Program Zákon

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty,a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČL. I

Zrušen novelou č. 237/2004 Sb. k 1.5.2004.

ČL. II

Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 4 odst. 1 se na konci písmena s) nahrazuje tečka čárkou a připojuje se písmeno t), které včetně poznámky pod čarou č 4d) zní:

"t) úrokové výnosy ze státních dluhopisů. 4d)

4d) Zákon č. 530/1990 Sb. , o dluhopisech, ve znění zákona ČNR č. 591/1992 Sb . ".

2. V § 19 odst. 1 se na konci písmena ch) nahrazuje tečka čárkou a připojuje se písmeno i), které zní:

"i) úrokové výnosy ze státních dluhopisů. 4d)".

3. § 25 písm. f) včetně poznámky pod čarou č. 26a) zní:

"t) placené penále a pokuty s výjimkou smluvních pokut, přirážky k pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a k pojistnému na všeobecné zdravotní pojištění 2l) a sankční a regulační opatření ve mzdové oblasti. 26a)

26a) Nařízení vlády č. 186/1993 Sb. ,. o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti. ".

ČL. III

Od daně z příjmů jsou podle § 4 a 19 zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, osvobozeny úrokové výnosy ze státních dluhopisů emitovaných po nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČL. IV

Zrušen novelou č. 237/2004 Sb. k 1.5.2004.

ČL. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1993.

Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.