Program Zákon

Zákon České národní rady o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Vězeňské služby České republiky

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

Tento zákon stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovováním nebo jmenováním

a) v ministerstvu vnitra České republiky (dále jen "ministerstvo"),

b) v Policii České republiky,

c) ve Sboru nápravné výchovy České republiky.

Předpoklady pro výkon některých funkcí v ministerstvu a v Policii České republiky

§ 2

(1) Funkcemi podle § 1 písm. a) a b) se rozumějí funkce

a) příslušníků Policie České republiky (dále jen "policista") povolaných k plnění úkolů v ministerstvu,1)

b) policistů zařazených v Úřadu vyšetřování pro Českou republiku,

c) policistů zařazených na policejním ředitelství,

d) ředitele, zástupce ředitele, vrchního komisaře, velitele vnější služby, vedoucího odboru, velitele zásahové jednotky, vedoucího oddělení správní služby, vedoucího sekce, vedoucího staršího referenta specialisty a staršího referenta specialisty na správách krajů v České republice a správě hlavního města Prahy,

e) ředitele, zástupce ředitele, komisaře, velitele vnější služby, vedoucího oddělení dopravního inspektorátu, vedoucího oddělení správní služby a vrchního inspektora na okresních a jim na roveň postavených obvodních a městských ředitelstvích Policie České republiky,

f) ředitele, zástupce ředitele, vedoucího oddělení a staršího vyšetřovatele na krajských úřadech vyšetřování v České republice a v hlavním městě Praze,

g) ředitele, zástupce ředitele a vedoucího oddělení na okresních a jim na roveň postavených obvodních a městských úřadech vyšetřování v České republice.

(2) Funkcemi se rozumějí funkce uvedené v odstavci 1 písm. a) až g) nebo funkce jim na roveň postavené.

(3) Funkcemi podle odstavců 1 a 2 se rozumějí služební místa podle zvláštního zákona. 1a)

§ 3

(1) Předpokladem pro výkon funkcí podle § 2 je, že občan v období od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989 nebyl

a) příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti na úseku s kontrarozvědným zaměřením,

b) příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve funkci náčelníka oddělení a vyšší ve Státní bezpečnosti,

c) evidovaný v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti,

d) zrušeno nálezem Ústavního soudu 35/20002 Sb.

e) ve funkci tajemníka Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969,

f) ve Sboru národní bezpečnosti ve funkci tajemníka hlavního výboru Komunistické strany Československa nebo hlavního výboru Komunistické strany Slovenska, členem hlavního výboru Komunistické strany Československa nebo hlavního výboru Komunistické strany Slovenska nebo členem celoútvarového výboru Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska,

g) pracovníkem aparátu orgánů uvedených v ustanoveních písmen e) a f) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti,

h) příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným na správě pro politickovýchovnou, vzdělávací, kulturní a propagační činnost federálního ministerstva vnitra nebo ministerstva, který přímo vykonával politickovýchovnou činnost,

i) příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve funkci zástupce náčelníka (velitele) pro politickovýchovnou práci,

j) příslušníkem Lidových milicí,

k) členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25. 2. 1948 nebo prověrkových normalizačních komisí po 21. 8. 1968,

l) studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti, Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik a na jiných školách bezpečnostního charakteru ve Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách.

(2) Předpokladem pro výkon funkcí podle § 2 je dále, že u občana nebyly zjištěny skutečnosti uvedené v § 5 odst. 1 písm. c) a d) .

Předpoklady pro výkon některých funkcí ve Vězeňské službě České republiky

§ 4

(1) Funkcemi podle § 1 písm. c) se rozumějí funkce

a) příslušníků Vězeňské služby České republiky (dále jen"příslušník") zařazených na ředitelství Vězeňské služby České republiky,

b) ředitele a zástupce ředitele útvaru Vězeňské služby České republiky nebo organizační složky Vězeňské služby České republiky postavené na roveň útvaru Vězeňské služby České republiky,

c) vedoucího oddělení a jemu na roveň postavených organizačních částí na útvarech Vězeňské služby České republiky, vedoucího úseku (skupiny) v organizačních složkách Vězeňské služby České republiky postavených na roveň útvaru Vězeňské služby České republiky,

d) příslušníků zařazených v odděleních (skupinách) prevence v útvarech Vězeňské služby České republiky.

(2) Funkcemi podle odstavce 1 se rozumějí služební místa podle zvláštního zákona. 1a)

§ 5

(1) Předpokladem pro výkon funkcí podle § 4 ve Vězeňské službě České republiky je, že v období od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989

a) u občana nebyly zjištěny skutečnosti uvedené v § 3 odst. 1 ,

b) občan nebyl členem celoútvarového výboru Komunistické strany Československa při správě Sboru nápravné výchovy České republiky, členem celoútvarového výboru Komunistické strany Československa v útvarech a jim na roveň postavených organizačních složkách Sboru nápravné výchovy České republiky nebo předsedou základní organizace Komunistické strany Československa v útvarech Sboru nápravné výchovy České republiky, ve kterých nebyl zřízen celoútvarový výbor Komunistické strany Československa,

c) občan nebyl ve funkci zástupce náčelníka správy nebo útvaru Sboru nápravné výchovy České republiky pro politickovýchovnou práci,

d) občan nebyl ve funkci náčelníka odboru nebo oddělení nebo vedoucím skupiny vnitřní ochrany Sboru nápravné výchovy České republiky,

e) občan nebyl evidován v materiálech Sboru nápravné výchovy České republiky jako rezident, agent nebo důvěrník vnitřní ochrany Sboru nápravné výchovy České republiky.

(2) zrušeno nálezem Ústavního soudu 35/20002 Sb.

Osvědčení a čestné prohlášení

§ 6

(1) Skutečnosti uvedené v § 3 odst. 1 písm. a) až d) se dokládají osvědčením vydaným federálním ministerstvem vnitra, popřípadě nálezem vydaným podle zvláštního zákona.2)

(2) Skutečnosti uvedené v § 3 odst. 1 písm. e) až g) , j) a k) a v § 5 odst. 1 písm. b) až e) se dokládají čestným prohlášením.

§ 7

Občan, policista nebo příslušník, který má vykonávat funkci uvedenou v § 2 v ministerstvu nebo v Policii České republiky nebo funkci uvedenou v § 4 ve Vězeňské službě České republiky, předkládá osvědčení, případně nález nebo čestné prohlášení příslušnému služebnímu orgánu; současně je povinen před nástupem do funkce předložit prohlášení, že nebyl a není spolupracovníkem žádné zahraniční zpravodajské nebo výzvědné služby.

§ 8

(1) Ministr vnitra České republiky a ministr spravedlnosti České republiky jsou oprávněni od orgánů uvedených ve zvláštním zákoně vyžadovat osvědčení nebo nález o skutečnostech uvedených v § 3 odst. 1 písm. a) až d) .3)

(2) Ministr vnitra České republiky a ministr spravedlnosti České republiky mohou k vyžádání osvědčení nebo nálezu podle odstavce 1 zmocnit u policisty nebo u příslušníka anebo u občana, který je nebo má být do funkce ustanoven, ten služební orgán, kterému ustanovení do této funkce přísluší.

(3) Vedoucí orgánu nebo služební orgán zároveň upozorní policistu, příslušníka nebo občana, že je mu povinen předložit osvědčení nebo nález do 30 dnů po jeho doručení.

(4) Žádost o vydání osvědčení u policisty nebo příslušníka musí být zaslána federálnímu ministerstvu vnitra nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti tohoto zákona.

(5) Jestliže policista nebo příslušník nepředloží osvědčení vedoucímu orgánu nebo služebnímu orgánu do 30 dnů po jeho obdržení, požádá vedoucí orgánu nebo služební orgán federální ministerstvo vnitra o zaslání opisu osvědčení.

§ 9 Skončení služebního poměru a převedení na jinou funkci

(1) Nesplňuje-li policista nebo příslušník předpoklady pro výkon funkce uvedené v § 3 odst. 1 písm. a) až e) a v § 5 odst. 1 písm. b) až e) , považuje se to za důvod pro skončení služebního poměru propuštěním.4) Služební orgán rozhodne o propuštění policisty nebo příslušníka ze služebního poměru nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy důvod pro propuštění zjistil.

(2) Nesplňuje-li policista nebo příslušník předpoklady pro výkon funkce uvedené v § 3 odst. 1 písm. f) až l) , považuje se to za důvod pro převedení na jinou funkci, než je uvedena v § 2 a 4 .

(3) Při propuštění skončí služební poměr uplynutím dvou kalendářních měsíců následujících po dni oznámení rozhodnutí o propuštění, pokud se služební orgán nedohodne s policistou nebo příslušníkem na lhůtě kratší.

(4) Požádá-li policista nebo příslušník, který nesplňuje předpoklady pro výkon funkce uvedené v § 3 odst. 1 a v § 5 odst. 1 o uvolnění ze služebního poměru,5) skončí služební poměr uplynutím dvou kalendářních měsíců následujících po dni doručení žádosti o uvolnění, pokud se služební orgán nedohodne s policistou nebo příslušníkem na lhůtě kratší.

(5) Odmítne-li policista nebo příslušník předložit čestné prohlášení o skutečnostech uvedených v § 3 odst. 1 a v § 5 odst. 1 písm. b) až e) a v § 7 do 60 dnů od účinnosti tohoto zákona nebo je-li čestné prohlášení nepravdivé, postupuje se podle odstavce 1 .

Společná a závěrečná ustanovení

§ 10

Pokud tento zákon nestanoví jinak, platí o podmínkách a způsobu vydávání osvědčení a nálezů, jejich doručování a ověřování skutečností, zveřejňování, utajování, sankcích a příslušnosti soudů na přezkoumání nálezů ustanovení zvláštního zákona.6)

§ 10a

Ustanovení tohoto zákona se nevztahuje na občany narozené po 1. prosinci 1971.

§ 10b

Ustanovení tohoto zákona, s výjimkou § 2 , § 3 odst. 1 písm. a) , b) , f) , h) a i) a odst. 2 , § 4 a 5 , se použijí pro stanovení některých dalších předpokladů pro ustanovení nebo jmenování na služební místa v Hasičském záchranném sboru České republiky, Celní správě České republiky, Bezpečnostní informační službě a Úřadu pro zahraniční styky a informace obdobně s tím, že dalším předpokladem pro výkon funkce je, že občan v období od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989 nebyl

a) pro ustanovení nebo jmenování na služební místo příslušníka Bezpečnostní informační služby nebo Úřadu pro zahraniční styky a informace

1. příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti na úseku s kontrarozvědným zaměřením,

2. zařazen na funkci náčelníka odboru a vyšší ve složce Státní bezpečnosti,

3. ve Sboru národní bezpečnosti ve funkci tajemníka hlavního výboru Komunistické strany Československa nebo hlavního výboru Komunistické strany Slovenska, členem hlavního výboru Komunistické strany Československa nebo hlavního výboru Komunistické strany Slovenska, členem celoútvarového výboru Komunistické strany Československa anebo celoútvarového výboru Komunistické strany Slovenska nebo příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve Správě pro politickovýchovnou, vzdělávací, kulturní a propagační činnost Federálního ministerstva vnitra,

b) pro ustanovení nebo jmenování na služební místo služebního funkcionáře v Hasičském záchranném sboru nebo Celní správě příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti.

§ 11

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1992.

Burešová v. r.
Pithart v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 51 zákona ČNR č. 283/1991 Sb. , o Policii České republiky.

1a) Zákon č. 361/2003 Sb. , o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

2) § 8 , 11 a 13 zákona č. 451/1991 Sb. , kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky.

3) § 22 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb.

4) § 106 odst. 1 písm. c) zákona č. 186/1992 Sb. , o služebním poměru příslušníků Policie České republiky.

5) § 105 odst. 1 zákona č. 186/1992 Sb.

6) Zákon č. 451/1991 Sb.