Program Zákon

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že 25. března 1972 byl v Ženevě sjednán Protokol o změnách Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961.

S Protokolem vyslovilo souhlas Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky a listina o přístupu České a Slovenské Federativní Republiky k Protokolu o změnách Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961 byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Protokolu, dne 4. června 1991.
Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 18 odst. 1 dnem 8. srpna 1975. Pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku vstoupil v platnost v souladu se svým článkem 18 odst. 2 dnem 4. července 1991. Český překlad Protokolu se vyhlašuje současně.

PROTOKOL o změnách Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961
Preambule

Smluvní strany tohoto Protokolu,
posuzujíce ustanovení Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961, sjednané v New Yorku dne 30. března 1961 (dále jen "Úmluva"), a
přejíce si doplnit a změnit Úmluvu, se dohodly takto:

Článek 1 Změny v článku 2 Úmluvy odst. 4, 6 a 7

Článek 2 odstavce 4, 6 a 7 Úmluvy je třeba pozměnit, aby jejich text zněl takto:

4. Přípravky uvedené v Seznamu III podléhají stejným kontrolním opatřením jako přípravky, které obsahují omamné látky uvedené v Seznamu II, s tou výjimkou, že nebudou použity odstavce 1 písm. b) a 3-15 článku 31 , a pokud jde o jejich získávání a maloobchodní distribuci, písm. b) článku 34 , a že údaje vyžadované pro odhady ( článek 19 ) a statistiky ( článek 20 ) budou omezeny na množství omamných látek, používaných při výrobě těchto přípravků.

6. Vedle kontrolních opatření, používaných u všech omamných látek Seznamu I, podléhá opium ustanovením písm. f) odst. 1 článku 19 a článku 21 bis, 23 a 24 , listy koka ustanovením článků 26 a 27 a konopí ustanovením článku 28 .

7. Opiový mák, keř koka, rostlina konopí, maková nať a listy konopí podléhají kontrolním opatřením uvedeným v článku 19 odst. 1 písm. e) , v článku 20 odst. 1 písm. g) , v článku 21 bis a v článcích 22-24 , 22 , 26 a 27 ; 22 a 28 ; 25 ; a 28 , vztahujícím se k jednotlivým omamným látkám.

Článek 2 Změny v názvu článku 9 Úmluvy a jeho odst. 1 a vložení nových odst. 4 a 5

Název článku 9 Úmluvy je třeba pozměnit, aby zněl takto:

Složení a funkce Úřadu

Článek 9 odst. 1 Úmluvy bude pozměněn takto:

1. Úřad se skládá ze třinácti členů, zvolených Radou v tomto složení:

a) tři členové s lékařskými, farmakologickými nebo lékárenskými zkušenostmi, vybraní ze seznamu nejméně pěti osob, jmenovaných Světovou zdravotnickou organizací;

b) deset členů, vybraných ze seznamu osob jmenovaných členy Organizace spojených národů jakož i Stranami, které nejsou členy OSN.

Za odstavec 3 článku 9 Úmluvy se vloží tyto dva nové odstavce:

4. Ve spolupráci s vládami a v souladu s podmínkami této Úmluvy se bude Úřad snažit omezit pěstování, produkci, výrobu a používání omamných látek na přiměřené množství potřebné pro lékařské a vědecké účely, zajistit, aby omamné látky pro tyto účely byly k dispozici, a zabránit nedovolenému pěstování, nedovolené produkci a výrobě omamných látek, nedovolenému obchodu s nimi a jejich nedovolenému používání.

5. Všechna opatření, přijatá Úřadem podle této Úmluvy, budou co nejvíce v souladu se snahou o zvýšení spolupráce vlád s Úřadem a budou vytvářet mechanismus pro nepřetržitý dialog mezi vládami a Úřadem, jenž bude vládám nápomocný při provádění akcí zaměřených na dosažení cílů této Úmluvy.

Článek 3 Změny v článku 10 odst. 1 a 4 Úmluvy

Článek 10 odst. 1 a 4 Úmluvy je třeba pozměnit, aby jejich text zněl takto:

1. Členové Úřadu jsou ve své funkci pět let a mohou být znovu zvoleni.

4. Na doporučení Úřadu může Rada odvolat člena Úřadu, který již nesplňuje podmínky požadované v odst. 2 článku 9. Toto doporučení může být učiněno na základě souhlasu devíti členů Úřadu.

Článek 4 Změna v článku 11 odst. 3 Úmluvy

Článek 11 odst. 3 Úmluvy je třeba pozměnit, aby jeho text zněl takto:

3. Minimálně nutný počet členů na schůzi Úřadu je osm členů.

Článek 5 Změna v článku 12 odst. 5 Úmluvy

Článek 12 odst. 5 Úmluvy je třeba pozměnit, aby jeho text zněl takto:

5. Aby omezil používání a distribuci omamných látek na přiměřené množství, nutné pro lékařské a vědecké účely, a aby zajistil, že omamné látky budou pro tyto účely k dispozici, musí Úřad v nejkratším čase potvrdit přibližné údaje, nebo je se souhlasem příslušné vlády může též doplnit. Nebude-li dosaženo mezi vládou a Úřadem dohody, je Úřad oprávněn pořídit, sdělit a uveřejnit své vlastní přibližné údaje včetně doplněných údajů.

Článek 6 Změny v článku 14 odst. 1 a 2 Úmluvy

Článek 14 odst. 1 a 2 Úmluvy je třeba pozměnit, aby jejich text zněl takto:

1.

a) Jestliže po prozkoumání informací poskytnutých Úřadu vládou podle ustanovení této Úmluvy, nebo informací vydaných orgány Spojených národů nebo jejími odbornými organizacemi nebo jinými mezivládními organizacemi nebo mezinárodními nevládními organizacemi, které jsou v předmětné záležitosti přímo kompetentní a mají status poradních orgánů Hospodářské a sociální rady podle článku 71 Charty Spojených národů, nebo které mají podobný status na základě zvláštní dohody s Radou - pokud jsou Komisí na základě doporučení Úřadu uznávány - se Úřad z objektivních důvodů domnívá, že cíle této Úmluvy jsou vážně ohroženy tím, že některá Strana nebo země nebo území neplní ustanovení Úmluvy, Úřad má právo navrhnout příslušné vládě, aby o věci bylo zahájeno jednání, nebo ji může požádat o vysvětlení. Jestliže se i přes plnění ustanovení Úmluvy některá Strana, některé území nebo některá země staly významným střediskem nedovoleného pěstování, nedovolené produkce nebo výroby omamných látek nebo nedovoleného obchodu s nimi nebo jejich nedovoleného užívání, nebo existuje-li důkaz, že je vážné nebezpečí, že by se takovým centrem mohly stát, má Úřad právo příslušné vládě navrhnout, aby o věci bylo zahájeno jednání. S výhradou práva upozornit Strany, Radu a Komisi na tuto otázku, jak je uvedeno v písm. d) tohoto odstavce, bude Úřad považovat žádost o informaci i vysvětlení podané vládou nebo návrh na zahájení jednání a vlastní jednání s vládou podle ustanovení tohoto písmene za důvěrné.

b) Po opatřeních učiněných na základě písm. a) tohoto odstavce může Úřad, bude-li to považovat za nutné, požádat příslušnou vládu, aby sjednala nápravu, která se podle okolností může zdát potřebnou pro provádění ustanovení této Úmluvy.

c) Úřad může příslušné vládě navrhnout, pokud takové opatření považuje za nutné za účelem posouzení otázky uvedené pod písm. d) tohoto odstavce, aby věc na svém území prozkoumala způsobem, který bude pokládat za vhodný. Jestliže se příslušná vláda rozhodne šetření provést, může požádat Úřad, aby zajistil odborný posudek a dal jí k dispozici jednoho nebo dva pracovníky s potřebnou kvalifikací, kteří by byli vládním úředníkům nápomocni při realizaci navrhovaného šetření. Osoba pracovníka nebo pracovníků, jejichž služby hodlá Úřad nabídnout, podléhá schválení vlády. Metody tohoto šetření a Lhůta, v níž musí být šetření dokončeno, budou stanoveny po dohodě mezi vládou a Úřadem. Vláda musí Úřad informovat o výsledcích šetření a uvést, jaká opatření považuje za nutná ke sjednání nápravy.

d) Zjistí-li Úřad, že příslušná vláda nepodala uspokojivé vysvětlení, když o to byla požádána podle písm. a) tohoto odstavce, nebo opomenula sjednat nápravu, ačkoliv k tomu byla vyzvána podle písm. b) tohoto odstavce, nebo situace je tak vážná, že je k její nápravě třeba součinnosti na mezinárodní úrovni, může na to upozornit Strany, Radu a Komisi. Úřad bude postupovat tímto způsobem, jestliže jsou cíle Úmluvy vážně ohroženy a jestliže nebylo možno věc uspokojivě jinak vyřešit. Bude tak postupovat také tehdy, jestliže zjistí, že situace je natolik vážná, že k její nápravě je třeba součinnosti na mezinárodní úrovni, a že nejvhodnějším způsobem, jak takovou součinnost podpořit, je informovat o situaci Strany, Radu a Komisi; když Rada posoudí zprávy předložené Úřadem a zprávy Komise, pokud jsou k dispozici, může na věc upozornit Valné shromáždění.

2. Když upozorňuje Strany, Radu a Komisi na některou otázku, jak uvedeno v písm. d) , může Úřad, bude-li to pokládat za nutné, doporučit Stranám zastavit dovoz omamných látek z příslušné země či příslušného území nebo vývoz omamných látek do této země nebo tohoto území, nebo zastavit současně dovoz i vývoz, a to buď na určitou dobu nebo až do doby, dokud situace v zemi nebo na území nebude uspokojivá. Příslušný stát má právo předložit záležitost Radě.

Článek 7 Nový článek 14 bis

"Článek 14 bis Technická a finanční pomoc
V případech, kdy to bude Úřad považovat za vhodné, může buď jako doplněk k opatřením stanoveným v
článku 14 odst. 1 a 2 nebo jako jejich alternativu doporučit se souhlasem příslušné vlády příslušným orgánům Spojených národů nebo jejich odborným organizacím, aby byla vládě poskytnuta technická nebo finanční pomoc nebo pomoc obojího druhu na plnění jejích závazků podle této Úmluvy včetně závazků stanovených nebo zmíněných v článcích 2 , 35 , 38 a 38 bis. "

Článek 8 Změna v článku 16 Úmluvy

Článek 16 Úmluvy je třeba pozměnit, aby jeho text zněl takto:
Služby sekretariátu Komise a Úřadu budou poskytovány generálním tajemníkem. Zejména tajemník Úřadu bude jmenován generálním tajemníkem po dohodě s Úřadem.

Článek 9 Změna v článku 19 odst. 1, 2 a 5 Úmluvy

Článek 19 odst. 1, 2 a 5 Úmluvy je třeba pozměnit, aby jejich text zněl takto:

1. Strany zašlou každý rok Úřadu za každé ze svých území předepsaným způsobem na tiskopisech Úřadu přibližné údaje týkající se těchto bodů:

a) množství omamných látek, kterých má být použito k lékařským a vědeckým účelům;

b) množství omamných látek, jehož bude použito k výrobě dalších omamných látek, přípravků uvedených v Seznamu III a látek neuvedených v této Úmluvě;

c) množství omamných látek, jež bude na skladě k 31. prosinci roku, ke kterému se vztahují přibližné údaje;

d) množství omamných látek, jež je nutno přidat ke zvláštním zásobám;

e) rozloha (v hektarech) a zeměpisná poloha pozemku, kterého má být použito na pěstování opiového máku;

f) přibližné množství opia, které se má vyrobit;

g) počet průmyslových zařízení, která budou vyrábět syntetické omamné látky;

h) množství syntetických omamných látek, které se má vyrobit v jednotlivých zařízeních, uvedených pod předchozím písmenem.

2.

a) S výhradou odpočtů, uvedených v odstavci 3 článku 21 , celek přibližných údajů pro každé území a každou omamnou látku - kromě opia a syntetických omamných látek - bude úhrnem množství, uvedeného v písm. a) , b) a d) odst. 1 tohoto článku zvýšeného o množství nutné k tomu, aby zásoby k 31. prosinci předchozího roku dosáhly úrovně stanovené podle ustanovení písm. c) odst. 1 .

b) S výhradou odpočtů uvedených v odst. 3 článku 21 , pokud jde o dovoz, a v odst. 2 článku 21 bis, celek přibližných údajů pro každé území bude úhrnem buď množství uvedeného v písm. a) , b) a d) odst. 1 tohoto článku, zvýšeného o množství nutné k tomu, aby zásoby k 31. prosinci předchozího roku dosáhly úrovně stanovené podle ustanovení písm. c) odst. 1 , nebo množství uvedeného v písm. f) odst. 1 , a to podle toho, které množství bude vyšší.

c) S výhradou odpočtů uvedených v odst. 3 článku 21 celek přibližných údajů pro každé území a každou syntetickou omamnou látku bude úhrnem buď množství uvedeného v písm. a) , b) a d) odst. 1 tohoto článku, zvýšeného o množství nutné k tomu, aby zásoby k 31. prosinci předchozího roku dosáhly úrovně stanovené podle ustanovení písm. c) odst. 1 nebo množství uvedeného v písm. h) odst. 1 tohoto článku, a to podle toho, které množství bude vyšší.

d) Přibližné údaje poskytnuté podle ustanovení předchozích písmen tohoto odstavce je nutno vhodně upravit tak, aby se přihlédlo k veškerému množství, které bylo zabaveno a později uvolněno pro zákonné použití, jakož i k veškerému množství odebranému ze zvláštních zásob pro potřeby civilního obyvatelstva.

3. S výhradou odpočtů podle odst. 3 článku 21 a podle potřeby s přihlédnutím k ustanovením článku 21 bis přibližné údaje nebudou překročeny.

Článek 10 Změny v článku 20 Úmluvy

Článek 20 Úmluvy je třeba pozměnit, aby jeho text zněl takto:

1. Strany zašlou Úřadu za každé ze svých území, předepsaným způsobem, na tiskopisech Úřadu statistické údaje týkající se těchto bodů:

a) produkce nebo výroba omamných látek;

b) použití omamných látek k výrobě jiných drog, přípravků uvedených v Seznamu III a látek, neuvedených v této Úmluvě, jakož i makové natě k výrobě omamných látek;

c) spotřeba omamných látek;

d) dovoz a vývoz omamných látek a makové nati;

e) zabavení omamných látek a přidělení zabaveného množství;

f) zásoby omamných látek k 31. prosinci roku, k němuž se vztahují statistické údaje;

g) zjistitelná rozloha na pěstování opiového máku.

2.

a) Statistické údaje týkající se otázek uvedených v odst. 1 , s výjimkou písm. d) , budou sestaveny každý rok a odevzdány Úřadu nejpozději do 30. června roku následujícího po roce, ke kterému se vztahují,

b) statistické údaje týkající se otázek uvedených v písm. d) odst. 1 budou sestavovány čtvrtletně a odevzdávány Úřadu ve lhůtě jednoho měsíce počítaného od konce čtvrtletí, ke kterému se vztahují.

3. Strany nemusejí podávat informace o zvláštních zásobách, podávají však odděleně statistické údaje o omamných látkách dovezených do země nebo na území nebo získaných v zemi či na území pro zvláštní potřeby, jakož i o množství omamných látek odčerpaných ze zvláštních zásob pro uspokojení potřeb civilního obyvatelstva.

Článek 11 Nový článek 21 bis

Za článek 21 Úmluvy se vloží tento nový článek:
Článek 21 bis Omezení výroby opia

1. Produkci opia v každé zemi nebo na každém území je nutno organizovat a kontrolovat tak, aby se zajistilo, že množství vyrobené v jednom roce pokud možno nepřesáhne přibližný údaj o opiu, které má být vyrobeno, jak je určeno v písm. f) odst. 1 článku 19 .

2. Jestliže Úřad podle informací, které má v souladu s ustanoveními této Úmluvy k dispozici, zjistí, že Strana, která předložila přibližně údaje podle písm. f) odst. 1 článku 19 , neomezila opium vyráběné na svém území na zákonné účely ve shodě s příslušnými přibližnými údaji a že významného množství opia vyrobeného ať již legálně či ilegálně na území takové Strany bylo použito k nedovolenému obchodu, může po prozkoumání vysvětlení podaného dotyčnou Stranou učinit během jednoho měsíce po sdělení příslušného nálezu ve věci rozhodnutí, že odečte celé množství nebo jeho část od celkového množství, které má být vyrobeno, a od celku přibližných údajů ve smyslu definice uvedené v písm. b) odst. 2 článku 19 pro nejbližší rok, v němž může být takový propočet technicky proveden, s přihlédnutím k ročnímu období a ke smluvním závazkům vyvážet opium. Rozhodnutí nabude účinnosti devadesát dnů poté, co o něm byla informována příslušná Strana.

3. Poté, co Úřad informoval dotyčnou Stranu o rozhodnutí, které učinil o odpočtu podle ustanovení odst. 2 tohoto článku, povede s touto Stranou jednání za účelem uspokojivého vyřešení situace.

4. Nedojde-li k uspokojivému řešení situace, může Úřad použít podle potřeby ustanovení článku 14 .

5. Při rozhodování o odpočtu podle odst. 2 tohoto článku vezme Úřad v úvahu nejen všechny relevantní okolnosti včetně okolností, které jsou příčinou problému nedovoleného obchodu zmíněného v odstavci 2 , ale také všechna příslušná nová kontrolní opatření, která Strana případně učinila.

Článek 12 Změna v článku 22 Úmluvy

Článek 22 Úmluvy je třeba pozměnit, aby jeho text zněl takto:

1. Jestliže je v zemi nebo na území některé Strany situace taková, že zákaz pěstování opiového máku, keře koka nebo rostliny konopí je, podle jejího názoru, nejvhodnějším opatřením pro ochranu veřejného zdraví a prospěchu a pro zabránění tomu, aby omamné látky byly používány k nedovolenému obchodu, příslušná Strana zakáže jejich pěstování.

2. Strana zakazující pěstování opiového máku nebo rostliny konopí učiní vhodná opatření k zabavení všech nedovoleně vypěstovaných rostlin a k jejich zničení, s výjimkou malého množství, které Strana potřebuje pro vědecké a výzkumné účely.

Článek 13 Změna v článku 35 Úmluvy

Článek 35 Úmluvy je třeba pozměnit, aby jeho text zněl takto:
Berouce řádně ohled na své ústavní, právní a správní zásady Strany:

a) zajistí v celostátním měřítku koordinaci preventivních a represivních akcí proti nedovolenému obchodu; za tím účelem mohou určit službu pověřenou prováděním této koordinace;

b) budou si vzájemně pomáhat v boji proti nedovolenému obchodu s omamnými látkami;

c) budou úzce spolupracovat mezi sebou a s příslušnými mezinárodními organizacemi, jichž jsou členy, za účelem vedení společného boje proti nedovolenému obchodu;

d) budou dbát toho, aby mezinárodní spolupráce příslušných služeb byla prováděna rychle;

e) zajistí, aby v případech, kdy mezi zeměmi dojde k předávání soudních dokladů v rámci určitého právního jednání, byly tyto doklady nejkratší cestou odevzdány na adresu instancí, uvedených Stranami; toto ustanovení se nedotýká práva Stran žádat, aby jim soudní doklady byly zaslány diplomatickou cestou;

f) budou sdělovat, pokud to považují za vhodné, Úřadu a Komisi prostřednictvím generálního tajemníka, kromě informací požadovaných v článku 18 , též informace o nedovolené činnosti související s omamnými látkami, která probíhá na jejich území, včetně informací o nedovoleném pěstování, nedovolené produkci a výrobě omamných látek, jejich nedovolenému používání a obchodování s nimi;

g) budou informace uvedené v předchozím odstavci podávat pokud možno takovým způsobem a v takových lhůtách, jak to Úřad vyžaduje; pokud o to Strana požádá, může jí být Úřad svou radou nápomocen při podávání těchto informací i v jejím úsilí o omezení nedovolené činnosti související s omamnými látkami, která probíhá na jejím území.

Článek 14 Změna v článku 36 odst. 1 a 2 Úmluvy

Článek 36 odst. 1 a 2 je třeba pozměnit, aby zněl takto:

1.

a) S výhradou svých ústavních předpisů učiní každá Strana opatření nutná k tomu, aby pěstování, produkce, výroba, těžba, příprava, držba, nabídka, dání do prodeje, distribuce, koupě, prodej, dodání z jakéhokoliv titulu, zprostředkování, odeslání, tranzit, doprava, dovoz a vývoz omamných látek, neodpovídající ustanovením této Úmluvy, nebo jakékoliv jiné činy, které by podle názoru této Strany odporovaly ustanovením této Úmluvy, byly považovány za trestné činy, jsou-li spáchány úmyslně, a aby na vážné případy byly vyměřeny přiměřené tresty, zejména vězení nebo jiné tresty odnětí svobody.

b) Nehledě na ustanovení uvedené pod předchozím písmenem, mohou Strany v případě, že se takových trestných činů dopustily osoby závislé na omamné látce, zařídit, aby se takovýmto osobám dostalo místo výroku o vině a trestu, popř. navíc léčení, výchovy, doléčení, rehabilitace a nového začlenění do společnosti v souladu s ustanovením odstavce 1 článku 38 .

2. S výhradou ústavních předpisů každé Strany, jejího právního řádu a národního zákonodárství

a )

i) k aždý z přestupků, uvedených v odst. 1 , bude považován za zvláštní přestupek, bude-li spáchán v rozličných zemích;

ii) ú myslná účast při některém z uvedených přestupků, spolupachatelství nebo pomoc nebo pokus o jejich spáchání, jakož i příprava a úmyslně provedené finanční operace, související s přestupky, uvedenými v tomto článku, budou pokládány za trestné činy spadající pod tresty, uvedené v odst. 1 ;

iii) o dsouzení za tyto činy v cizině budou brána rovněž v úvahu pro to, aby bylo možno stanovit, jde-li o opakování trestného činu;

iv) u vedené vážné přestupky, ať byly spáchány vlastními státními příslušníky nebo cizinci, budou stíhány Stranou, na jejímž území k přestupku došlo, nebo Stranou, na jejímž území se zdržuje pachatel, jestliže podle zákonodárství Strany, které je žádost adresována, jeho vydání není možné a jestli pachatel nebyl ještě stíhán a souzen.

b)

i) Ka ždý z přestupků uvedených v odst. 1 a v části ii) písm. a) odst. 2 tohoto článku bude považován za případ podléhající vydání ve smyslu každé smlouvy o vydávání pachatelů uzavřené mezi stranami. Strany se zavazují zahrnout tyto přestupky do každé smlouvy o vydávání pachatelů, která bude mezi nimi uzavřena, jako přestupky podléhající vydávání.

ii) J estliže Strana, která podmiňuje vydávání pachatelů existencí smlouvy, obdrží žádost o vydání od jiné Strany, s níž neuzavřela extradiční smlouvu, může podle svého uvážení pokládat tuto Úmluvu za právní základ pro vydávání, pokud jde o přestupky uvedené v odst. 1 a v části ii) písm. a) odst. 2 tohoto článku. Vydání bude podléhat dalším podmínkám stanoveným právním řádem dožádané Strany.

iii) S trany, které nepodmiňují vydávání pachatelů existencí smlouvy, budou považovat přestupky uvedené v odst. 1 a v části ii) písm. a) odst. 2 tohoto článku za přestupky podléhající vydávání mezi nimi za podmínek stanovených právním řádem dožádané Strany.

iv) V ydání bude schváleno podle zákonů dožádané Strany, a nehledě k ustanovením uvedeným v části i) , ii) a iii) písm. b) tohoto odstavce bude mít tato Strana právo odmítnout vydání pachatele v těch případech, kdy příslušné úřady mají za to, že přestupek není dostatečně závažný.

Článek 15 Změny v článku 38 Úmluvy a v jeho názvu

Článek 38 Úmluvy a jeho název je třeba pozměnit, aby jejich text zněl takto:
Opatření proti zneužívání omamných látek

1. Strany budou věnovat zvláštní pozornost a přijímat praktická opatření, za účelem prevence zneužívání omamných látek a včasného zjištění, léčení, výchovy, doléčení, rehabilitace a nového začlenění do společnosti osob, jichž se to týká, a své úsilí budou koordinovat tak, aby těchto svých cílů dosáhly.

2. Pokud to jen bude možné, budou Strany napomáhat při školení personálu v léčení, doléčování, rehabilitaci a novém začleňování osob závislých na omamných látkách do společnosti.

3. Strany přijmou všechna praktická opatření, aby osoby, jejichž práce to vyžaduje, byly seznámeny s problematikou toxikomanie a její prevence, a také zvýší informovanost širší veřejnosti o těchto otázkách, bude-li nebezpečí, že se zneužívání omamných látek rozšíří.

Článek 16

Za článek 38 Úmluvy se vloží tento nový článek:
Článek 38 bis Dohody o regionálních centrech
Jestliže s přihlédnutím ke své ústavní, právní a správní soustavě to Strana považuje za žádoucí součást své kampaně proti nedovolenému obchodu s omamnými látkami, podpoří po projednání s jinými zúčastněnými stranami v oblasti a popřípadě s využitím odborné rady Úřadu nebo odborných organizací OSN uzavírání dohod zabývajících se vybudováním regionálních center pro vědecký výzkum a výchovu se zaměřením na boj proti problémům způsobeným nedovoleným požíváním omamných látek a nedovoleným obchodem s nimi.

Článek 17 Jazyky Protokolu a postup při podpisu, ratifikaci a přístupu

1. Tento Protokol, jehož čínské, anglické, francouzské, ruské a španělské znění jsou stejně autentická, bude otevřen do 31. prosince 1972 k podpisu všem smluvním Stranám nebo všem signatářům Úmluvy.

2. Tento Protokol podléhá ratifikaci státy, které jej podepsaly a které ratifikovaly Úmluvu, nebo k ní přistoupily. Ratifikační listiny budou uloženy u generálního tajemníka.

3. Tento Protokol bude po 31. prosinci 1972 otevřen k přístupu všech Stran, které tento Protokol nepodepsaly. Listiny o přístupu budou uloženy u generálního tajemníka.

Článek 18 Vstup v platnost

1. Tento Protokol vstoupí v platnost spolu se změnami, které obsahuje, třicet dní po uložení čtyřicáté ratifikační listiny nebo listiny o přístupu podle článku 17 .

2. Pro každý jiný stát, jenž uloží ratifikační listinu nebo listinu o přístupu po uložení uvedené čtyřicáté listiny, vstoupí tento Protokol v platnost třicet dní po uložení ratifikační listiny nebo listiny o přístupu.

Článek 19 Účinek uvedení v platnost

Každý stát, který se stal smluvní stranou Úmluvy po uvedení tohoto Protokolu v platnost na základě odstavce 1 článku 18 , bude považován, pokud nevyjádří jiný úmysl,

a) za smluvní Stranu Úmluvy v její doplněné formě;

b) za smluvní Stranu Úmluvy v její nedoplněné formě vůči jiné Straně Úmluvy, která není vázána tímto Protokolem.

Článek 20 Přechodná ustanovení

1. Funkce Úřadu uvedené v doplňcích obsažených v tomto Protokolu budou vykonávány ode dne, kdy tento Protokol vstoupí v platnost na základě odstavce 1 článku 18 , Úřadem ustanoveným Úmluvou v její nedoplněné formě.

2. Rada určí den, ke kterému se Úřad podle svého ustanovení na základě doplňků obsažených v tomto Protokolu ujme své funkce. K tomuto datu se vůči smluvním Stranám Úmluvy v její nedoplněné formě a vůči smluvním Stranám smluv vyjmenovaných v článku 44 Úmluvy, které nejsou Stranami tohoto Protokolu, ujme funkcí Úřad, ustanovený podle Úmluvy v její nedoplněné formě.

3. Z členů zvolených na prvních volbách po zvýšení počtu členů Úřadu z jedenácti na třináct volební období šesti členů skončí po uplynutí tří let a volební období zbývajících sedmi členů po uplynutí pěti let.

4. Členové Úřadu, jejichž volební období má skončit po uplynutí výše uvedené počáteční doby tří let, budou voleni losem, taženým generálním tajemníkem bezprostředně po ukončení prvních voleb.

Článek 21 Výhrady

1. Každý stát může při podpisu nebo ratifikaci tohoto Protokolu nebo přístupu k němu učinit výhradu ke každému doplňku v něm obsaženému s výjimkou článku 2 odst. 6 a 7 (článek 1 tohoto Protokolu), článku 9 odst. 1 , 4 a 5 (článek 2 tohoto Protokolu), článku 10 odst. 1 a 4 (článek 3 tohoto Protokolu), článku 11 (článek 4 tohoto Protokolu), článku 1 4 bis (článek 7 tohoto Protokolu), článku 16 (článek 8 tohoto Protokolu), článku 22 (článek 12 tohoto Protokolu), článku 35 (článek 13 tohoto Protokolu), článku 36 odst. 1 písm. b) (článek 14 tohoto Protokolu), článku 38 (článek 15 tohoto Protokolu) a článku 38 bis (článek 16 tohoto Protokolu).

2. Stát, který učinil výhrady, je může kdykoliv formou písemného sdělení úplně nebo částečně odvolat.

Článek 22

Generální tajemník odevzdá úředně ověřené opisy tohoto Protokolu všem smluvním Stranám a signatářům Úmluvy. Jakmile tento Protokol vstoupí v platnost na základě článku 18 odst. 1 , připraví generální tajemník text Úmluvy ve formě doplněné podle tohoto Protokolu a odevzdá jeho ověřené opisy všem státům, které jsou nebo mají nárok se stát smluvními stranami Úmluvy v její doplněné formě.
Dáno v Ženevě, dvacátého pátého března tisíc devětset sedmdesát dva v jediném vyhotovení, které bude uloženo v archivu Spojených národů.
Na důkaz toho podepsaní, řádně zplnomocněni, podepsali tento Protokol jménem svých vlád: