Program Zákon

Zákon České národní rady o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVÁ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1 Předmět úpravy

Zákon upravuje posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů (dále jen "koncepce") na životní prostředí a určuje příslušný orgán k posuzování vlivů na životní prostředí, kterým je Ministerstvo životního prostředí (dále jen "příslušný orgán").

ČÁST DRUHÁ

Zrušena ke dni 1.1.2002 novelou č. 100/2001 Sb.

§ 2

Zrušen ke dni 1.1.2002 novelou č. 100/2001 Sb.

§ 3

Zrušen ke dni 1.1.2002 novelou č. 100/2001 Sb.

§ 4

Zrušen ke dni 1.1.2002 novelou č. 100/2001 Sb.

§ 5

Zrušen ke dni 1.1.2002 novelou č. 100/2001 Sb.

§ 6

Zrušen ke dni 1.1.2002 novelou č. 100/2001 Sb.

§ 7

Zrušen ke dni 1.1.2002 novelou č. 100/2001 Sb.

§ 8

Zrušen ke dni 1.1.2002 novelou č. 100/2001 Sb.

§ 9

Zrušen ke dni 1.1.2002 novelou č. 100/2001 Sb.

§ 10

Zrušen ke dni 1.1.2002 novelou č. 100/2001 Sb.

§ 11

Zrušen ke dni 1.1.2002 novelou č. 100/2001 Sb.

§ 12

Zrušen ke dni 1.1.2002 novelou č. 100/2001 Sb.

§ 13

Zrušen ke dni 1.1.2002 novelou č. 100/2001 Sb.

ČÁST TŘETÍ POSUZOVÁNÍ KONCEPCÍ

§ 14

(1) Koncepcí se rozumí pro účely tohoto zákona koncepce předkládaná a schvalovaná na úrovni ústředních orgánů státní správy (dále jen "schvalující orgán"), a to v oblasti energetiky, dopravy, zemědělství, nakládání s odpady, těžby a zpracování nerostů, rekreace a turistiky. Za koncepci se dále považují územně plánovací dokumentace15) a směrný vodohospodářský plán. 16)

(2) Předkladatel koncepce (dále jen "předkladatel") je povinen zajistit, aby její součástí bylo posouzení vlivů koncepce na životní prostředí zpracované přiměřeně rozsahu podle přílohy č. 3 části C bodu III a IV tohoto zákona.

(3) Předkladatel je povinen vhodným způsobem a po dohodě s ministerstvem zajistit zveřejnění návrhu koncepce, popřípadě jejích zásad, nejméně 60 dnů před jejím projednáváním.

(4) Předkladatel zašle návrh koncepce zpracovaný s přihlédnutím k případným připomínkám veřejnosti příslušnému orgánu, který ve lhůtě 30 dnů od jeho doručení k němu vydá stanovisko, s výjimkou případů, kdy je sám předkladatelem.

(5) Schvalující orgán neprojedná koncepci bez stanoviska příslušného orgánu.

ČÁST ČTVRTÁ

Zrušena ke dni 1.1.2002 novelou č. 100/2001 Sb.

§ 15

Zrušen ke dni 1.1.2002 novelou č. 100/2001 Sb.

§ 16

Zrušen ke dni 1.1.2002 novelou č. 100/2001 Sb.

§ 17

Zrušen ke dni 1.1.2002 novelou č. 100/2001 Sb.

§ 18

Zrušen ke dni 1.1.2002 novelou č. 100/2001 Sb.

ČÁST PÁTÁ

Zrušena ke dni 1.1.2002 novelou č. 100/2001 Sb.

§ 19

Zrušen ke dni 1.1.2002 novelou č. 100/2001 Sb.

§ 20

Zrušen ke dni 1.1.2002 novelou č. 100/2001 Sb.

§ 20a

Zrušen ke dni 1.1.2002 novelou č. 100/2001 Sb.

ČÁST ŠESTÁ USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 21

Zrušen ke dni 1.1.2002 novelou č. 100/2001 Sb.

§ 22

Zrušen ke dni 1.1.2002 novelou č. 100/2001 Sb.

§ 23

Na tento zákon se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

§ 24

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1992.

Burešová v. r.
Pithart v. r.

Poznámky pod čarou

15) § 13 zákona č. 50/1976 Sb.

16) § 3 zákona č. 138/1973 Sb.
§ 8 zákona č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍLOHA Č. 1

Zrušena ke dni 1.1.2002 novelou č. 100/2001 Sb.

PŘÍLOHA Č. 2

Zrušena ke dni 1.1.2002 novelou č. 100/2001 Sb.

PŘÍLOHA Č. 3 DOKUMENTACE O HODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ČÁST A Základní údaje2)

- název
- charakter (nová stavba, modernizace, rekonstrukce, oprava)
- umístění (okres, obec, katastrální území)
- důvod umístění v dané lokalitě (návaznost na již zrealizovanou akci, dostupnost surovin, pracovních sil,
jiný)
- žadatel
- projektant
- uživatel
- termín zahájení, dokončení
- stručný popis technického a technologického řešení (hlavní charakteristiky výrobního procesu, kapacita,
směnnost, počet zaměstnanců)
- úroveň navrženého technického řešení
- celkové náklady
- výčet území obcí, které budou předpokládanými vlivy zasaženy

ČÁST B Údaje o přímých vlivech na životní prostředí2)

I. ÚDAJE O VSTUPECH

1. půda
- zábor půdy; (ha, bonita); celkem; z toho dočasný zábor; trvalý zábor z toho zemědělský půdní fond; lesní půdní fond
- chráněné území - ochranná pásma

2. voda
- odběr vody celkem (m3/hod.; m3/rok) - z toho provozní účely
- spotřeba vody celkem (m3/hod.; m3/rok)
- zdroj vody (veřejný vodovod, povrchový zdroj, jiný)

3. ostatní surovinové a energetické zdroje
- druh, roční spotřeba, způsob získání (vlastní zdroj, dovoz)

4. nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

II. ÚDAJE O VÝSTUPECH

1. ovzduší

a) hlavní bodové zdroje znečištění ovzduší
- technologický proces produkující znečištění
- množství emitovaných škodlivin t/rok (zejména tuhé emise, oxidy síry, oxidy dusíku, CO, těžké kovy, uhlovodíky, halogenové deriváty uhlovodíků a další charakteristické škodliviny)
- způsob zachycování emisí (typ odlučovacího zařízení, projektovaná kapacita, účinnost)

b) hlavní plošné zdroje znečištění ovzduší (skládky prašných surovin, stavební práce atd.)
- druh zdroje
- odpovídající technologický proces
- rozloha plošného zdroje
- působení zdroje (stálé, pravidelné, nahodilé) - množství emitovaných škodlivin (t/rok)

c) hlavní liniové zdroje znečištění (doprava atd.)
- druh zdroje
- množství emitovaných škodlivin t/rok

2. odpadní vody
- celkové množství vypouštěných odpadních vod m3/rok (z toho přímo do recipientu, do čistírny odpadních vod)
- technologický proces, při kterém odpadní vody vznikají
- typ, projektovaná kapacita a účinnost odpadních vod v rozhodujících ukazatelích znečištění
- charakter recipientu (vodárenský tok, třída znečištění)
- množství vypouštěného znečištění t/rok; mg/l; průměrné maximální hodnoty (zejména BSK5, CHSKcr , fosfor, dusík a další charakteristické chemické, biologické a mikrobiologické ukazatele radioaktivity, teplota vody)

3. odpady (nezahrnuté v exhalacích a v odpadních vodách)
- druh odpadu (komunální odpad, nebezpečný odpad, radioaktivní odpad)
- technologický postup, při kterém odpad vzniká
- množství odpadu t/rok
- způsob nakládání s odpadem

4. hluk, vibrace

5. záření radioaktivní, elektromagnetické

ČÁST C Komplexní popis a zhodnocení vlivů na životní prostředí

I. Popis navržených variant řešení (např. geografického nebo technologického charakteru -lokalizace, typ technologie), popis variant referenčních (např. varianta bez činnosti, aktivní nulová varianta, varianta ekologicky optimálního řešení) včetně jejich vzájemného porovnání.

II. Stručný popis životního prostředí pravděpodobně významně ovlivněného

A. základní charakteristiky

1. ovzduší (klimatické faktory, kvalita ovzduší)

2. voda (podzemní vody, vodní toky, pramenné oblasti, vydatnost, průtoky, odběr vody, jakost vody)

3. půda (typ, bonita, kontaminace půdy)

4. geofaktory životního prostředí (geologické podmínky, hydrogeologie, členitost terénu, seizmicita, eroze)

5. fauna a flóra (druhy a místa výskytu, zejména ohrožené a chráněné druhy a místa výskytu)

6. územní systém ekologické stability a krajinný ráz

B. ostatní charakteristiky

1. krajina (způsob využívání krajiny, bydlení, výroba a rekreace)

2. charakter městské čtvrti, funkční charakteristické příměstské zóny

3. chráněné oblasti, přírodní rezervace, národní parky

4. oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství

5. ochranná pásma

6. architektonické a historické památky, archeologická naleziště

7. jiné charakteristiky životního prostředí

8. situování stavby ve vztahu k územně plánovací dokumentaci (podkladům)

III. Komplexní popis předpokládaných vlivů na životní prostředí a odhad jejich významnosti (předpokládané vlivy přímé, nepřímé, sekundární, kumulativní, synergické, krátkodobé, dočasné, dlouhodobé a permanentní)

A. Vlivy na obyvatelstvo
- zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky
- počet obyvatel ovlivněných účinky stavby, činnosti nebo technologie
- narušení faktorů ovlivněných účinky stavby, činnosti nebo technologie
- narušení faktorů pohody

B. Vlivy na ekosystémy, jejich složky a funkce

1. vlivy na ovzduší a klima
- množství a koncentrace emisí a jejich vliv na blízké i vzdálené okolí
- význačný zápach
- jiné vlivy na ovzduší a klima

2. vlivy na vodu
- vliv na charakter odvodnění oblasti
- změny hydrologických charakteristik (hladiny podzemních vod, průtoky, vydatnost vodních zdrojů)
- vliv na jakost vod

3. vlivy na půdu, území a geologické podmínky
- vliv na rozsah a způsob užívání půdy
- znečištění půdy
- změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy
- vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje - změny hydrogeologických charakteristik
- vliv na chráněné části přírody
- vlivy v důsledku ukládání odpadů

4. vlivy na flóru a faunu
- poškození a vyhubení rostlinných a živočišných druhů a jejich biotopů

5. vlivy na ekosystémy

C. Vlivy na antropogenní systémy, jejich složky a funkce
- vliv na budovy,architektonické a archeologické památky a jiné lidské výtvory
- vliv na kulturní hodnoty nehmotné povahy (místní tradice apod.)
- poškození a ztráty geologických a paleontologických památek

D. Vlivy na strukturu a funkční využití území
- vliv na dopravu (místní komunikace, silniční, železniční, letecká, lodní doprava)
- vliv navazujících souvisejících staveb a činností (výstavba nových komunikací, inženýrských sítí, bytová výstavba)
- rozvoj navazující infrastruktury - vliv na estetické kvality území
- vliv na rekreační využití krajiny

E. Ostatní vlivy
- biologické vlivy
- vliv hluku a záření
- jiné ekologické vlivy

F. Velkoplošné vlivy v krajině
- vhodnost lokalizace jednotlivých variant z hlediska ekologické únosnosti území
- současný a potenciální výsledný stav ekologické zátěže území (souhrnné působení všech prostorových jevů a faktorů)

IV. Popis opatření navržených k prevenci, eliminaci, minimalizaci, popřípadě kompenzaci účinků na prostředí
- územně plánovací opatření
- technická opatření (likvidace znečištění, recyklace odpadů, záchranný průzkum archeologických nalezišť, opatření pro ochranu kulturních památek)
- kompenzační opatření - jiná opatření

V. Popis rizik bezpečnosti provozu - možnost vzniku havárií
- dopady na okolí
- preventivní opatření - následná opatření

VI. Nástin programu monitorování a řízení a plánů postprojektové analýzy

VII. Uvedení konkrétních metod prognozování a výchozích tezí použitých při hodnocení vlivů a způsob získání údajů o stávajícím a výhledovém stavu životního prostředí v lokalitě, kde má být stavba, činnost nebo technologie realizována.

VIII. Uvedení nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při zpracování dokumentace

IX. Shrnutí netechnického charakteru, v případě nutnosti doplněné o grafické přílohy, mapy apod.

X. Závěr

2) Uvádí se pro jednotlivé varianty.