Program Zákon

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČL. I

Zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách, pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb. a zákona č. 323/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 2 se slovo "vyrovnávacím" nahrazuje slovem "vyrovnacím".

2. V § 5 odst. 2 se za slova "finanční úřad" vkládají slova "s předchozím souhlasem Ministerstva financí".

3. § 6 včetně poznámek č. 7) až 11) zní:

"§ 6 Rezervy v pojišťovnictví

Z technických rezerv v pojišťovnictví podle zvláštních předpisů, 7),8) s výjimkou rezervy na pojistné jiných období, 9) se pro účely zjištění základu daně z příjmů uznává tvorba rezerv, které jsou výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to tvorba

a) rezerv na neživotní pojištění 10) ve výši, která nesmí překročit 60 % z předepsaného pojistného neživotního pojištění,

b) rezerv na životní pojištění 11) ve výši, která nesmí překročit objem závazků vypočtený metodami stanovenými zvláštním předpisem 8) a vyplývající ze životních pojištění splatných podle uzavřených pojistných smluv.

7) Zákon České národní rady č. 185/1991 Sb. , o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 320/1993 Sb.

8) Vyhláška Ministerstva financí č. 52/1994 Sb. , kterou se stanoví tvorba, použití a způsob umístění prostředků technických rezerv pojišťovny

9) § 2 vyhlášky č. 52/1994 Sb.

10) § 14 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 185/1991 Sb. , ve znění zákona č. 320/1993 Sb.

11) § 14 odst. 1 písm. b) zákona ČNR č. 185/1991 Sb. , ve znění zákona č. 320/1993 Sb. ".

4. V § 7 odst. 4 a 5 znějí:

" (4) Výše rezervy na opravy hmotného majetku se stanoví podle jednotlivého hmotného majetku určeného k opravě a charakteru této opravy. Výše rezervy ve zdaňovacím období je rovna podílu rozpočtu nákladů na opravu a počtu let, které uplynou od zahájení tvorby rezervy do předpokládaného termínu zahájení opravy. U movitých věcí může být rezerva na opravu jednotlivého hmotného majetku tvořena ve vztahu k objemu jeho výkonu v technických jednotkách; v takovém případě je výše rezervy ve zdaňovacím období rovna součinu podílu rozpočtu nákladů na opravu na jednotku předpokládaného objemu výkonu a objemu skutečných výkonů za zdaňovací období.

(5) Zjistí-li poplatník daně z příjmu skutečnost odůvodňující změnu výše rezervy, musí provést úpravu její výše počínaje zdaňovacím obdobím, v němž tuto skutečnost zjistí.".

5. § 7 se doplňuje odstavcem 6, který zní:

" (6) Rezerva na opravy u jednotlivého hmotného majetku nesmí být tvořena pouze jedno zdaňovací období.".

6. V nadpisu pod § 8 a v § 8 odst. 1 se slovo "vyrovnávacím" nahrazuje slovem "vyrovnacím". V § 8 odst. 3 se slovo "vyrovnávacího" nahrazuje slovem "vyrovnacího".

7. V § 9 odst. 1 se na konci vypouštějí slova "trvalých zemědělských kultur a melioračních zásahů" a § 9 odst. 2 zní:

" (2) Rezervu na pěstební činnost může poplatník daně z příjmů tvořit podle výše vytěženého objemu dřevní hmoty v m 3. Výši této rezervy si poplatník stanoví sám v rozpočtu nákladů na pěstební činnost.".

8. Dosavadní text § 11 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavcem 2, který zní:

" (2) Rezervy vytvořené podle platných účetních předpisů před 1. lednem 1993 a převedené do roku 1993, jakož i let následujících po roce 1993 se čerpají na úhradu výdajů (nákladů), pro něž byly vytvořeny. Pominou-li důvody, pro které byly vytvořeny, zruší se tyto rezervy v příslušném zdaňovacím období ve prospěch výnosů.".

ČL. II

(1) Ustanovení tohoto zákona se použijí poprvé pro zdaňovací období 1995.

(2) Ustanovení o rezervách v pojišťovnictví podle § 6 zákona České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění tohoto zákona, se použije poprvé pro zdaňovací období 1994.

(3) U rezervy na opravy hmotného majetku, jejíž tvorba započala před 1. lednem 1995, se způsob tvorby rezervy podle § 7 odst. 4 zákona České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění tohoto zákona, uplatní až při tvorbě zbývající části této rezervy po dni účinnosti tohoto zákona.

ČL. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.