Program Zákon

Zákon o Vojenském obranném zpravodajství

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

Zrušeno novelou č. 153/1994 Sb. s účinností od 30.7.1994.

HLAVA PRVNÍ PŮSOBNOST, ORGANIZACE, ŘÍZENÍ A KONTROLA ČINNOSTI VOJENSKÉHO OBRANNÉHO ZPRAVODAJSTVÍ

§ 2

Zrušeno novelou č. 153/1994 Sb. s účinností od 30.7.1994.

§ 3

Zrušeno novelou č. 153/1994 Sb. s účinností od 30.7.1994.

§ 4

Zrušeno novelou č. 153/1994 Sb. s účinností od 30.7.1994.

§ 5

Zrušeno novelou č. 153/1994 Sb. s účinností od 30.7.1994.

§ 6

Zrušeno novelou č. 153/1994 Sb. s účinností od 30.7.1994.

§ 7

Zrušeno novelou č. 153/1994 Sb. s účinností od 30.7.1994.

HLAVA DRUHÁ PŘÍSLUŠNÍCI VOJENSKÉHO OBRANNÉHO ZPRAVODAJSTVÍ, JEJICH POVINNOSTI A OPRÁVNĚNÍ

§ 8

Úkoly Vojenského obranného zpravodajství plní příslušníci Vojenského obranného zpravodajství, kteří jsou ve služebním poměru vojáka z povolání.3)

§ 9

Příslušníci Vojenského obranného zpravodajství mají při plnění svých úkolů tyto povinnosti a oprávnění:

a) dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob, jakož i toho, aby nikomu v souvislosti s jejich činností nevznikla bez právního důvodu škoda nebo jiná újma,

b) prokázat svou příslušnost k Vojenskému obrannému zpravodajství služebním průkazem s evidenčním číslem a ústním prohlášením "Vojenské obranné zpravodajství",

c) zjišťovat potřebné informace, přičemž nikdo nesmí být k podání informace nucen,

d) nosit střelnou zbraň a používat ji ve smyslu zvláštních předpisů.4)

HLAVA TŘETÍ OSOBY JEDNAJÍCÍ VE PROSPĚCH VOJENSKÉHO OBRANNÉHO ZPRAVODAJSTVÍ, ZPRAVODAJSKÉ PROSTŘEDKY A JEJICH POUŽITÍ

§ 10 Osoby jednající ve prospěch Vojenského obranného zpravodajství

(1) V oboru své působnosti je Vojenské obranné zpravodajství oprávněno používat osoby jednající v jeho prospěch.

(2) Osobou jednající ve prospěch Vojenského obranného zpravodajství se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba starší 18 let, která dobrovolně a utajeným způsobem poskytuje služby Vojenskému obrannému zpravodajství při plnění úkolů v jeho působnosti.

(3) Vojenské obranné zpravodajství je povinno zabezpečit ochranu osob jednajících v jeho prospěch před vyzrazením nebo před způsobením újmy na cti, životě nebo zdraví.

(4) Vojenské obranné zpravodajství může vést evidenci osob jednajících ve prospěch Vojenského obranného zpravodajství pouze po dobu plnění úkolů; údaje z této evidence se musí po splnění úkolů zničit.

§ 11 Zpravodajské prostředky

(1) V oboru své působnosti je Vojenské obranné zpravodajství oprávněno používat zpravodajské prostředky, jimiž se rozumějí:

a) zpravodajská technika,

b) krycí prostředky a krycí doklady,

c) sledování.

(2) Vojenské obranné zpravodajství je povinno zabezpečit ochranu zpravodajských prostředků uvedených v odstavci 1 písm. a) a b) před vyzrazením, zneužitím, poškozením nebo zničením a zpravodajského prostředku uvedeného v odstavci 1 písm. c) před vyzrazením nebo zneužitím.

Zpravodajská technika a povolení k jejímu použití

§ 12

Zpravodajskou technikou se pro účely tohoto zákona rozumějí technické prostředky a zařízení, zejména elektronické, fototechnické, chemické, fyzikálně-chemické, radiotechnické, optické, mechanické, anebo jejich soubory, používané utajovaným způsobem při

a) vyhledávání, otevírání a zkoumání dopravovaných zásilek a jejich vyhodnocování,

b) odposlouchávání, popřípadě zaznamenávání telekomunikačního, radiokomunikačního a jiného obdobného provozu,

c) pořizování obrazových, zvukových nebo jiných záznamů v případě, že jejich pořizováním nebo použitím je zasahováno do základních práv a svobod občanů,

d) vyhledávání použití technických prostředků, které by mohlo znemožnit nebo znesnadnit plnění úkolů v rámci působnosti Vojenského obranného zpravodajství, pokud jím je zasahováno do základních práv a svobod občanů,

e) identifikaci osob nebo předmětů, popřípadě při zjišťování jejich pohybu za použití zabezpečovací a nástrahové techniky, pokud jím je zasahováno do základních práv a svobod občanů.

§ 13

(1) Zpravodajskou techniku může Vojenské obranné zpravodajství v oboru své působnosti použít jen na základě předchozího písemného povolení k použití zpravodajské techniky (dále jen "povolení"), vydaného vrchním soudem, a to pouze v případech, kdy odhalování a dokumentování činností, pro něž má být použita, je jiným způsobem neúčinné nebo podstatně ztíženo.

(2) Použití zpravodajské techniky smí omezit nedotknutelnost obydlí, listovní tajemství a tajemství dopravovaných zpráv jen v nezbytně nutné míře.

(3) Vojenské obranné zpravodajství je oprávněno na základě povolení vydaného podle odstavce 1 žádat technické zabezpečení použití zpravodajské techniky pro vlastní potřebu od Policie České republiky a Bezpečnostní informační služby.

§ 14

Žádost o povolení se vrchnímu soudu předkládá písemně a musí obsahovat zejména

a) druh zpravodajské techniky, který se má použít, místo jeho použití, navrhovanou dobu trvání jeho použití, údaje o osobě, ke které má být zpravodajská technika použita, pokud je její totožnost známa, a číslo telefonní stanice, pokud se z ní má pořizovat zvukový záznam,

b) informaci o předchozím neúčinném nebo podstatně ztíženém odhalování a dokumentování činnosti, pro níž se použití zpravodajské techniky vyžaduje,

c) informaci o jakémkoli předchozím požadavku na použití zpravodajské techniky ve vztahu k osobě uvedené v písmenu a) , včetně rozhodnutí příslušného vrchního soudu o tomto požadavku,

d) důvody k použití zpravodajské techniky.

§ 15

(1) Povolení vydává předseda senátu vrchního soudu.

(2) Povolení musí obsahovat odůvodnění a musí v něm být výslovně uveden druh zpravodajské techniky, který se může použít, místo použití, doba trvání jeho použití, údaje o osobě, ke které může být zpravodajské techniky použito, pokud je její totožnost známa, a číslo telefonní stanice, pokud se z ní může pořizovat zvukový záznam.

(3) Předseda senátu vrchního soudu stanoví dobu trvání použití zpravodajské techniky nejdéle na dobu tří měsíců; tuto dobu může na základě nové žádosti prodloužit, pokaždé však nejvýše o další tři měsíce. V takovém případě platí obdobně § 13 a 14 .

§ 16

(1) Předseda senátu vrchního soudu, který vydal povolení, sleduje zda důvody použití zpravodajské techniky trvají. Zjistí-li, že důvody pro její použití pominuly, povolení odejme.

(2) O ukončení používání zpravodajské techniky informuje Vojenské obranné zpravodajství předsedu senátu vrchního soudu, který povolení vydal.

(3) Informace získané použitím zpravodajské techniky podle tohoto zákona se mohou využít pouze v souladu s § 19 až 21a .

§ 17 Krycí prostředky a krycí doklady

(1) Krycí prostředky a krycí doklady slouží k utajení skutečné totožnosti příslušníka Vojenského obranného zpravodajství nebo jeho příslušnosti k Vojenskému obrannému zpravodajství nebo k utajení skutečných zájmů nebo objektů Vojenského obranného zpravodajství, je-li toto utajení nutné pro plnění úkolů Vojenského obranného zpravodajství.

(2) Krycím dokladem nesmí být průkaz prezidenta republiky, poslance nebo senátora Parlamentu, člena vlády, člena Nejvyššího kontrolního úřadu anebo guvernéra České národní banky a služební průkaz státního zástupce nebo soudce, diplomatický pas nebo doklady žijících osob.

(3) O vydání nebo zřízení krycích prostředků a krycích dokladů rozhoduje ředitel Vojenského obranného zpravodajství. Na jeho vyžádání vydává nebo zřizuje krycí prostředky a krycí doklady Ministerstvo obrany nebo Bezpečnostní informační služba. Pokud je krycím dokladem průkaz příslušníka jiné zpravodajské služby, vydává se pouze se souhlasem této služby.

(4) Vojenské obranné zpravodajství vede evidenci vydaných a zřízených krycích prostředků a krycích dokladů.

§ 18 Sledování

O použití sledování Vojenským obranným zpravodajstvím k plnění úkolů v oboru jeho působnosti rozhoduje na návrh ředitele Vojenského obranného zpravodajství ministr obrany.

HLAVA ČTVRTÁ VEDENÍ EVIDENCÍ OSOB

§ 19

(1) Vojenské obranné zpravodajství je oprávněno ukládat, uchovávat a využívat údaje o fyzických a právnických osobách ve svých evidencích, jestliže

a) existují podložená podezření ze záměrů nebo činností, o kterých zabezpečuje informace ve své působnosti,5)

b) je to potřebné ke zjištění a zhodnocení záměrů nebo činností, o kterých zabezpečuje informace ve své působnosti,5) nebo

c) je to nutné k plnění dalších úkolů stanovených zvláštním zákonem nebo mezinárodní smlouvou, jíž je Česká republika vázána.

(2) Údaje o chování nezletilých osob mladších 15 let se nesmějí vkládat do evidencí. Údaje o chování nezletilých osob starších 15 let se musí po dvou letech od vložení přezkoumat a nejpozději po pěti letech uložit tak, aby k nim neměl přístup nikdo jiný než orgány oprávněné podle zvláštního předpisu, ledaže by po dovršení zletilosti těchto osob k nim získalo Vojenské obranné zpravodajství v oboru své působnosti další poznatky.

(3) Všechny údaje vedené v evidencích Vojenského obranného zpravodajství, o kterých se dodatečně zjistí, že byly získány neoprávněně nebo že jsou nepravdivé, se uloží tak, aby k nim neměl přístup nikdo s výjimkou orgánů oprávněných podle zvláštního předpisu.

§ 20

Pokud údaje o osobách, uchovávané v evidencích Vojenského obranného zpravodajství, již nejsou k plnění úkolů Vojenského obranného zpravodajství potřebné nebo pokud je k tomu jiný zákonný důvod, uloží Vojenské obranné zpravodajství tyto údaje způsobem, který zabrání každému, s výjimkou orgánů oprávněných podle zvláštního předpisu, v přístupu k těmto údajům.

§ 21

Vojenské obranné zpravodajství je povinno zabezpečit ochranu údajů obsažených v evidencích osob před vyzrazením, zneužitím, poškozením nebo zničením.

§ 21a

(1) Vojenské obranné zpravodajství skutečnost o vedení evidence o fyzických a právnických osobách ani její obsah těmto osobám nesděluje.

(2) Vojenské obranné zpravodajství může informace a informační systémy sdružovat a získávat informace pod krytím jiným účelem nebo jinou činností.

HLAVA PÁTÁ VZTAHY VOJENSKÉHO OBRANNÉHO ZPRAVODAJSTVÍ KE STÁTNÍM ORGÁNŮM

§ 22

Zrušeno novelou č. 153/1994 Sb. s účinností od 30.7.1994.

§ 23

Zrušeno novelou č. 153/1994 Sb. s účinností od 30.7.1994.

HLAVA PÁTÁ A KONTROLA ČINNOSTI VOJENSKÉHO OBRANNÉHO ZPRAVODAJSTVÍ A POVINNOST ZACHOVÁVAT MLČENLIVOST

§ 23a

(1) Kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství vykonává Poslanecká sněmovna, která k tomuto účelu zřizuje zvláštní kontrolní orgán (dále jen "kontrolní orgán").

(2) Kontrolní orgán se skládá ze sedmi členů. Členem kontrolního orgánu může být pouze poslanec Poslanecké sněmovny.

(3) Pokud zákon nestanoví jinak, vztahuje se na jednání kontrolního orgánu a na práva a povinnosti jeho členů přiměřeně zvláštní předpis.6)

§ 23b

(1) Členové kontrolního orgánu mohou vstupovat v doprovodu ředitele Vojenského obranného zpravodajství nebo jím pověřeného příslušníka Vojenského obranného zpravodajství do objektů Vojenského obranného zpravodajství.

(2) Ředitel Vojenského obranného zpravodajství předkládá kontrolnímu orgánu

a) statut Vojenského obranného zpravodajství,

b) návrh rozpočtu Vojenského obranného zpravodajství,

c) písemná zadání úkolů uložených vládou nebo prezidentem republiky,7)

d) podklady potřebné ke kontrole plnění rozpočtu Vojenského obranného zpravodajství,

e) vnitřní předpisy.

(3) Ředitel Vojenského obranného zpravodajství předkládá kontrolnímu orgánu na jeho požádání

a) zprávu o činnosti Vojenského obranného zpravodajství,7)

b) zprávu o použití zpravodajských prostředků, a to pouze ve věcech a případech, ve kterých Vojenské obranné zpravodajství svou činnost již ukončilo,

c) souhrnnou informaci obsahující zaměření a počet případů a věcí, v nichž je Vojenské obranné zpravodajství činné; v informaci odliší případy a věci podle zvláštního zákona.7)

(4) Kontrolní orgán není oprávněn zasahovat do personálních pravomocí vedoucích pracovníků Vojenského obranného zpravodajství a nahrazovat jejich řídicí činnost.

§ 23c

(1) Má-li kontrolní orgán za to, že činnost Vojenského obranného zpravodajství nezákonně omezuje nebo poškozuje práva a svobody občanů, je oprávněn požadovat od ředitele Vojenského obranného zpravodajství potřebné vysvětlení.

(2) Každé porušení zákona příslušníky Vojenského obranného zpravodajství, které kontrolní orgán zjistí při své činnosti, je povinen oznámit řediteli Vojenského obranného zpravodajství a nejvyššímu státnímu zástupci.

§ 23d

Povinnost zachovávat mlčenlivost uložená členům kontrolního orgánu podle zákona se nevztahuje na případy, kdy kontrolní orgán podává oznámení Poslanecké sněmovně Parlamentu. Skutečnosti, o nichž se členové kontrolního orgánu dovědí při výkonu své funkce, oznamují v míře nezbytné pro dosažení účelu kontroly podle tohoto zákona.

HLAVA ŠESTÁ USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 24

(1) Příslušníci Vojenského obranného zpravodajství a každý, kdo plní úkoly podle tohoto zákona, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámili při plnění úkolů Vojenského obranného zpravodajství nebo v souvislosti s nimi.

(2) Na žádost orgánů činných v trestním řízení může ministr obrany zprostit v potřebném rozsahu mlčenlivosti osoby uvedené v odstavci 1 .

(3) Ustanoveními odstavců 1 a 2 není dotčen zákon o ochraně utajovaných skutečností. 7a)

§ 25 Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. <= 28.2.1992>

Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.

Poznámky pod čarou

3) Zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů.

4) § 13 a 14 zákona č. 140/1961 Sb. § 34 zákona č. 228/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů.

5) § 5 odst. 3 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky.

6) Zákon ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění pozdějších předpisů.

7) § 5 a násl. zákona č. 153/1994 Sb.

7a) Zákon č. 148/1998 Sb. , o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů.