Program Zákon

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČL. I

Zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona České národní rady č. 271/1992 Sb. a zákona č. 273/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. d) se za slova "v řízení" vkládají tato slova: "v prvním stupni ".

2. V § 2 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Poplatníkem je i odpůrce, který se vzájemným návrhem domáhá vyššího nároku, než je cena poplatného úkonu navrhovatele; odpůrce je poplatníkem jen v rozsahu, v němž jím uplatněný vzájemný návrh přesahuje cenu poplatného úkonu navrhovatele.".

Dosavadní odstavce 2, 3 a 4 se označují jako odstavce 3, 4 a 5.

3. § 2 odst. 5 zní:

"(5) Poplatníkem je i ten, kdo podal opravný prostředek proti rozhodnutí soudu nebo proti rozhodnutí orgánu veřejné správy anebo žalobu proti rozhodnutí orgánu veřejné správy .".

4. V § 3 se vypouští odstavec 1 včetně poznámky č. 1) a zrušuje se označení odstavce 2.

5. § 5 odst. 1 zní:

" (1) Sazby poplatků jsou stanoveny pevnou částkou nebo procentem ze základu poplatku (dále jen "procentní poplatek"). Sazby poplatků jsou uvedeny v sazebníku .".

6. V § 5 odst. 2 se částka "500 Kč" nahrazuje částkou "1000 Kč ".

7. § 6 odst. 1 včetně poznámky č. 2) zní:

"(1) Základem procentního poplatku je cena předmětu poplatného úkonu podle zvláštních předpisů. 2) Nelze-li cenu takto zjistit, je základem poplatku cena obvyklá v místě a čase vzniku poplatkové povinnosti.

2) Zákon č. 526/1990 Sb. , o cenách. Vyhláška Ministerstva financí č. 178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů. ".

8. § 6 odst. 3 až 11 včetně poznámky č. 2a) znějí:

"(3) Základem procentního poplatku v řízení o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů je cena všech věcí patřících do bezpodílového spoluvlastnictví manželů a ostatních hodnot, které se vypořádávají.

(4) Základem poplatku v řízení o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví je cena věci po odečtení ceny podílu navrhovatele, směřuje-li návrh na přikázání věci navrhovateli nebo v případě návrhu na prodej věci. Směřuje-li návrh na přikázání věci ostatním spoluvlastníkům, je základem poplatku cena věci po odečtení ceny podílu ostatních spoluvlastníků. V případě reálného rozdělení věci je základem poplatku cena dělené věci.

(5) Cena příslušenství předmětu poplatného úkonu je základem poplatku jen v případech, je-li příslušenství předmětem samostatného poplatného úkonu. U poplatných úkonů prováděných ve věcech obchodních však základ poplatku zahrnuje i výši smluvených úroků splatných do dne podání návrhu na zahájení řízení, pokud se jejich přiznání navrhovatel domáhá, jakož i výši úroků stanovených zvláštním předpisem. 2a)

(6) Je-li předmětem poplatného úkonu opětující se plnění, je základem poplatku cena odpovídající součtu všech opětujících se plnění. Jde-li o plnění na dobu neurčitou, na dobu života nebo na dobu delší než pět let, považuje se za základ poplatku pětinásobek ceny ročního plnění.

(7) Nelze-li stanovit základ poplatku podle odstavce 6 , je základem procentního poplatku částka ve výši 10 000 Kč.

(8) Je-li v návrhu na zahájení řízení uplatněno více peněžitých nároků z jednoho nebo z různých závazkových vztahů, je základem procentního poplatku součet cen všech uplatňovaných nároků, pokud jejich úhrn nepřesahuje výši 10 000 Kč a sazba procentního poplatku z jednotlivých nároků je stanovena ve stejné výši. Přesahuje-li součet všech uplatňovaných nároků tuto výši nebo je-li procentní poplatek z jednotlivých nároků stanoven rozdílnou sazbou, je základem procentního poplatku cena každého jednotlivého nároku uvedená v návrhu tak, jako by šlo o samostatně podaný návrh.

(9) V řízení o opravném prostředku proti rozhodnutí soudu je základem procentního poplatku cena nároku uplatňovaného v tomto řízení, není-li v § 5 odst. 2 stanoveno jinak.

(10) Je-li základ poplatku vyjádřen v cizí měně, vypočte se procentní poplatek ze základu poplatku přepočteného na českou měnu podle příslušného kurzu platného pro nákup valut, který je uveden v kurzovním lístku České národní banky vydaném k prvnímu dni měsíce, v němž je poplatek splatný nebo v němž soud o výši poplatku rozhodl. Pro přepočet měny, která není uvedena v kurzovním lístku České národní banky, se použije kurz USD k této měně vyhlášený ústřední nebo jí na roveň postavenou bankou státu, v němž platí přepočítávaná měna. Platnost použitého kurzu měn, které nejsou vedeny v kurzovním lístku České národní banky, je poplatník povinen soudu prokázat dokladem získaným prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí. Placení poplatku poplatníky s bydlištěm nebo sídlem na území Slovenské republiky v měně Slovenské republiky se řídí platebními dohodami uzavřenými mezi Českou republikou a Slovenskou republikou nebo obecně platnými devizovými předpisy.

(11) Základ poplatku se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru a poplatek vypočtený ze základu na celé koruny dolů.

2a) § 502 obchodního zákoníku . ".

9. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu zní:

"§ 6a Stanovení výše poplatku

(1) Je-li jedním návrhem uplatněno více nároků, činí poplatek z tohoto návrhu součet procentních poplatků vypočtených podle § 6 odst. 8 , jde-li o nároky peněžité, a poplatků stanovených pevnou sazbou, jde-li o nároky nepeněžité.

(2) Rozšíří-li se po podání návrhu předmět poplatného úkonu, poplatník je povinen doplatit poplatek. V řízení o opravném prostředku proti rozhodnutí soudu doplatí poplatek jen v případě, že se rozšíří předmět poplatného úkonu na návrh.

(3) Omezí-li se předmět poplatného úkonu dříve, než soud začal jednat ve věci samé, sníží soud zaplacený poplatek o odpovídající část. Přeplatek vrátí soud poplatníkovi podle § 10 zákona. ".

10. § 7 odst. 1 zní:

"(1) Poplatek za podání návrhu je splatný vznikem poplatkové povinnosti, jde-li o poplatky stanovené pevnou sazbou placené kolkovou známkou. V ostatních případech jsou poplatky splatné na základě výzvy soudu do tří dnů ode dne jejího doručení. ".

11. V § 7 odst. 2 se slova " odvolání nebo dovolání" nahrazují slovy "nebo odvolání ".

12. § 7 odst. 4 zní:

"(4) Rozšíří-li se po podání návrhu předmět poplatného úkonu, poplatek se doplatí ve lhůtě a za podmínek stanovených v odstavci 1 .".

13. § 8 včetně nadpisu zní:

"§ 8 Způsob placení poplatků

(1) Poplatky vybírají, vyměřují, doměřují a vymáhají soudy. Poplatky se platí v české měně. Poplatky, které nejsou vyšší než 5000 Kč, lze platit kolkovými známkami vydanými Ministerstvem financí. Ostatní poplatky se platí na účet státního rozpočtu zřízený u České národní banky pro jednotlivé soudy (dále jen "účet soudu").

(2) Poplatky se platí na účet soudu, který provádí řízení, s výjimkou uvedenou v odstavcích 3 a 4 .

(3) Za řízení o opravných prostředcích proti rozhodnutí soudu se platí poplatky na účet soudu, proti jehož rozhodnutí je opravný prostředek podáván.

(4) Za řízení o povolení obnovy řízení se platí poplatek na účet soudu, který rozhoduje o povolení obnovy řízení.".

14. § 10 odst. 1 a 2 znějí:

" (1) Soud vrátí poplatek z účtu soudu, jestliže jej zaplatil ten, kdo k tomu nebyl povinen. Bylo-li na poplatku zaplaceno více, než činila poplatková povinnost, vrátí soud přeplatek. Z účtu soudu vrátí soud obdobně i poplatek, popřípadě přeplatek na poplatku zaplaceném kolkovou známkou. Poplatek (přeplatek) a 50 % ze zaplaceného poplatku podle odstavců 2 a 3 soud nevrátí, nepřevyšují-li částku 50 Kč.

(2) Soud vrátí z účtu soudu, u kterého byl poplatek zaplacen, 50 % z poplatku, zastaví-li soud řízení dříve, než začal jednat ve věci samé. Soud však nevrátí poplatek ani jeho část, zastaví-li odvolací řízení z důvodu zpětvzetí dovolání. Soud vrátí 50 % z poplatku za návrh na vydání platebního rozkazu, byl-li vzat zpět nejpozději poslední den lhůty pro podání odporu, a za návrh na povolení obnovy řízení nebo za odvolání, zamítl-li je soud pro opožděnost, nepřípustnost nebo proto, že je podal ten, kdo k jejich podání není oprávněn .".

15. V § 10 se vypouštějí odstavce 3 a 5.

Dosavadní odstavce 4 a 6 se označují jako odstavce 3 a 4.

16. V § 10 novém odstavci 3 se na konci druhé věty slova "vrací se polovina poplatku" nahrazují slovy "soud vrátí 50 % ze zaplaceného poplatku " a na konci třetí věty se slova "vrátí se polovina poplatků zaplacených v obou stupních řízení " nahrazují slovy "soud vrátí 50 % ze zaplaceného poplatku za odvolání ".

17. § 11 odst. 1, 2 a 3 včetně poznámek č. 3), 4) a 4a) znějí:

"(1) Od poplatku se osvobozují poplatné úkony ve věcech

a) opatrovnických, péče o nezletilé děti, osvojení a povolení uzavřít manželství,

b) sociálního zabezpečení, nemocenského pojištění, pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, státních dávek a sociální péče,

c) vzájemné vyživovací povinnosti rodičů a dětí,

d) sporů o plnění závazků z kolektivních smluv, ze kterých nevznikají nároky jednotlivým zaměstnancům,

e) souvisejících s uplatňováním volebního práva,

f) dědických v prvním stupni řízení,

g) náhrady škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem,

h) způsobilosti k právním úkonům,

ch) výkonu rozhodnutí k vymožení pohledávek ze soudních poplatků, z peněžitých trestů, pokut a nákladů řízení vymáhaných státem.

(2) Od poplatku se osvobozují

a) Česká republika a státní fondy,

b) obce v případech, kdy se spor týká výkonu státní správy, který je na ně přenesen,

c) navrhovatel v řízení o určení výživného, nejde-li o vzájemnou vyživovací povinnost rodičů a dětí,

d) navrhovatel v řízení o náhradu škody na zdraví včetně náhrady škody na věcech vzniklé v souvislosti s ublížením na zdraví,

e) navrhovatel v řízení o náhradu škody z pracovního úrazu a nemoci z povolání,

f) neprovdaná matka v řízení o příspěvek na výživu a úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím,

g) navrhovatel v řízení o určení otcovství, s výjimkou navrhovatele v řízení o popření otcovství,

h) diplomatická zastupitelství cizích států a delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států, požívající podle mezinárodního práva 3) výsady a imunity, je-li zaručena vzájemnost a nejde-li o poplatné úkony prováděné v osobním zájmu nebo k osobnímu prospěchu těchto osob,

ch) cizinec v řízení o přiznání statutu uprchlíka,

i) navrhovatel v řízení o vydání věci nebo uplatnění nároku podle zvláštních předpisů, 4) je-li v těchto předpisech zakotven nárok na osvobození,

j) navrhovatel, který uplatňuje nároky podle zákona o mimosoudních rehabilitacích. 4a)

(3) Osvobození podle odstavců 1 a 2 se vztahuje i na řízení o opravných prostředcích a na řízení o výkonu rozhodnutí.

3) Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 157/1964 Sb. , o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích. ' Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 32/1969 Sb. , o Vídeňské úmluvě o konsulárních stycích.

4) Např. zákon č. 403/1990 Sb. , o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 Sb. , o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

4a) Zákon č. 87/1991 Sb. , o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů. ".

18. V § 12 se na konci druhé věty tečka nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: "popřípadě se poplatek doměří .". V poslední větě se za slova "O vrácení poplatku" vkládají tato slova: ", popřípadě doměření poplatku, ".

19. V § 13 odst. 2 se slova "sjednal dohodu o splácení dlužné částky" nahrazují slovy "předseda soudu povolil 4b) posečkání poplatku nebo jeho zaplacení ve splátkách, ".
Poznámka č. 4b) zní:

"4b) § 60 zákona ČNR č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. ".

20. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který včetně nadpisu-a poznámek č. 4c) a 4d) zní:

"§ 13a Evidence a řízení

Soudy vedou evidenci poplatkových povinností, jejich úhrad nebo zániků a z toho vyplývajících přeplatků či nedoplatků. Při evidenci o soudních poplatcích soudy postupují podle zvláštního předpisu. 4c) V řízení ve věcech poplatků rozhoduje a postupuje soud podle občanského soudního řádu, jestliže tento zákon, popřípadě zvláštní předpis 4d) nestanoví jinak.

4c) § 62 zákona ČNR č. 337/1992 Sb.

4d) Zákon ČNR č. 337/1992 Sb. ".

21. V § 16 odst. 1 se vypouštějí slova "obecně závazným".

22. V § 16 odst. 2 se vypouští slovo "krajského". Poznámka č. 5) zní:

"5) § 65 zákona ČNR č. 337/1992 Sb. ".

23. V § 17 se slova "vybírané za úkony prokuratury" nahrazují slovy "vrácené z účtu soudu ".

24. Příloha k zákonu ČNR č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zní:

"PŘÍLOHA K ZÁKONU ČNR Č. 549/1991 SB.
SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ

Poznámky k sazebníku:
1. Poplatky za řízení podle příslušných položek sazebníku se vybírají za řízení v prvním stupni, ale i za odvolání a za dovolání.2. Došlo-li ke zrušení rozsudku v důsledku odvolání, dovolání, nebo povolení obnovy řízení, neplatí poplatek z odvolání nebo dovolání proti novému rozhodnutí soudu prvního stupně poplatník, který již jednou poplatek z odvolání nebo dovolání zaplatil; jde o položky 1, 6, 8, 9 a 18 sazebníku.

Položka 1

Návrh na zahájení občanského soudního řízení

a) z ceny předmětu řízení

4 %

nejméně

Kč 500,-

nejvýše

Kč 500 000,-

b) nelze-li předmět řízení ocenit

Kč 1000,-

Poznámky:

1. Za návrh na předběžné opatření se vybere poplatek podle písmene b) této položky ve výši 50 %.
2. Podle této položky se postupuje jen v případech, není-li v dalších položkách sazebníku stanoveno jinak.
3. Poplatek za odvolání nebo dovolání do rozhodnutí soudu, kterým bylo rozhodováno jen o předmětu řízení, se neplatí.
4. Podle této položky vybere soud poplatek i za návrh na vydání platebního rozkazu; odpor proti platebnímu rozkazu poplatku nepodléhá. To platí obdobně pro řízení směnečné a šekové a pro námitky v těchto řízeních.5. Ze vzájemného návrhu odpůrce se platí poplatek tak, jako by byl tento návrh podáván samostatně.

Položka 2

Návrh na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti

Kč 300,-

Položka 3

Návrh na uznání cizích rozhodnutí v manželských věcech a ve věcech zjištění nebo popření otcovství

Kč 500,-

Položka 4

Návrh na zahájení řízení

a) na ochranu osobnosti

- bez návrhu na náhradu nemajetkové újmy

Kč 1000,-

- s návrhem na náhradu nemajetkové újmy

Kč 4000,-

b) ve věcech podle zákona o periodickém tisku a ostatních informačních prostředcích

Kč 2000,-

Položka 5

a) Za schválený smír uzavřený ve smírčím řízení

 

- z ceny předmětu smíru

2 %

nejméně

Kč 300,-

nejvýše

Kč 20 000,-

- nelze-li předmět smíru ocenit

Kč 500,-

b) Návrh na zrušení usnesení o schválení smíru

Kč 500,-

Poznámky:

1. Návrh na smírčí řízení poplatku nepodléhá.

2. Za řízení ve věci samé se poplatek znovu neplatí, bylo-li na návrh zrušeno usnesení o schválení smíru.

Položka 6

Návrh na povolení obnovy řízení

Kč 500,-

Poznámka:

Jestliže se v původním řízení nekonalo řízení odvolací nebo dovolací a v obnoveném řízení je podáváno odvolání či dovolání, platí se za odvolání nebo dovolání poplatek podle příslušné položky sazebníku. Za řízení ve věci samé se poplatek neplatí.

Položka 7

Návrh na zrušení bezpodílového spoluvlastnictví manželů

Kč 500,-

Položka 8

a) Za vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů,z ceny předmětu řízení

3 %

nejméně

Kč 1000,-

nejvýše

Kč 200 000,-

b) Za odvolání proti rozhodnutí o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů

Kč 1000,-

c) Za dovolání proti rozhodnutí o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů

Kč 500,-

Položka 9

a) Návrh na rozvod manželství

Kč 600,-

b) Návrh na řízení o neplatnost manželství, návrh na určení, zda tu manželství je či není

Kč 500,-

c) Návrh na určení nebo popření otcovství

Kč 1000,-

Poznámka:

Za odvolání nebo dovolání jen proti výroku o úpravě poměrů manželů k nezletilým dětem z jejich manželství pro dobu po rozvodu, popřípadě proti výroku o výchově a výživě nezletilého dítěte ( § 113 o.s.ř.) se poplatek nevybere.

Položka 10

Návrh na určení výživného

1 % z navrhované částky

nejméně

Kč 300,-

nejvíce

Kč 10 000,-

Položka 11

Za pomoc soudu před nařízením výkonu rozhodnutí

Kč 200,-

Poznámka:

Poplatek podle této položky se nevybere, poskytuje-li soud pomoc před vymáháním výživného pro nezletilé děti.

Položka 12

Návrh na zahájení řízení ve věcech obchodních

 

a) z ceny předmětu řízení

4%

nejméně

Kč 500,-

nejvýše

Kč 1 mil.

b) nelze-li předmět řízení ocenit

Kč 5000,-

Poznámky:

1. Za návrh na předběžné opatření se vybere poplatek podle písmene b) této položky ve výši 50 %.
2. Podle této položky vybere soud poplatek i za návrh na vydání platebního rozkazu; odpor proti platebnímu rozkazu poplatku nepodléhá. To platí obdobně pro řízení směnečné a šekové a pro námitky v těchto řízeních.
3. Poplatek za odvolání nebo za dovolání do rozhodnutí soudu, kterým bylo rozhodováno jen o základu předmětu řízení, se neplatí.
4. Podle této položky se postupuje jen v případech, není-li předmět řízení ve věcech obchodních stanoven dále.5. Ze vzájemného návrhu odpůrce se platí poplatek tak, jako by byl tento návrh podáván samostatně.

Položka 13

a) Návrh na zápis do obchodního rejstříku

 

- zapisuje-li se vklad společníka nebo jmění

0,5 %

nejméně

Kč 3000,-

nejvýše

Kč 20 000,-

- nezapisuje-li se vklad nebo jmění

Kč 3000,-

b) Návrh na výmaz z obchodního rejstříku

Kč 1000,-

c) Návrh na změnu zápisu v obchodním rejstříku

Kč 500,-

d) Návrh na doplnění zápisu v obchodním rejstříku

Kč 500,-

Poznámky:

1. Základem procentního poplatku podle písmene a) této položky je
- součet zapisovaných vkladů jednotlivých společníků pro komanditní společnosti,
- zapisovaná částka základního jmění pro společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a pro družstva,- zapisovaná částka kmenového jmění pro státní podnik.

2. Poplatek podle písmene c) této položky se vybere za každou skutečnost, která se mění v zápise v obchodním rejstříku, s výjimkou uvedenou v poznámce 3.

3. Za změnu zápisu výše jmění nebo vkladů se vybere poplatek podle písmene a) této položky.

4. Poplatek podle písmene d) této položky se vybere za doplnění každé skutečnosti do zápisu v obchodním rejstříku.

Položka 14

Návrh na zahájení řízení ve věcech

 

a) ochrany hospodářské soutěže nebo nekalé soutěže

Kč 5000,-

b) práv k obchodnímu jménu, práv k ochranné známce nebo práv k označení původu

Kč 5000,-

c) neplatnosti rozhodčích smluv nebo zrušení nálezů vydaných rozhodci na základě rozhodčí smlouvy

Kč 5000,-

Položka 15

a) Za konkurzní řízení

1 % zpeněžené částkyz podstaty

nejméně

Kč 1000,-

nejvýše

Kč 500 000,-

b) Za konkurzní řízení ukončené nuceným vyrovnáním

0,5 % z částky použité k uspokojení věřitelů

nejméně

Kč 1000,-

nejvýše

Kč 200 000,-

c) Za vyrovnací řízení

0,25 % z částky použité k uspokojení věřitelů

nejméně

Kč 500,-

nejvýše

Kč 100 000,-

Poznámka:

Návrhy na zahájení řízení, která s konkurzním řízením souvisejí a nejsou uvedena v této položce, se zpoplatňují podle položky 12 sazebníku. Jde např. o řízení podle § 15 odst. 1 , § 19 odst. 2 , § 23 odst. 2 zákona č. 328/1991 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

Položka 16

Za dožádání rozhodců v rozhodčím řízení v obchodním styku o provedení úkonu soudem nebo za návrh na předběžné opatření v tomto řízení

 

a) z ceny předmětu řízení

2 %

nejméně

Kč 500,-

nejvýše

Kč 20 000,-

b) nelze-li předmět řízení ocenit

Kč 2000,-

Poznámka:

Za návrh na předběžné opatření v tomto řízení se vybere poplatek podle písmene b) této položky ve výši 50 %.

Položka 17

Za žalobu nebo opravný prostředek proti rozhodnutí orgánu veřejné správy

Kč 1000,-

Položka 18

1. Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí

 

a) z ceny vymáhaného nároku

2 %

nejméně

Kč 300,-

nejvýše

Kč 50 000,-

b) nelze-li vymáhaný nárok ocenit

Kč 500,-

Poznámky:

1. Z návrhu na druhé a další nařízení výkonu rozhodnutí na základě téhož vykonatelného rozhodnutí proti témuž účastníku se zaplatí tři čtvrtiny příslušných poplatků.

2. Za návrhy na zastavení výkonu rozhodnutí nebo za jeho odklad a za odvolání nebo dovolání ve věci výkonu rozhodnutí se poplatek nevybere.

Položka 19

Za sepsání návrhu na zahájení řízení do protokolu nebo za sepsání odvolání (protestu) proti rozhodnutí do protokolu

 

a) z ceny předmětu řízení

1 %

nejméně

Kč 500,-

nejvýše

Kč 5000,-

b) nelze-li předmět řízení ocenit

Kč 500,-

Položka 20

Za vystavení úředního vysvědčení o skutečnostech známých ze soudních spisů

Kč 100,-

Poznámka:

Spisy vedenými soudem se rozumí i spisy bývalých státních notářství, státních arbitráží, vojenských soudů, Nejvyššího soudu ČSFR, bývalého Nejvyššího soudu, popřípadě dalších orgánů, jejichž spisy jsou uloženy u soudů České republiky.

Položka 21

Za vyhotovení stejnopisu, opisu, kopie listin, protokolů, příloh, záznamu, rejstříku, evidencí, knih a jiných částí spisů vedených soudem včetně pořízených výpisů z nich

 

a) v jazyce českém nebo slovenském

 

- bez ověření za každou i započatou stránku

Kč 50,-

- s ověřením za každou i započatou stránku

Kč 70,-

b) v cizím jazyce

- bez ověření za každou i započatou stránku

Kč 60,-

- s ověřením za každou i započatou stránku

Kč 100,-

Poznámky:

1. Poplatku nepodléhá opis protokolu o jednání soudu vyhotovený průklepem bez záhlaví a bez ověření.

2. Za kopie pořízené na kopírovacích strojích se sníží poplatek o 50 %.

3. Poplatek podle této položky se vybere i za vyhotovení stejnopisů podání a jeho příloh soudem, byl-li k jejich předložení poplatník marně soudem vyzýván.

4. Spisy vedenými soudem se rozumí i spisy bývalých státních notářství, státních arbitráží, vojenských soudů, Nejvyššího soudu ČSFR, bývalého Nejvyššího soudu, popřípadě dalších orgánů, jejichž spisy jsou uloženy u soudů České republiky.

5. Na vyhotoveních podle této položky se vyznačí účel, k němuž budou použita, je-li uplatněno osvobození od poplatku podle § 11 zákona.

Položka 22

Za ověření listiny

 

- v českém nebo slovenském jazyce

Kč 20,-

- v cizím jazyce

Kč 50,-

Poznámky:

1. Poplatek se vybere za každou i započatou stránku, kterou soud ověřuje.

2. Listina v cizím jazyce je listina, na níž je alespoň část textu v cizím jazyce.

3. Za ověření listiny v cizím jazyce, který je pro osoby s povoleným trvalým pobytem na území České republiky mateřským jazykem, se vybere poplatek ve výši stanovené pro český nebo slovenský jazyk.

Položka 23

Za ověření podpisu na listině nebo jejím stejnopisu za každý podpis

Kč 30,-

Položka 24

Za zaslání soudních spisů k jinému soudu, aby do nich žadatel nahlédl

Kč 100,-

Poznámka:

Poplatek podle této položky se vybere, i když je žadatel poplatníkem za zahájené řízení.

Položka 25

Návrh na přijetí movitých věcí do úschovy za účelem splnění závazku, z ceny věcí

1 %

nejméně

Kč 200,-

nejvýše

Kč 3000,-

Položka 26

Návrh na umoření listiny

Kč 350,-

Položka 27

a) Za jmenování soudním znalcem nebo tlumočníkem včetně zapsání do seznamu soudních znalců a tlumočníků

Kč 300,-

b) Za rozšíření jmenování o každý další obor nebo jazyk

Kč 100,-

c) Za oznámení údajů ze seznamu soudních znalců a tlumočníků

Kč 50,-

Položka 28

Za sepsání věcí soudním vykonavatelem

Kč 500,-"

ČL. II

Zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 85/1994 Sb. a zákona č. 273/1994 Sb., se doplňuje takto:
Příloha k zákonu České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 85/1994 Sb., a zákona č. 273/1994 Sb., "Sazebník správních poplatků" se doplňuje takto:

1. V položce 2 se za písmeno b) připojuje nové písmeno c), které zní:

"c) Za nahlédnutí do opisu z evidence
Rejstříků trestů Kč 50,-".

2. V položce 65 písmeno a) se za slova "nejméně Kč 10 000,-" připojují tato slova: "nejvýše Kč 1 mil .".

3. V položce 66 se doplňuje osvobození, které zní:

"Osvobození:
Od poplatku podle písmene j) této položky se osvobozuje Česká exportní banka, a. s.".

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

ČL. III

Podle tohoto zákona se vybírají poplatky z poplatných úkonů navržených nebo zahájených za jeho účinnosti, a to včetně podaných odvolání nebo dovolání. Za poplatné úkony navržené nebo za řízení zahájená před účinností tohoto zákona se vybírají poplatky podle dosavadních předpisů, i když se stanou splatnými za účinnosti tohoto zákona.

ČL. IV

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, jak vyplývá z pozdějších předpisů.

ČL. V ÚČINNOST

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1995.

Uhde v. r. Havel v. r. Klaus v. r.