele dráhy na zrušení úředního povolení k provozování dráhy

500,-

e) Vydání licence k provozování drážní dopravy na dráze

- celostátní nebo regionální

10 000,-

- speciální, tramvajové, trolejbusové nebo vlečce

3 000,-

- lanové

1 000,-

f) Změna licence k provozování drážní dopravy

1 000,-

g) Návrh dopravce na odejmutí licence

500,-

h) Vydání průkazu způsobilosti drážního vozidla na drahách

500,-

Zmocnění:

Správní orgán sníží poplatek podle písmene b) této položky o 50 %, jestliže délka dopravní cesty vlečky je 1000 m a kratší.

 

Poznámka:

Správní orgán vybere poplatek podle písmene h) této položky za drážní vozidla stejného typu na jedné lanové dráze pouze jednou.

 

Položka 57

a) Schválení typu drážního vozidla

- elektrické lokomotivy, elektrické jednotky, motorové lokomotivy, motorové vozy, osobní vozy nad 160 km/hod., vozidla dráhy speciální určená pro přepravu cestujících, tramvaje, trolejbusy

30 000,-

- osobní vozy, speciálně konstruovaná železniční vozidla s vlastním pohonem k výstavbě, opravám a údržbě drah

15 000,-

- nákladní vozy, speciálně konstruovaná železniční vozidla bez vlastního pohonu k výstavbě, opravám a údržbě drah a vozidla lanových drah

10 000,-

b) Schválení změny na drážním vozidle znamenající odchylku od schváleného typu

2 000,-

c) Vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla

100,-

d) Vydání průkazu způsobilosti k provozu určeného technického zařízení

50,-

e) Rozšíření osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob provádějících revize určených technických zařízení o další technická zařízení téhož druhu

100,-

Poznámky:

1. Správní orgán vybere poplatek podle písmene b) této položky bez ohledu na počet odchylek od schváleného typu [ § 62 odst. 1 písm. a) a odst. 2 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb. , kterou se vydává dopravní řád drah] v rámci schválení jedné změny.

 

2. Správní orgán nevybere poplatek podle písmene c) této položky od osob uvedených v § 62 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb. , o drahách.

3. Správní orgán vybere poplatek podle písmene d) této položky pouze jednou, obsahuje-li technologický celek více určených technických zařízení podle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb. , kterou se stanoví podmínky pro provoz konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení).

ČÁST IV

Položka 58

a) Vydání oprávnění k hornické činnosti 8) nebo k činnosti prováděné hornickým způsobem

1 000,-

b) Vydání povolení k hornické činnosti 8) nebo k činnosti prováděné hornickým způsobem

1 000,-

c) Vydání povolení k odběru výbušnin, rozhodnutí o umístění skladu výbušnin pod povrchem při hornické činnosti nebo na povrchu v hranicích dobývacího prostoru

300,-

d) Vydání povolení ke zhotovování jednoduchých trhavin

300,-

e) Vydání povolení k provádění trhacích a ohňostrojných prací

250,-

f) Vydání povolení důlního díla nebo důlní stavby, nebylo(a)-li povoleno(a)v rámci povolení pod písmenem b) (povolení otvírky, přípravy a dobývání)

300,-

g) Vydání povolení k projektování a výrobě vybraných technických zařízení a stanovení odborných orgánů a znalců oprávněných zpracovávat odborné posudky a provádět zkoušky vybraných důlních strojů, zařízení a pomůcek

300,-

h) Vydání povolení k projektování technických zařízení sloužících k vykonávání hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem

300,-

i) Povolení k používání typu důlního stroje, zařízení, přístroje nebo pomůcky

300,-

j) Rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru

1 000,-

k) Povolení uvádět výbušniny a pomůcky do oběhu

500,-

Zmocnění:

Správní orgán sníží poplatek podle písmen a) , b) a k) této položky o 50 %, jde-li o změnu skutečností vedených v evidenci oprávnění obvodního báňského úřadu, změnu předmětu činnosti nebo změnu dobývacího prostoru anebo změnu podmínek k uvádění výbušnin a pomůcek do oběhu.

 

Poznámka:

Povolením podle písmene k) této položky se rozumí povolení podle § 21 odst. 4 zákona ČNR č. 61/1988 Sb. , o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.

 

Položka 59

a) Povolení vyhledávání a průzkumu ložisek nerostů

2 000,-

b) Prodloužení nebo změna povolení vyhledávání a průzkumu ložisek nerostů

500,-

c) Udělení předchozího souhlasu ke stanovení dobývacího prostoru

1 000,-

Poznámka:

Správní orgán vydává povolení nebo uděluje předchozí souhlas podle zákona ČNR č. 62/1988 Sb. , o geologických pracích, ve znění zákona ČNR č. 543/1991 Sb. , a zákona č. 44/1988 Sb. , o ochraně a využití nerostného bohatství ( horní zákon ), ve znění pozdějších předpisů.

 

Položka 60

a) Ověření platnosti puncovní značky

20,-

b) Vydání rozhodnutí o přidělení výrobní značky

200,-

c) Vydání rozhodnutí o zrušení přidělené výrobní značky

40,-

d) Vydání osvědčení o zápisu klenotnické slitiny do seznamu registrovaných slitin

400,-

e) Vydání rozhodnutí o ponechání přidělené výrobní značky

100,-

Poznámky:

1. Za zrušení výrobní značky z podnětu správního orgánu se poplatek nevybírá.

 

2. Správní orgán vybere poplatek podle písmene e) této položky za převod přidělené výrobní značky podle § 46 odst. 2 a 3 zákona č. 539/1992 Sb. , o puncovnictví a zkoušení drahých kovů ( puncovní zákon ).

Položka 61

a) Povolení výjimky ze zákazu dohody narušující soutěž

5 000,-

b) Návrh na zrušení nebo omezení výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž anebo na stanovení nových podmínek pro trvání výjimky

5 000,-

c) Schválení nezakázané dohody narušující soutěž

1 000,-

Poznámky:

1. Povolením podle písmene a) této položky se rozumí povolení výjimky ze zákazu ve smyslu § 3 odst. 1 zákona č. 63/1991 Sb. , o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 286/1993 Sb.

 

2. Zrušením nebo omezením výjimky a stanovením nových podmínek podle písmene b) této položky se rozumí postup podle § 6 zákona č. 63/1991 Sb.

3. Schválením nezakázané dohody podle písmene c) této položky se rozumí postup podle § 3 odst. 5 zákona č. 63/1991 Sb. , ve znění zákona č. 286/1993 Sb.

Položka 62

a) Návrh na povolení spojení podniků soutěžitelů

10 000,-

b) Návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

0,5 % z nabídkové ceny navrhovatele nejméně
Kč 2 500,- nejvýše Kč 100 000,-

c) Návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele v ostatních případech

2 500,-

Poznámky:

1. Návrh zpoplatňovaný podle písmene a) této položky je upraven v § 8a zákona č. 63/1991 Sb. , ve znění zákona č. 286/1993 Sb.

 

2. Návrh zpoplatňovaný podle písmene b) této položky je upraven v § 59 zákona č. 199/1994 Sb. , o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. , a návrh zpoplatňovaný podle písmene c) této položky je upraven v § 60 téhož zákona .

3. Poplatek podle této položky se platí při podání návrhu.

Položka 63

a) Udělení povolení k emisi dluhopisů

0,2 % z celkové částky emise
nejméně
Kč 20 000,-
nejvýše Kč 1 mil.

b) Udělení povolení k veřejnému obchodování s cennými papíry

0,2 % z celkové částky emise
nejméně
Kč 20 000,-nejvýše Kč 1 mil.

c) Udělení povolení k emisi dluhopisů s dobou splatnosti do jednoho roku

0,2 % z maximálního ročního objemu emise
nejméně
Kč 20 000,- nejvýše Kč 1 mil.

d) Zrušení dosavadního ISIN a přidělení nového ISIN nebo změna jmenovité hodnoty cenného papíru anebo snížení objemu nebo změna podoby již povolené veřejně obchodovatelné emise cenného papíru

0,005 % z celkové částky emise
nejméně
Kč 1 000,- nejvýše Kč 50 000,-

e) Udělení povolení k veřejnému obchodování s cennými papíry v souvislosti s kupónovou privatizací u zaknihovaných emisí akcií
- podniků privatizovaných v kupónové privatizaci
- investičních fondů a u podílových listů podílových fondů vydávaných k navýšení základního jmění o majetek nabytý za investiční kupóny(zákon
č. 92/1991 Sb. , o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů)Kč 1 000,


0,0025 % z celkové částky emise
nejméně
Kč 1 000,- nejvýše Kč 25 000,-

Osvobození:

1. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny banky a spořitelny, jde-li o udělení povolení k vydávání hypotečních zástavních listů nebo k veřejnému obchodování s hypotečními zástavními listy.

 

2. Od poplatků podle této položky se osvobozuje Česká exportní banka, a. s.

 

Poznámka:

Udělují-li se současně povolení podle písmen a) a b) této položky , vybere správní orgán poplatek pouze jednou, a to podle písmene a) této položky .

 

Položka 64

a) Podání žádosti o udělení povolení k podnikání v pojišťovnictví

50 000,-

b) Podání žádosti o udělení povolení k provozování zprostředkovatelské činnosti pro zahraniční pojišťovny, ke změně předmětu podnikání, ke schválení všeobecných pojistných podmínek nebo jejich změny, ke sloučení nebo splynutí pojišťoven

20 000,-

c) Podání žádosti o udělení povolení ke vzniku investiční společnosti nebo investičního fondu, k rozdělení, sloučení nebo splynutí investičních společností nebo investičních fondů

50 000,-

d) Podání žádosti o udělení povolení k vydání podílových listů za účelem vytvoření podílového fondu (za každý podílový fond)

20 000,-

e) Podání žádosti ke vzniku podílového fondu splynutím, k přeměně uzavřeného podílového fondu na otevřený podílový fond

10 000,-

f) Podání žádosti o odnětí povolení uděleného investiční společnosti nebo investičnímu fondu

3 000,-

g) Podání žádosti o schválení nově zvolených nebo jmenovaných členů orgánů investiční společnosti nebo investičního fondu

500,-

h) Podání žádosti o schválení změny statutu investičního nebo podílového fondu

500,-

i) Podání žádosti o udělení povolení k obchodování s cennými papíry

40 000,-

j) Podání žádosti o udělení povolení k vykonávání odborné obchodní činnosti pro obchodníka s cennými papíry (makléře)

3 000,-

k) Podání žádosti o udělení povolení tiskárně k tisku veřejně obchodovatelných listinných cenných papírů

100 000,-

l) Podání žádosti o změnu v uděleném povolení k obchodování s cennými papíry

10 000,-

m) Podání žádosti o odejmutí povolení k obchodování s cennými papíry

3 000,-

n) Podání žádosti o udělení povolení ke vzniku burzy cenných papírů

200 000,-

o) Podání žádosti o udělení povolení k organizování mimoburzovního trhu s cennými papíry

200 000,-

p) Podání žádosti o změnu v uděleném povolení ke vzniku burzy cenných papírů

50 000,-

r) Podání žádosti o změnu v uděleném povolení k organizování mimoburzovního trhu s cennými papíry

50 000,-

s) Podání žádosti o rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení burzy cenných papírů

10 000,-

t) Podání žádosti o odnětí povolení k organizování mimoburzovního trhu s cennými papíry

10 000,-

u) Za poskytnutí státní záruky za bankovní úvěry nebo obdobné formy finanční výpomoci

0,5 %
ze zaručené částky
dle podmínek
smlouvy uzavřené mezidlužníkem a Ministerstvem financí

Osvobození:

Od poplatku podle písmene u) této položky se osvobozuje Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s., a Česká exportní banka, a. s.

 

Poznámka:

Státní záruka nebo obdobná forma finanční výpomoci podle písmene u) této položky jsou upraveny v § 36 zákona ČNR č. 576/1990 Sb. , o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů.

 

Položka 65

a) Vydání potvrzení o registraci periodického tisku 9)

2 000,-

b) Za změnu názvu nebo za změnu vydavatele periodického tisku

500,-

Položka 66

a) Podání žádosti

- o vydání rozhodnutí o registraci k šíření vysílání prostřednictvím satelitu, prostřednictvím kabelových rozvodů nebo prostřednictvím satelitu a kabelových rozvodů

50 000,-

- o udělení licence k televiznímu vysílání

50 000,-

b) Podání žádosti o udělení licence k rozhlasovému vysílání

15 000,-

c) Za provedené změny v údajích obsažených v přihlášce k registraci nebo v žádosti o licenci k televiznímu vysílání

10 000,-

d) Za provedené změny v údajích v žádosti o licenci k rozhlasovému vysílání

3 000,-

Poznámka:

Poplatek podle písmen c) a d) této položky nevybere správní orgán za změny, které se provádí též zápisem v obchodním rejstříku [ § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 468/1991 Sb. , o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění zákona č. 301/1995 Sb. , a § 16 odst. 2 písm. a) zákona č. 468/1991 Sb. , ve znění zákona č. 135/1997 Sb. ].

 

ČÁST V

Položka 67

a) Vydání veterinárního osvědčení při vývozu zvířat

- za jedno zvíře

100,-

- za více než jedno zvíře

300,-

b) Vydání veterinárního osvědčení k vývozu živočišných produktů, krmiv a dalších předmětů, které mohou být nositeli původců nákaz

300,-

c) Vydání veterinárního povolení k dovozu, průvozu nebo vývozu zvířat

- za jedno zvíře

300,-

- za více než jedno zvíře

1 000,-

d) Vydání veterinárního povolení k dovozu nebo vývozu živočišných produktů, krmiv a dalších předmětů, které mohou být nositeli původců nákaz

1 000,-

Položka 68

Vydání povolení k ověřování, výrobě a dovozu veterinárních léčiv a přípravků nebo k jejich uvádění do oběhu

1 000,-

Položka 69

a) Vydání veterinárního osvědčení k přemísťování zvířat plemenných a chovných (s výjimkou psů, koček, jiných drobných zvířat a včelstev)

 

- za jedno zvíře

50,-

- za více než jedno zvíře

100,-

b) Vydání veterinárního osvědčení k přemísťování všech zvířat (s výjimkou včelstev) po dobu nařízených mimořádných veterinárních opatření

100,-

Položka 70

Vydání osvědčení o splnění podmínek pro výrobu, zpracování, ošetřování, skladování a přepravu živočišných produktů podle zákona o veterinární péči

500,-

Položka 71

Vydání povolení

a) k výkonu odborných veterinárních činností

2 000,-

b) k zužitkování a neškodnému odstranění odpadů živočišného původu

2 000,-

Položka 72

Vydání rozhodnutí o schválení chovu nebezpečných druhů zvířat

a) jednoho zvířete

3 000,-

b) více než jednoho zvířete

5 000,-

Položka 73

Udělení akreditace uživatelskému zařízení k chovu zvířat pro pokusné účely

10 000,-

Položka 74

Vydání osvědčení pro chovná a dodavatelská zařízení, která chovají nebo dodávají zvířata pro pokusné účely

5 000,-

Položka 75

a) Ověřování ( § 7 zákona č. 97/1996 Sb. , o ochraně chmele) chmele hlávkového (za 100 kg)

25,-

b) Ověřování chmele práškového nebo granulovaného (za 100 kg)

30,-

c) Vystavení odrůdového certifikátu

30,-

d) Vystavení duplikátu ověřovací listiny

50,-

e) Kontrola chmele při přebalení (za 100 kg)

15,-

Poznámka:

Kontrola chmele zpoplatňovaná podle písmene e) této položky je upravena v ustanovení § 7 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 162/1996 Sb. , kterou se provádí zákon o ochraně chmele .

 

Položka 76

a) Vydání rozhodnutí o registraci výrobce, popř. dovozce krmiv, doplňkových látek nebo premixů

10 000,-

b) Změny zápisů v rozhodnutí o registraci výrobce, popř. dovozce krmiv, doplňkových látek nebo premixů

500,-

Poznámka:

Rozhodnutí zpoplatňované podle písmene a) této položky je upraveno v ustanovení § 8 zákona č. 91/1996 Sb. , o krmivech.

 

Položka 77

Vydání oprávnění ke šlechtitelské činnosti, k plemenitbě hospodářských zvířat a k prodeji a nákupu plemeníků a plemenic hospodářských zvířat a jejich potomstva určeného k reprodukci a reprodukčnímu materiálu

2 000,-

Položka 78

Vydání pověření k plemenitbě hospodářských zvířat a k prodeji a nákupu plemeníků a plemenic hospodářských zvířat a jejich potomstva určeného k reprodukci a reprodukčnímu materiálu

1 000,-

Položka 79

a) Vydání rostlinolékařského osvědčení na rostliny nebo rostlinné produkty určené pro vývoz

500,-

b) Přezkoušení zamořenosti pozemku nebo objektu karanténním škodlivým organismem před uplynutím doby stanovené v mimořádném rostlinolékařském opatření

100,-

c) Povolení dovozu zásilek určených pro výzkumné nebo šlechtitelské účely

500,-

d) Povolení k přechovávání karanténních škodlivých organismů, k jejich rozmnožování nebo k jiné manipulaci s nimi pro účely rostlinolékařského výzkumu, diagnostiky a šlechtění rostlin

500,-

Osvobození:

Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno rostlinolékařské osvědčení určené pro vývoz rostliny nebo rostlinného produktu k jiným než podnikatelským účelům.

 

Poznámka:

Osvědčení zpoplatňované podle písmene a) této položky je upraveno v ustanovení § 13 odst. 4 zákona č. 147/1996 Sb. , o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, a povolení zpoplatňovaná podle písmene d) této položky jsou upravena v ustanovení § 14 odst. 3 téhož zákona .

 

Položka 80

Podání žádosti o registraci ( § 18 zákona č. 147/1996 Sb. ) jednoho přípravku na ochranu rostlin, jehož

a) účinná složka nebyla dosud v tuzemsku hodnocena

40 000,-

b) účinná látka byla v tuzemsku hodnocena

25 000,-

Zmocnění:

Správní orgán sníží poplatek podle této položky o 90 %, jde-li o biologický přípravek na bázi mikroorganizmů nebo predátorů a parazitoidů.

 

Položka 81

Podání žádosti o prodloužení registrace přípravků na ochranu rostlin,

a) lze-li využít původní hodnocení

5 000,-

b) nelze-li využít původní hodnocení

12 000,-

Zmocnění:

Zmocnění uvedené v položce 80 zde platí obdobně.

 

Položka 82

Podání žádosti o povolení změny v registraci přípravku na ochranu rostlin

500,-

Zmocnění:

Zmocnění uvedené v položce 80 zde platí obdobně.

 

Položka 83

Podání žádosti

 

a) o převod nebo rozšíření registrace přípravku na ochranu rostlin

2 000,-

b) o zrušení registrace přípravku na ochranu rostlin

1 000,-

Zmocnění:

Správní orgán sníží poplatek podle této položky o 50 %, jde-li o biologický přípravek na bázi mikroorganizmů nebo predátorů a parazitoidů.

 

Položka 84

Podání žádosti o vydání souhlasu

a) k použití přípravku na ochranu rostlin zvlášť nebezpečného pro zvěř

100,-

b) k experimentálnímu použití přípravku na ochranu rostlin

3 000,-

Osvobození:

Od poplatku podle písmene b) této položky je osvobozena žádost, která se týká biologického přípravku na bázi mikroorganizmů nebo predátorů a parazitoidů.

 

Položka 85

Podání žádosti o povolení k použití

a) neregistrovaného přípravku

10 000,-

b) registrovaného přípravku odchylně od podmínek stanovených v rozhodnutí o jeho registraci

3 000,-

Zmocnění:

Zmocnění uvedené v položce 83 zde platí obdobně.

 

Položka 86

Podání žádosti o povolení dovozu rozmnožovacího materiálu

500,-

Položka 87

Podání žádosti

 

a) o registraci odrůdy ( § 5 zákona č. 92/1996 Sb. , o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin)

2 000,-

b) o prodloužení registrace

500,-

c) o uznání množitelského porostu nebo rozmnožovacího materiálu ( § 22 zákona č. 92/1996 Sb. )

250,-

Položka 88

Podání přihlášky k ochraně odrůdy rostlin nebo plemen zvířat ( § 16 zákona č. 132/1989 Sb. , o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat)

1 000,-

Položka 89

Šlechtitelské osvědčení

a) za prvních pět let

3 000,-

b) za další tři roky

2 000,-

c) za každý další rok

800,-

Poznámky:

1. Poplatek za prvních pět let platnosti šlechtitelského osvědčení vyměří správní orgán.

 

2. Poplatek za další tři roky je splatný před uplynutím pátého roku platnosti šlechtitelského osvědčení.

 

3. Poplatky za každý další rok jsou splatné vždy před uplynutím předcházejícího roku platnosti šlechtitelského osvědčení.

4. Poplatky za další léta se platí bez vyměření ve výši stanovené sazebníkem platným v době splatnosti poplatku.

Položka 90

Zápis převodu šlechtitelského osvědčení

400,-

Položka 91

Návrh na zrušení šlechtitelského osvědčení

300,-

Položka 92

a) Ověření odrůdy, původu, cukernatosti a hmotnosti hroznů pro výrobu révového vína s přívlastkem

250,-

b) Rozhodnutí o zatřídění odrůdového révového vína jakostního nebo révového vína s přívlastkem anebo révového vína dovezeného ze zahraničí v cisternách nebo sudech

Kč 150,-
za každých
i započatých
10 tis. litrů u každého hodnoceného vzorku

Poznámka:

Ověření zpoplatňované podle písmene a) této položky je upraveno v ustanovení § 10 zákona č. 115/1995 Sb. , o vinohradnictví a vinařství, a o změně některých souvisejících právních předpisů, a rozhodnutí zpoplatňované podle písmene b) této položky je upraveno v ustanovení § 14 téhož zákona .

 

ČÁST VI

Položka 93

Úřední povolení k uskutečňování zahraničně obchodní činnosti (vývozní licence), licence na vývoz vojenského materiálu a licence na obchod s vojenským materiálem bez přímého průvozu územím České republiky

0,5 % z ceny vyváženého zboží nebo služby nejméně Kč 500,-

Zmocnění:

Správní orgán sníží sazbu poplatku podle této položky na sazbu 0,1 %, jde-li o vývozy oceli, uhlí a koksu.

 

Položka 94

a) Úřední povolení k uskutečňování zahraničně obchodní činnosti (dovozní licence) a licence na dovoz vojenského materiálu

500,-

b) Úřední povolení k uskutečňování zahraničně obchodní činnosti (vývozní licence) v rámci autolimitačních dohod uzavřených na mezivládní úrovni

500,-

c) Udělení povolení k dovozu nebo vývozu kontrolovaného zboží (zákon č. 21/1997 Sb. , o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům)

500,-

Osvobození:

Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno povolení k dovozu malých gramových nebo miligramových množství nebo bezúplatných vzorků chemikálií pro laboratorní a výzkumné účely. Jde o omamné a psychotropní látky prekurzory, radiofarmaka, v rozsahu přílohy D k vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu č. 192/1995 Sb. , kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb. , o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb. , č. 300/1993 Sb. , č. 88/1994 Sb. a č. 175/1994 Sb. , část I., položky označené symboly (1), (3), (4) a část III., číslo položky celního sazebníku 2844 40 90 radiofarmaka.

 

Položka 95

Povolení provádět obchod s vojenským materiálem

5 000,-

Položka 96

Podání žádosti o vydání povolení

a) k umístění jaderného zařízení nebo pracoviště s velmi významným zdrojem ionizujícího záření

5 000,-

b) k provozu

- jaderného zařízení

5 000,-

- pracoviště s velmi významným zdrojem ionizujícího záření

5 000,-

- pracoviště s významným zdrojem ionizujícího záření

1 000,-

c) k uvádění radionuklidů do životního prostředí

200,-

d) k nakládání se zdroji ionizujícího záření

200,-

e) k dovozu nebo vývozu jaderných položek nebo k průvozu jaderných materiálů a vybraných položek

500,-

f) k přepravě

- velmi významných zdrojů ionizujícího záření

500,-

- jaderných materiálů

2 000,-

g) k zpětnému dovozu radioaktivních odpadů vzniklých při zpracování materiálů vyvezených z České republiky

1 000,-

Osvobození:

Od poplatků uvedených v této položce je osvobozena Správa úložišť radioaktivních odpadů.

 

Položka 97

Podání žádosti

a) o typové schválení obalových souborů

 

- typu A

1 000,-

- typu B

5 000,-

- typu "průmyslová zásilka"

500,-

b) o typové schválení

- velmi významných zdrojů ionizujícího záření

1 000,-

- ostatních zdrojů ionizujícího záření

200,-

- ochranných pomůcek

200,-

Položka 98

Vydání potvrzení k dovozu, průvozu nebo vývozu vysílacích rádiových stanic

600,-

Poznámka:

Poplatek podle této položky se vybere jen v případě, že nebylo vydáno povolení ke zřízení a provozování nebo přechovávání rádiové vysílací stanice.

 

ČÁST VII

Položka 99

a) Vydání cestovního dokladu nebo cestovního průkazu totožnosti

200,-

- osobám do 15 let

50,-

b) Vydání cestovního průkazu nebo průkazu pro překračování státních hranic

50,-

c) Prodloužení platnosti cestovního dokladu nebo zapsání každého dítěte do vydaného cestovního dokladu anebo provedení každé další změny v cestovním dokladu

50,-

Osvobození:

1. Od poplatku je osvobozeno vydání cestovní přílohy dětem do 15 let.

 

2. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno vydání cestovního průkazu totožnosti k vycestování cizince, který byl z území České republiky vyhoštěn.

Zmocnění:

Správní orgán vybere poplatek podle této položky až do výše trojnásobku příslušné sazby, vydává-li cestovní doklad urychleně na výslovnou žádost poplatníka.

 

Položka 100

a) Povolení k pobytu cizinci

1 000,-

b) Povolení k pobytu cizinci mladšímu 15 let nebo cizinci zbavenému způsobilosti k právním úkonům

500,-

c) Prodloužení platnosti Průkazu povolení k pobytu pro cizince

1 000,-

d) Prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu cizinci mladšímu 15 let nebo cizinci zbavenému způsobilosti k právním úkonům

300,-

e) Provedení změny v Průkazu povolení k pobytu pro cizince (za každou změnu)

300,-

f) Vydání náhradního Průkazu povolení k pobytu pro cizince

1 000,-

Zmocnění:

Správní orgán může od vybrání poplatků podle této položky upustit nebo poplatek snížit, je-li zachována vzájemnost.

 

Položka 101

a) Udělení českého víza na hraničním přechodu České republiky

1 500,-

b) Prodloužení platnosti českého víza na území České republiky

200,-

c) Udělení českého víza na území České republiky

200,-

d) Ověření pozvání cizince do České republiky

200,-

Osvobození:

Od poplatků je podle této položky osvobozeno udělení českého víza a prodloužení jeho platnosti
- do diplomatických, služebních, úředních a zvláštních pasů, je-li zachována vzájemnost
- z důvodů zdravotnické pomoci a při vyhoštění - cizincům mladším 15 let.

 

Zmocnění:

1. Správní orgán může od poplatku podle této položky upustit nebo poplatek snížit, je-li zachována vzájemnost nebo je-li rozhodnuto o zákazu pobytu cizince.

 

2. Správní orgán může od poplatku podle této položky upustit, jde-li o udělení českého víza na hraničním přechodu za účelem nezbytného pobytu na území České republiky při letecké tranzitní přepravě, při nouzovém přistání letadla nebo v jiných případech nouze nezaviněných cizincem anebo je-li cizinec vrácen zpět na území České republiky orgány cizího státu.

Poznámka:

Poplatek podle písmen a) až c) této položky se vybere za každou osobu, na kterou se vztahuje udělené české vízum nebo prodloužení jeho platnosti.

 

Položka 102

Registrace námořnické knížky

50,-

Položka 103

a) Vydání výpisu z katastru nemovitostí nebo z bývalého pozemkového katastru za každých i jen započatých 20 parcel 10) katastru nemovitostí nebo bývalého pozemkového katastru v katastrálním území

100,-

b) Vydání identifikace parcel katastru nemovitostí s parcelami v dřívějších pozemkových evidencích nebo pravomocných rozhodnutích státních orgánů za každých i jen započatých 20 parcel z těchto písemných operátů a rozhodnutí v každém katastrálním území

100,-

c) Vydání kopie katastrální mapy nebo mapy bývalého pozemkového katastru za každý i jen započatý formát A4

50,-

d) Vydání kopie katastrální mapy doplněné orientačním zákresem parcel z grafické části dřívějších pozemkových evidencí za každý i jen započatý formát A4

100,-

e) Potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu s údaji katastru nemovitostí za každých i jen započatých 20 parcel uvedených v novém stavu geometrického plánu v každém katastrálním území

100,-

f) Vydání výpisu, opisu nebo kopie z pozemkové nebo železniční knihy nebo ze zemských desek za každých i jen započatých 20 parcel

100,-

g) Vydání druhého a dalších stejnopisů za každou i započatou stránku písemné nebo číselné informace formátu A4 nebo vydání druhé a další kopie mapového nebo jiného grafického dokladu za každý i jen započatý formát A3

30,-

h) Vydání ověřeného opisu nebo kopie listin ze sbírky listin katastru nemovitostí a sbírky listin pozemkové knihy za každou i započatou stránku

50,-

i) Vydání srovnávacího sestavení parcel dřívějších pozemkových evidencí s parcelami katastru nemovitostí za každých i jen započatých 20 parcel v jednom katastrálním území

300,-

Osvobození:

1. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny orgány ochrany přírody pověřené výkonem státní správy a stavební úřady vymezené zákonem č. 50/1976 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ), ve znění pozdějších předpisů.

 

2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti, jejich organizační jednotky s právní subjektivitou a Náboženská matice, dále spolky, společnosti, svazy nebo kluby registrované jako občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb. , o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jde-li o úkony spojené s převodem nemovitého majetku z vlastnictví státu.

3. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny úkony prováděné v souvislosti s převodem bytu, garáže a ateliéru podle § 24 odst. 1 , 2 a 3 zákona č. 72/1994 Sb. , kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), a s převodem spoluvlastnického podílu k pozemku (stavební parcele) souvisejícího s bytem, garáží a ateliérem převáděným nebo již převedeným podle citovaných ustanovení zákona č. 72/1994 Sb.

Zmocnění:

1. Za výpis nebo opis vložky pozemkové knihy v cizím jazyce zvýší správní orgán poplatek podle této položky na dvojnásobek.

 

2. Za kopie pořízené na kopírovacích strojích sníží správní orgán poplatek o 50 %.

Poznámky:

1. Parcelou podle písmen a) a b) této položky se rozumí také zemědělský nebo lesní pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, dokončená nebo rozestavěná stavba na cizím pozemku, byt nebo nebytový prostor evidovaný v katastru nemovitostí. 10)

 

2. Poplatku podle písmene i) této položky podléhá vydání srovnávacího sestavení obsahující výměry částí parcel, jakož i vydání srovnávacího sestavení bez údaje o výměře částí parcel.

Položka 104

Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí

500,-

Osvobození:

1. Osvobození uvedená v bodech 1 a 2 k položce 103 sazebníku zde platí obdobně.

 

2. Od poplatku je osvobozen návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě zástavní smlouvy, kterou se zastavuje nemovitost v souvislosti s poskytnutím příspěvku na individuální bytovou výstavbu podle vyhlášky Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České socialistické republiky, Ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb. , o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

3. Od poplatku je osvobozen návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí v souvislosti s realizací zákona č. 92/1991 Sb. , o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

 

4. Od poplatku je osvobozen návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě smlouvy o převodu bytu, garáže a ateliéru podle § 24 odst. 1 , 2 a 3 zákona č. 72/1994 Sb. , kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), a návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě smlouvy o převodu příslušného spoluvlastnického podílu k pozemku (stavební parcele), souvisejícího s bytem, garáží a ateliérem převáděnými nebo již převedenými podle citovaných ustanovení zákona č. 72/1994 Sb.

Zmocnění:

Za návrhy na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě listin, které souvisejí s výstavbou veřejně prospěšné stavby (smluv uzavřených za účelem realizace veřejně prospěšné stavby) pro zneškodňování odpadu, zásobování vodou, odvádění odpadních vod a jejich čištění, pro veřejnou dopravu, veřejné školství, veřejnou správu apod., vybere správní orgán poplatek v úhrnu nejvýše 5000 Kč.

 

Poznámka:

Návrhem na zahájení řízení o povolení vkladů do katastrů nemovitostí se rozumí návrh podle zákona č. 265/1992 Sb. , o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů.

 

Položka 105

Registrace výrobce nebo opravce měřidel

200,-

Položka 106

Autorizace k úřednímu měření

1 000,-

Položka 107

Dodatečné potvrzení nebo ověření dokladů, které se předkládají v řízení před celním orgánem

150,-

Položka 108

Rozhodnutí o původu zboží

350,-

Položka 109

Rozhodnutí o sazebním zařazení zboží

350,-

ČÁST VIII POPLATKY ZA ŘÍZENÍ PŘED ÚŘADEM PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

Osvobození k části VIII

Od poplatků vybíraných podle položek 112 písm. b) , 116 písm. b) , 119 písm. c) , 123 písm. c) a 127 jsou osvobozeny žádosti o zápisy převodů práv z průmyslového vlastnictví v příslušných rejstřících prováděné v souvislosti s transformací na nové právní subjekty na základě privatizačních projektů schválených příslušným státním orgánem, a to podle ustanovení § 11 odst. 6 zákona č. 92/1991 Sb. , o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. , a podle § 16 téhož zákona .

 

Poznámky k části VIII

1. Poplatky podle této části sazebníku se platí při podání, s výjimkou poplatku stanoveného v položkách 112 písm. d) , 114 a položce 117 písm. c) .

 

2. Poplatky zaplacené podle položek 112 písm. a) , 116 písm. a) , 119 písm. a) , 123 písm. a) , 124 písm. a) a 125 v případě zastavení řízení o přihlášce se nevracejí.

Položka 110

Vydání stejnopisu, opisu, výpisu z rejstříku, spisů, úředních listin a záznamů

Kč 100,-
za každou i započatou stránku

Zmocnění:

Za kopie pořízené na kopírovacích strojích sníží správní orgán poplatek o 50 %.

 

Poznámka:

Každou započatou stránkou se rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.

 

Položka 111

a) Podání žádosti

 

- o první prodloužení lhůty

200,-

- o každé další prodloužení lhůty

500,-

- o prominutí zmeškání lhůty

1 000,-

b) Podání rozkladu proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví

1 000,-

c) Vydání osvědčení o právu přednosti (prioritní doklad)

500,-

Vynálezy

Položka 112

a) Podání přihlášky vynálezu

1 200,-

- pokud je (jsou) přihlašovatelem(li) výlučně původce(i)

600,-

b) Podání žádosti

 

- o zveřejnění před zákonem stanovenou lhůtou

800,-

- o zapsání převodu přihlášky na jiného přihlašovatele nebo převod patentu na jiného majitele

600,-

- o zápis dalšího původce nebo přihlašovatele vynálezu nebo majitele patentu

300,-

- o zápis změny jména, příjmení - názvu, bydliště - sídla přihlašovatele nebo původce vynálezu, majitele patentu nebo jeho zástupce -za každou přihlášku nebo patent

100,-

- o zápis licence k vynálezu do rejstříku

200,-

- o nucenou licenci k vynálezu

5 000,-

- o převedení autorského osvědčení na patent

2 000,-

- o zápis dalšího rozhodného údaje do rejstříku

100,-

c) Podání žádosti o provedení úplného průzkumu přihlášky vynálezu

3 000,-

- za 11. a každý další uplatněný patentový nárok

500,-

d) Vydání patentové listiny do rozsahu

 

- deset stran strojopisu

1 600,-

- za každou další stranu

200,-

Položka 113

a) Podání žádosti o určení, zda technické řešení spadá do rozsahu patentu

5 000,-

b) Podání návrhu na zrušení patentu po uplynutí šesti měsíců od nabytí účinnosti patentu

1 000,-

Položka 114

Za udržování patentu v platnosti

 

a) za prvních pět let

7 000,-

b) za šestý až osmý rok (za každý rok)

2 000,-

c) za devátý rok a každý další rok se poplatek uvedený pod písmenem b) zvyšuje ročně vždy o

1 000,-

Poznámky:

1. a) Poplatek za prvních pět let platnosti patentu je splatný nejdéle do tří měsíců od nabytí účinnosti patentu.b) Poplatek za šestý a každý další rok platnosti patentu je splatný vždy před uplynutím předcházejícího roku platnosti patentu.

 

2. Jestliže lhůta uvedená pod bodem 1 písm. b) prošla před nabytím účinnosti patentu, jsou poplatky v těchto případech splatné ve lhůtě stanovené pod bodem 1 písm. a) .

 

3. Nebyl-li poplatek zaplacen ve lhůtách uvedených pod body 1 a 2 , je možno jej zaplatit ještě v další lhůtě šesti měsíců. V těchto případech se poplatek zvyšuje na dvojnásobek.

4. Za udržování platnosti patentu, k němuž majitel nabídl licenci, se platí poplatky v poloviční výši.

5. Poplatek za prvních pět let udržování patentu se platí ve výši stanovené zákonem o správních poplatcích platným v době rozhodnutí o udělení patentu. Rozhodnutí o udělení patentu obsahuje i platební výměr na poplatek. Poplatky za udržování patentu pro další období se platí bez vyměření ve výši stanovené zákonem o správních poplatcích platným v době placení poplatku. Zaplatil-li poplatník poplatek předem na dobu, kdy začátek lhůty k zaplacení poplatku začíná běžet až za účinnosti nového zákona o správních poplatcích, musí poplatek platit ve výši stanovené tímto zákonem. Případný nedoplatek bude doměřen podle § 6 zákona o správních poplatcích a přeplatek bude vrácen poplatníkovi podle § 8 tohoto zákona . Platí-li poplatník poplatek v další lhůtě šesti měsíců (poznámka bod 3 k položce 114 sazebníku), postupuje se podle zákona o správních poplatcích platného v době splatnosti poplatku v předchozí (prošlé) lhůtě splatnosti.

Položka 115

Za úkony Úřadu průmyslového vlastnictví spojené s podáním mezinárodní přihlášky podle Smlouvy o patentové spolupráci

1 500,-

Užitné vzory

Položka 116

a) Podání přihlášky užitného vzoru

1 000,-

- pokud je (jsou) přihlašovatelem(li) výlučně původce(i)

500,-

b) Podání žádosti

 

- o odklad zápisu užitného vzoru do rejstříku

500,-

- o zapsání převodu přihlášky na jiného přihlašovatele nebo převodu užitného vzoru na jiného majitele

600,-

- o zápis dalšího původce, přihlašovatele nebo majitele užitného vzoru

300,-

- o zápis změny jména, příjmení - názvu, bydliště - sídla přihlašovatele nebo majitele užitného vzoru nebo jeho zástupce za každou přihlášku nebo zápis užitného vzoru

100,-

- o zápis licence k užitnému vzoru do rejstříku

200,-

- o nucenou licenci k užitnému vzoru

5 000,-

- o zápis dalšího rozhodného údaje do rejstříku

100,-

Položka 117

a) Podání žádosti o určení, zda technické řešení spadá do rozsahu zapsaného užitného vzoru

5 000,-

b) Podání návrhu na výmaz užitného vzoru z rejstříku

500,-

c) Za řízení o výmazu užitného vzoru

2 500,-

Poznámka:

Podle písmene c) této položky se vybere poplatek za řízení o návrhu na výmaz zahájené v důsledku vyjádření majitele užitného vzoru. Poplatek se vybere po provedeném řízení a poplatníkem je ten, kdo neměl v řízení úspěch. Při částečném výmazu určí míru úspěšnosti a rozdělení poplatku mezi účastníky řízení Úřad průmyslového vlastnictví.

 

Položka 118

Podání žádosti o prodloužení platnosti zápisu užitného vzoru

 

- poprvé o tři roky

3 000,-

- podruhé o tři roky

6 000,-

Poznámky:

1. Dojde-li k zápisu užitného vzoru do rejstříku po uplynutí doby jeho platnosti, je poplatek za prodloužení splatný do dvou měsíců od vydání osvědčení.

 

2. Nebyl-li poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, je možno jej zaplatit ještě v další lhůtě šesti měsíců. V tomto případě se poplatek zvyšuje na dvojnásobek.

Průmyslové vzory

Položka 119

a) Podání přihlášky průmyslového vzoru

1 000,-

- pokud je (jsou) přihlašovatelem(li) výlučně původce(i)

500,-

b) Podání hromadné přihlášky průmyslového vzoru

1 000,-

- pokud je (jsou) přihlašovatelem(li) výlučně původce(i)

500,-

- za každé další vyřešení vnější úpravy výrobku obsažené v přihlášce

400,-

- pokud je (jsou) přihlašovatelem(li) výlučně původce(i)

200,-

c) Podání žádosti

 

- o zápis převodu přihlášky na jiného přihlašovatele nebo převodu zapsaného průmyslového vzoru na jiného majitele

600,-

- o zápis dalšího původce, přihlašovatele nebo majitele průmyslového vzoru

300,-

- o zápis změny jména, příjmení - názvu,
bydliště - sídla přihlašovatele, majitele nebo původce průmyslového vzoru nebo jeho zástupce do rejstříku

100,-

- o zápis licence do rejstříku průmyslových vzorů

200,-

Položka 120

a) Podání žádosti o určení, zda vyřešení vnější úpravy výrobku spadá do rozsahu zapsaného průmyslového vzoru

3 000,-

b) Podání návrhu na výmaz průmyslového vzoru z rejstříku

1 000,-

- za každé další vyřešení vnější úpravy výrobku obsažené v průmyslovém vzoru

100,-

Položka 121

Podání žádosti o prodloužení platnosti zápisu průmyslového vzoru

 

- poprvé o pět roků

2 000,-

- podruhé o pět roků

3 000,-

Poznámka:

Nebyl-li poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, je možno jej zaplatit ještě v další lhůtě šesti měsíců. V tomto případě se poplatek zvyšuje na dvojnásobek.

 

Položka 122

a) Podání žádosti o odklad zápisu průmyslového vzoru do rejstříku

500,-

b) Podání žádosti o odklad oznámení o zápisu průmyslového vzoru do rejstříku

500,-

Ochranné známky a označení původu

Položka 123

a) Podání přihlášky

 

- individuální ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb

4 000,-

- kolektivní ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb

10 000,-

- za každou třídu výrobků nebo služeb nad tři třídy

500,-

b) Podání námitek proti zápisu zveřejněného označení do rejstříku

1 000,-

c) Podání žádosti

- o obnovu zápisu individuální ochranné známky

3 000,-

- o obnovu zápisu kolektivní ochranné známky

5 000,-

- o obnovu zápisu individuální ochranné známky, podané po uplynutí ochranné doby, nejpozději však do šesti měsíců od tohoto data

6 000,-

- o obnovu zápisu kolektivní ochranné známky, podané po uplynutí ochranné doby, nejpozději však do šesti měsíců od tohoto data

10 000,-

- o zápis převodu přihlášky na jiného přihlašovatele nebo převodu či přechodu práva k ochranné známce na jiného majitele

600,-

- o zápis licence k ochranné známce do rejstříku

500,-

- o změnu v ochranné známce, o změnu jména, příjmení - názvu, bydliště - sídla, zúžení seznamu výrobků a služeb, o zápis nebo změnu zástupce, o změnu licenční smlouvy nebo smlouvy o přihlášce a užívání kolektivní ochranné známky, je-li žádáno jen o tento úkon

500,-

d) Vydání osvědčení o zápisu ochranné známky

1 000,-

e) Podání návrhu na výmaz ochranné známky z rejstříku

1 000,-

f) Podání žádosti

- o mezinárodní zápis ochranné známky

2 500,-

- o obnovu mezinárodního zápisu ochranné známky

2 500,-

- o územní rozšíření nebo zúžení mezinárodního zápisu ochranné známky

1 500,-

- o převod mezinárodně zapsané ochranné známky, o změnu jména, příjmení - názvu, bydliště - sídla majitele mezinárodně zapsané ochranné známky, o zúžení seznamu výrobků nebo služeb mezinárodně zapsané ochranné známky, je-li žádáno jen o tento úkon

500,-

- o zápis zástavního práva k ochranné známce do rejstříku

600,-

- o zápis změny ve složení členů či společníků sdružení podnikatelů do rejstříku

1 000,-

Položka 124

a) Podání přihlášky označení původu

4 000,-

b) Podání žádosti

- o zápis dalšího uživatele označení původu
- o změnu jména, příjmení - názvu, bydliště - sídla uživatele označení původu, je-li žádáno jen o tento úkon
- o převod označení původu


Kč Kč

3 000,
100,-500,-

c) Podání žádosti o mezinárodní zápis označení původu

1 500,-

Poznámka:

Poplatky podle položek 123 písm. f) a 124 písm. c) jsou vybírány za úkony prováděné podle Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek, popřípadě podle Lisabonské dohody na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě.

 

Topografie polovodičových výrobků

Položka 125

Podání přihlášky topografie polovodičových výrobků

5 000,-

Položka 126

Podání návrhu na výmaz topografie polovodičových výrobků z rejstříku

4 000,-

Položka 127

Podání žádosti

- o zápis změny jména, příjmení - názvu, bydliště - sídla přihlašovatele, majitele topografie polovodičových výrobků nebo jeho zástupce

100,-

- o zápis převodu na jiného majitele

600,-

- o zápis licence do rejstříku

200,-

- o nucenou licenci k topografii polovodičových výrobků

5 000,-

ČÁST IX

Registrace léčivých přípravků, povolení výroby a distribuce léčiv

Položka 128

a) Vydání rozhodnutí o registraci léčivého přípravku

70 000,-

b) Prodloužení platnosti rozhodnutí o registraci léčivého přípravku

60 000,-

c) Změna rozhodnutí o registraci léčivého přípravku

30 000,-

d) Zrušení rozhodnutí o registraci léčivého přípravku

1 000,-

Zmocnění:

Správní orgán sníží poplatek podle písmene c) této položky na 10 % sazby poplatku, je-li povolována změna registrace, která spočívá ve změně velikosti šarže přípravku neovlivňující jeho charakter, velikosti balení, která není provázená změnou vnitřního obalu, potisku vnitřního a vnějšího obalu, která není spojena se změnou souhrnu údajů o přípravku, nebo tvaru vnitřního obalu, která není spojena se změnou způsobu uzavření obalu ani se změnou množství přípravku v obalu, popř. v podobných administrativních změnách.

 

Poznámka:

Poplatek podle písmen c) a d) této položky vybírá správní orgán jen při změněnebo zrušení rozhodnutí na žádost poplatníka.

 

Položka 129

a) Vydání rozhodnutí o registraci homeopatického přípravku nebo přípravku uvedeného v lékopisu 11)

25 000,-

b) Prodloužení platnosti rozhodnutí o registraci homeopatického přípravku nebo přípravku uvedeného v lékopisu 11)

12 500,-

c) Změna rozhodnutí o registraci homeopatického přípravku nebo přípravku uvedeného v lékopisu 11)

5 000,-

d) Zrušení rozhodnutí o registraci homeopatického přípravku nebo přípravku uvedeného v lékopisu 11)

1 000,-

Zmocnění:

Zmocnění uvedené v položce 128 zde platí obdobně.

 

Poznámka:

Poznámka uvedená v položce 128 zde platí obdobně.

 

Položka 130

a) Povolení k výrobě léčiv

25 000,-

b) Změna povolení k výrobě léčiv

10 000,-

c) Zrušení povolení k výrobě léčiv

1 000,-

Zmocnění:

Správní orgán sníží poplatek podle písmene b) této položky na 10 % sazby poplatku, je-li povolována pouze změna jména výrobce, jeho adresy nebo obdobná změna, kterou správní orgán provede bez vykonání inspekce u výrobce.

 

Poznámka:

Poplatek podle písmen b) a c) této položky vybírá správní orgán jen při změně nebo zrušení povolení na žádost poplatníka.

 

Položka 131

a) Povolení k distribuci léčiv

20 000,-

b) Změna povolení k distribuci léčiv

10 000,-

c) Zrušení povolení k distribuci léčiv

1 000,-

Zmocnění:

Správní orgán sníží poplatek podle písmene b) této položky na 10 % sazby poplatku, je-li povolována pouze změna jména distributora, jeho adresy nebo obdobná změna, kterou správní orgán provádí bez vykonání inspekce u distributora.

 

Poznámka:

Poznámka uvedená v položce 130 zde platí obdobně.

 

ČÁST X KONZULÁRNÍ POPLATKY

Zmocnění k části X

1. Ministerstvo zahraničních věcí může zvýšit sazbu poplatků vyměřovaných a vybíraných českými zastupitelskými úřady v rozsahu devalvace české měny. Obdobně postupují útvary Policie České republiky pověřené Ministerstvem vnitra plněním úkolů státní správy, jde-li o položku 31 a položku 101 písm. a) až c) sazebníku.

 

2. Správní orgány vyměřující a vybírající poplatky podle této části sazebníku mohou stanovenou sazbu poplatku snížit nebo upustit od vybrání poplatku z důvodu vzájemnosti nebo ve vztahu k devizovému tuzemci.

3. Český zastupitelský úřad může vybrat vedle poplatku i náhradu mimořádně uskutečněných výdajů spojených s provedením úkonu.

Poznámka k části X

Poplatky podle této části sazebníku vyměřují a vybírají Ministerstvo zahraničních věcí a české zastupitelské úřady.

 

Položka 132

1. Udělení českého víza

 

a) vstupního, návratného, jednosměrného průjezdního

600,-

b) obousměrného průjezdního

900,-

c) trvalého návratného nebo průjezdního s platností na tři měsíce

1 400,-

d) trvalého návratného nebo průjezdního s platností na šest měsíců

2 500,-

2. Prodloužení platnosti víza

50 % poplatku za udělení víza

Osvobození:

Od poplatku podle této položky je osvobozeno udělení českého víza a prodloužení jeho platnosti
- do diplomatických, služebních, úředních a zvláštních pasů, je-li zachována vzájemnost
- významným osobám
- osobám mladším 15 let- z důvodů zdravotnické a humanitární pomoci.

 

Zmocnění:

1. Jde-li o udělení víza mimo úřední hodiny nebo na počkání, zvýší správní orgán poplatek na dvojnásobek příslušné sazby poplatku.

 

2. Ministerstvo zahraničních věcí může poplatky podle této položky upravit pro občany cizího státu na výši platby, kterou tento cizí stát vybírá za obdobný úkon od českých občanů.

Poznámka:

Poplatek podle této položky se vybere za každou osobu, na kterou se vztahuje udělené české vízum nebo prodloužení jeho platnosti.

 

Položka 133

Uzavření manželství před českým zastupitelským úřadem

3 000,-

Osvobození:

Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni čeští občané zdržující se služebně v zahraničí.

 

Položka 134

Podání žádosti u českého zastupitelského úřadu

750,-

Poznámka:

Podle této položky se nepostupuje, je-li žádaný úkon zpoplatněn podle jiných položek této části sazebníku.

 

Položka 135

Vybrání pohledávky, renty apod., s výjimkou požitků ze sociálního zabezpečení, úkony v řízení o dědictví (včetně intervence u příslušných orgánů, vymáhání a doručení dědictví)

4 % z vybrané částky (ceny) nebo z hodnoty dědictví nejméně Kč 150,-

Poznámky:

1. Pokud je k žádosti věřitele (příjemce) nebo dědice prováděn pouze úkon k zajištění pohledávky, renty nebo dědictví, vyměří se poplatek za podání žádosti u českého zastupitelského úřadu.

 

2. Poplatek za úkony v řízení o dědictví podle této položky se vyměřuje z hodnoty dědictví nesnížené o honorář právního zástupce.

Položka 136

Úřední úschova

 

- peněz, cenných papírů, vkladních knížek a jiných cenných předmětů

1 % z částky nebo ceny předmětu za každý rok nejméněKč 200,-

- listin nebo spisů za každý rok

200,-

Poznámka:

Poplatek se nevybere v případě, že předmět je u českého zastupitelského úřadu uložen jen za účelem doručení do České republiky.

 

Položka 137

a) Sepsání písemnosti o právních úkonech, zejména smluv, závětí apod.

600,-

b) Sepsání plné moci s ověřením podpisu

300,-

Položka 138

Vidování listin bez ověřování

150,-

Položka 139

a) Ověření podpisu na listině i na jejím stejnopisu za každý podpis

250,-

b) Ověření otisku úředních razítek a úředních podpisů (superlegalizace)

600,-

c) Ověření otisku úředních razítek a úředních podpisů na českých dokladech (listinách) určených k použití v cizině

100,-

Zmocnění:

Za ověření dokladů nutných pro zápis matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně sníží správní orgán poplatek podle písmen a) a b) o 50 %.

 

Poznámky:

1. Za uznání podpisu za vlastní vybere správní orgán poplatek podle písmene a) této položky.

 

2. Podle písmene c) této položky vybere správní orgán poplatek v případech konečného ověření listiny (apostila) za účelem jejího použití v zahraničí.

Položka 140

a) Vyhotovení opisu (fotokopie) včetně ověření

250,-

b) Ověření správnosti předloženého opisu (fotokopie)

250,-

c) Ověření správnosti předloženého překladu

250,-

Zmocnění:

1. Za úkony podle písmen a) až c) této položky sníží správní orgán poplatky o 50 %, jde-li o doklad určený k zápisu matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně.

 

2. Za kopie pořízené na kopírovacích strojích sníží správní orgán poplatek podle písmene a) této položky o 50 %.

Poznámka:

Poplatek se vybere za každou i započatou stránku formátu A4 a menší.

 

Položka 141

Vyhotovení překladu spisového materiálu

a) do jazyka českého za každou i započatou stránku

600,-

b) z jazyka českého za každou i započatou stránku

650,-

c) z jednoho cizího jazyka do druhého za každou i započatou stránku

1 000,-

d) z jazyka čínského, japonského, korejského a jiných znakových jazyků za každý slovní znak

30,-

e) do jazyka čínského, japonského, korejského a jiných znakových jazyků za každý slovní znak

30,-

Položka 142

a) Za vystavený matriční doklad

300,-

b) Vyhotovení překladu matričního dokladu a jeho ověření

700,-

Poznámka:

Poplatek podle písmene a) této položky se nevybere, jde-li o doručení prvopisu matričního dokladu.

 

Položka 143

Za změnu

a) příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na předešlé příjmení

100,-

b) jména nebo příjmení v ostatních případech

1 000,-

Osvobození:

1. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá předešlé příjmení, byla-li tato skutečnost oznámena do jednoho měsíce po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.

 

2. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných (neúplných) zápisů v matrice.

3. Od poplatku je osvobozena změna jména a příjmení osoby v případě transsexuality.

Poznámky:

1. Za změnu příjmení manželů a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybere jeden poplatek.

 

2. Podle písmene a) této položky se vybere poplatek za změnu příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení opatrovníka, na společné příjmení pěstounů nebo na příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud opatrovníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.

Položka 144

Vydání opisu, výpisu nebo písemné informace z úředních záznamů, rejstříků, evidencí, listin nebo spisů

Kč 150,-
za každou i započatou stránku

Zmocnění:

Za kopie pořízené na kopírovacích strojích sníží správní orgán poplatek podle této položky o 50 %.

 

Poznámka:

Každou započatou stránkou se rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.

 

Položka 145

Za vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině

500,-

Položka 146

a) Vydání cestovního pasu

750,-

- osobám do 15 let

250,-

b) Vystavení cestovního průkazu (náhradního cestovního dokladu) k cestě do České republiky a zpět

250,-

c) Provedení změn v cestovním pase

150,-

d) Prodloužení platnosti nebo provedení změn v cestovním průkazu (náhradním cestovním dokladu) k cestě do České republiky a zpět

50,-

e) Vystavení průvodního listu pro přepravu tělesných pozůstatků člověka

100,-

Osvobození:

Od poplatku podle této položky je osvobozeno vydání diplomatických a služebních pasů.

 

Položka 147

Vystavení cestovního průkazu k návratu do České republiky osobám s trvalým bydlištěm v České republice

75,-

Položka 148

Vydání potvrzení k dovozu, průvozu nebo vývozu vysílacích rádiových stanic

600,-

Poznámka:

Poplatek podle této položky se vybere jen v případě, že nebylo vydáno povolení ke zřízení a provozování nebo přechovávání rádiové vysílací stanice.

 

Položka 149

Potvrzení nebo písemné sdělení o pobytu osob

150,-

Poznámka:

Poplatek podle této položky se vybere za potvrzení nebo písemné sdělení údajů o každé osobě v něm uváděné.

 

Položka 150

a) Vydání osvědčení o českém státním občanství

150,-

b) Vydání potvrzení o českém státním občanství

300,-

Položka 151

Vydání zbrojního průvodního listu pro průvoz

a) každé zbraně podléhající registraci

500,-

b) střeliva

100,-

Osvobození:

1. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády České republiky nebo Parlamentu České republiky. Od poplatku jsou dále osvobozeny osoby, které se zúčastní mezinárodních soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba.

 

2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny zbrojní průvodní listy pro průvoz na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.

 

Položka 152

a) Za kontrolu a potvrzení lodních dokladů (deník provozu lodi, strojní, rádio, zdravotní, olejů, návštěv českých a cizích občanů)

200,-

b) Za potvrzení zápisu o nalodění a vylodění v deníku posádky

200,-

c) Za potvrzení zápisu o nalodění a vylodění v námořní knížce

100,-

d) Za potvrzení námořního protestu

600,-

e) Za vystavení prozatímního listu na provoz lodi

2 000,-

Poznámka:

Poplatek podle písmene b) této položky se vybere jen jednou, a to bez ohledu na počet razítek vyznačených v deníku posádky.

 

Položka 153

Za podání žádosti

 

a) o povolení dlouhodobého nebo trvalého pobytu

200,-

b) o vystavení výpisu z evidence Rejstříku trestů

200,-

Položka 154

Za podání žádosti o zápis matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně

200,-

REJSTŘÍK K SAZEBNÍKU

Předmět

Položka

ČÁST I

Podání žádosti v daňovém nebo celním řízení

1

Nahlédnutí do matrik, živnostenského rejstříku, Rejstříku trestů

2

Opisy, ověření, osvědčení, potvrzení, státní občanství

3 - 9

Změna jména

10

Manželství

11, 12

Lovecký lístek

13

Rybářský lístek

14

Náhradní doklady, občanské průkazy

15

Stavební řízení a místní šetření

16 - 19

Loterie a hrací přístroje

20

Oprávnění k podnikání

21 - 24

ČÁST II

Vozidla, zbrojní průkazy, řidičské průkazy, povolovací řízení v silniční dopravě, zvláštní užívání pozemních komunikací

25 - 34

ČÁST III

Vnitrozemská plavba, námořní plavba, letecká doprava, drážní doprava

35 - 57

ČÁST IV

Hornická činnost

58 a 59

Puncovnictví

60

Řízení podle zákonů o ochraně hospodářské soutěže a zadávání veřejných zakázek

61 a 62

Dluhopisy, hypoteční zástavní listy, obchodování s cennými papíry, burzy, povolení v pojišťovnictví

63 a 64

Periodický tisk, registrace nebo licence na rozhlasové a televizní vysílání

65 a 66

ČÁST V

Veterinární povolení, osvědčení, ověření chmele, šlechtitelská osvědčení, ochrana a registrace odrůd rostlin a plemen zvířat, registrace přípravků na ochranu rostlin, révové víno

67 - 92

ČÁST VI

Licence v zahraničním obchodě, obchod s vojenským materiálem

93 - 95

Řízení podle atomového zákona

96 a 97

Rádiové stanice

98

ČÁST VII

Cestovní doklady, pobyt cizinců, víza na hranicích republiky, registrace námořnické knížky

99 - 102

Katastr nemovitostí

103 a 104

Normalizace a měření

105 a 106

Celní řízení

107 - 109

ČÁST VIII

Řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví

110 - 127

ČÁST IX

Registrace léčivých přípravků, povolení výroby a distribuce léčiv

128 - 131

ČÁST X

Konzulární poplatky.

132 - 154"

1) Zákon ČNR č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR
č. 13/1993 Sb. , celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 75/1957 Sb. , o občanských průkazech.

3) Zákon ČNR č. 531/1990 Sb. , o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

4) Např. § 14 zákona č. 200/1994 Sb. , o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením,
§ 3 zákona ČNR č. 62/1988 Sb. , o geologických pracích, ve znění zákona ČNR č. 543/1991 Sb. ,
§ 8 zákona č. 91/1996 Sb. o krmivech,
§ 7 a 9 zákona č. 38/1995 Sb. , o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích.

5) § 10 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání ( živnostenský zákon ), ve, znění zákona č. 286/1995 Sb.

6) Zákon č. 38/1995 Sb. , o technických-podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích.

7) § 4 , § 5 odst. 2 písm. a) , b) , c) , § 5 odst. 3 a § 6 zákona č. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích.

8) Zákon č. 44/1988 Sb. , o ochraně a využití nerostného bohatství ( horní zákon ), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR
č. 61/1988 Sb. , o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

9) Zákon č. 81/1966 Sb. , o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích, ve znění pozdějších předpisů.

10) Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 190/1996 Sb. , kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb. , o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb.
Zákon ČNR
č. 344/1992 Sb. , o katastru nemovitostí České republiky ( katastrální zákon ), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.

11) Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 10/1987 Sb. , o závaznosti Československého lékopisu - čtvrtého vydání v České socialistické republice, ve znění pozdějších předpisů.

ČL. II PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Pro poplatky splatné před účinností tohoto zákona platí dosavadní předpisy. Pokud poplatník zaplatil před účinností tohoto zákona poplatek splatný až po nabytí účinnosti tohoto zákona, případný rozdíl mezi zaplacenou částkou a novou výší poplatku se vypořádá postupem podle § 6 zákona o správních poplatcích, jde-li o nedoplatek, anebo podle § 8 zákona o správních poplatcích, jde-li o přeplatek.

ČL. III

Zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 592/1992 Sb., zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb. a zákona č. 48/1997 Sb., se mění takto:

V § 11 se vypouští odstavec 2 a zároveň se zrušuje číslování odstavců.

ČL. IV ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 565/1990 SB., O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona České národní rady č. 184/1991 Sb., zákona České národní rady č. 338/1992 Sb. a zákona č. 48/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 se za písmenem f) nahrazuje tečka čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

"g) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj. ".

2. Za § 10 se vkládá nový § 10a), který včetně poznámky č. 15) zní:

"§ 10a

(1) Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj podléhá každý povolený hrací přístroj. 15) Obec není povinna poskytnout osvobození od tohoto poplatku.

(2) Poplatek za výherní hrací přístroj platí jeho provozovatel.

(3) Sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj na tři měsíce činí od 5000 Kč do 20 000 Kč.

15) Zákon ČNR č. 202/1990 Sb. , o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb. ".

ČL. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998.

Zeman v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.