Program Zákon

Zákon o Kanceláři prezidenta republiky

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

(1) Zřizuje se Kancelář prezidenta republiky (dále jen "Kancelář").

(2) Kancelář je rozpočtovou organizací se samostatnou kapitolou ve státním rozpočtu České republiky.

§ 2

(1) Kancelář zajišťuje obstarávání věcí spojených

a) s výkonem pravomocí prezidenta republiky stanovených Ústavou České republiky, ústavními zákony a zákony,

b) s protokolárními povinnostmi a veřejnou činností prezidenta republiky.

(2) Kancelář ze svého rozpočtu vyplácí rentu a víceúčelovou paušální náhradu bývalému prezidentu republiky a zajišťuje vozidlo s řidičem i bez něho k osobní dispozici, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.1)

§ 3

(1) Kancelář vykonává právo hospodaření k nemovitému majetku České republiky tvořícímu areál Pražského hradu, k zámku Lány a k ostatním nemovitostem tvořícím s nimi jeden funkční celek a pečuje o ně jako o sídlo prezidenta republiky; vykonává též právo hospodaření k movitým věcem, které souvisejí s těmito nemovitými věcmi historicky nebo funkčně anebo souvisejí s činností Kanceláře. Ustanovením tohoto odstavce nejsou dotčeny zvláštní zákony o úpravě vlastnických vztahů.1a)

(2) Kancelář si k plnění úkolů podle odstavce 1 může zřizovat příspěvkové organizace.2)

§ 4

(1) V čele Kanceláře je vedoucí Kanceláře, kterého jmenuje a odvolává prezident republiky.

(2) Prezident stanoví vnitřní organizaci Kanceláře a okruh vedoucích pracovníků, které jmenuje a odvolává.

(3) Plat a odměna za pracovní pohotovost zaměstnanců Kanceláře se řídí zvláštním právním předpisem 2a) a Platovým řádem Kanceláře.

(4) Platový řád Kanceláře vydává vedoucí Kanceláře po vyslovení souhlasu prezidentem republiky.

§ 5

Vojenská kancelář prezidenta republiky je vojenským útvarem ozbrojených sil České republiky. Úkoly Vojenské kanceláře prezidenta republiky, jmenování a odvolávání náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky a jeho pravomoci upravuje zvláštní právní předpis.3)

§ 6

(1) Práva a povinnosti z pracovněprávních a jiných vztahů Kanceláře prezidenta České republiky přecházejí dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na Kancelář.

(2) Příspěvkové organizace zřízené Kanceláří prezidenta České republiky podle čl. III odst. 2 zákona České národní rady č. 548/1992 Sb. se považují za příspěvkové organizace zřízené Kanceláří podle tohoto zákona.

§ 7

Zrušují se:

1. zákon č. 135/1991 Sb., o Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky,

2. čl. III zákona ČNR č. 548/1992 Sb. , o některých dalších opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a o zřízení Kanceláře prezidenta České republiky.

§ 8

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 48/2004 Sb. , o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce.

1a) Například zákon č. 87/1991 Sb. , o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb. , o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 92/1991 Sb. , o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 31 a 32 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla).

Zákon č. 143/1992 Sb. , o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 219/1999 Sb. , o ozbrojených silách České republiky.