Program Zákon

Vyhláška ministerstva spravedlnosti kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 26 zákona č. 36/1967 Sb. , o znalcích a tlumočnících:

ČL. I

Vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění vyhlášek ministerstva spravedlnosti České republiky č. 11/1985 Sb. a č. 184/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 4 odst. 2 zní:

" (2) Seznam znalců a tlumočníků a jeho doplňky i změny zasílá krajský soud ministerstvu spravedlnosti, krajské prokuratuře, Policii České republiky - správě příslušného kraje a krajskému úřadu vyšetřování, okresním soudům, vojenským soudům, okresním úřadům a okresním prokuraturám ve svém obvodu.".

2. V § 4 odst. 4 se slova "organizací a občanů" nahrazují slovy "fyzických a právnických osob".

3. V § 15a se vypouštějí odkazy 1) a 2) a poznámky pod čarou č. 1) a 2).

4. V § 15b se vypouští odkaz 3) a poznámka pod čarou č. 3).

5. Nadpis části IV zní: "Odměny a náhrady nákladů za znalecké posudky (tlumočnické úkony) ".

6. § 16 včetně nadpisu zní:

"§ 16 Sazby odměn za znalecké posudky

Odměna za znalecký posudek činí podle jeho náročnosti a podle stupně odbornosti, kterou bylo nutné k jeho podání vynaložit, za jednu hodinu práce 75 až 125 Kč.".

7. § 17 včetně nadpisu zní:

"§ 17 Sazby odměn za tlumočnické úkony

(1) Odměna za tlumočnický úkon činí podle jeho náročnosti a podle stupně odborných znalostí, které bylo nutné k jeho podání vynaložit:

Pol. 1:

Při ústním překladu z cizího jazyka do češtiny nebo naopak za jednu hodinu

75 až 125 Kč,

Pol. 2:

Při ústním překladu z cizího jazyka do cizího jazyka za jednu hodinu

85 až 125 Kč,

Pol. 3:

Při písemném překladu z cizího jazyka do češtiny nebo naopak za jednu stránku

75 až 125 Kč,

Pol. 4:

Při písemném překladu z cizího jazyka do cizího jazyka za jednu stránku

85 až 125 Kč.

(2) Při písemném překladu se počet stránek pro stanovení odměny tlumočníka určí vždy podle přeloženého textu. Není-li napsán latinkou nebo azbukou, vychází se z počtu stránek překládaného textu. To platí i pro revizi překladu podle § 18 . ".

8. § 18 včetně nadpisu zní:

"§ 18 Revize překladu

(1) Odměna za jazykovou revizi překladu činí podle hledisek uvedených v § 17 odst. 1 za jednu stránku 20 až 30 Kč.

(2) Bylo-li nutno při revizi překladu jeho text zcela přepracovat, náleží tlumočníkovi odměna podle sazeb uvedených v § 17 odst. 1 . ".

9. § 20 se doplňuje odstavci 3 a 4, které znějí:

" (3) Je-li nutné spěšné provedení úkonu, nebo bylo-li znalci uloženo úkon provést v den pracovního volna nebo pracovního klidu anebo v noci, může být odměna zvýšena až o 50 %.

(4) Zvýšení podle odstavců 1 , 2 a 3 lze slučovat.".

10. V § 21 se vypouští slovo "horní".

11. § 22 odst. 1 se doplňuje ustanovením písmena c), které zní:

" c) až o 50 % z důvodu jiné náročnosti, zejména bylo-li uloženo úkon provést spěšně, nebo v den pracovního volna nebo pracovního klidu anebo v noci.".

12. V § 22 odst. 2 se vypouštějí slova "5 a § 17 odst. 3", v ustanovení písmena a) se na konci připojují slova "nebo z důvodu jiné náročnosti, zejména bylo-li uloženo úkon provést spěšně, nebo v den pracovního volna nebo pracovního klidu anebo v noci," a v ustanovení písmena c) se vypouštějí slova "nebo je-li nutné spěšné provedení překladu".

13. § 22 odst. 4 zní:

" (4) Zvýšení podle odstavce 1 písm. a) až c) a odstavce 3 lze slučovat; rovněž lze slučovat zvýšení podle odstavce 2 písm. a) až c) . ".

14. § 23 se vypouští.

15. § 24 včetně nadpisu zní:

"§ 24 Výklad některých pojmů

(1) Je-li k provedení znaleckého posudku nebo tlumočnického úkonu podle § 17 odst. 1 pol. 1, 2 třeba méně než jedné hodiny, náleží odměna za celou hodinu. Poslední započatá hodina se započte celá, s výjimkou případu, kdy znalec nebo tlumočník v této době pokračuje v dalším znaleckém nebo tlumočnickém úkonu.

(2) Jednou stránkou překladu se rozumí text psaný strojem obsahující 30 řádků po 60 úhozech včetně mezer. Nedokončená stránka se posuzuje jako celá, uzavírá-li text nebo jeho ucelenou část.".

16. V § 25 odst. 2 písm. b) se slova "přípravných prací" nahrazují slovy "pomocných prací 1)".

Poznámka pod čarou č. 1) zní:

" 1) § 18 odst. 2 zákona č. 36/1967 Sb. , o znalcích a tlumočnících.".

17. V § 25 se vypouští odstavec 3 a dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

18. § 26 se vypouští.

19. V § 28 odst. 1 písm. a) se slova "přípravné práce odměňované podle § 23" nahrazují slovy "pomocné práce".

20. V § 28 odst. 4 se slovo "přípravných" nahrazuje slovem "pomocných" a na konci se připojuje věta: "Za pomocné práce lze přiznat náhradu vyplacené odměny v souladu se mzdovým (platovým) tarifem platným pro takové nebo obdobné činnosti. ".

21. V § 29 se vypouští odkaz*) a poznámka pod čarou*).

ČL. II PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

1. Znalecké posudky (tlumočnické úkony) provedené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se odměňují podle dosavadních předpisů.

2. Podle této vyhlášky se odměňují znalecké posudky (tlumočnické úkony) provedené nejdříve v den účinnosti vyhlášky, i když byly zadány před tímto datem a část úkonu byla případně vykonána před tímto datem.

ČL. III

Zrušují se:

1. Výnos ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky ze dne 3. dubna 1974 č. j. 125/73-KO o paušálních odměnách a náhradách nákladů za znalecké posudky z oboru lidské genetiky vyžadované ve věcech určení nebo popření otcovství, registrovaný v částce 9/1974 Sb.

2. Výnos ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky ze dne 11. října 1978 č. j. ZT1 41/76-KO, kterým se stanoví paušální odměny a náhrady nákladů za znalecké posudky k určení a popření otcovství provedené na základě krevní zkoušky, registrovaný v částce 31/1978 Sb.

3. Výnos ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky ze dne 20. března 1987 č. j. 190/86-org. o paušálních odměnách a náhradách nákladů za znalecké posudky spojené s prováděním pitev, soudnělékařských vyšetření histologických, toxikologických, biologických a s posuzováním újmy na zdraví, registrovaný v částce 11/1987 Sb.

ČL. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 10. března 1993.

Ministr:
JUDr. Novák v. r.