Program Zákon

Zákon o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Zrušeno novelou č. 491/2001 s účinností od 31.12.2001.

ČÁST DRUHÁ DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č. 99/1963 SB., OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

§ 61

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona České národní rady č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb. a zákona č. 117/1994 Sb., se doplňuje takto:

Za § 200i se připojují nové § 200j, 200k a 200l, které včetně poznámek č. 34b) a č. 34c) znějí:

"§ 200j

(1) Jestliže příslušný orgán státní správy sám neodstraní chyby nebo nedostatky ve stálém seznamu voličů, může se občan tím dotčený obrátit na soud příslušný podle volebního okrsku s návrhem na vydání rozhodnutí o provedení opravy nebo doplnění tohoto seznamu.

(2) Účastníky řízení jsou navrhovatel a obec.

(3) Soud rozhodne bez jednání usnesením, a to do tří dnů.

(4) K řízení ve věcech chyb nebo nedostatků ve stálých seznamech voličů do zastupitelstev v obcích je příslušný okresní soud.

§ 200k

(1) Jestliže volební komise, příslušná podle zvláštního zákona34b) vydat konečné rozhodnutí, rozhodla o

a) odmítnutí kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva v obci, může se volební strana obrátit na soud s návrhem na vydání rozhodnutí o zaregistrování této kandidátní listiny,

b) škrtnutí na kandidátní listině pro volby do zastupitelstva v obci, může se volební strana, jakož i kandidát, obrátit na soud s návrhem na vydání rozhodnutí o ponechání kandidáta na kandidátní listině.

(2) Účastníkem řízení je navrhovatel a okresní, městská nebo Ústřední volební komise.

(3) Soud rozhodne bez jednání usnesením, a to do tří dnů.

(4) Proti rozhodnutí soudu nejsou přípustné opravné prostředky.

§ 200l

(1) O stížnosti proti vydání osvědčení o zvolení členem zastupitelstva v obci34c) rozhodne soud bez jednání usnesením, a to do sedmi dnů.

(2) Účastníkem řízení je navrhovatel.

(3) Proti rozhodnutí soudu nejsou přípustné opravné prostředky.

34b) Zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů.

34c) § 59 zákona č. 152/1994 Sb.” .

ČÁST TŘETÍ

Zrušeno novelou č. 22/2004 Sb. s účinností od 1.2.2004.

ČÁST ČTVRTÁ

Zrušeno novelou č. 491/2001 s účinností od 31.12.2001.

ČÁST PÁTÁ

Zrušeno novelou č. 491/2001 s účinností od 31.12.2001.

ČÁST ŠESTÁ

Zrušeno novelou č. 491/2001 s účinností od 31.12.2001.

Uhde v.r.
Havel v.r.
Klaus v.r.

PŘÍLOHA Č. 1

Zrušeno novelou č. 491/2001 s účinností od 31.12.2001.