Program Zákon

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení

Ministerstvo zdravotnictví České republiky stanoví podle § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb. , o péči o zdraví lidu, ve znění zákona České národní rady č. 548/1991 Sb. (úplné znění s působností pro Českou republiku č. 86/1992 Sb.), a podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona České národní rady č. 160/1992 Sb. , o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních:

§ 1

(1) Technické a věcné požadavky na vybavení zdravotnických zařízení ambulantní péče, zdravotnických zařízení lékárenské péče, zdravotnické záchranné služby a dopravy nemocných a raněných jsou uvedeny v příloze, která je součástí této vyhlášky.

(2) Technické a věcné požadavky na vybavení ostatních zdravotnických zařízení jsou uvedeny v typizačních směrnicích.1)

§ 2

Zrušuje se vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 208/1992 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
MUDr. Lom v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 70 odst. 1 písm. e) zákona č. 20/1966 Sb. , o péči o zdraví lidu (úplné znění s působností pro Českou republiku č. 86/1992 Sb.).
§ 138 odst. 1 vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Příloha TECHNICKÉ A VĚCNÉ POŽADAVKY NA VYBAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Společná ustanovení

(1) Zdravotnické zařízení musí

a) tvořit provozně uzavřený celek,

b) být umístěno tak, aby k němu byl umožněn snadný přístup pacientů a příjezd motorových vozidel,

c) být umístěno v nebytových prostorech objektů se zdravotně nezávadným provozem,1)

d) být vybaveno schválenou přístrojovou zdravotnickou technikou,2)

e) mít zajištěnu účinnou likvidaci speciálního zdravotnického odpadu v souladu se zvláštními předpisy,3)

f) mít zajištěnu dodávku pitné vody a odvod odpadních vod,

g) být vybaveno systémem vytápění,

h) být vybaveno dostupnou telefonní linkou.

(2) Zdravotnické zařízení musí splňovat tyto požadavky na prostředí zdravotnických staveb:

a) Provozní místnosti, které mají povahu trvalého pracoviště nebo pobytu, musí mít zabezpečeno přímé denní osvětlení a větrání okny; ostatní provozní místnosti včetně čekárny pacientů, u kterých přímé osvětlení a větrání nelze docílit z důvodů technických (například při vestavování zařízení do stávající budovy, při rekonstrukcích) nebo není vhodné z důvodů provozních, musí mít zabezpečeno umělé osvětlení a větrání vzduchotechnickým zařízením.

b) Provozní místnosti musí mít světlou výšku 3,0 m. Pokud charakter stávající stavby, v níž má být zdravotnické zařízení umístěno, neumožňuje technicky tuto výšku docílit (například při vestavování do stávající budovy), je možno připustit světlou výšku nižší, nejméně 2,5 m. Komunikace a vedlejší prostory musí mít světlou výšku nejméně 2,4 m.

c) V ordinacích a ostatních místnostech, určených pro trvalý výkon práce, musí na jednu osobu připadnout nejméně 15 m3 vzdušného prostoru a nejméně 2 m2 volné podlahové plochy, pokud z důvodů provozních požadavků není nutná plocha větší. Při nedodržení uvedeného objemu vzdušného prostoru musí být posouzena kvalita mikroklimatických podmínek. Musí být dodrženy tyto parametry mikroklimatických podmínek:

1. minimální teplota vzduchu
ordinace 22° C,
přípravny 22° C,
čekárny 20° C,

2. relativní vlhkost 30 až 50 %.

Při objemu 15 m3 na osobu se musí dosáhnout jednonásobné výměny vzduchu za hodinu. Pokud se v místnosti nedosahuje objemu vzdušného prostoru 15 m3 na osobu, zvyšuje se požadavek na stanovenou výměnu vzduchu v příslušném poměru.

d) Prostory čekáren pro pacienty musí mít plochu minimálně 2,0 m2 na jedno místo pacienta při nejmenší ploše místnosti 8,0 m2 .

I. Zdravotnická zařízení ambulantní péče

1. Společná ustanovení

(1) Zdravotnická zařízení ambulantní péče mohou být budována jako samostatná (ordinace lékaře, stomatologická laboratoř apod.) nebo jako sdružená ambulantní zařízení.

(2) Zdravotnická zařízení ambulantní péče musí mít řešen vstup do nově budovaných objektů zdravotnických zařízení bezbariérově vodorovnými komunikacemi, rampou nebo výtahem v souladu se zvláštními předpisy;4) při umístění zdravotnického zařízení ve stávajících objektech, kde bezbariérový přístup nelze technicky řešit, musí být o nemocné s omezenou schopností pohybu postaráno náhradním způsobem (návštěvní službou apod.).

(3) Zdravotnické zařízení ambulantní péče se skládá

a) ze základních prostorů, tj. provozních místností, ve kterých je poskytována zdravotní péče (ordinace, přípravna nebo místnosti, kde se vykonává základní činnost), a příslušenství pro pacienty (čekárna, WC pro pacienty),

b) z vedlejších prostorů, tj. hygienického zařízení pro zaměstnance, úklidové komory a skladu.

(4) Základní prostory zařízení ambulantní péče musí být řešeny takto:

a) Ordinace je řešena buď jako jedna místnost, tj. společné pracoviště pro lékaře a sestru, nebo jako ordinace lékaře a přípravna, ve které je hlavní pracoviště sestry. Mezi ordinací a přípravnou musí být přímé spojení dveřmi.

b) Čekárna pacientů musí přímo navazovat na přípravnu nebo ordinaci.

c) WC pro pacienty musí mít předsíň vybavenou umývadlem s tekoucí vodou nebo v kabině WC umístěno umývátko s tekoucí vodou na mytí rukou. Dveře WC musí být z bezpečnostních důvodů otevíratelné směrem ven.

(5) Vedlejší prostory zdravotnického zařízení ambulantní péče nemusí být přímou součástí místností základních, ale musí být umístěny tak, aby byly dostupné. Mohou být společné pro více zdravotnických zařízení ambulantní péče. Vedlejší prostory musí být řešeny takto:

a) Hygienické zařízení pro zaměstnance se skládá ze šatny, umývárny a WC. Pokud nelze z technických důvodů (např. při vestavování zdravotnických zařízení do bytů) vytvořit zvlášť WC pro zaměstnance, je možno připustit společný WC pro pacienty a zaměstnance.

b) Úklidová komora může být nahrazena skříní na úklidové prostředky a pomůcky.

c) Sklad může být nahrazen skříněmi.

(6) Zdravotnická zařízení ambulantní péče, která při poskytování zdravotní péče používají též omamné a psychotropní látky, musí být vybavena trezorem pro povinné uložení4a) těchto látek.

2. Požadavky na minimální plochy ordinací (odborných pracovišť) a na jejich nezbytné vybavení lékařskou technologií a nábytkem

A - Ordinace praktického lékaře pro dospělé

a) plochy provozních místností:

ordinace

15 m2

b) vybavení:
stůl pro lékaře se dvěma místy pro lékaře a pacienta,
lehátko vyšetřovací (stůl) s minimální výškou 60 cm se svítidlem a odkladním mobilním stolkem,
optotypy a váha s výškoměrem,
stolek pro administrativní práce sestry,
pracovní plocha pro přípravu zdravotnického materiálu a orientačního laboratorního vyšetření,
sterilizátor, pokud není možnost smluvních dodávek z centrální sterilizace nebo dodávek materiálu na
jedno použití,
skříň a chladnička na léčiva a zdravotnický materiál,
dřez,
umývadlo,
svlékací kout se sedačkou a věšákem.

B - Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

a) plochy provozních místností:

ordinace

15 m2

b) vybavení:
stůl pro lékaře se dvěma místy pro lékaře a pacienta,
lehátko vyšetřovací (stůl) s minimální výškou 60 cm se svítidlem a odkladním mobilním stolkem,
stůl přebalovací s váhou pro kojence,
optotypy a váha s výškoměrem,
stolek pro administrativní práce sestry,
pracovní plocha pro přípravu zdravotnického materiálu a orientačního laboratorního vyšetření,
sterilizátor, pokud není možnost smluvních dodávek z centrální sterilizace nebo dodávek materiálu na
jedno použití,
skříň a chladnička na léčiva a zdravotnický materiál,
dřez,
umývadlo,
svlékací kout se sedačkou a věšákem.

C - Ordinace ženského lékaře

a) plochy provozních místností:

ordinace

15 m2

b) vybavení:
stůl pro lékaře se dvěma místy pro lékaře a pacienta,
lehátko vyšetřovací s minimální výškou 60 cm se svítidlem a odkladním mobilním stolkem,
stůl vyšetřovací pro gynekologická vyšetření s kolposkopem, sedačkou pro lékaře a pojízdným
umývadlem,
váha s výškoměrem,
stolek pro administrativní práce sestry,
pracovní plocha pro přípravu zdravotnického materiálu a orientačního laboratorního vyšetření,
sterilizátor, pokud není možnost smluvních dodávek z centrální sterilizace nebo dodávek materiálu na jedno použití,
skříň a chladnička na léčiva a zdravotnický materiál,
dřez,
umývadlo,
svlékací kout se sedačkou a věšákem.

D - Ordinace zubního lékaře

a) plochy provozních místností:

ordinace5)

15 m2

místnost pro zubní rtg(nemusí být, je-li zajištěno jinak)

6 m2

temná komora(nezřizuje se, není-li rtg nebo je-li možnost automatizovaného vyvolávání filmů)

2 m2

b) vybavení:
stomatologická souprava s křeslem a příslušenstvím, svítidlem, plivátkem, přívodem stlačeného vzduchu a odsáváním,
skříňky pro uložení nástrojů, pomůcek a léčiv,
odkladní plocha pro použité nástroje,
pracovní plocha pro přípravné a administrativní práce sestry,
sterilizátor, pokud není možnost smluvních dodávek z centrální sterilizace nebo dodávek materiálu na jedno použití,
dřez,
umývadlo,
rtg přístroj zubní a zařízení pro vyvolávání snímků, pokud není možnost využívat rtg jiného zařízení.

E - Stomatologická laboratoř

a) plochy provozních místností:

laboratoř

8 m2

(minimální plocha laboratoře pro 1 trvalé pracoviště zubního technika při světlé výšce místnosti 3,0 m; na každé další pracoviště nutno připočítat 5 m2 )
přístrojová místnost 13 m2 (zřizuje se pouze u stomatologické laboratoře, kde se zpracovávají kovy; není trvalým pracovištěm)

b) vybavení:

1. laboratoř bez zpracování kovů
zubotechnický stůl s odsáváním, vrtačkou a kahanem, samostatný pro každé pracovní místo zubního technika,
pracovní stůl (leštička, bruska, polymerátor),
sádrovací stůl,
digestoř,
dřez,
umývadlo,

2. laboratoř se zpracováváním kovů
a) laboratoř
zubotechnický stůl s odsáváním, vrtačkou a kahanem, samostatný pro každé pracovní místo zubního technika,
stůl váhový,
umývadlo,
b) přístrojová místnost
pracovní stůl (leštička, bruska, polymerátor),
sádrovací stůl,
digestoř (vařič, vypalovací pec),
licí přístroj,
dřez,
c) kompresor s rozvodem stlačeného vzduchu (musí být umístěn mimo laboratoř z důvodů ochrany před hlukem a vibracemi).

F - ordinace interní

a) plochy provozních místností:

ordinace

15 m2

b) vybavení:
stůl pro lékaře se dvěma místy pro lékaře a pacienta,
lehátko nebo stůl vyšetřovací,
ekg (nemusí být u podoborů, kde ekg vyšetření není součástí kvalifikované standardní péče),
stolek pro administrativní práce sestry,
skříň a chladnička na léčiva a zdravotnický materiál,
skříň na nástroje,
stolek na nástroje pojízdný,
svítidlo,
sterilizátor, pokud není možnost smluvních dodávek z centrální sterilizace nebo dodávek materiálu na jedno použití,
dřez,
umývadlo,
svlékací kout se sedačkou a věšákem.

G - Ordinace chirurgická

a) plochy provozních místností:

ordinace

15 m2

sádrovna

15 m2

zákrokový sálek

20 m2

umývárna lékařů

3 m2

sterilizace

5 m2

(sádrovna a zákrokový sálek s příslušenstvím nejsou nezbytnou součástí chirurgické ordinace; zřizují se podle předpokládaného rozsahu poskytovaných služeb; umývárna lékařů může být součástí zákrokového sálku)

b) vybavení:

1. ordinace
stůl pro lékaře se dvěma místy pro lékaře a pacienta,
stůl vyšetřovací se schůdky, svítidlem a odkladním mobilním stolkem na nástroje a pomůcky,
stolek pro administrativní práce sestry,
pracovní plocha pro přípravu zdravotnického materiálu,
skříň na nástroje a léčiva,
chladnička na léčiva,
sterilizátor, pokud není možnost smluvních dodávek z centrální sterilizace nebo dodávek materiálu na jedno použití,
negatoskop nástěnný,
dřez,
umývadlo lékařské,
svlékací kout se sedačkou a věšákem,

2. sádrovna
stolek se dvěma místy k sezení,
stůl vyšetřovací se schůdky, svítidlem a odkládacím mobilním stolkem na nástroje a pomůcky,
pracovní plocha pro přípravu zdravotnického materiálu,
skříň na zdravotnický materiál,
negatoskop nástěnný,
dřez,
sedačka a věšák,

3. zákrokový sálek
operační stůl s operačním svítidlem,
pojízdný stolek na nástroje,
malý narkotizační přístroj s příslušenstvím a sedačkou,
3 umývadla aseptická, nerezová,
stojan na sterilizační bubny nebo stolek na sterilní materiál,
stojan na infuzní láhve,
skříň na lékařské nástroje,
nádoba na odpadky s vložkou,
skříň na operační prádlo a rukavice,

4. umývárna lékařů
umývadlo lékařské,
věšák na zástěry,
stojánek na galoše,
vozík na použité prádlo,
buben na čepice a ústenky,

5. sterilizace
sterilizátor nástrojů,
skříň na lékařské nástroje,
pracovní deska se sedačkou,
2 dřezy,
prokládací okno.

H - Ordinace ortopedická

a) plochy provozních místností:

ordinace

15 m2

sádrovna

15 m2

zákrokový sálek

20 m2

umývárna

3 m2

sterilizace

5 m2

(sádrovna a zákrokový sálek s příslušenstvím nejsou nezbytnou součástí ortopedické ordinace; zřizují se podle předpokládaného rozsahu poskytovaných služeb; umývárna lékařů může být součástí zákrokového sálku; vybavení jednotlivých místností s výjimkou ordinace je shodné s vybavením uvedeným u ordinace chirurgické)

b) vybavení ordinace:
stůl pro lékaře,
stůl vyšetřovací se schůdky, svítidlem a odkladním mobilním stolkem na nástroje a pomůcky,
stolek pro administrativní práce sestry,
pracovní plocha pro přípravu zdravotnického materiálu,
skříň na nástroje a léčiva,
chladnička na léčiva,
sterilizátor, pokud není možnost smluvních dodávek z centrální sterilizace nebo dodávek materiálu na jedno použití,
negatoskop nástěnný,
dřez,
umývadlo lékařské,
svlékací kout se sedačkou a věšákem.

I - Ordinace urologická

a) plochy provozních místností:

ordinace

15 m2

b) vybavení:
stůl pro lékaře se dvěma místy pro lékaře a pacienta,
stůl vyšetřovací se schůdky,
infúzní stojan,
police na bubny a sterilní materiál,
skříň na nástroje, cévky a léčiva,
pracovní plocha pro přípravu zdravotnického materiálu,
dóza na chemickou sterilizaci,
sterilizátor, pokud není možnost smluvních dodávek z centrální sterilizace nebo dodávek materiálu na jedno použití,
dřez,
umývadlo lékařské,
svlékací kout se sedačkou a věšákem.

J - Ordinace ušní, nosní, krční

a) plochy provozních místností:

ordinace

15 m2

b) vybavení:
stůl pro lékaře se dvěma místy pro lékaře a pacienta,
křeslo vyšetřovací UNK s kloubovou lampou a otáčecí sedačkou (předpokládá se polohovací křeslo s možností horizontální polohy; jinak je vybavení ordinace nutno doplnit o vyšetřovací lehátko),
stolek pro administrativní práce sestry,
stolek na nástroje pojízdný,
stolek vyšetřovací pojízdný,
vyšetřovací mikroskop nebo zvětšovací lupa,
odsávačka,
pracovní plocha pro přípravu zdravotnického materiálu,
skříň na nástroje a léčiva,
chladnička,
negatoskop,
sterilizátor, pokud není možnost smluvních dodávek z centrální sterilizace nebo dodávek materiálu na jedno použití,
dřez,
umývadlo lékařské,
sedačka a věšák.

K - Ordinace oční

a) plochy provozních místností:

ordinace

15 m2

b) vybavení:
stůl pro lékaře,
křeslo vyšetřovací s lampou,
stolek pro administrativní práce sestry,
stolek vyšetřovací pojízdný,
sedačka otáčecí,
ophtalmoskop,
skiaskopické lišty a zrcátko,
lehátko vyšetřovací (v případě, že ve vybavení bude aplanační tonometr, lze vypustit lehátko),
lampa štěrbinová, perimetr, sedačky,
oční tonometr,
fokometr,
optotyp zrcadlový, brýlová skříň,
skříň na nástroje a léčiva,
chladnička na léčiva,
pracovní plocha pro přípravu zdravotnického materiálu,
sterilizátor, pokud není smluvně zajištěna dodávka z centrální sterilizace nebo dodávka materiálu na jedno použití,
dřez,
umývadlo,
zatemnění okna.

L - Ordinace dermatovenerologická

a) plochy provozních místností:

Ordinace

15 m2

b) vybavení:
stůl pro lékaře,
vyšetřovací stůl nebo lehátko,
křeslo vyšetřovací,
stolek pro administrativní práce sestry,
svítidlo,
otáčecí sedačka,
stolek na nástroje,
skříň a chladnička na uložení léčiv a zdravotnického materiálu,
pracovní plocha pro přípravu zdravotnického materiálu,
sterilizátor, pokud není možnost smluvních dodávek z centrální sterilizace nebo dodávek materiálu na jedno použití,
dřez,
umývadlo,
svlékací kout se sedačkou a věšákem.

M - Ordinace neurologická

a) plochy provozních místností:

Ordinace

15 m2

b) vybavení:
stůl pro lékaře se dvěma místy pro lékaře a pacienta,
vyšetřovací stůl nebo lehátko,
stolek pro administrativní práce sestry,
stolek na nástroje pojízdný,
skříň na nástroje a léčiva,
chladnička,
svítidlo,
sterilizátor, pokud není smluvně zajištěna dodávka z centrální sterilizace nebo dodávka materiálu na jedno použití,
dřez,
umývadlo,
svlékací kout se sedačkou a věšákem.

N - Ordinace psychiatrická

a) plochy provozních místností:

Ordinace

15 m2

(plochu možno snížit až na 10 m2 , bude-li zachována dostatečná kubatura vzduchu nebo budou-li technicky zabezpečeny vhodné mikroklimatické podmínky)

b) vybavení:
stůl pro lékaře,
stolek konferenční,
2 klubovky nebo křesla,
lehátko,
umývadlo,
(v případě, že ordinace bude sloužit pouze psychoterapii, nemusí být stůl pro lékaře).

O - Ordinace klinické psychologie

a) plochy provozních místností:

Ordinace

15 m2

(plochu možno snížit až na 10 m2 , bude-li zachována dostatečná kubatura vzduchu nebo budou-li technicky zabezpečeny vhodné mikroklimatické podmínky)

b) vybavení:
stůl pro lékaře,
stolek konferenční,
2 klubovky nebo křesla,
lehátko,
umývadlo.

P - Pracoviště sestry

a) plochy provozních místností:

Odborné pracoviště sestry

15 m2

kontaktní pracoviště sestry při poskytování domácí péče

-

b) vybavení:

1. odborné pracoviště sestry
stůl pro administrativní práce,
skříň na léčiva a zdravotnický materiál,
chladnička,
umývadlo,

2. kontaktní pracoviště sestry při poskytování domácí péče
kontaktní pracoviště vybavené telefonní linkou, pracovním stolem, kartotékou, skříní na léčiva a zdravotnický materiál, chladničkou.

R - Radiodiagnostické pracoviště

a) plochy provozních místností:

rentgenová vyšetřovna skiagrafická a skiaskopická

30 m2

rentgenová vyšetřovna skiagrafická

20 m2

rentgenová vyšetřovna výpočetní tomografie

22 m2

rentgenová vyšetřovna skiaskopická a urologická (u skiaskopické vyšetřovny pro kontrastní vyšetření gastroinestinálního traktu se zřizuje WC pro pacienty s pohotovostní sprchou přístupné přímo z vyšetřovny)

18 m2

rentgenová vyšetřovna mamografická a štítový rentgen (pokud technické požadavky výrobce nestanoví jinak, plošná výměra se stanoví podle druhu a typu rentgenového přístroje tak, aby plošná výměra splňovala vedle požadavku na plošnou míru ještě požadavek na vzdálenost zdroje rentgenového záření od stěny nebo překážky minimálně 1 m; při vzdálenosti menší než 1 m musí být proveden nový výpočet tlouštěk ochranného stínění, musí být určen podíl rozptýleného záření na ozáření pacienta a zdůvodněna oprávněnost změny vzdálenosti; u výpočetní tomografie a nukleární magnetické rezonance je nutno dodržet technické požadavky výrobce)

15 m2

vyšetřovna angiografická

32 m2

přípravna pacientů (přípravna pacientů se zřizuje u angiografické vyšetřovny, kde se nezřizují svlékací boxy)

14 m2

umývárna lékařů

5 m2

ultrasonografická vyšetřovna

10 m2

obsluhovna (obsluhovna se nezřizuje u vyšetřovny, kde nedílnou součástí zdroje je ochranná kabina nebo stěna, mamograf, štítový rentgen apod.)

4 m2

svlékací box

2 m2

WC pacientů a sprcha při vyšetřovně

4 m2

temná komora

8 m2

světlá komora (na stomatologických rentgenových pracovištích se komory nezřizují tam, kde se používají vyvolávací automaty)

8 m2

popisovna (velikost plochy se nestanoví)

 

b) vybavení:

1. rentgenová vyšetřovna
rtg přístroj s příslušenstvím (druh a typ určuje uživatel),
skříň na nástroje,
umývadlo (jen na skiaskopických a urologických rtg vyšetřovnách),

2. ultrasonografická vyšetřovna
ultrazvukový přístroj (druh a typ určuje uživatel),
vyšetřovací lehátko,
umývadlo,

3. přípravna pacientů
vyšetřovací stůl,
stolek převazový chirurgický,
stolek na nástroje pojízdný,
pracovní plocha,
umývadlo lékařské,
dřez,

4. obsluhovna
ovladač,
průhledové okénko z olovnatého skla,

5. svlékací box
židle nebo sedačka, věšák,
zrcadlo,

6. temná komora
pracovní stůl,
vyvolávací automat,
skříň na rtg filmy,
světlotěsná propust kazetová,

7. světlá komora
konzola na zavěšení filmů,
pracovní plocha,
negatoskop,
umývadlo,

8. popisovna
negatoskop,
umývadlo.

S - Pracoviště klinické biochemie

a) plochy provozních místností:

laboratoř provozní pro dva laboranty (na každé další pracovní místo se plocha zvyšuje o 5 m2 )

15 m2

odběrová místnost s jedním odběrovým křeslem (na každé další odběrové křeslo se plocha zvyšuje o 3 m2 ; pracoviště se zřizuje, pouze provádějí-li se odběry)

10 m2

místnost pro příjem materiálu

10 m2

umývárna skla (nemusí být, pokud se důsledně pracuje s materiálem na jedno použití)

7 m2

b) vybavení:

1. laboratoř provozní
laboratorní stoly,
digestoř (digestoř se zřizuje, vyžaduje-li to charakter prováděných analýz),
odstředivky (tam, kde je to technicky možné, umisťují se odstředivky do samostatného boxu s odtahem a germicidním zářičem),
chladnička,
dřez,
umývadlo,

2. odběrová místnost
odběrové křeslo pro pacienta,
pojízdná stolička pro laboranta,
pojízdný stolek pro nástroje,
stůl přístrojový nebo manipulační nebo pracovní deska,
lehátko (je-li odběrové křeslo polohovatelné, lehátko se vypouští),
skříň na nástroje,
umývadlo,
dřez,

3. místnost pro příjem materiálu
stůl laboratorní,
skříň,
chladnička (může být společná s provozní laboratoří),
dřez,
umývadlo,

4. umývárna skla (nemusí být, pokud se důsledně pracuje s materiálem na jedno použití),
stůl laboratorní,
sterilizátor horkovzdušný nebo horkovzdušná
sušárna na sklo,
mycí stroj (mycí stroj může být nahrazen dřezy),
regál nebo skříň na sklo,
destilační přístroj (destilační přístroj, popřípadě přístroj na přípravu destilované vody,může být umístěn i v provozní laboratoři),
dřez.

T - Pracoviště léčebné rehabilitace

a) plochy provozních místností:

ordinace rehabilitačního lékaře

15 m2

ordinace fyzioterapeuta

15 m2

doplňková pracoviště

pracoviště ergoterapeuta

25 m2

pracoviště psychologa

15 m2

pracoviště sociální pracovnice

15 m2

box pro elektroléčbu

4,5 m2

box pro hydrogalvan

5,5 m2

balneologická vana(při více vanách 6,5 m2 /1 vana)

7,5 m2

subaquální lázeň

11,5 m2

lázeň vířivá

4 m2

vana motýlková

12 m2

bazén

40 m2

katedra vodoléčebná

8 m2

odpočívárna (na každé lůžko)

3,7 m2

tělocvična (na každého pacienta)

6 m2

žíněnka

2 m2

švédský žebřík

1 m2

přístroj šlapací

3,5 m2

stůl pro cvičení Kenny

8 m2

stůl trakční

8,5 m2

kolo na cvičení

2 m2

lázeň a WC pro elektroterapii

11,5 m2

b) vybavení:

1. ordinace rehabilitačního lékaře
stolek na nástroje pojízdný,
vyšetřovací stůl nebo lehátko s nastavitelnou výškou,
skříň na nástroje a zdravotnický materiál,
chladnička,

2. ordinace fyzioterapeuta
lehátko s nastavitelnou výškou,
skříň na pomůcky a prostředky zdravotnické techniky,
přístroj pro aplikaci analgetických elektroléčebných procedur,
stolek pod přístroj,
2 nášlapné váhy,
velké zrcadlo,
chladnička.

U - Pracoviště lékařské služby první pomoci

a) plochy provozních místností:

ordinace

15 m2

pohotovostní pokoj pro personál včetně WC a sprchového koutu
kontaktní pracoviště vybavené telefonní linkou k převzetí požadavku návštěvy od pacienta a rádiovým spojením se sanitním vozidlem
stanoviště motorových vozidel

b) vybavení:
stůl pro lékaře a dvě židle,
lehátko vyšetřovací (stůl) s minimální výškou 60 cm se svítidlem a odkladním mobilním stolkem,
váha,
stolek a jedna židle pro administrativní práce sestry,
pracovní plocha pro přípravu zdravotnického materiálu a orientačního laboratorního vyšetření,
sterilizátor, pokud není možnost smluvních dodávek z centrální sterilizace nebo dodávek materiálu na jedno použití,
skříň a chladnička na léčiva a zdravotnický materiál,
dřez,
umývadlo,
papírové ručníky na jedno použití,
svlékací kout se sedačkou a věšákem,
límec pro fixaci krční páteře,
fixační dlahy,
tlaková přenosná nádoba na O2 o obsahu 2 l s příslušenstvím,
ruční dýchací přístroj s maskami pro děti a dospělé s možností připojení kyslíku,
fonendoskop, tonometr, teploměr lékařský, čelní reflektor a otoskop pro děti a pro dospělé,
pomůcky pro účinné stavění krvácení (Martinova škrtidla, obvazy sterilní, rukavice chirurgické sterilní a nesterilní),
roztok dezinfekční,
souprava pro ošetření popálenin,
souprava pro vedení porodu v terénu,
zdravotnické pomůcky pro účinné zajištění žilního vstupu plastikovou kanylou, pro udržování volných cest dýchacích a jejich odsávání, pro intubaci všech věkových skupin, pro ošetření a převazy ran,
miska emitní,
prostěradlo,
přikrývka,
infúzní roztoky a 40% glukóza pro nitrožilní použití,
Ophtal, Ophtalmo-septonex oční kapky a mast,
očkovací látka proti tetanu a antitetanický globulin,
léčiva pro použití při akutním onemocnění nebo úrazu v minimální skladbě:
analgetika a antipyretika,
anestetika,
antiasthmatika,
antibiotika a chemoterapeutika,
antiemetika a antivertiginosa,
antihistaminika,
antihemorragika,
antikonvulsiva,
antitrombotika,
diuretika,
kardiotonika,
kortikosteroidy,
myorelaxantia,
opiáty,
parasympatolytika,
psychofarmaka,
spasmolytika,
sedativa,
sympatikomimetika,
vasodilatantia,
uterotonika.

II. Zdravotnická zařízení lékárenské péče

1. Společná ustanovení

(1) Zdravotnická zařízení lékárenské péče mohou být budována jako stavebně samostatná zařízení nebo mohou být součástí objektů se zdravotnickým nebo jiným zdravotně nezávadným provozem.1)

(2) Všechna zdravotnická zařízení lékárenské péče musí být budována tak, aby uchovávání a veškerá manipulace s léčivy a prostředky zdravotnické techniky byly zabezpečovány v požadovaném rozsahu a v souladu s právními předpisy.6)

(3) Zdravotnická zařízení lékárenské péče musí mít oddělený vstup pro pacienty a vstup pro zaměstnance a pro příjem zásob. Vstup pro pacienty musí být řešen bezbariérově v souladu se zvláštními předpisy.4)

(4) Zdravotnická zařízení lékárenské péče jsou lékárny základního typu, lékárny s odbornými pracovišti (odděleními) a výdejny prostředků zdravotnické techniky. Jako součást lékárny základního typu a lékárny s odbornými pracovišti (odděleními) lze zřídit odloučené oddělení pro výdej léčiv a prostředků zdravotnické techniky, a to v obci nebo v městské části, kde není poskytována lékárenská péče a kde je zdravotnické zařízení poskytující ambulantní péči.

(5) V lékárně základního typu, která poskytuje lékárenskou péči obyvatelstvu, zařízením ambulantní péče, zařízením veterinární péče a ostatním nezdravotnickým subjektům,

a) musí být provozní místnosti pro přípravu, kontrolu, uchovávání, příjem a výdej léčiv a prostředků zdravotnické techniky, pracovna vedoucího lékárníka (případně upravená i pro výkon pohotovostní služby) a hygienické vybavení pro zaměstnance, sestávající ze šatny, umývárny, WC a úklidové komory;

b) se mohou podle potřeby zřizovat další prostory, např. pracoviště pro individuální přípravu kolyrií vybavené zařízením s laminárním prouděním vzduchu a stolním tlakovým sterilizátorem, místnost pro uchovávání veterinárních léčiv, zkušební box pro výdej prostředků zdravotnické techniky a denní místnost zaměstnanců.

(6) V lékárně s odbornými pracovišti (odděleními), která poskytuje v plném rozsahu specializovanou lékárenskou péči obyvatelstvu, zdravotnickým zařízením ambulantní, lázeňské a ústavní péče, zařízením veterinární péče a ostatním nezdravotnickým subjektům,7)

a) musí být provozní místnosti pro přípravu, resp. výrobu, kontrolu, uchovávání, příjem a výdej léčiv a prostředků zdravotnické techniky, pracovna vedoucího lékárníka a inspekční pokoj (pokud vykonávají pohotovostní službu) a hygienické vybavení pro zaměstnance, sestávající ze šatny, umývárny, WC, denní místnosti a úklidové komory;

b) jsou tyto výrobní a provozní prostory lékáren:
výdej léčiv,
příprava léčiv,
uchovávání zásob,
příprava sterilních léků,
kontrola a příprava zkoumadel a zdravotnických potřeb, případně další prostory, jejichž výběr se stanoví v souladu s rozsahem poskytované specializované lékárenské péče (např. pracoviště pro individuální přípravu kolyrií, pracoviště odborných informací;

c) se mohou podle potřeby zřizovat další prostory, jako např. místnost pro uchovávání veterinárních léčiv a zkušební box pro výdej prostředků zdravotnické techniky.

(7) Prostory a místnosti uvedené v odstavci 5 a odstavci 6 písm. a) a b) slouží též k přípravě léčiv pro odloučené oddělení pro výdej léčiv a prostředků zdravotnické techniky.

(8) Výdejny prostředků zdravotnické techniky jsou samostatná zařízení lékárenské péče, kterým je vyhrazen výdej prostředků zdravotnické techniky pro obyvatelstvo a pro zdravotnická zařízení ambulantní, lázeňské a ústavní péče. Výdejnu prostředků zdravotnické techniky tvoří soubor provozních místností pro jejich uchovávání, příjem a výdej, pracovna vedoucího a hygienické vybavení pro zaměstnance, sestávající ze šatny, WC a úklidové komory. Výdej pro obyvatelstvo se zřizuje s čekárnou pacientů, výdej na žádanky pro nemocné se zřizuje odděleně. U výdejny, která poskytuje služby pouze ústavní péči, se výdej pro obyvatelstvo nezřizuje.

2. Požadavky na minimální plochy provozních místností lékárenských zařízení a na jejich nezbytné vybavení lékárenskou technologií a nábytkem

A - Lékárna základního typu

a) plochy provozních místností:

výdej léčiv s čekárnou pacientů

28 m2

přípravna léčiv

12 m2

pracoviště pro vstupní kontrolu
(přičleňuje se k přípravně nebomístnosti pro uchovávání léčiv)

4 m2

umývárna

8 m2

místnost pro uchovávání léčiv

18 m2

příjem dodávek

10 m2

b) vybavení:

1. výdej léčiv s čekárnou
pokladna registrační elektrická,
chladnička,
výdejní stůl se dvěma výdejními místy,
skříně policové (prokládací),
židle (křesílka) nejméně pro dva pacienty,

2. přípravna léčiv
destilační přístroj,
váhy přesné,
chladnička,
stoly pracovní,
stůl doplňkový s energiemi nebo
stůl doplňkový s vařičem,
skříňky policové,
otočník,
dřez,
umývadlo,

3. pracoviště pro vstupní kontrolu
reagenční aparát,
stůl laboratorní,
dřez,

4. umývárna
sterilizátor horkovzdušný,
stůl pracovní,
skříňky policové,
dva jednodílné dřezy s odkladní plochou (nebo jeden dřez a myčka automatická laboratorní),

5. místnost pro uchovávání léčiv
chladnička,
trezor pro povinné uložení omamných a psychotropních látek,8)
stůl pracovní,
skříně policové,
vozík manipulační,
umývadlo,

6. příjem dodávek
stůl pracovní,
skříně policové.

B - Lékárna s odbornými pracovišti

a) plochy provozních místností:

1. odborné pracoviště zásob a výdeje léčiv

výdej léčiv s čekárnou

34 m2

výdej na žádanky

15 m2

místnost pro uchovávání léčiv I

30 m2

sklad infúzních roztoků(může být přičleněn k místnosti pro uchovávání léčiv I)

20 m2

sklad prostředků zdravotnické techniky I

30 m2

sklad prostředků zdravotnické techniky II

20 m2

sklad prostředků zdravotnické techniky III

20 m2

(v lékárně ústavní nemusí být sklady PZT její přímou součástí; sklady I, II a III možno sloučit ve větší celky)

příjem dodávek

15 m2

2. odborné pracoviště přípravy, resp. výroby léčiv

přípravna léčiv

20 m2

přípravna roztoků

20 m2

úpravna vody

10 m2

umývárna

20 m2

místnost pro uchovávání léčiv II

15 m2

sklad obalů

20 m2

sklad hořlavých kapalin

15 m2

3. odborné pracoviště kontroly léčiv

laboratoř analytická

15 m2

b) vybavení

1. výdej léčiv s čekárnou
pokladna registrační elektrická,
chladnička,
výdejní stůl se dvěma výdejními místy,
skříně policové (prokládací),
židle (křesílka) nejméně pro dva pacienty,

2. výdej na žádanky
výdejní stoly,
skříně policové,
umývadlo,

3. místnost pro uchovávání léčiv I
chladničky,
trezor na povinné uložení
omamných a psychotropních látek,8)
stůl pracovní,
skříně policové,
vozík manipulační,
umývadlo,

4. sklad infúzních roztoků
skříně policové,
palety dřevěné,

5. sklady prostředků zdravotnické techniky I, II a III
stoly pracovní,
stoly manipulační,
skříně policové,
regály,
palety dřevěné,
vozík manipulační,
umývadlo,

6. příjem dodávek
stoly manipulační,
regály,
vozík manipulační,
rudl,
umývadlo,

7. přípravna léčiv
chladnička,
váhy přesné,
vzduchočistící filtr,
stoly pracovní,
stůl doplňkový s energiemi nebo
stůl doplňkový s vařičem,
otočník stolní,
otočník velký,
skříně policové,
dřez,
umývadlo,

8. přípravna roztoků
filtrační zařízení,
robot lékárenský,
váhy přesné,
vzduchočistící filtr,
stoly pracovní,
skříně policové,
dřez,
umývadlo,

9. úpravna vody
destilační přístroj,
zásobník skleněný,
změkčovač vody,
umývadlo,

10. umývárna
myčka laboratorní,
sterilizátor horkovzdušný,
dřez dvoudílný,
káď namáčecí,
stůl pracovní,
skříně policové,
umývadlo,

11. místnost pro uchovávání léčiv II
chladnička,
stůl pracovní,
skříně policové,
umývadlo,

12. sklad obalů
skříně policové,
regály,
vozík manipulační,

13. sklad hořlavých kapalin
betonové parapety,
regály kovové,

14. laboratoř analytická
reagenční aparát,
další zařízení pro kontrolu podle rozsahu přípravy léčiv,
digestoř,
stůl laboratorní,
stůl přístrojový,
skříně policové,
dřez,
umývadlo.

C - Výdejna prostředků zdravotnické techniky

a) plochy provozních místností:

1. výdejna poskytující služby obyvatelstvu a zdravotnickým zařízením ambulantní péče

výdej s čekárnou

24 m2

sklad prostředků zdravotnické techniky

20 m2

příjem dodávek

10 m2

2.

výdejna poskytující služby též ústavní nebo lázeňské péči výdej s čekárnou (nezřizuje se u výdejny pouze ústavní)

28 m2

výdej na žádanky

10 m2

sklad prostředků zdravotnické techniky I

30 m2

sklad prostředků zdravotnické techniky II

20 m2

sklad prostředků zdravotnické techniky III

20 m2

(sklady I, II a III možno slučovat ve větší stavební celky)

příjem dodávek

10 m2

b) vybavení:

1. výdej s čekárnou
pokladna registrační elektrická,
výdejní stoly,
skříňky policové uzavřené,
skříňky zásuvkové,
židle (křesílka) nejméně pro dva pacienty,
zkušební box s věšákem a sedačkou,

2. výdej na žádanky
výdejní stoly,
skříně policové nebo regály,
vozík manipulační,

3. sklady prostředků zdravotnické techniky I, II a III
pracovní stoly,
skříně policové,
skříně zásuvkové,
palety dřevěné,
vozíky manipulační,

4. příjem dodávek
stoly pracovní,
stoly manipulační,
regály dřevěné,
vozík manipulační,
umývadlo.

D - Odloučené oddělení pro výdej léčiv a prostředků zdravotnické techniky

a) plochy provozních místností pro:

výdej léčiv s čekárnou pacientů

24 m2

ředění léčiv

6 m2

příjem dodávek

6 m2

b) vybavení:

1. výdej léčiv s čekárnou pacientů
výdejní stůl,
úložná skříň,
trezor pro povinné uložení omamných a psychotropních látek,4a)
chladnička,
počítač (pokladna),
židle pro pacienty,

2. místnost pro ředění léčiv
stůl pracovní,
dřez,
umývadlo,

3. příjem dodávek
stůl.

III. Zdravotnická záchranná služba a doprava raněných, nemocných a rodiček

1. Společné ustanovení
Zdravotnická záchranná služba a doprava nemocných, raněných a rodiček, mohou být budovány jako stavebně samostatná zařízení nebo mohou být součástí objektů se zdravotnickým nebo jiným zdravotně nezávadným provozem.1)

2. Požadavky na provoz a vybavení pracoviště zdravotnické záchranné služby a pracoviště dopravy nemocných , raněných a rodiček

A - Pracoviště zdravotnické záchranné služby

a) zdravotnická vozidla a letecké dopravní prostředky, splňující požadavky na jejich provoz a vybavení podle bodu 3,

b) pohotovostní pokoje pro personál a základní hygienické vybavení (WC, sprchový kout),

c) stanoviště zdravotnických vozidel a leteckých dopravních prostředků,

d) zajištění dezinfekce zdravotnických vozidel (vlastní nebo smluvní),

e) spojové a další prostředky

ea) zdravotnické operační středisko u územní a okresní záchranné služby, které je vybaveno takto:
3 telefonní linky 155 v nepřetržitém provozu, radiové spojení se všemi výjezdovými skupinami záchranné služby a dopravy raněných, nemocných a rodiček, slyšitelné na celém spádovém území, přímé koordinační spojení s hasiči a policií (nikoliv linkou 158 a 150), nahrávání všech vstupních a výstupních hovorů a relací s časovým údajem,
zabezpečení náhradního zdroje energie,

eb) dispečerské pracoviště u detašovaného pracoviště okresní záchranné služby, které je vybaveno takto:
2 telefonní linky 155 v nepřetržitém provozu, radiové spojení se všemi výjezdovými skupinami záchranné služby a dopravy raněných, nemocných a rodiček, slyšitelné na celém spádovém území,
přímé koordinační spojení s operačním střediskem územní a okresní záchranné služby, nahrávání všech vstupních a výstupních hovorů a relací s časovým údajem,
náhradní zdroj energie,

ec) kontaktní pracoviště, které je vybaveno takto:
radiové spojení s vlastními výjezdovými skupinami a jednotnou radiovou sítí místně příslušné záchranné služby,
nahrávání všech vstupních a výstupních hovorů a relací s časovým údajem,
náhradní zdroj energie.

B - Pracoviště dopravy raněných, nemocných a rodiček

a) zdravotnická vozidla a letecké dopravní prostředky, splňující požadavky na jejich provoz a vybavení podle bodu 3,

b) pohotovostní pokoje pro personál a základní hygienické vybavení (WC, sprchový kout),

c) stanoviště zdravotnických vozidel a leteckých dopravních prostředků,

d) zajištění dezinfekce zdravotnických vozidel (vlastní nebo smluvní),

e) kontaktní pracoviště, které je vybaveno takto:
telefonní linka k převzetí požadavku o přepravě pacienta vydaného lékařem nebo zdravotnickým operačním střediskem,
radiové spojení s vlastními výjezdovými skupinami a jednotnou radiovou sítí místně příslušné záchranné služby,
nahrávání všech vstupních a výstupních hovorů a relací s časovým údajem.

3. Požadavky na provoz a vybavení zdravotnických vozidel a leteckých dopravních prostředků

A - Zdravotnická vozidla

a) sanitní vozidla, kterými se rozumí vozidla s uzavřenou skříňovou karoserií, splňující podmínky pro provoz motorových vozidel na pozemních komunikacích9) označená na bocích zřetelně firmou provozovatele a vybavená radiokomunikačním zařízením,
výstražným světelným a zvukovým zařízením,
výkonným zdrojem světla ve voze a na zádi vozu, reflektorem přenosným pro vyhledávání v terénu, pevnou střední příčkou mezi kabinou řidiče a prostorem pacientů, opatřenou posuvným okénkem pro dorozumívání,
obložením prostoru pro pacienty dobře omyvatelným a dezinfikovatelným,
protismykovou podlahou,
nádobou na zdravotnický odpad,
hasicím přístrojem á 2 kg,
bočním nástupním prostorem a dále vybavená

aa) pro dopravu raněných, nemocných a rodiček nosítky s nosným zařízením na jejich upevnění nebo nosítky s přímým uchycením do podlahy vozu s možností polohování do polohy vpolosedě,
transportním křeslem,
transportní plachtou,
tlakovou přenosnou nádobou na O2 o obsahu 2 l s příslušenstvím,
dlahami fixačními (Kramerovy, pneumatické), odsávačkou účinnou,
ručním dýchacím přístrojem s maskami pro děti a dospělé s možností připojení kyslíku,
pomůckami pro účinné stavění krvácení (Martinova škrtidla, obvazy sterilní, rukavice chirurgické sterilní a nesterilní),
roztokem desinfekčním,
soupravou pro ošetření popálenin,
soupravou pro vedení porodu v terénu (porodnický balíček),
nůžkami převazovými,
Ophtalem pro výplach oka,
miskou emitní,
prostěradlem,
přikrývkou s povlečením,
fólií pro zemřelé;

ab) pro rychlou zdravotnickou pomoc výrazným označením Záchranná služba na bocích vozu o velikosti písma minimálně 100 mm a na zádi střechy volacím znakem radiostanice vozu,
nosítky s nosným zařízením na jejich upevnění nebo nosítky s přímým uchycením do podlahy vozu s možností polohování samostatně nebo v soupravě, umožňující sklon v podélné ose 30°,
transportním křeslem,
transportní plachtou,
2 x 10 l tlakovou kovovou nádobou na O2 s příslušenstvím a odběrovým místem v sanitním prostoru s inhalační polomaskou a průtokoměrem,
2 x 2 l tlakovou přenosnou nádobou na O2 s příslušenstvím,
defibrilátorem přenosným s možností monitorování EKG (do dvou let od nabytí účinnosti této vyhlášky),
automatickým dýchacím přístrojem pro umělou plicní ventilaci,
vakuovou matrací,
scoop - vyprošťovacím rámem,
límcem pro fixaci krční páteře,
extenční dlahou pro dolní končetinu,
dlahami fixačními (Kramerovy, pneumatické),
odsávačkou účinnou s motorovým pohonem,
ručními dýchacími přístroji pro novorozence a dospělé s maskami pro novorozence, děti a dospělé,
PEEP ventilem,
laryngoskopem pro dospělé,
fonendoskopem,
tonometrem,
teploměrem lékařským,
pomůckami pro účinné stavění krvácení (Martinova škrtidla, obvazy sterilní, rukavice chirurgické sterilní a nesterilní),
roztokem desinfekčním,
soupravou pro ošetření popálenin,
soupravou pro vedení porodu v terénu (porodnický balíček),
nůžkami převazovými,
spotřebním zdravotnickým materiálem pro účinné zajištění
stavění krvácení a krytí ran (včetně obvazového materiálu, nůžek a peánů),
udržování volných cest dýchacích a jejich odsávání,
intubace všech věkových skupin (včetně zavaděče a kleští dle Magilla),
ošetření popálenin,
žilního vstupu plastikovou kanylou,
přetlakové infúze,
zjištění aktuální glykémie,
skupinami léků v minimální skladbě
analgetika, vč. perorálních,
kortikoidy,
sedativa,
sympatikomimetika,
vasodilatantia (NTG ling., spray),
infúzními roztoky v minimální skladbě
krystaloidy 3krát á 500 ml,
koloidy 2krát á 500 ml,
plazmaexpander á 400 ml,
G 10 %, 5 % á 500 ml,
G 40 % 80 ml,
Mannitol 15 - 20 % 100 ml,
NaHCO3 4,2 - 8,4 % 100 ml,
Ophtalem pro výplach oka,
miskou emitní,
prostěradlem,
přikrývkou s povlečením,
hliníkovou fólií pro udržování tělesné teploty,
fólií pro zemřelé;

ac) pro rychlou lékařskou pomoc
výrazným označením Záchranná služba na bocích vozu o velikosti písma minimálně 100 mm a na zádi střechy volacím znakem radiostanice vozu,
nosítky s nosným zařízením na jejich upevnění nebo nosítky s přímým uchycením do podlahy vozu s možností polohování samostatně nebo v soupravě umožňující sklon v podélné ose 30°,
transportním křeslem,
transportní plachtou,
2 x 10 l tlakovou kovovou nádobou na O2 s příslušenstvím a odběrovým místem v sanitním prostoru s inhalační polomaskou a průtokoměrem,
2 x 2 l tlakovou přenosnou nádobou na O2 s příslušenstvím,
defibrilátorem s monitorem a záznamem křivky,
stimulátorem srdečního rytmu,
pulsním oxymetrem,
automatickým dýchacím přístrojem pro umělou plicní ventilaci,
scoop - vyprošťovacím rámem,
vakuovou matrací,
límcem pro fixaci krční páteře,
extenční dlahou pro dolní končetinu,
dlahami fixačními (Kramerovy, pneumatické),
odsávačkou účinnou s motorovým pohonem,
glukometrem elektronickým,
ručními dýchacími přístroji pro novorozence a dospělé s maskami pro novorozence, děti a dospělé,
PEEP ventilem,
laryngoskopem pro děti a dospělé,
kufrem lékařským, za jehož obsah a vybavení odpovídá odborný vedoucí příslušné Záchranné služby, obsahujícím skupiny léků s možností jejich podávání nitrožilně v minimální skladbě
analgetika,
antiarytmika,
antidota,
antiemetika,
antihistaminika,
antikonvulsiva,
bronchodilatantia,
celková anestetika,
diuretika,
hemostyptika,
kardiotonika,
kortikoidy,
opiáty,
parasympatolytika,
psychofarmaka,
relaxantia,
spasmolytika,
sedativa,
sympatikomimetika,
vasodilatantia,
uterotonika,
fonendoskopem,
tonometrem,
teploměrem lékařským,
trojcestnou sondou žaludeční,
pomůckami pro účinné stavění krvácení (Martinova škrtidla, obvazy sterilní, rukavice chirurgické sterilní a nesterilní),
roztokem desinfekčním,
soupravou pro ošetření popálenin,
soupravou pro vedení porodu v terénu (porodnický balíček),
nůžkami převazovými,
spotřebním zdravotnickým materiálem pro účinné zajištění
udržování volných cest dýchacích a jejich odsávání,
intubace všech věkových skupin (včetně zavaděče a kleští dle Magilla),
žilního vstupu plastikovou kanylou,
přetlakové infuze,
infusními roztoky v minimální skladbě
krystaloidy 3krát á 500 ml,
koloidy 2krát á 500 ml,
plazmaexpander á 400 ml,
G 10 %, 5 % á 500 ml,
..G 40 % 80 ml,
Mannitol 15 - 20 % 100 ml,
NaHCO3 4,2 - 8,4 % 100 ml,
Ophtalem pro výplach oka,
miskou emitní,
prostěradlem,
přikrývkou s povlečením,
hliníkovou fólií pro udržování tělesné teploty,
fólií pro zemřelé;

ad) pro přepravu nedonošených novorozenců výrazným označením Záchranná služba na bocích vozu o velikosti písma minimálně 100 mm a na zádi střechy volacím znakem radiostanice vozu,
transportním inkubátorem s vybavením pro pokračující neodkladnou péči během transportu,
2 x 10 l tlakovou kovovou nádobou na O2 s příslušenstvím a odběrovým místem v sanitním prostoru s inhalační polomaskou a průtokoměrem,
2 x 2 l tlakovou přenosnou nádobou na O2 s příslušenstvím, defibrilátorem s monitorem a záznamem křivky,
pulsním oxymetrem,
automatickým dýchacím přístrojem pro umělou plicní ventilaci,
límcem pro fixaci krční páteře,
dlahami fixačními (Kramerovy, pneumatické),
odsávačkou účinnou s motorovým pohonem,
ručními dýchacími přístroji pro novorozence a dospělé s maskami pro novorozence, děti a dospělé,
PEEP ventilem,
laryngoskopem pro děti a dospělé,
kufrem lékařským, za jehož obsah a vybavení odpovídá odborný vedoucí příslušné Záchranné služby, obsahujícím skupiny léků s možností jejich podávání nitrožilně v minimální skladbě
analgetika,
antiarytmika,
antidota,
antiemetika,
antihistaminika,
antikonvulsiva,
bronchodilatantia,
celková anestetika,
diuretika,
hemostyptika,
kardiotonika,
kortikoidy,
opiáty,
parasympatolytika,
psychofarmaka,
relaxantia,
spasmolytika,
sedativa,
sympatikomimetika,
vasodilatantia,
uterotonika,
fonendoskopem,
tonometrem,
teploměrem lékařským,
spotřebním zdravotnickým materiálem pro účinné zajištění
stavění krvácení a krytí ran (včetně obvazového materiálu, nůžek a peánů),
udržování volných cest dýchacích a jejich odsávání,
intubace všech věkových skupin (včetně zavaděče a kleští dle Magilla),
ošetření popálenin,
žilního vstupu plastikovou kanylou,
přetlakové infuze,
zjištění aktuální glykemie,
infusními roztoky v minimální skladbě
krystaloidy 3krát á 500 ml,
koloidy 2krát á 500 ml,
plazmaexpander á 400 ml,
G 10 %, 5 % á 500 ml,
G 40 % 80 ml,
Mannitol 15 - 20 % 100 ml,
NaHCO3 4,2 - 8,4 % 100 ml,
Ophtalem pro výplach oka,
miskou emitní,
hliníkovou fólií pro udržování tělesné teploty,
fólií pro zemřelé;

b) ostatní zdravotnická vozidla, kterými se rozumí silniční motorová vozidla splňující podmínky pro provoz na pozemních komunikacích9) vybavená radiokomunikačním zařízením, výstražným světelným a zvukovým zařízením a dále vybavená

ba) pro poskytování rychlé lékařské pomoci (RLP) v setkávacím systému (tzv. randezvous-systém)
výrazným označením Záchranná služba na bocích vozu o velikosti písma minimálně 100 mm a na zádi střechy volacím znakem radiostanice vozu,
transportní plachtou,
2 x 2 l tlakovou přenosnou nádobou na O2 s příslušenstvím,
defibrilátorem s monitorem a záznamem křivky,
stimulátorem srdečního rytmu,
pulsním oxymetrem,
automatickým dýchacím přístrojem pro umělou plicní ventilaci,
límcem pro fixaci krční páteře,
extenční dlahou pro dolní končetinu,
dlahami fixačními (Kramerovy, pneumatické),
odsávačkou účinnou s motorovým pohonem,
glukometrem elektronickým,
ručními dýchacími přístroji pro novorozence a dospělé s maskami pro novorozence, děti a dospělé,
PEEP ventilem,
laryngoskopem pro děti a dospělé,
kufrem lékařským, za jehož obsah a vybavení odpovídá odborný vedoucí příslušné Záchranné služby, obsahujícím skupiny léků s možností jejich podávání nitrožilně v minimální skladbě
analgetika,
antiarytmika,
antidota,
antiemetika,
antihistaminika,
antikonvulsiva,
bronchodilatantia,
celková anestetika,
diuretika,
hemostyptika,
kardiotonika,
kortikoidy,
opiáty,
parasympatolytika,
psychofarmaka,
relaxantia,
spasmolytika,
sedativa,
sympatikomimetika,
vasodilatantia,
uterotonika,
fonendoskopem,
tonometrem,
teploměrem lékařským,
trojcestnou sondou žaludeční,
pomůckami pro účinné stavění krvácení (Martinova škrtidla, obvazy sterilní, rukavice chirurgické sterilní a nesterilní),
roztokem desinfekčním,
soupravou pro ošetření popálenin,
soupravou pro vedení porodu v terénu (porodnický balíček),
nůžkami převazovými,
spotřebním zdravotnickým materiálem pro účinné zajištění
stavění krvácení a krytí ran (včetně obvazového materiálu, nůžek a peánů),
udržování volných cest dýchacích a jejich odsávání,
intubace všech věkových skupin (včetně zavaděče a kleští dle Magilla),
ošetření popálenin,
žilního vstupu plastikovou kanylou,
přetlakové infuze,
zjištění aktuální glykemie,
infusními roztoky v minimální skladbě
krystaloidy 3krát á 500 ml,
koloidy 2krát á 500 ml,
plazmaexpander á 400 ml,
G 10%, 5% á 500 ml,
G 40 % 80 ml,
Mannitol 15 - 20 % 100 ml,
NaHCO3 4,2 - 8,4 % 100 ml,
Ophtalem pro výplach oka,
miskou emitní,
hliníkovou fólií pro udržování tělesné teploty,
fólií pro zemřelé;

bb) pro poskytování lékařské služby první pomoci (LSPP)
2 l tlakovou přenosnou nádobou na O2 s příslušenstvím,
límcem pro fixaci krční páteře,
dlahami fixačními (Kramerovy, pneumatické),
odsávačkou účinnou,
ručním dýchacím přístrojem s maskami pro děti a dospělé a s možností připojení kyslíku,
lékařským kufrem, za jehož obsah a vybavení odpovídá odborný vedoucí služby, obsahujícím skupiny léků s možností jejich podávání nitrožilně v minimální skladbě
analgetika a antipyretika,
anestetika,
antiasthmatika,
antibiotika a chemoterapeutika,
antiemetika,
antihistaminika,
antihemorragika,
antikonvulsiva,
antitrombotika,
diuretika,
kardiotonika,
kortikosteroidy,
myorelaxantia,
opiáty,
parasympatolytika,
psychofarmaka,
spasmolytika,
sedativa,
sympatikomimetika,
vasodilatantia,
uterotonika,
laryngoskopem pro dospělé,
fonendoskopem,
tonometrem,
teploměrem lékařským,
pomůckami pro účinné stavění krvácení (Martinova škrtidla, obvazy sterilní, rukavice chirurgické sterilní a nesterilní),
roztokem desinfekčním,
soupravou pro ošetření popálenin,
soupravou pro vedení porodu v terénu (porodnický balíček),
nůžkami převazovými,
spotřebním zdravotnickým materiálem pro účinné zajištění
udržování volných cest dýchacích a jejich odsávání,
intubace všech věkových skupin (včetně zavaděče a kleští dle Magilla),
žilního vstupu plastikovou kanylou,
přetlakové infuze,
infusními roztoky v minimální skladbě
krystaloidy 3krát á 500 ml,
koloidy 2krát á 500 ml,
plazmaexpander á 400 ml,
G 10 %, 5 % á 500 ml,
G 40 % 80 ml,
Mannitol 15 - 20 % 100 ml,
NaHCO3 4,2 - 8,4 % 100 ml,
Ophtalem k výplachu oka,
miskou emitní,
prostěradlem,
přikrývkou,
hliníkovou fólií pro udržování tělesné teploty,
fólií pro zemřelé;

bc) pro rychlou přepravu odborníků, krve a krevních derivátů a biologických materiálů
ručním dýchacím křísicím přístrojem s maskami pro děti a dospělé,
fixačními dlahami,
účinnou odsávačkou,
pomůckami pro účinné stavění krvácení (Martinovo škrtidlo),
sterilními obvazy,
chirurgickými rukavicemi sterilními i nesterilními,
dezinfekčním roztokem,
Ophtalem k výplachu očí,
hliníkovou fólií pro udržování tělesné teploty;

c) vozidla Forman Medica a Forman Plus splňující podmínky pro provoz na pozemních komunikacích vybavená radiokomunikačním zařízením, výstražným světelným a zvukovým zařízením a dále vybavená
ručním dýchacím křísicím přístrojem a maskami pro děti a dospělé,
fixačními dlahami,
účinnou odsávačkou,
pomůckami pro účinné stavění krvácení (Martinovo škrtidlo),
sterilními obvazy,
chirurgickými rukavicemi sterilními i nesterilními,
desinfekčním roztokem,
Ophtalem k výplachu očí,
hliníkovou fólií pro udržování tělesné teploty

ca) pro poskytování lékařské služby první pomoci při přepravě stabilizovaných pacientů na základě indikace lékaře;

cb) pro dopravu nemocných, raněných a rodiček ve stabilizovaném stavu a na základě indikace lékaře;

cd) pro přepravu odborníků, krve a krevních derivátů a biologických materiálů.

B - Letecké dopravní prostředky
vrtulníky a letadla vybavené podle typu nasazení pro dopravu raněných, nemocných a rodiček, pro rychlou zdravotnickou pomoc nebo pro rychlou lékařskou pomoc obdobně jako skupina A - Zdravotnická vozidla.

1) Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 207/1992 Sb., o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení.
2) § 62 odst. 3 písm. b) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění s působností pro Českou republiku č. 86/1992 Sb.).
3) Zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech.
4) Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 53/1985 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností.
4a) § 37 odst. 3 nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění nařízení vlády č. 182/1990 Sb.
5) Ordinace se zubním rtg u křesla musí mít zajištěnu vzdálenost rentgenového zařízení od stěny nebo jiné překážky 1,5 m.
6) Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 284/1990 Sb., o správné výrobní praxi, řízení jakosti humánních léčiv a prostředků zdravotnické a obalové techniky.
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 10/1987 Sb., o závaznosti Československého lékopisu - čtvrtého vydání v České socialistické republice, ve znění vyhlášky č. 62/1990 Sb. a vyhlášky č. 376/1991 Sb.
7) Lékárny poskytující péči pouze lázeňským nebo ústavním zdravotnickým zařízením se označují jako ústavní.
8) § 37 odst. 3 nařízení vlády České republiky č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění nařízení vlády České republiky č. 182/1990 Sb.
9) Vyhláška Federálního ministerstva dopravy č. 41/1984 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
10)

zrušena ke dni 1. 4. 1995 novelou č. 51/1995 Sb.

Přechodná a závěrečná ustanovení z novel

K vyhlášce se váže novela č. 558/2006 Sb. , její přechodné ustanovení je čl. II