Program Zákon

Nařízení vlády kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku

Vláda k provedení § 517 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb ., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb., nařizuje:

§ 1

Výše úroků z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o sedm procentních bodů. V každém kalendářním pololetí, v němž trvá prodlení dlužníka, je výše úroků z prodlení závislá na výši repo sazby stanovené Českou národní bankou a platné pro první den příslušného kalendářního pololetí.

Redakční poznámka
Vývoj 2T repo sazby ČNB od r. 2005

od

do

2T repo sazba

17.12.2009

1,00

7.8.2009

16.12.2009

1,25

11.5.2009

6.8.2009

1,5

6.2.2009

10.5.2009

1,75

18.12.2008

5.2.2009

2,25

7.11.2008

17.12.2008

2,75

8.8.2008

6.11.2008

3,50

8.2.2008

7.8.2008

3,75

30.11.2007

7.2.2008

3,50

31.8.2007

29.11.2007

3,25

27.7.2007

30.8.2007

3,00

1.6.2007

26.7.2007

2,75

29.9.2006

31.5.2007

2,50

28.7.2006

28.9.2006

2,25

31.10.2005

27.7.2006

2,00

29.4.2005

30.10.2005

1,75

1.4.2005

28.4.2005

2

28.1.2005

31.3.2005

2,25

27.8.2004

27.1.2005

2,50

Konec redakční poznámky

§ 2

Výše poplatku z prodlení činí za každý den prodlení 2,5 promile dlužné částky, nejméně však 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení.

§ 3

Došlo-li k prodlení s plněním peněžitého dluhu před nabytím účinnosti tohoto nařízení, řídí se výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení ode dne účinnosti tohoto nařízení tímto nařízením.

§ 4

Zrušují se § 1 odst. 1 a § 10 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 45/1964 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku.

§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda vlády:
Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.
Ministr spravedlnosti:
JUDr. Novák v.r.

Přechodná a závěrečná ustanovení z novel

K zákonu se váže novela č. 163/2005 Sb. , její přechodné ustanovení je čl. II