Program Zákon

Nařízení vlády o minimální mzdě

Vláda nařizuje podle § 111 odst. 3 zákoníku práce č. 65/1965 Sb. , ve znění zákona č. 3/1991 Sb., a podle § 4 odst. 4 zákona č. 1/1992 Sb. , o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb.:

§ 1

Toto nařízení upravuje poskytování minimální mzdy fyzické osobě v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu1) (dále jen "zaměstnanec").

§ 2

(1) Výše minimální mzdy činí

a) za každou hodinu odpracovanou zaměstnancem 4 8 , 1 0 Kč ,

b) za měsíc 7 955 pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou,

c) 90 % částek uvedených v písmenech a) a b) , jde-li o první pracovní poměr nebo obdobný pracovní vztah zaměstnance ve věku 18 až 21 let, a to po dobu 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru nebo obdobného pracovního vztahu,

d) 80 % částek uvedených v písmenech a) a b) , jde-li o mladistvého zaměstnance,2)

e) 75 % částek uvedených v písmenech a) a b) , jde-li o zaměstnance, který je poživatelem částečného invalidního důchodu,

f) 50 % částek uvedených v písmenech a) a b) , jde-li o zaměstnance, který je poživatelem plného invalidního důchodu, nebo o mladistvého zaměstnance, který je plně invalidní a nepobírá plný invalidní důchod.

Redakční poznámka
Vývoj minimální mzdy podle písmen a) a b)

platnost

hodinová mzda

měsíční mzda

novela

od

do

1. 7. 2006

 

48,10

7955

č. 533/2005 Sb.

1. 1. 2006

30. 6. 2006

44,70

7570

č. 513/2005 Sb.

1. 1. 2005

31. 12. 2005

42,50

7185

č. 699/2004 Sb.

1. 1. 2004

31. 12. 2004

39,60

6700

č. 463/2003 Sb.

1. 1. 2003

31. 12. 2003

36,90

6200

č. 559/2002 Sb.

1. 1. 2002

31. 12. 2002

33,90

5700

č. 436/2001 Sb.

1. 1. 2001

31. 12. 2001

30

5000

č. 429/2000 Sb.

1. 7. 2000

31. 12. 2000

25

4500

č. 162/2000 Sb.

1. 1. 2000

30. 6. 2000

22,30

4000

č. 313/1999 Sb.

1. 7. 1999

31. 12. 1999

20

3600

č. 133/1999 Sb.

1. 1. 1999

30. 6. 1999

18

3250

č. 317/1998 Sb.

1. 1. 1998

31. 12. 1998

14,80

2650

č. 320/1997 Sb.

1. 1. 1996

31. 12. 1997

13,60

2500

č. 303/1995 Sb.

Konec redakční poznámky

(2) Výše minimální mzdy uvedená v odstavci 1 písm. a) se stanoví pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin; při jiné délce stanovené týdenní pracovní doby se výše minimální mzdy úměrně upraví.

(3) Zaměstnanci odměňovanému měsíční mzdou, který má sjednanou nebo povolenou kratší pracovní dobu3) nebo neodpracoval v měsíci všechny pracovní směny, náleží minimální mzda ve výši odpovídající odpracované době.

§ 3

Nedosáhne-li mzda4) zaměstnance v kalendářním měsíci výše minimální mzdy, která mu náleží podle § 2 , zaměstnavatel mu rozdíl doplatí (dále jen "doplatek").

§ 4

U domáckých zaměstnanců se pro účely tohoto nařízení považuje za odpracovanou hodinu odvedená hodina práce podle normy spotřeby práce stanovené zaměstnavatelem.6)

§ 5

Zrušen novelou č. 429/2000 Sb. ke dni 1.1.2001.

§ 6

Zrušuje se nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 53/1992 Sb., o minimální mzdě, ve znění nařízení vlády České republiky č. 615/1992 Sb.

§ 7

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.

Předseda vlády:
Prof. Ing. Klaus CSc. v. r.
Ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Vodička v. r.

Poznámky pod čarou

1) Např. § 226 odst. 2 obchodního zákoníku, zákon ČNR č. 186/1992 Sb. , o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění zákona ČNR č. 590/1992 Sb., zákona ČNR č. 26/1993 Sb., zákona č. 326/1993 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 33/1995 Sb. a zákona č. 118/1995 Sb.

2) § 274 odst. 2 zákoníku práce .

3) § 86 zákoníku práce .

4) § 111 odst. 2 zákoníku práce .
§ 4 odst. 2 zákona č. 1/1992 Sb. , o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku.

5) § 121 odst. 1 písm. c) zákoníku práce .
§ 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 1/1992 Sb.

6) § 16 zákona č. 1/1992 Sb.