Program Zákon

Sdělení ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. března 1993 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zřízení celních přechodů na společných státních hranicích.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 4 odst. 2 dnem 30. března 1993.
České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.

SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKOU O ZŘÍZENÍ CELNÍCH PŘECHODŮ NA SPOLEČNÝCH STÁTNÍCH HRANICÍCH

Česká republika a Slovenská republika, vedeny snahou dále rozvíjet vzájemné přátelské vztahy, projevujíce přání rozšiřovat spolupráci v oblasti mezinárodního obchodu, dopravy a cestovního ruchu, dohodly se takto:

Článek 1

Na společných státních hranicích se zřizují celní přechody, jejichž seznam a rozsah dopravy je uveden v příloze této Smlouvy.

Článek 2

Provoz na celních přechodech uvedených v příloze této Smlouvy bude zabezpečován nepřetržitě, pro občany všech států.

Článek 3

Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky se zmocňují po vzájemné dohodě měnit přílohu této Smlouvy.

Článek 4

(1) Tato Smlouva podléhá schválení podle právních předpisů obou smluvních stran.

(2) Tato Smlouva vstoupí v platnost dnem podpisu.

(3) Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran ji může písemně vypovědět diplomatickou cestou.

(4) V případě výpovědi pozbude tato Smlouva platnosti po uplynutí šesti měsíců ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně, pokud nebude dohodnuto jinak.

Článek 5

Dáno v Praze dne 30. března 1993 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky:
Ivan Kočárník v. r.
místopředseda vlády
a ministr financí České republiky
Za vládu Slovenské republiky:
Július Tóth v. r.
ministr financí Slovenské republiky

PŘÍLOHA

Seznam celních přechodů na společných státních hranicích mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
I. Silniční celní přechody
Celní přechod rozsah dopravy (č. komunikace)
1. Břeclav - Kúty jen pro motorová vozidla
(dálnice D2, E 65) a jízdní soupravy, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší než 50
km/h
2. Lanžhot - Kúty osobní i nákladní
(II/425) v plném rozsahu
3. Hodonín - Holíč osobní i nákladní
(I/51) v plném rozsahu
4. Sudoměřice - Skalica osobní i nákladní
(II/426) v plném rozsahu
5. Velká nad Veličkou - Vrbovce osobní i nákladní
(II/500) v plném rozsahu
6. Velká nad Veličkou - Myjava osobní i nákladní
(II/499) v plném rozsahu
7. Strání - Moravské Lieskové osobní i nákladní
(I/54) v plném rozsahu
8. Starý Hrozenkov - Drietoma osobní i nákladní
(I/50, E 50) v plném rozsahu
9. Bylnice - Horné Srnie osobní i nákladní
(I/57) v plném rozsahu
10. Střelná - Lysá pod Makytou osobní i nákladní
(I/49) v plném rozsahu
11. Horní Bečva - Makov osobní i nákladní
(I/18, E 442) v plném rozsahu
12. Velké Karlovice - Makov osobní i nákladní
(II/487) v plném rozsahu
13. Mosty u Jablunkova - Svrčinovec osobní i nákladní
(I/11, E 75) v plném rozsahu
II. Železniční celní přechody
Celní přechod rozsah dopravy
1. Mosty u Jablunkova - Čadca osobní i nákladní v plném rozsahu
2. Horní Lideč - Lúky pod Makytou osobní i nákladní
v plném rozsahu
3. Lanžhot - Kúty osobní i nákladní
v plném rozsahu
4. Vrbovce - Myjava osobní v plném rozsahu,
nákladní jen pro nadrozměrné
náklady a vojenské přepravy
5. Vlárský průsmyk - Netušová osobní v plném rozsahu
6. Sudoměřice na Moravě - osobní v plném rozsahu
Skalica na Slovensku
7. Hodonín - Holíč osobní v plném rozsahu