Program Zákon

Zákon o dovozní dani

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1 Plátce daně

Plátce dovozní daně (dále jen "daň") je podnikatel1) nebo právnická osoba, kteří nejsou plátci daně z obratu, ani ji nevypořádávají,2) a kterým má být při dovozu celnicí propuštěno zboží.3)

§ 2 Předmět daně

(1) Dani podléhá zboží dovezené plátcem daně za účelem podnikání nebo zboží dovezené plátcem daně k výkonu činnosti nebo povolání vyjma zboží, které je od daně osvobozeno tímto zákonem.

(2) Dovezeným zbožím (dále jen "zboží") se rozumí

a) zboží, o jehož propuštění do volného oběhu4) v tuzemsku rozhodla celnice,

b) zpět dovážené zboží, které bylo propuštěno do záznamního oběhu5) v cizině za účelem zpracování, úpravy nebo opravy,

c) zpět vyvážené zboží, které bylo propuštěno do záznamního oběhu v tuzemsku za účelem dočasného použití.

§ 3 Sazby daně

Sazby daně jsou stanoveny ve sloupci 3 části I Sazebníku daně z obratu vydaného na základě zvláštního zákona.6)

§ 4 Základ a výpočet daně

(1) Základem pro výpočet daně je

a) v případě použití procentní sazby daně stonásobek podílu čitatele "A" a jmenovatele "B", přičemž čitatel "A" se rovná součtu celní hodnoty,7) cla, dovozní přirážky a vyrovnávacích dávek při dovozu a jmenovatel "B" se rovná rozdílu mezi stem a výší sazby daně;

b) v případě použití jiné než procentní sazby daně množství zboží.

(2) Dojde-li u zboží propuštěného do záznamního oběhu v cizině ke změně jeho hodnoty zpracováním, úpravou nebo opravou, celní hodnotou se rozumí přidaná hodnota vyplývající z jeho zpracování, úpravy nebo opravy.

(3) U zboží uvedeného v § 2 odst. 2 písm. c) se vychází z celní hodnoty zboží propuštěného do záznamního oběhu v tuzemsku. U tohoto zboží činí částka daně za každý i započatý měsíc, v němž je zboží v záznamním oběhu v tuzemsku, 3 % z daně vypočítané podle odstavce 1 , nejvýše však do celkové částky daně vypočítané podle odstavce 1 .

(4) Plátce daně je povinen sám si vypočítat daň podle stavu zboží a předpisů platných v den, ve kterém vznikl nárok státu na clo.8)

§ 5 Hlášení o dani a opravné prostředky

(1) Plátce daně je povinen předložit místně příslušnému finančnímu úřadu9) nebo daňovému úřadu10) (dále jen "finanční orgán") prostřednictvím celnice hlášení o dani (dále jen "hlášení"), a to i v případě, že nevznikne povinnost platit daň.

(2) Hlášení se předkládá současně s písemným návrhem na celní řízení.11) Nepředloží-li plátce daně hlášení, celnice zboží nepropustí.

(3) Celnice potvrdí v hlášení údaje uvedené v písemném návrhu na celní řízení.

(4) Celnice odešle hlášení finančnímu orgánu nejpozději do sedmi kalendářních dnů po vydání rozhodnutí o propuštění zboží do volného oběhu.

(5) Finanční orgán hlášení přezkouší.

(6) Pokud plátce daně dodatečně zjistí, že hlášení, které podal finančnímu orgánu je nesprávné nebo neúplné, je povinen do konce měsíce následujícího po tomto zjištění podat finančnímu orgánu dodatečné hlášení a zároveň je povinen sdělit důvody, které vedly k nesprávnosti nebo neúplnosti.

(7) Dodatečné hlášení, které má mít za následek snížení daně, může plátce daně podat nejpozději do šesti měsíců po uplynutí kalendářního měsíce, v němž bylo původní hlášení předloženo celnici. Dodatečné hlášení podané v důsledku vypořádání práv z odpovědnosti za vady zboží může plátce daně podat nejpozději do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém daňová povinnost vznikla.

(8) Plátce daně je povinen podat dodatečné hlášení prostřednictvím celnice současně s písemným návrhem na celní řízení, pokud podává dodatečné hlášení na základě změny celní hodnoty, cla, dovozní přirážky nebo vyrovnávacích dávek při dovozu.

(9) Federální ministerstvo financí po dohodě s federálním ministerstvem zahraničního obchodu a ministerstvem financí České republiky a ministerstvem financí Slovenské republiky stanoví obecně závazným právním předpisem náležitosti hlášení.

§ 6 Vznik daňové povinnosti

Daňová povinnost vzniká dnem rozhodnutí celnice o propuštění zboží do volného oběhu v tuzemsku nebo dnem rozhodnutí celnice, jímž bylo ukončeno propuštění zboží do záznamního oběhu v tuzemsku.

§ 7 Splatnost daně

(1) Plátce daně je povinen zaplatit daň finančnímu orgánu do 30 kalendářních dnů ode dne vzniku daňové povinnosti.

(2) Pokud finanční orgán provede dodatečné vyměření daně, je plátce daně povinen zaplatit daň finančnímu orgánu do 30 kalendářních dnů ode dne doručení rozhodnutí o dodatečném vyměření daně.

§ 8 Dodatečné vyměření daně

Finanční orgán dodatečně vyměří daň, jakmile zjistí, že plátce daně vypočetl v podaném hlášení daň v částce nesprávně nižší nebo hlášení nepředložil.

§ 9 Osvobození od daně

Od daně je osvobozeno zboží

a) dovážené náhradou za zboží, jež bylo vráceno plátcem daně zahraničnímu dodavateli v rámci vypořádání práv z odpovědnosti za vady zboží;

b) uvedené ve zvláštním předpisu12) dovážené výlučně pro potřebu svého hospodářství fyzickou osobou, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu;

c) uvedené v § 2 odst. 2 písm. c) , na které se vztahuje dočasné úplné osvobození od cla podle mezinárodní smlouvy, jíž je Česká a Slovenská Federativní Republika vázána a která byla uveřejněna ve Sbírce zákonů.

§ 10 Zánik daňové povinnosti

(1) Daň nelze požadovat po uplynutí tří let od konce kalendářního roku, ve kterém daňová povinnost vznikla.

(2) Je-li proveden úkon k zjištění nebo vymáhání daně, běží znovu lhůta pro zánik daňové povinnosti od uplynutí kalendářního roku, v němž byl plátce daně o tomto úkonu vyrozuměn.

(3) Daň lze požadovat nejpozději do deseti let počítaných od konce kalendářního roku, ve kterém vznikla daňová povinnost.

§ 11 Zvýšení daně

(1) Zjistí-li finanční orgán, že v hlášení byly nesprávné nebo neúplné údaje, které vedly ke zkrácení daně, zvýší zkrácenou daň o 20 % z částky, o kterou byla zkrácena.

(2) Zjistí-li plátce daně, že v hlášení byly nesprávné nebo neúplné údaje, které vedly ke zkrácení daně, a podá dodatečné hlášení, zvýší se zkrácená daň o 10 % z částky, o kterou byla zkrácena.

(3) Finanční orgán zvýší zkrácenou daň ještě o dalších 40 % z částky, o kterou byla zkrácena, pokud ke zkrácení došlo na základě vrácení daně plátci daně v souvislosti s předložením dodatečného hlášení podle ustanovení § 5 odst. 6 tohoto zákona, které obsahovalo nesprávné nebo neúplné údaje mající vliv na zkrácení daně.

(4) Byla-li daň zkrácena porušením celních předpisů z jiných důvodů než uvedených v odstavcích 1 a 2 , daň se zvýší o 50 % z částky, o kterou byla zkrácena.

(5) Zvýšení daně, které nedosahuje 100 Kčs, se nepředepisuje.

§ 12 Penále

(1) Nebyla-li splatná daň zaplacena včas nebo v plné výši, je plátce daně povinen zaplatit nedoplatek daně a penále ve výši 0,1 % nedoplatku daně za každý kalendářní den prodlení, počínaje dnem následujícím po dni splatnosti až do dne zaplacení včetně.

(2) Penále, které nedosahuje 100 Kčs, se nepředepisuje.

§ 13 Zaokrouhlování

Vypočítaná daň, zvýšení daně a penále se zaokrouhlují na celé koruny od 0,50 Kčs nahoru, včetně.

§ 14 Řízení

Pro řízení ve věcech daně platí zvláštní předpisy,13) pokud tento zákon nestanoví jinak.

§ 15 Účinnost zákona

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.

Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.

1) § 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

2) § 2 zákona č. 73/1952 Sb., o dani z obratu, ve znění zákona č. 107/1990 Sb.

3) § 22 zákona č. 44/1974 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 5/1991 Sb.

4) § 75 a 76 zákona č. 44/1974 Sb.

5) § 78 zákona č. 44/1974 Sb.

6) § 6 zákona č. 73/1952 Sb.

7) Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 120/1984 Sb. , o Dohodě o provádění článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu a Protokolu k ní.
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 524/1991 Sb., kterým se vydává celní sazebník.

8) § 46 zákona č. 44/1974 Sb.

9) Zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech.

10) Zákon Slovenské národny rady č. 84/1991 Sb., o daňových orgánech.

11) § 66 zákona č. 44/1974 Sb.

12) Opatření federálního ministerstva financí č. j. XIII/1-16050 ze dne 2. 7. 1991, kterým stanovilo nákup některých výrobků samostatně hospodařícími rolníky za ceny bez daně z obratu - částka 56/1991 Sb.

13) Vyhláška ministerstva financí č. 16/1962 Sb., o řízení ve věcech daní.
Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).