Program Zákon

Vyhláška Ministerstva dopravy o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 52 zákona č. 114/1995 Sb. , o vnitrozemské plavbě (dále jen "zákon"):

§ 1 Úvodní ustanovení

Pro účely této vyhlášky se plavidla rozdělují na tyto druhy:

a) lodě, které se dále dělí na

1. lodě s vlastním strojním pohonem,

2. lodě bez vlastního strojního pohonu,

3. převozní lodě s vlastním strojním pohonem,

4. převozní lodě bez vlastního strojního pohonu,

b) malá plavidla, která se dále dělí na

1. malá plavidla bez vlastního strojního pohonu a bez plachet (dále jen "bez vlastního strojního pohonu") o hmotnosti včetně povoleného zatížení do 1000 kg,

2. malá plavidla bez vlastního strojního pohonu o hmotnosti včetně povoleného zatížení nad 1000 kg,

3. malá plavidla s vlastním strojním pohonem o výkonu do 4 kW,

4. malá plavidla s vlastním strojním pohonem o výkonu nad 4 kW,

5. malá plavidla s plachtou (dále jen "plachetnice") s celkovou plochou plachet do 12 m2 ,

6. plachetnice s celkovou plochou plachet 12 m2 ,

c) plovoucí stroje, které se dále dělí na

1. plovoucí stroje s vlastním strojním pohonem,

2. plovoucí stroje bez vlastního strojního pohonu,

d) plovoucí zařízení,

e) jiná ovladatelná plovoucí tělesa (dále jen "plovoucí těleso").

Podmínky způsobilosti k vedení plavidla

(k § 24 odst. 1 a 2 a k § 25 odst. 1 zákona )

§ 2 Vedení plavidla s průkazem způsobilosti

(1) Plavidlo, k jehož vedení je oprávněn pouze vůdce plavidla s průkazem způsobilosti, je

a) loď ve smyslu § 1 písm. a) ,

b) malé plavidlo bez vlastního strojního pohonu o hmotnosti včetně povoleného zatížení nad 1000 kg,

c) malé plavidlo s vlastním strojním pohonem o výkonu nad 4 kW, není-li dále stanoveno jinak,

d) plachetnice s celkovou plochou plachet nad 12 m2 , není-li dále stanoveno jinak ,

e) plovoucí stroj ve smyslu § 1 písm. c) ,

f) plavidlo, kterým je provozována koncesovaná vodní doprava1) .

(2) Způsobilou k vedení nebo k obsluze plavidla podle odstavce 1 je osoba, která získala průkaz způsobilosti kapitána, kormidelníka, převozníka, vůdce malého plavidla, strojmistra nebo vůdce plavidla plujícího pomocí radaru a je zdravotně způsobilá .

§ 3 Provoz plavidla se způsobilou posádkou

(1) Na plavidlech, pro která je při vydání osvědčení plavidla stanovena vícečlenná posádka, musí být členové posádky držiteli průkazu způsobilosti.

(2) Nejmenší počet a složení členů posádky plavidla se stanovuje při vydání osvědčení plavidla nebo zvláštního povolení k plavbě s přihlédnutím k druhu a velikosti plavidla, způsobu jeho provozování, stupni mechanizace a automatizace jeho ovládacího zařízení a charakteru vodní cesty.

(3) Plovoucí stroj při práci může obsluhovat osoba s průkazem způsobilosti vůdce plavidla odpovídajícího typu a třídy vodní cesty. Tato osoba musí být současně držitelem osvědčení o způsobilosti k práci s pozemním strojem, který je součástí plovoucího stroje.

(4) Pozemní stroj umístěný na plavidle může obsluhovat osoba s osvědčením o způsobilosti k práci na tento stroj bez průkazu strojmistra pouze pod dohledem kapitána odpovídající třídy.

§ 4 Vedení plavidla bez průkazu způsobilosti

(1) Osoba bez průkazu způsobilosti, která je seznámena s technikou vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu o hmotnosti včetně povoleného zatížení do 1000 kg nebo plachetnice s celkovou plochou plachet do 12 m2 a v rozsahu potřebném pro jejich vedení též s pravidly plavebního provozu2) , může vést takové plavidlo na všech vodních cestách v České republice.

(2) Osoba bez průkazu způsobilosti, která je seznámena s technikou vedení malého plavidla a v rozsahu potřebném pro jeho vedení též s pravidly plavebního provozu, může vést malé plavidlo během povoleného sportovního podniku3) nebo výcviku pod odborným dozorem ve vyhrazeném úseku vodní cesty3) .

(3) Osoba bez průkazu způsobilosti po dosažení věku 15 let, která je seznámena s technikou vedení malého plavidla s vlastním strojním pohonem do výkonu 4 kW a v rozsahu potřebném pro jeho vedení též s pravidly plavebního provozu, může vést takové plavidlo na všech vodních cestách v České republice.

(4) Osoba bez průkazu způsobilosti po dosažení věku 18 let může vést

a) malé plavidlo s vlastním strojním pohonem do výkonu 20 kW, schopné pouze výtlačné plavby a maximální rychlosti 20 km/hod., na vodní cestě dopravně významné využívané I. třídy v úseku České Budějovice (soutok s řekou Malše) - Týn nad Vltavou (ř. km 205,0) a 0. třídy a vodních cestách účelových a ostatních 5) , jestliže je seznámena s technikou vedení tohoto plavidla a v rozsahu potřebném pro jeho vedení též s pravidly plavebního provozu,

b) malé plavidlo s vlastním strojním pohonem schopné pouze výtlačné plavby a maximální rychlosti 12 km/hod., schválené plavební správou pro provoz v půjčovně malých plavidel zápisem v lodním osvědčení plavidla a provozované na úsecích vodní cesty zapsaných v lodním osvědčení plavidla6) , jestliže je seznámena s technikou vedení tohoto plavidla a v rozsahu potřebném pro jeho vedení též s pravidly plavebního provozu.

(5) K vedení plovoucího tělesa může být pověřena osoba bez průkazu způsobilosti, pokud tak stanoví plavební správa při vydání povolení k jeho plavbě. Stejně tak může plavební správa stanovit při přemisťování plovoucího zařízení.

§ 5 Provoz plavidla bez posádky

(1) Loď bez vlastního strojního pohonu určená výhradně k provozu v tlačné nebo bočně svázané sestavě a mající tuto skutečnost uvedenou v osvědčení plavidla nemusí při plavbě mít posádku.

(2) Plovoucí zařízení nemusí mít při provozu, mimo jeho přemisťování na vodní cestě, vůdce plavidla ani posádku. S ohledem na charakter plovoucího zařízení, způsob jeho provozu a charakter vodní cesty je možno stanovit při vydání osvědčení plovoucího zařízení přítomnost odpovědné osoby na plovoucím zařízení při jeho provozu. Tato osoba však není považována za vůdce plavidla ani za člena posádky a nemusí prokazovat způsobilost podle § 2 a 3 .

Požadovaný věk, vzdělání, praxe a zkušební předměty pro získání průkazu způsobilosti člena posádky plavidla a vůdce plavidla

(k § 25 odst. 5 zákona )

§ 5a Plavčík

(1) Požadovaný věk a vzdělání plavčíka jsou

a) věk: nejméně 15 let,

b) vzdělání: žák středního vzdělání s výučním listem, obor vzdělání: zaměření - lodní doprava.

(2) Plavčík může vykonávat palubní práce na plavidle pouze pod dohledem lodníka.

§ 5b Pomocný lodník

(1) Požadovaný věk a vzdělání pomocného lodníka jsou

a) věk: nejméně 16 let,

b) vzdělání: základní.

(2) Pomocný lodník může vykonávat palubní práce na plavidle pouze pod dohledem vůdce plavidla nebo lodníka.

§ 6 Lodník

(1) Požadovaný věk a vzdělání lodníka jsou

a) věk: nejméně 18 let,

b) stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, obor vzdělání: zaměření - lodní doprava

(2) Lodník je oprávněn vykonávat palubní práce na plavidle včetně obsluhy kormidla pod dohledem kapitána a při zachování jeho odpovědnosti .

(3) Úleva z předepsaného vzdělání může být poskytnuta za podmínky, že uchazeč má

a) dokončené základní vzdělání,7)

b) praxi na plavidle s vlastním strojním pohonem v trvání šesti měsíců ve funkci pomocného lodníka,

c) prokáže odbornou způsobilost spočívající ve znalosti předmětů podle přílohy č. 1 ověřené zkouškou podle této vyhlášky.

§ 6a Lodní strojník

(1) Požadovaný věk, vzdělání, praxe a odborná způsobilost lodního strojníka jsou

a) věk: nejméně 18 let,

b) stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, obor vzdělání: zaměření - lodní doprava,

c) praxe: 12 měsíců ve funkci lodníka.

(2) Lodní strojník může obsluhovat strojní zařízení na plavidle, kromě pracovních zařízení na plovoucím stroji, včetně obsluhy kormidla pouze pod dohledem kapitána a při zachování jeho odpovědnosti.

(3) Úleva z předepsaného vzdělání může být poskytnuta za podmínky, že uchazeč má

a) dokončené základní vzdělání,

b) praxi na plavidle s vlastním strojním pohonem v trvání 24 měsíců ve funkci lodníka.

§ 7 Kormidelník

(1) Požadovaná praxe kormidelníka je 30 měsíců, z toho 24 měsíců ve funkci lodníka nebo lodního strojníka.

(2) Kormidelník může kormidlovat plavidlo s vlastním strojním pohonem i bez vlastního strojního pohonu, s výjimkou plachetnice, na vodních cestách v České republice a na zahraničních vnitrozemských vodních cestách pouze při zachování odpovědnosti kapitána za provoz plavidla.

§ 8 Kapitán

(1) Požadovaný věk, praxe a odborná způsobilost kapitána I. tř. jsou

a) věk: nejméně 21 let,

b) praxe: nejméně 48 měsíců na plavidle s vlastním strojním pohonem, z toho 24 měsíců plavby na vodních cestách dopravně významných ve funkci lodníka, lodního strojníka nebo kormidelníka,

c) odborná způsobilost: znalost předmětů podle přílohy č. 1 této vyhlášky ověřená zkouškou podle této vyhlášky.

(2) Kapitán I. tř. je oprávněn vést plavidlo s vlastním strojním pohonem i bez vlastního strojního pohonu, s výjimkou plachetnice, bez omezení výtlaku a výkonu strojního pohonu plavidla na vodních cestách v České republice a na zahraničních vnitrozemských vodních cestách.

(3) Požadovaná praxe a odborná způsobilost kapitána II. tř. jsou

a) praxe: nejméně 36 měsíců, z toho 18 měsíců plavby na vodních cestách dopravně významných na plavidle s vlastním strojním pohonem ve funkci lodníka, lodního strojníka nebo kormidelníka,

b) odborná způsobilost: znalost předmětů podle přílohy č. 1 této vyhlášky ověřená zkouškou podle této vyhlášky.

(4) Kapitán II. tř. je oprávněn vést plavidlo s vlastním strojním pohonem i bez vlastního strojního pohonu, s výjimkou plachetnice, bez omezení výtlaku a výkonu strojního pohonu plavidla na vodních cestách v České republice.

(5) Požadovaná praxe a odborná způsobilost kapitána III. tř. jsou

a) praxe: nejméně 12 měsíců na plavidle s vlastním strojním pohonem ve funkci lodníka, lodního strojníka nebo kormidelníka na úseku vodní cesty, pro který žádá oprávnění,

b) odborná způsobilost: znalost předmětů podle přílohy č. 1 této vyhlášky ověřená zkouškou podle této vyhlášky.

(6) Kapitán III. tř. je oprávněn vést plavidlo s vlastním strojním pohonem i bez vlastního strojního pohonu, s výjimkou plachetnice, bez omezení výtlaku a výkonu strojního pohonu plavidla na úsecích vodních cest, na kterých prokázal praxi při vedení nebo kormidlování plavidla a jsou stanoveny v průkazu způsobilosti a vodních cestách ostatních.

(7) Požadovaný věk, praxe a odborná způsobilost kapitána IV. tř. jsou

a) věk: nejméně 18 let,

b) praxe: nejméně 6 měsíců na plavidle s vlastním strojním pohonem, s výjimkou malého plavidla na úseku vodní cesty, pro který žádá oprávnění,

c) odborná způsobilost: znalost předmětů podle přílohy č. 1 této vyhlášky ověřená zkouškou podle této vyhlášky.

(8) Kapitán IV. tř. je oprávněn vést plavidlo s vlastním strojním pohonem i bez vlastního strojního pohonu, s výjimkou plachetnice, o výtlaku do 300 m 3 a obsaditelnosti maximálně 60 cestujícími na úsecích vodních cest, na kterých prokázal praxi při vedení nebo kormidlování plavidla a jsou stanoveny v průkazu způsobilosti a vodních cestách ostatních.

§ 9 Převozník

(1) Požadovaný věk, vzdělání, praxe a odborná způsobilost převozníka I. tř. jsou

a) věk: nejméně 18 let,

b) vzdělání: základní,7)

c) praxe: nejméně čtyři měsíce na plavidle s vlastním strojním pohonem na vodní cestě dopravně významné,

d) odborná způsobilost: znalost předmětů podle přílohy č. 1 ověřená zkouškou podle této vyhlášky.

(2) Převozník I. tř. je oprávněn vést převozní loď s vlastním strojním pohonem nebo bez vlastního strojního pohonu na všech vodních cestách České republiky .

(3) Požadovaný věk, vzdělání, praxe a odborná způsobilost převozníka II. tř. jsou

a) věk: nejméně 18 let,

b) vzdělání: základní,7)

c) praxe: tři měsíce na plavidle s vlastním strojním pohonem i bez vlastního strojního pohonu na vodní cestě dopravně významné,

d) odborná způsobilost: znalost předmětů podle přílohy č. 1 ověřená zkouškou podle této vyhlášky.

(4) Převozník II. tř. je oprávněn vést převozní loď bez vlastního strojního pohonu na všech vodních cestách České republiky .

(5) Požadovaný věk, vzdělání, praxe a odborná způsobilost převozníka III. tř. jsou

a) věk: nejméně 18 let,

b) vzdělání: základní,7)

c) praxe: dva měsíce na plavidle s vlastním strojním pohonem i bez vlastního strojního pohonu ,

d) odborná způsobilost: znalost předmětů podle přílohy č. 1 ověřená zkouškou podle této vyhlášky.

(6) Převozník III. tř. je oprávněn vést převozní loď na určeném přívozu na vodních cestách České republiky kromě cest dopravně významných využívaných .

§ 10 Vůdce malého plavidla

(1) Požadovaný věk, vzdělání a odborná způsobilost vůdce malého plavidla jsou

a) věk: nejméně 18 let pro vedení plavidla podle odstavců 2 a 3 , nejméně 16 let pro vedení plavidla podle odstavce 4 ,

b) vzdělání: základní,

c) odborná způsobilost: znalost předmětů podle přílohy č. 1 této vyhlášky ověřená zkouškou podle této vyhlášky.

(2) Vůdce malého plavidla je oprávněn vést na všech vodních cestách České republiky malá plavidla. Podle druhu plavidla se rozlišují následující kategorie:

a) kategorie M opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem bez omezení výkonu,

b) kategorie S opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice bez omezení celkové plochy plachet.

(3) Vůdce malého plavidla je oprávněn vést malé plavidlo, kterým není provozována koncesovaná vodní doprava 1) (dále jen "rekreační plavidlo"), v souladu s kategoriemi podle odstavce 2

a) na zahraničních vnitrozemských vodních cestách, na kterých je uznáván průkaz způsobilosti vůdce malého plavidla,

b) v pobřežních mořských vodách, na kterých je uznáván průkaz způsobilosti vůdce malého plavidla, do 0,75 námořní míle od pevniny nebo pobřežních ostrovů, do 4° Beaufortovy stupnice, do výšky vlny 1,2 m a za dne.

(4) Vůdce malého plavidla je oprávněn vést rekreační plavidlo, v souladu s kategoriemi podle odstavce 2 s omezením výkonu motoru do 20 kW a celkové plochy plachet do 20 m 2

a) na všech vodních cestách České republiky,

b) na zahraničních vnitrozemských vodních cestách, na kterých je uznáván průkaz způsobilosti vůdce malého plavidla.

§ 11 Strojmistr

(1) Požadovaný věk, vzdělání, praxe a odborná způsobilost strojmistra I. tř. jsou

a) věk: nejméně 18 let,

b) stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, obor vzdělání ze skupiny "Strojírenství a strojírenská výroba",

c) praxe: nejméně 9 měsíců při práci na plovoucím stroji,

d) odborná způsobilost: osvědčení o způsobilosti k práci s pozemním strojem, který je součástí plovoucího stroje, a znalost předmětů podle přílohy č. 1 této vyhlášky ověřená zkouškou podle této vyhlášky.

(2) Strojmistr I. tř. je oprávněn obsluhovat plovoucí stroj při práci na všech vodních cestách České republiky.

(3) Úleva z předepsaného vzdělání může být poskytnuta za podmínky, že uchazeč má

a) dokončené základní vzdělání,

b) praxi nejméně 18 měsíců při práci na plovoucím stroji,

c) odbornou způsobilost spočívající v osvědčení způsobilosti k práci s pozemním strojem, který je součástí plovoucího stroje, a ve znalosti předmětů po dle přílohy č. 1 této vyhlášky ověřené zkouškou podle této vyhlášky.

(4) Požadovaný věk, vzdělání, praxe a odborná způsobilost strojmistra II. tř. jsou

a) věk: nejméně 18 let,

b) vzdělání: základní,

c) praxe: nejméně 6 měsíců při práci na plovoucím stroji,

d) odborná způsobilost: osvědčení o způsobilosti k práci s pozemním strojem, který je součástí plovoucího stroje, a znalost předmětů podle přílohy č. 1 této vyhlášky ověřená zkouškou podle této vyhlášky.

(5) Strojmistr II. tř. je oprávněn obsluhovat plovoucí stroj při práci na vodních cestách České republiky kromě cest dopravně významných využívaných.

(6) K vedení plovoucího stroje při plavbě přesahující pracovní pohyby a pracovní přemisťování stroje na malé vzdálenosti je třeba, aby strojmistr byl držitelem průkazu způsobilosti vůdce plavidla odpovídající typu plavidla a vodní cestě, na které se plovoucí stroj pohybuje.

§ 11a Vůdce plavidla plujícího pomocí radaru

(1) Požadovaná praxe a odborná způsobilost vůdce plavidla plujícího pomocí radaru jsou

a) praxe: na plavidle jako vůdce plavidla, k jehož vedení má být průkaz způsobilosti vůdce plavidla plujícího pomocí radaru vydán,

b) odborná způsobilost: znalost předmětů podle přílohy č. 1 této vyhlášky ověřená zkouškou podle této vyhlášky.

(2) Vůdce plavidla plujícího pomocí radaru je oprávněn vést plavidlo, k jehož vedení na stanovených vodních cestách ho opravňuje platný průkaz způsobilosti vůdce plavidla, za snížené viditelnosti.

Zdravotní způsobilost vůdce plavidla a člena posádky plavidla

(k § 25 odst. 5 zákona )

§ 12

(1) Podmínky zdravotní způsobilosti, uvedené v přílohách č. 2 a 3, se vztahují na vůdce plavidla a všechny členy posádky plavidla plavidel uvedených v § 2 odst. 2 a § 3 odst. 1 .

(2) Zdravotní způsobilost člena posádky plavidla a vůdce plavidla se prokazuje na základě preventivní lékařské prohlídky lékařským posudkem vystaveným posuzujícím lékařem, jímž je

a) lékař závodní preventivní péče při preventivních lékařských prohlídkách9) v rámci závodní preventivní péče10) pro vůdce plavidla a člena posádky plavidla provozujícího koncesovanou vodní dopravu,

b) praktický lékař, u kterého je žadatel o posouzení zdravotní způsobilosti registrován k léčebné péči, pro nekoncesovanou vodní dopravu.

(3) Za zdravotně způsobilou lze uznat posuzovanou osobu pouze v případě, že při její lékařské prohlídce nebyly zjištěny vady, stavy nebo nemoci (dále jen "nemoci"), které brání bezpečnému výkonu činnosti nebo by při výkonu činnosti mohly způsobit škody na jejím zdraví.

§ 13

(1) Preventivní lékařské prohlídky jsou

a) prohlídka, při níž se posuzuje zdravotní způsobilost uchazeče o získání průkazu způsobilosti člena posádky plavidla a vůdce plavidla; prohlídka se vykoná nejdříve 3 měsíce před započetím výcviku nebo před podáním žádosti o vydání průkazu způsobilosti. Platnost této prohlídky je

1. pro vůdce plavidla, kromě plavidla rekreačního, do 50 let věku uchazeče,

2. pro vůdce malého plavidla, které je rekreačním plavidlem a člena posádky plavidla do 65 let věku uchazeče,

b) prohlídka, při níž se opakovaně posuzuje zdravotní způsobilost člena posádky plavidla a vůdce plavidla; prohlídka se vykoná nejdříve 6 měsíců před skončením platnosti posudku o zdravotní způsobilosti a nejpozději

1. v den dovršení 50, 55, 60 a 65 let věku uchazeče a potom každoročně pro vůdce plavidla, kromě plavidla rekreačního,

2. před dovršením 65 let věku a potom každoročně pro vůdce malého plavidla, které je rekreačním plavidlem, a člena posádky plavidla,

c) mimořádná prohlídka, při níž se přezkouší zdravotní způsobilost mimo termín pravidelné prohlídky.

(2) Mimořádná prohlídka podle odstavce 1 písm. c) se vykoná na žádost

a) plavební správy v případě, že člen posádky nebo vůdce plavidla

1. vykázal při výkonu své činnosti nedostatky související se zdravotním stavem, které mohou ohrozit bezpečnost plavby na vodní cestě nebo při okolnostech svědčících o změně jeho zdravotní způsobilosti,

2. měl přímou účast na plavební nehodě nebo jestliže o to požádá orgán příslušný k vyšetření nehody podle zvláštních právních předpisů 12) ,

b) provozovatele plavidla 11) v případě, že člen posádky plavidla nebo vůdce plavidla

1. vykázal při výkonu své činnosti nedostatky související se zdravotním stavem, které mohou ohrozit bezpečnost plavby na vodní cestě,

2. nastoupí výkon činnosti po přerušení výkonu činnosti, pro niž bylo provedeno posouzení zdravotní způsobilosti trvající déle než 6 měsíců,

c) provozovatele plavidla též při okolnostech svědčících o změně zdravotní způsobilosti člena posádky plavidla nebo vůdce plavidla k vykonávané činnosti, zejména na základě podnětu kteréhokoliv ošetřujícího lékaře, nebo před zahájením činnosti po onemocnění, u kterého nelze vyloučit změnu zdravotní způsobilosti nebo je delší než 12 týdnů.

§ 14

(1) Posudek o zdravotní způsobilosti vydává posuzující lékař na základě preventivní lékařské prohlídky a dalších odborných vyšetření, která jsou podmínkou vydání posudku nebo která si vyžádá v případě, že u posuzované osoby byly zjištěny nemoci , které podstatně omezují další bezpečný výkon činnosti nebo by mohly přivodit podstatné zhoršení zdravotního stavu posuzované osoby. Tyto nemoci jsou uvedeny v příloze č. 2.

(2) Podmínkou vydání posudku o zdravotní způsobilosti je kromě komplexního fyzikálního vyšetření i odborné oční vyšetření, odborné nosní, ušní a krční vyšetření při prohlídce, při níž se posuzuje zdravotní způsobilost člena posádky plavidla, odborné oční vyšetření, odborné nosní, ušní a krční vyšetření a vyšetření klinicko-psychologické při vstupní prohlídce vůdce plavidla s výjimkou vůdce malého plavidla, kterým není provozována koncesovaná vodní doprava 1) .

(3) Posudek o zdravotní způsobilosti musí být jednoznačný a nesmí obsahovat diagnózu.

(4) Vyjádření v posudku o zdravotní způsobilosti obsahuje hodnocení:

a) "zdravotně způsobilý k navrhované činnosti",

b) "zdravotně nezpůsobilý k navrhované činnosti",

c) "zdravotně způsobilý k navrhované činnosti jen za určitých podmínek", v posudku jednoznačně vyjádřených.

(5) Posudek o zdravotní způsobilosti je podkladem pro rozhodnutí

a) plavební správy o vydání nebo odebrání průkazu způsobilosti člena posádky plavidla nebo vůdce plavidla,

b) pro provozovatele plavidla při zařazování člena posádky plavidla nebo vůdce plavidla do pracovní činnosti nebo při převedení na jinou pracovní činnost.11)

(6) Pokud není v posudku stanoveno jinak, je doba platnosti posudku o zdravotní způsobilosti

a) u osob ve věku do 60 let

1. deset let u vůdce plavidla posuzovaného podle § 12 odst. 2 písm. b) ,

2. tři roky u člena posádky plavidla a vůdce plavidla provozujícího koncesovanou vodní dopravu,

b) u osob ve věku nad 60 let dva roky.

§ 15

(1) K posouzení zdravotní způsobilosti je posuzující lékař oprávněn vyžádat si od plavební správy nebo provozovatele plavidla objektivní údaje potřebné k vlastnímu posouzení a od praktického lékaře, u něhož je posuzovaný v soustavné péči, příp. též od jiného ošetřujícího lékaře výpis ze zdravotní dokumentace s údaji nezbytnými pro posouzení zdravotní způsobilosti.10)

(2) Posudek vydá posuzující lékař

a) plavební správě při prohlídce, při níž se posuzuje zdravotní způsobilost uchazeče uchazeče o získání průkazu způsobilosti člena posádky plavidla nebo vůdce plavidla nebo při mimořádné prohlídce člena posádky plavidla nebo vůdce plavidla, pokud si ji plavební správa vyžádala,

b) provozovateli plavidla u člena posádky plavidla nebo vůdce plavidla osob posuzovaných podle § 12 odst. 2 písm. a) .

(3) Lékař seznámí posuzovaného s posudkem a na jeho žádost mu vydá posudek písemně. Při vydávání posudku se postupuje podle zvláštního zákona.9)

Prokazování odborné způsobilosti člena posádky plavidla a vůdce plavidla zkouškou

(k § 25 odst. 5 zákona )

§ 16

(1) Zkoušku odborné způsobilosti provádí plavební správa na základě žádosti o vydání průkazu způsobilosti.

(2) K žádosti o vydání průkazu způsobilosti je třeba doložit splnění jednotlivých podmínek pro získání způsobilosti podle této vyhlášky příslušnými doklady s tím, že doklad o spolehlivosti doložený výpisem z rejstříku trestů a doklad o zdravotní způsobilosti nesmějí být starší než tři měsíce, a pro vydání průkazu způsobilosti dodat dvě fotografie na měkkém papíře 3,5 cm x 4,5 cm ne starší jednoho roku.

(3) Zkouška odborné způsobilosti se skládá před nejméně dvoučlennou zkušební komisí. Zkouška se skládá z části teoretické a praktické. Zkušební předměty a jejich obsah stanovuje příloha č. 1 této vyhlášky. Zkušební komisi ustanovuje plavební správa; jejího předsedu a další členy jmenuje z řad odborníků z oboru činností zahrnutých do odborných způsobilostí podle § 6 až 11 tak, aby jedním členem komise byl vždy zástupce plavební správy. O zkoušce se vyhotoví protokol podepsaný členy zkušební komise.

(4) Uchazeč o získání způsobilosti vůdce plavidla a člena posádky plavidla musí při zkoušce prokázat svoji odbornou způsobilost znalostmi předmětů, ze kterých se skládá zkouška, v rozsahu požadovaném pro jednotlivé odborné způsobilosti. O výsledcích zkoušky uchazeče se vyhotoví záznam do spisu uchazeče.

(5) Od praktické zkoušky může být upuštěno u vůdce malého plavidla v případě, že jeho způsobilost bude omezena pro malá plavidla s vlastním strojním pohonem o výkonu do 100 kW nebo plachetnici s celkovou plochou plachet do 80 m2 a u vůdce plavidla a člena posádky plavidla, kde je požadována předešlá praxe na plavidle .

(6) K vykonání praktické zkoušky se žadatel o vydání průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla dostaví s plavidlem takového typu, pro který žádá průkaz způsobilosti, včetně předepsané posádky. Zkušební komise může malé plavidlo odmítnout, jestliže není provozně bezpečné nebo s ohledem na konstrukci, výstroj nebo nosnost není pro zkoušku použitelné.

(7) Zkušební komise může při zkoušce uznat již dříve úspěšně vykonané zkoušky z jednotlivých předmětů stejné odborné i obsahové náplně.

(8) Jestliže uchazeč při zkoušce neprospěje, může ji opakovat v následném zkušebním termínu.

Průkaz způsobilosti

(k § 25 odst. 1 zákona )

§ 17

(1) Žadateli, který při zkoušce prospěje, vydá plavební správa průkaz způsobilosti, kterým je pro členy posádky plavidla plavecká služební knížka. Do plavecké služební knížky se zapisují způsobilosti plavčík, pomocný lodník, lodník, lodní strojník a kormidelník. V plavecké služební knížce se eviduje odborná a zdravotní způsobilost a praxe vykonaná na plavidle. K prokazování zdravotní způsobilosti a praxe vykonané na plavidle může být plavecká služební knížka vydána i vůdci plavidla na jeho žádost.

(2) U žadatelů, kteří jsou podle lékařského posudku jen podmíněně schopni, se tato podmínka zapíše do průkazu způsobilosti (např. brýle nutné). Dodatečný zápis, změna nebo doplnění těchto podmínek je přípustné.

(3) Při ztrátě průkazu způsobilosti nebo při jeho znehodnocení vystaví plavební správa na základě písemné žádosti náhradní vyhotovení, které jako takové označí.

§ 18

Zadržení průkazu způsobilosti, v případě, že jeho držitel porušil závažným způsobem pravidla plavebního provozu, čímž vážně ohrozil bezpečnost nebo plynulost plavebního provozu nebo řídil plavidlo pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, nebo ohrozil závažným způsobem životní prostředí nebo způsobil vážnou plavební nehodu, za což mu byl uložen zákaz činnosti ve smyslu zvláštního předpisu,13) nebo je-li bezprostředně nutné mu v této souvislosti zabránit v pokračování činnosti v tomto smyslu, potvrdí držiteli plavební správa písemným potvrzením, ve kterém uvede důvod zadržení a dá možnost vyjádření držiteli průkazu, a případně stanoví podmínky, za kterých držitel průkazu může dokončit započatou plavbu.

§ 19

Zrušen ke dni 10.9.2008 novelou č. 333/2008 Sb.

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 20

Osoby zdravotně způsobilé podle předchozích předpisů se považují ode dne účinnosti této vyhlášky za zdravotně způsobilé, a to do příští pravidelné prohlídky podle této vyhlášky.

§ 21

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
PhDr. Stráský v. r.

PŘÍLOHA Č. 1 ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY PRO ZÍSKÁNÍ ODBORNÝCH ZPŮSOBILOSTÍ ČLENA POSÁDKY PLAVIDLA A JEJICH NÁPLŇ

A. Všeobecné předměty

1. Plavební provoz

a) pravidla plavebního provozu na vnitrozemských vodních cestách,

b) předpisy o ochraně zdraví a života na plavidlech,

c) základní předpisy pro instalaci a údržbu lokálních topných zařízení a systémů ústředního vytápění,

d) předpisy o manipulaci s ropnými látkami při tankování plavidla,

e) charakteristiky hlavních vodních cest z hlediska geografie a hydrografie,

f) způsob vytýčení vodní cesty,

g) navigační dokumenty (mapy apod.) a navigační pomůcky (kompas, hloubkoměr apod.),

h) určení polohy plavidla v různých meteorologických podmínkách,

i) předpisy pro instalaci a údržbu elektrotechnických zařízení na plavidlech,

j) základní předpisy pro používání propan-butan spotřebičů na plavidle.

2. Manévrování plavidel

a) vedení plavidel s ohledem na vliv proudění vody, vítr a hloubku vody pod kýlem,

b) funkce a ovládání kormidla a propulzního zařízení,

c) kotvení a vyvazování plavidel v různých podmínkách,

d) manévrování při proplavování plavební komorou, při vplutí a vyplutí z přístavu, manévrování při potkávání, míjení a předjíždění plavidel,

e) specifika manévrování volných a upoutaných přívozů,

f) lodní sestavy, jejich spojování a manévry s nimi,

g) manévrování plachetnicí.

3. Konstrukce plavidel

a) základní principy stavby plavidel zvláště z hlediska bezpečnosti osob a plavidla,

b) hlavní části konstrukce plavidla,

c) základní teoretické znalosti z plovatelnosti a stability plavidel,

d) opatření nutná k zajištění stability plavidel v různých podmínkách,

e) funkce obsluhy a údržby palubních mechanismů (kotevní vrátky, navijáky, čerpadla apod.), údržba lan,

f) lodní elektrická zařízení a jejich údržba.

4. Pohonné a kormidelní zařízení plavidla

a) funkce pohonných a kormidelních zařízení plavidel nutné k zabezpečení jejich normální činnosti,

b) obsluha a ovládání pohonných a kormidelních zařízení plavidel.

5. Nakládka, vykládka, nalodění a vylodění

a) manipulace s plavidlem při nakládání a vykládání nákladu a při nalodění a vylodění osob,

b) používání ponorových stupnic na plavidle,

c) určování hmotnosti nákladu podle cejchovního průkazu plavidla.

6. Plavební provoz při mimořádných situacích

a) základní činnosti v případě nehody, kolize nebo při nasednutí plavidla (před, v průběhu a po události),

b) použití záchranných prostředků,

c) základy první pomoci při ohrožení zdraví a života,

d) zásady protipožární ochrany, použití hasicích prostředků,

e) ochrana před znečištěním vodních cest.

7. Spojení v plavebním provozu používání radiopojítek (radiotelefonu).

B. Dodatkové předměty

1. Přeprava osob

a) bezpečnostní instrukce vztahující se na osobní plavidla,

b) zvláštní ustanovení pro bezpečnost cestujících při kolizi, nehodě, požáru nebo ztroskotání plavidla,

c) schopnost řídit pohyb cestujících, naloďování a vyloďování a jednání v případě paniky,

d) opatření při záchraně tonoucích osob,

e) předpisy a vybavení plavidel poskytujících stravování a ubytování cestujících.

2. Radarová navigace

a) princip radarové navigace,

b) používání radaru, čtení a vyhodnocování radarového obrazu, hranice možností radarových informací,

c) používání indikátoru rychlosti natáčení (výchylkoměru),

d) použití radarové navigace.

3. Doprava nebezpečných věcí

a) národní a mezinárodní pravidla a doporučení týkající se dopravy nebezpečných věcí na vnitrozemských vodních cestách,

b) rozdělení nebezpečných věcí do tříd, klasifikační kódy,

c) rozlišení nebezpečnosti a její indikace,

d) obecné požadavky týkající se dopravy nebezpečných věcí,

e) zvláštní opatření, která se přijímají při nakládacích a vykládacích operacích s nebezpečnými věcmi a také během plavby,

f) označení plavidel a obalů při dopravě nebezpečných věcí,

g) opatření přijímaná k odvrácení nehody a opatření přijímaná při a po nehodě.

PŘÍLOHA Č. 2 PODMÍNKY ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI

A. Podmínky zdravotní způsobilosti člena posádky plavidla při vstupní prohlídce

1. Nemoci , které podmiňují zdravotní nezpůsobilost

a) všechny druhy infekčních a parazitárních nemocí ve stádiu aktivity,

b) zhoubné novotvary,

c) diabetes mellitus léčený inzulinem,

d) organické duševní poruchy,

e) schizofrenie a poruchy schizotypální a poruchy s bludy,

f) mentální retardace,

g) abúzus a závislost na alkoholu či jiných návykových látkách,

h) epilepsie a jiná záchvatová onemocnění s poruchou vědomí,

i) systémové atrofie postihující primárně centrální nervovou soustavu,

j) extrapyramidové a pohybové poruchy,

k) demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy,

l) degenerativní poruchy nervové soustavy,

m) poruchy rovnováhy, závraťové stavy,

n) hypertenzní nemoc ve stádiu II a III dle WHO,

o) ischemické choroby srdce a cév, včetně poruchy vedení srdečních vzruchů,

p) stavy po aplikaci kardiostimulátoru,

q) cor pulmonale,

r) opakované cévní nemoci mozku a cévní nemoci s následnými poruchami funkce,

s) opakované embolizace ze žilního systému,

t) poruchy prostorového vidění, nystagmus, hemeralopie,

u) snížení zrakové ostrosti pod 5/10 nebo 6/12 každým okem zvlášť, s korekcí větší než minus 3/ plus 2 Dsf, při normálním očním pozadí,

v) poruchy sluchu znemožňující komunikaci hovorovou řečí na vzdálenost menší než 5 m každým uchem zvlášť nebo při audiometrickém vyšetření celková ztráta sluchu vyšší než 20 % (dle Fowlera).

2. Nemoci, které vyžadují odborné posouzení a u kterých je kladný posudkový závěr podmíněn posouzením odborného lékaře

a) chronické stavy infekčních a parazitárních nemocí,

b) novotvary, pokud velikostí nebo lokalizací vyvolávají poruchy funkce orgánů nebo ztěžují tělesný pohyb nebo omezují prokazatelně pracovní výkonnost:

1. nezhoubné novotvary,
2. novotvary nejistého nebo neznámého chování,
3. kompenzované stavy po odléčených zhoubných novotvarech,

c) chronické nemoci krve, krvetvorných orgánů a poruchy týkající se mechanismu imunity, nemoci provázené krvácivými stavy, závažné alergie, vyžadují-li soustavnou kontrolu a léčbu nebo omezují-li prokazatelně pracovní výkonnost,

d) nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek, s rizikem metabolických komplikací, způsobující poruchy vývoje, omezení tělesné a duševní výkonnosti, vyžadující soustavnou kontrolu a léčbu, snižující fyzickou zdatnost nebo odolnost organismu,

e) poruchy duševní a poruchy chování, pokud narušují adaptaci nebo soužití nebo běžnou komunikaci:

1. poruchy osobnosti,
2. poruchy duševní a poruchy chování způsobené požíváním psychoaktivních látek,
3. závažné afektivní poruchy,
4. závažné neurotické, stresové a somatoformní poruchy,
5. závažné syndromy poruch chování, spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory,

f) nemoci nervové soustavy, nejde-li o stavy, které nejsou progredující a nejsou spojeny s poruchami pohybu, trvalým poškozením nebo trvalými bolestmi:

1. stavy po zánětlivých onemocněních nervové soustavy,
2. onemocnění nervů, nervových kořenů a pletení,
3. polyneuropatie,
4. myoneurální poruchy jakékoliv etiologie,

g) nemoci oka a očních adnex, pokud způsobují vážné poruchy vidění,

h) nemoci středního ucha a bradavkového výběžku, pokud vylučují schopnost vykonávat navrhovanou činnost,

i) nemoci oběhové soustavy, vedoucí k trvalému omezení funkce nebo vyžadující soustavné léčení:

1. stavy po prodělané revmatické horečce s atakami a stavy s irreverzibilním postižením srdce v kterékoliv lokalizaci,
2. chronické revmatické choroby srdeční,
3. kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu, kromě stádií s minimálním snížením výkonnosti a funkce,
4. srdeční arytmie vyjma respirační,
5. nemoci tepen, žil, mízních cév a mízních uzlin,

j) nemoci dýchací soustavy: všechna onemocnění vedoucí k trvalému omezení funkce nebo vyžadující soustavné léčení,

k) nemoci trávicí soustavy, vyžadující soustavnou kontrolu stavu a léčbu,

l) nemoci kůže a podkožního vaziva:

1. dermatitidy nebo ekzémy, rozsáhlé, chronické či recidivující formy vzdorující léčbě či vedoucí k závažnému postižení funkce pohybového aparátu,
2. nemoci kožních adnex,

m) nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně: artropatie a ostatní chronická, degenerativní a ostatní zjištěná onemocnění vedoucí k omezení funkce pohybového aparátu tak, že omezují bezpečný výkon činnosti, recidivující vertebrogenní obtíže,

n) nemoci močové a pohlavní soustavy, vyžadující soustavnou péči a léčení a omezující bezpečný výkon činnosti,

o) vrozené vady, deformace a abnormality, nejsou-li chirurgicky korigované a stav nelze považovat za vyléčený, omezující bezpečný výkon činnosti,

p) stavy po poraněních, otravách a jiných následcích vnějších příčin, pokud nedošlo ke zhojení a stav nelze považovat za vyléčený, stavy po ztrátě končetiny nebo její části, s protetickou náhradou nebo bez ní, omezující bezpečný výkon činnosti,

q) jiné nemoci výše neuvedené, pokud snižují výkonnost a tělesnou zdatnost a omezují bezpečný výkon činnosti.

B. Podmínky zdravotní způsobilosti člena posádky plavidla při pravidelné a mimořádné prohlídce

1. Nemoci, které podmiňují zdravotní nezpůsobilost

a) všechny druhy infekčních a parazitárních nemocí ve stádiu aktivity,

b) zhoubné novotvary, s výjimkou kompenzovaných stavů po odléčených zhoubných novotvarech,

c) diabetes mellitus s rizikem metabolických komplikací,

d) organické duševní poruchy,

e) schizofrenie a poruchy schizotypální a poruchy s bludy,

f) mentální retardace,

g) abúzus a závislost na alkoholu či jiných návykových látkách,

h) degenerativní poruchy nervové soustavy,

i) epilepsie a jiná záchvatová onemocnění s poruchou vědomí,

j) poruchy rovnováhy, závraťové stavy,

k) hypertenzní nemoc ve stádiu III dle WHO,

l) opakované cévní nemoci mozku a cévní nemoci s následnými poruchami funkce,

m) opakované embolizace ze žilního systému,

n) poruchy prostorového vidění, nystagmus,

o) snížení zrakové ostrosti pod 5/15 nebo 6/18 každým okem zvlášť, s korekcí větší než minus 5/plus 3 Dsf, včetně astigmatické složky plně započítávané do povolené korekce plus/minus 2 Dcyl,

p) poruchy sluchu znemožňující komunikaci hovorovou řečí na vzdálenost menší než 5 m lépe slyšícím a 3 m hůře slyšícím uchem nebo při audiometrickém vyšetření celková ztráta sluchu vyšší než 35 %.

2. Nemoci, které vyžadují odborné posouzení a u kterých je kladný posudkový závěr podmíněn posouzením odborného lékaře

a) všechny nemoci uvedené v části A bodu 2 této přílohy,

b) nemoci uvedené v části A bodu 1 písm. i) až k) této přílohy,

c) hypertenzní nemoc ve stádiu II dle WHO.

C. Podmínky zdravotní způsobilosti vůdce plavidla s výjimkou vůdce malého plavidla při vstupní prohlídce

1. Nemoci, které podmiňují zdravotní nezpůsobilost

a) všechny nemoci uvedené v části A odst. 1 písm. a) až t) a v),

b) porucha barvocitu,

c) snížení zrakové ostrosti pod 5/7,5 nebo 6/9 každým okem zvlášť, s korekcí větší než minus 3/plus 2 Dsf, při normálním očním pozadí.

2. Nemoci, které vyžadují odborné posouzení a u kterých je kladný posudkový závěr podmíněn posouzením odborného lékaře Všechny nemoci uvedené v části A bodu 2 této přílohy.

D. Podmínky zdravotní způsobilosti vůdce plavidla s výjimkou vůdce malého plavidla při pravidelné a mimořádné prohlídce

1. Nemoci, které podmiňují zdravotní nezpůsobilost

a) všechny nemoci uvedené v části B odst. 1 písm. a) až n),

b) porucha barvocitu,

c) snížení zrakové ostrosti pod 5/10 nebo 6/12 každým okem zvlášť, s korekcí větší než minus 5/plus 3 Dsf, včetně astigmatické složky plus/minus 2 Dcyl,

d) poruchy sluchu znemožňující komunikaci hovorovou řečí na vzdálenost menší než 4 m každým uchem zvlášť nebo při audiometrickém vyšetření celková ztráta sluchu vyšší než 30 % (dle Fowlera).

2. Nemoci, které vyžadují odborné posouzení a u kterých je kladný posudkový závěr podmíněn posouzením odborného lékaře

a) nemoci uvedené v části A bodu 2 této přílohy,

b) nemoci uvedené v části A bodu 1 písm. i) až k) této přílohy,

c) hypertenzní nemoc ve stádiu II dle WHO.

E. Podmínky zdravotní způsobilosti vůdce malého plavidla

1. Nemoci, které podmiňují zdravotní nezpůsobilost

a) všechny nemoci uvedené v části A odst. 1 písm. d) až m) a r) této přílohy,

b) porucha barvocitu při zachovaném rozeznávání zelené, červené, žluté a modré barvy při vyšetření umělým světelným zdrojem s barevnými filtry,

c) snížení zrakové ostrosti pod 5/10 nebo 6/12 každým okem zvlášť, s korekcí větší než minus 5/plus 3 Dsf, včetně astigmatické složky plus/minus 2 Dcyl,

d) poruchy sluchu znemožňující komunikaci hovorovou řečí na vzdálenost menší než 4 m každým uchem zvlášť nebo při audiometrickém vyšetření celková ztráta sluchu vyšší než 30 % (dle Fowlera).

2. Nemoci, které vyžadují odborné posouzení a u kterých je kladný posudkový závěr podmíněn posouzením odborného lékaře

a) nemoci uvedené v části A bodu 1 písm. a) až c), n) až q) této přílohy,

b) nemoci uvedené v části A bodu 2 této přílohy.

PŘÍLOHA Č. 3 SPOLEČNÉ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI VŮDCE PLAVIDLA A ČLENA POSÁDKY PLAVIDLA

(1) Vůdce plavidla nebo člen posádky plavidla může po implantaci nitroočních čoček vykonávat tuto činnost pouze po souhlasu odborného očního lékaře.

(2) Hodnoty zrakové korekce uváděné v této vyhlášce jsou hodnoty při brýlové korekci. Při dobré snášenlivosti a po souhlasu odborného očního lékaře je povolen výkon činnosti i s kontaktními čočkami.

(3) Je-li předepsané zrakové ostrosti dosaženo s korekcí, je použití brýlí nebo kontaktních čoček podmínkou výkonu činnosti.

Poznámky pod čarou

1) § 33 zákona č. 114/1995 Sb. , o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.

2) Vyhláška č. 344/1991 Sb., kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách České a Slovenské Federativní Republiky.

3) Články 1.19, 1.22 a 1.23 přílohy vyhlášky č. 344/1991 Sb.

5) § 3 zákona č. 114/1995 Sb. , o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů. § 2 odst. 4 a § 3 vyhlášky č. 222/1995 Sb. , o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů.

6) Článek 9.02 bod 8 přílohy vyhlášky č. 344/1991 Sb.

7) Zákon č. 29/1984 Sb. , o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 354/1991 Sb., o středních školách.

8) Vyhláška Českého báňského úřadu č. 340/1992 Sb. , o požadavcích na kvalifikaci a odbornou způsobilost a o ověřování odborné způsobilosti pracovníků k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a o změnách některých předpisů vydaných Českým báňským úřadem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

9) Zákon č. 20/1966 Sb. , o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

10) Nařízení vlády ČR č. 216/1992 Sb., kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

11) § 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce , ve znění pozdějších předpisů.

12) Zákon č. 141/1961 Sb. , o trestním řízení soudním (trestní řád ), ve znění pozdějších předpisů.

13) Zákon ČNR č. 200/1990 Sb. , o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 140/1961 Sb. , trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Přechodná a závěrečná ustanovení z novel

K zákonu se váže novela č. 333/2008 Sb. , její přechodné ustanovení je čl. II