Program Zákon

Zákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ PLAT A NĚKTERÉ DALŠÍ NÁLEŽITOSTI STÁTNÍCH ZÁSTUPCŮ

§ 1

Zákon v této části upravuje plat a některé další náležitosti spojené s výkonem funkce státního zástupce.

§ 2

(1) Státnímu zástupci náleží za vykonanou práci plat.

(2) Státnímu zástupci, o němž to stanoví tento zákon, náleží též naturální plnění.

§ 3 Plat

(1) Plat je peněžité plnění poskytované měsíčně ve výši a za podmínek stanovených tímto zákonem.

(2) Plat se určí jako součin platové základny a platového koeficientu stanoveného podle počtu let započitatelné praxe (dále jen "praxe") a stupně státního zastupitelství, ke kterému je státní zástupce přidělen1) nebo přeložen,2) nestanoví-li tento zákon jinak. Plat se zaokrouhluje na 100 Kč nahoru.

(3) Platová základna činí od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku 2,7násobek průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok. Výši platové základny pro příslušný kalendářní rok vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením.3)

(4) Platový koeficient podle odstavce 2 se určuje státnímu zástupci

okresního státního zastupitelství

krajského státního zastupitelství

vrchního státního zastupitelství

 

0,88

0,96

1,05

do ukončení 5. roku

1,01

1,09

1,17

od počátku 6. roku

1,14

1,26

1,33

od počátku 9. roku

1,22

1,35

1,47

od počátku 12. roku

1,30

1,44

1,60

od počátku 15. roku

1,35

1,53

1,68

od počátku 18. roku

1,39

1,56

1,72

od počátku 21. roku

1,43

1,59

1,75

od počátku 24. roku

1,46

1,64

1,80

od počátku 27. roku

1,51

1,67

1,84

od počátku 30. roku.

(5) Platový koeficient stanovený v odstavci 4 se zvyšuje

a) okresnímu státnímu zástupci okresního státního zastupitelství s nejvýše 10 plánovanými státními zástupci o 0,22 a s více než 10 plánovanými státními zástupci o 0,25,

b) náměstkovi okresního státního zástupce okresního státního zastupitelství s nejvýše 10 plánovanými státními zástupci o 0,09 a s více než 10 plánovanými státními zástupci o 0,11,

c) krajskému státnímu zástupci o 0,40,

d) náměstkovi krajského státního zástupce o 0,18,

e) vedoucímu oddělení krajského státního zastupitelství o 0,09,

f) vrchnímu státnímu zástupci o 0,50,

g) náměstkovi vrchního státního zástupce o 0,26,

h) řediteli odboru vrchního státního zastupitelství o 0,12,

i) vedoucímu oddělení vrchního státního zastupitelství o 0,07.

(6) Státnímu zástupci Nejvyššího státního zastupitelství náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 1,84. Platový koeficient se zvyšuje

a) řediteli odboru Nejvyššího státního zastupitelství o 0,23,

b) vedoucímu oddělení Nejvyššího státního zastupitelství o 0,15.

(7) Nejvyššímu státnímu zástupci náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 2,71.

(8) Náměstkovi nejvyššího státního zástupce náleží plat určený z platové základny koeficientem ve výši 2,27.

§ 4 Plat při zastupování

Státnímu zástupci, který na příkaz vedoucího státního zastupitelství zastupuje v plném rozsahu činnosti po dobu delší než čtyři týdny nepřítomného státního zástupce vykonávajícího vyšší funkci, náleží od prvého dne zastupování zvýšení koeficientu stanovené v § 3 odst. 5 nebo 6 pro funkci zastupovaného státního zástupce; dosavadní zvýšení koeficientu podle § 3 odst. 5 písm. a) až i) a podle § 3 odst. 6 písm. a) a b) státnímu zástupci po dobu zastupování nenáleží. Zvýšení koeficientu nenáleží, je-li zastupování součástí pracovních povinností státního zástupce.

§ 5 Plat při dočasném přidělení k výkonu funkce státního zástupce

(1) Po dobu dočasného přidělení k výkonu funkce k jinému státnímu zastupitelství4) náleží státnímu zástupci dosavadní plat nebo plat, který by mu náležel při trvalém výkonu funkce, pro jejíž výkon byl k jinému státnímu zastupitelství dočasně přidělen, je-li tento plat vyšší.

(2) Po dobu dočasného přidělení státního zástupce k výkonu funkce k jinému orgánu nebo organizaci4) náleží státnímu zástupci dosavadní plat. Jde-li o orgán nebo organizaci se sídlem mimo území české republiky, náleží státnímu zástupci dosavadní plat, pokud mu odměnu za výkon funkce v zahraničí neposkytuje orgán nebo organizace, k nimž byl dočasně přidělen.

§ 6

(1) Státnímu zástupci je plat stanoven s přihlédnutím k případné práci přesčas.5) To neplatí o práci přesčas konané v noci5a ) a v den pracovního klidu.5b)

(2) Za hodinu práce přesčas uvedené v odstavci 1 větě druhé náleží státnímu zástupci část platu stanoveného podle § 3 připadající na jednu hodinu práce bez práce přesčas v kalendářním měsíci, ve kterém práci přesčas konal, zvýšená o 50 % průměrného hodinového výdělku, pokud se státní zástupce s vedoucím státním zástupcem příslušného státního zastupitelství nedohodli na poskytnutí náhradního volna místo platu za práci přesčas. Za dobu čerpání náhradního volna se plat nekrátí. Neposkytne-li příslušný vedoucí státní zástupce státnímu zástupci náhradní volno v době tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté době, náleží státnímu zástupci část platu a její zvýšení podle věty první.

§ 7 Praxe

(1) Do počtu let praxe rozhodné pro stanovení platového koeficientu podle § 3 odst. 4 se započítává

a) doba výkonu funkce státního zástupce,6) prokurátora7) a vyšetřovatele prokuratury,7)

b) doba čekatelské praxe právního čekatele8) a právního čekatele prokuratury,9)

c) státním zástupcem prokázaná doba jiné právnické praxe po získání úplného vysokoškolského právnického vzdělání.

(2) Doba, po kterou státní zástupce nemohl vykonávat funkci prokurátora7) nebo vyšetřovatele prokuratury7) z důvodů uvedených ve zvláštním zákoně,10) se posuzuje jako doba podle odstavce 1 písm. a) .

(3) Z důvodů hodných zvláštního zřetele může ministr spravedlnosti započíst do doby praxe i jiné doby.

(4) Do doby praxe podle odstavce 1 se započítává také doba

a) výkonu vojenské základní (náhradní) služby11) a civilní služby12) v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem pro výkon vojenské základní (náhradní) služby,

b) mateřské a rodičovské dovolené13) nebo trvalé péče o dítě nebo děti v rozsahu odpovídajícím délce mateřské a rodičovské dovolené platném v době této péče podle zvláštních předpisů,14) pokud se státní zástupce současně nepřipravoval v denním studiu15) na povolání, nebo doba osobní péče o dlouhodobě těžce zdravotně postižené nezletilé dítě, které vyžadovalo mimořádnou péči, pokud nebylo umístěno v ústavu pro takové děti, nejvýše však v celkovém rozsahu šesti let, a

c) doba jiné omluvené nepřítomnosti v práci nepřesahující celkem tři měsíce v kalendářním roce.

(5) Při hodnocení praxe pro zvýšení platového koeficientu státnímu zástupci okresního státního zastupitelství z 1,01 na 1,14, krajského státního zastupitelství z 1,09 na 1,26 a vrchního státního zastupitelství z 1,17 na 1,33 lze postupovat podle předchozích ustanovení pouze za podmínky, že státní zástupce v jejím průběhu skutečně vykonával funkci státního zástupce6) nejméně po dobu tří let, do níž se nezapočítávají doby uvedené v odstavci 4 . Do splnění podmínky stanovené ve větě první náleží státnímu zástupci okresního státního zastupitelství plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 1,01, krajského státního zastupitelství ve výši 1,09 a vrchního státního zastupitelství ve výši 1,17. Po jejím splnění se rozhodná doba určí podle postupu stanoveného v odstavcích 1 až 4 .

§ 8

Zrušen ke dni 1.1.2005 novelou č. 626/2004 Sb.

§ 9 Plat při dočasném zproštění výkonu funkce státního zástupce

(1) Po dobu dočasného zproštění výkonu funkce podle zvláštního právního předpisu16) přísluší státnímu zástupci 50 % platu, na který vznikl státnímu zástupci ke dni účinnosti dočasného zproštění výkonu funkce a po dobu trvání dočasného zproštění výkonu funkce nárok, nestanoví-li tento zvláštní právní předpis jinak.

(2) Nedošlo-li z důvodu, pro který byl státní zástupce dočasně zproštěn výkonu funkce, k zániku funkce státního zástupce,17) nevyplacená část platu včetně dalšího platu, pokud by na něj jinak státnímu zástupci vznikl nárok, se doplatí; to neplatí, byl-li státní zástupce pravomocně odsouzen pro trestný čin.

§ 9a Plat při dočasné neschopnosti k výkonu funkce

Zrušen ke dni 1.1.2009 novelou č. 261/2007 Sb.

§ 10 Naturální plnění

(1) Naturální plnění jsou věcná plnění a služby poskytované nebo hrazené státnímu zástupci v rozsahu a za podmínek dále stanovených.

(2) Nejvyššímu státnímu zástupci a náměstkovi nejvyššího státního zástupce náleží naturální plnění spočívající ve zřízení a užívání jedné účastnické telefonní stanice.

(3) Nejvyššímu státnímu zástupci náleží dále naturální plnění spočívající v užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici, náměstkovi nejvyššího státního zástupce naturální plnění spočívající v užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou.

(4) Vrchnímu státnímu zástupci náleží naturální plnění spočívající v

a) užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou,

b) zřízení a užívání jedné účastnické telefonní stanice.

Společná ustanovení

§ 11

(1) Státnímu zástupci náleží plat ode dne vzniku pracovního poměru ve funkci státního zástupce do jeho skončení.

(2) Státnímu zástupci náleží vyšší platový koeficient od prvého dne kalendářního měsíce, v němž dosáhl délky praxe stanovené v § 3 odst. 4 .

(3) Státnímu zástupci náleží zvýšení platového koeficientu podle § 3 odst. 5 písm. a) až i) a podle § 3 odst. 6 písm. a) a b) od prvého dne kalendářního měsíce, ve kterém došlo ke skutečnosti, která zakládá nárok na toto zvýšení. Nárok zaniká posledním dnem kalendářního měsíce, v němž pominula skutečnost odůvodňující zvýšení platového koeficientu.

§ 12

Nejvyššímu státnímu zástupci, náměstkovi nejvyššího státního zástupce a vrchnímu státnímu zástupci náleží naturální plnění ode dne jmenování do těchto funkcí do dne odvolání z těchto funkcí.

§ 13

(1) Plat a další náležitosti poskytuje státnímu zástupci státní zastupitelství, u něhož vykonává státní zástupce svoji funkci v pracovním poměru.

(2) Plat je splatný ve shodných termínech jako u zaměstnanců ministerstev.18)

(3) Srážky z platu lze provést jen na základě dohody o srážkách z platu. Bez této dohody lze srazit z platu výhradně částky ze stejného důvodu a ve stejném rozsahu a pořadí jako u zaměstnanců ministerstev.19)

(4) Nárok na plat lze uplatnit do tří let ode dne, kdy mohl být uplatněn poprvé. Nárok na naturální plnění zaniká dnem ukončení výkonu funkce.

Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 14

Státnímu zástupci se započítají ke dni účinnosti tohoto zákona do doby praxe všechny doby, které byly započteny podle předchozích předpisů.

§ 15

Pokud zvláštní předpisy, které se vztahují na státní zástupce, obsahují ustanovení o platovém tarifu, příplatcích a odměnách, rozumí se tím plat podle tohoto zákona.

§ 16

Ode dne účinnosti tohoto zákona náleží státnímu zástupci plat, další plat a další náležitosti pouze podle tohoto zákona. Jiná peněžitá a nepeněžitá plnění v souvislosti s výkonem funkce v pracovním poměru státnímu zástupci počínaje tímto dnem nenáleží s výjimkou cestovních náhrad podle zvláštního předpisu.20)

§ 17

Zrušuje se:

1. nařízení vlády České republiky č. 254/1992 Sb., o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury, ve znění nařízení vlády České republiky č. 442/1992 Sb., nařízení vlády č. 145/1993 Sb., nařízení vlády č. 61/1994 Sb. a nařízení vlády č. 178/1995 Sb.,

2. § 32 odst. 2 a věta druhá odst. 3 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství.

ČÁST DRUHÁ ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č. 143/1992 SB., O PLATU A ODMĚNĚ ZA PRACOVNÍ POHOTOVOST V ROZPOČTOVÝCH A V NĚKTERÝCH DALŠÍCH ORGANIZACÍCH A ORGÁNECH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

§ 18

Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 590/1992 Sb., zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona č. 40/1994 Sb. a zákona č. 118/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

Za § 26 se vkládá nový § 26a, který zní:

"§ 26a

Zaměstnancům další plat za druhé pololetí roku 1997 nenáleží.".

ČÁST TŘETÍ

§ 19

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

Zeman v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 19 odst. 1 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství.

2) § 19 odst. 2 a 3 zákona č. 283/1993 Sb.

3) § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv

4) § 19a zákona č. 283/1993 Sb. , ve znění zákona č. 14/2002 Sb.

5) § 96 zákoníku práce.

5a) § 99 odst. 1 zákoníku práce.

5b) § 91 odst. 1 zákoníku práce.

6) § 18 zákona č. 283/1993 Sb.

7) § 37 a násl. zákona č. 60/1965 Sb., o prokuratuře, ve znění pozdějších předpisů.

8) § 33 zákona č. 283/1993 Sb.

9) § 51 zákona č. 60/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

10) § 21 zákona č. 87/1991 Sb. , o mimosoudních rehabilitacích.

11) § 27 a 28 zákona č. 92/1949 Sb., branný zákon, ve znění pozdějších předpisů.

12) Zákon č. 18/1992 Sb. , o civilní službě, ve znění pozdějších předpisů.

13) § 157 zákoníku práce.

14) Např. zákon č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 58/1964 Sb., o zvýšení péče o těhotné ženy a matky, ve znění pozdějších předpisů,
a zákoník práce.

15) § 20 odst. 1 a § 27a zákona č. 29/1984 Sb. , o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb.
§ 29 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách.

16) § 22 odst. 2 zákona č. 283/1993 Sb. , o státním zastupitelství,ve znění zákona č. 261/1994 Sb., zákona č. 201/1997 Sb., zákona č. 169/1999 Sb. , zákona č. 11/2001 Sb. a zákona č. 14/2002 Sb.

17) § 21 odst. 2 písm. b) , c) a e) zákona č. 283/1993 Sb.

18) § 16 a 17 zákona č. 143/1992 Sb. , o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb.
§ 10a odst. 6 věta první nařízení vlády ČR č. 253/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

19) § 18 zákona č. 143/1992 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.
§ 13 nařízení vlády č. 108/1994 Sb. , kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony.

20) Zákon č. 119/1992 Sb. , o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb.

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Z NOVEL

K zákonu se váže novela č. 261/2007 Sb. , její přechodné ustanovení je čl. L