Program Zákon

Zákon České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o státních symbolech České republiky

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

Státními symboly České republiky jsou velký a malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymna.

§ 2 Velký a malý státní znak

(1) Velký státní znak tvoří čtvrcený štít, v jehož prvním a čtvrtém červeném poli je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí. Ve druhém modrém poli je stříbrno-červeně šachovaná orlice se zlatou korunou a zlatou zbrojí. Ve třetím zlatém poli je černá orlice se stříbrným půlměsícem zakončeným jetelovými trojlístky a uprostřed s křížkem, se zlatou korunou a červenou zbrojí.

(2) Vyobrazení velkého státního znaku je přílohou 1 tohoto zákona.

(3) Malý státní znak tvoří červený štít, v němž je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí.

(4) Vyobrazení malého státního znaku je přílohou 2 tohoto zákona.

§ 3 Státní barvy

Státní barvy jsou bílá, červená, modrá v uvedeném pořadí.

§ 4 Státní vlajka

(1) Státní vlajka se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky vlajky k její délce je 2:3.

(2) Vyobrazení státní vlajky je přílohou 3 tohoto zákona.

§ 5 Vlajka prezidenta republiky

(1) Vlajka prezidenta republiky je bílá, s okrajem skládajícím se z plaménků střídavě bílých, červených a modrých. Uprostřed bílého pole je velký státní znak. Pod ním je bílý (stříbrný) nápis PRAVDA VÍTĚZÍ na červené stuze podložené žlutými (zlatými) lipovými ratolestmi.

(2) Vyobrazení vlajky prezidenta republiky je přílohou 4 tohoto zákona.

§ 6 Státní pečeť

(1) Státní pečeť tvoří velký státní znak podložený lipovými ratolestmi po stranách, kolem něhož je opis "ČESKÁ REPUBLIKA".

(2) Vyobrazení státní pečeti je přílohou 5 tohoto zákona.

(3) Pečetidlo státní pečeti uchovává prezident republiky.

§ 7 Státní hymna

(1) Státní hymnu tvoří první sloka písně Františka Škroupa a Josefa Kajetána Tyla "Kde domov můj".

(2) Text a notový záznam státní hymny jsou přílohou 6 tohoto zákona.

§ 8

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.

Uhde v. r.
Klaus v. r.

PŘÍLOHA 1

PŘÍLOHA 2

PŘÍLOHA 3

PŘÍLOHA 4

PŘÍLOHA 5

"PŘÍLOHA Č. 6

Vyobrazení z technických důvodů neuvádíme.