Program Zákon

Vyhláška ministerstva financí o osvobození na úseku soudních poplatků

Ministerstvo financí v dohodě s ministerstvem spravedlnosti podle § 16 odst. 1 zákona České národní rady č. 549/1991 Sb. , o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů, stanoví:

§ 1

Od soudních poplatků jsou osvobozeni

a) držitelé osvědčení o účasti v národním boji za osvobození vydaného podle zvláštního předpisu,1) jestliže jsou poživateli důchodu starobního, invalidního, částečného invalidního, za výsluhu let nebo vdovského, popřípadě dvou těchto důchodů v souběhu,

b) vdovy po držitelích osvědčení uvedeného v písmenu a) , jestliže se neprovdaly a pobírají starobní, invalidní, vdovský nebo sociální důchod, popřípadě dva z těchto důchodů v souběhu, pokud výše důchodu (úhrnu důchodů) nepřevyšuje ke dni 1. lednu 1993 nebo ke dni přiznání důchodu (úhrnu důchodů) po tomto datu částku 3000 Kč. Ke zvýšení důchodů podle zvláštních předpisů,2) ke kterému došlo po 31. prosinci 1992, se pro tyto účely nepřihlíží.

§ 2

Osoby uvedené v § 1 jsou od soudních poplatků osvobozeny již od 1. ledna 1993.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
Ing. Kočárník CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození.

2) Zákon ČNR č. 547/1992 Sb. , o zvýšení důchodů v roce 1993.
§ 9 a 10 zákona č. 46/1991 Sb., o zvyšování důchodů.