Program Zákon

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČL.I

Zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 244/1994 Sb. a zákona č. 132/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 5 odst. 3 se slova "3 %" nahrazují slovy "2 % ".

2. V § 7 odst. 4 se za druhou větu vkládají tyto věty: "Do počtu let rozhodných pro účely výpočtu výše rezervy se zahrnuje rok zahájení tvorby rezervy. Do tohoto počtu let se nezahrnuje předpokládaný rok zahájení opravy. ".

3. V § 7 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Nebude-li oprava zahájena nejpozději ve zdaňovacím období následujícím po zdaňovacím období, ve kterém se při výpočtu výše rezervy předpokládalo zahájení opravy, zruší se rezerva ve prospěch výnosů (příjmů) tohoto následujícího zdaňovacího období. Rezerva nebo její zůstatek se zruší ve prospěch výnosů (příjmů) i tehdy, jestliže nebyla vyčerpána nejpozději ve zdaňovacím období, které následuje po zdaňovacím období, ve kterém byla oprava zahájena. Za zahájení opravy se pro účely tohoto zákona považuje termín, ve kterém se fyzicky začnou provádět práce přímo na věci, která je předmětem opravy; provádí-li se oprava mimo provozovnu poplatníka jinou osobou, rozumí se zahájením opravy převzetí věci do opravy touto osobou. Toto ustanovení se nevztahuje na poplatníky, kteří doloží, že k překročení těchto lhůt došlo zásahem orgánu státní správy nebo orgánů samosprávy. V takovém případě se lhůty prodlužují o dvě zdaňovací období. ".

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.

4. § 7 se doplňuje odstavcem 8, který včetně poznámky č. 13b) zní:

"(8) Maximální doba tvorby rezervy podle předchozích odstavců činí u hmotného majetku zatříděného

a) ve 2. odpisové skupině 5 zdaňovacích období

b) ve 3. odpisové skupině 8 zdaňovacích období

c) ve 4. odpisové skupině 12 zdaňovacích období

d) v 5. odpisové skupině 16 zdaňovacích období

po sobě jdoucích v každé odpisové skupině. Maximální dobu tvorby lze prodloužit o jedno zdaňovací období v případě odůvodněné a správci daně prokázané 13b) změny termínu předpokládaného zahájení opravy.

13b) § 31 odst. 4 zákona ČNR č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. ".

5. § 8 odst. 1 včetně poznámek č. 13c) a 13d) zní:

"(1) Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v konkursním a vyrovnacím řízení, které jsou výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, 1) mohou vytvořit poplatníci daně z příjmů účtující v soustavě podvojného účetnictví až do výše pohledávek přihlášených u soudů ve lhůtě stanovené usnesením soudu o prohlášení konkursu 13c) nebo povolení vyrovnání, 13d) a to ve zdaňovacím období, v němž byly pohledávky přihlášeny. Na pohledávky přihlášené po uplynutí lhůty stanovené usnesením soudu o prohlášení konkursu 13c) nebo povolení vyrovnání 13d) nelze tvořit opravné položky, které jsou výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů 1) podle tohoto ustanovení.

13c) § 20 zákona č. 328/1991 Sb. , o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.

13d) § 50 zákona č. 328/1991 Sb. ".

6. V § 8 se vypouští odstavec 2.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

7. V § 8 odst. 2 se na konci věty připojují slova, která včetně poznámky č. 13e) znějí: "nebo v případě, kdy pohledávka byla popřena správcem konkursní podstaty, rozhodnutím soudu nebo příslušného správního orgánu. 13e)

13e) § 23 až 25 zákona č. 328/1991 Sb. ".

8. V § 8a odst. 2 úvodní část věty zní: "Vyšší opravné položky, než je stanoveno v odstavci 1 , lze vytvářet ke zde uvedeným pohledávkám jen v případě, bylo-li ohledně těchto pohledávek zahájeno rozhodčí řízení podle zvláštního předpisu 13f) nebo soudní řízení, jehož se poplatník daně z příjmů řádně účastní a řádně a včas činí úkony potřebné k uplatnění jeho práva, a za podmínky, že od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynulo více než ".

Poznámka č. 13f) zní:

" 13f) § 14 zákona č. 216/1994 Sb. , o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.".

9. V § 8a odst. 3 se za slova "u pohledávek" vkládají tato slova: "již odepsaných na vrub hospodářského výsledku a dále u pohledávek ".

10. § 8a odst. 3 písm. b) včetně poznámky č. 13g) zní:

"b) mezi ekonomicky nebo personálně spojenými osobami vymezenými v zákoně o daních z příjmů, 13g) u nichž průměr podílů na základním jmění druhé osoby nebo průměr podílů hlasovacích práv za zdaňovací období (nebo za část zdaňovacího období) je vyšší než 25 %; přitom průměr podílů na základním jmění nebo podílů na hlasovacích právech se stanoví jako podíl součtu stavu k poslednímu dni každého měsíce a počtu měsíců ve zdaňovacím období nebo jeho části,

13g) § 23 odst. 7 zákona ČNR č. 586/1992 Sb. ".

11. § 8a odst. 3 písm. d) zní:

"d) z titulu úvěrů a půjček nebo ručení za ně a z titulu záloh. ".

12. V § 9 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

"(1) Pěstební činností se pro účely tohoto zákona rozumí obnova lesa a veškeré výchovné činnosti prováděné v porostech do 40 let jejich věku, ochrana lesa a opatření k obnově porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou. Rezervu lze tvořit a čerpat jen na výkony uvedené v příloze tohoto zákona. ".

Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.

13. Poznámka č. 14) zní:

" 14) Zákon č. 289/1995 Sb. , o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).".

14. K zákonu se připojuje příloha, která zní:

"PŘÍLOHA VÝKONY UZNANÉ JAKO VÝDAJ (NÁKLAD) PRO TVORBU REZERVY NA PĚSTEBNÍ ČINNOST

Za výkony podle § 9 odst. 1 tohoto zákona se považují:

1. Obnova lesa výsevem osiva

a) první výsev osiva

b) opakovaný výsev osiva.

2. Obnova lesa sadbou

a) první sadba

b) opakovaná sadba.

3. Příprava půdy pro obnovu lesa

a) příprava půdy pro přirozenou obnovu lesa

b) příprava půdy pro obnovu lesa výsevem osiva

c) příprava půdy pro obnovu lesa sadbou.

4. Ošetřování dřevin mladých lesních porostů.

5. Mechanická a chemická ochrana mladých lesních porostů proti zvěři.

6. Zřizování oplocenek při oplocování mladých lesních porostů.

7. Ochrana mladých lesních porostů ostatní

a) proti buření

b) proti hlodavcům

c) proti klikorohu borovému

d) výsek plevelných dřevin.

8. Prořezávky, prostřihávky a výkony spojené s vytvořením rozčleňovací linie.

9. Ochrana lesa proti zvěři mechanická, chemická, údržba a opravy oplocenek.

10. Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům.

11. Hnojení lesních porostů.

12. Vyvětvování lesních porostů.

13. Odstraňování klestu.

14. Probírky do 40 let věku lesních porostů.

15. Opatření k obnově porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou. ".

ČL.II PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Pro tvorbu rezerv a opravných položek, která byla zahájena před 1. lednem 1998, a je v ní pokračováno po nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí ustanovení zákona České národní rady č. 593/1992 Sb., ve znění platném ke dni 31. prosince 1997.

ČL.III

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů České republiky vyhlásil úplné znění zákona České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, jak vyplývá z pozdějších předpisů.

ČL.IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998.

Zeman v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.