Program Zákon

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic a dalších nemocnic, vybraných odborných léčebných ústavů a krajských hygienických stanic v řídící působnosti ministerstva zdravotnictví České republiky

Ministerstvo zdravotnictví České republiky stanoví podle § 42 odst. 1 a § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb. , o péči o zdraví lidu:

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Tato vyhláška upravuje postavení, organizaci a činnost fakultních nemocnic a dalších nemocnic, které kromě základní léčebné péče poskytují obyvatelstvu také specializovanou a zvláště specializovanou diagnostickou a léčebnou péči, jejíž součástí jsou i nezbytná preventivní opatření, vybraných odborných léčebných ústavů (dále jen "léčebná zařízení") a krajských hygienických stanic a hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen "hygienické stanice").

§ 2

Léčebná zařízení a hygienické stanice uvedené v § 1 zřizuje ministerstvo zdravotnictví České republiky (dále jen "ministerstvo", "zřizovatel")1) jako rozpočtové nebo příspěvkové organizace s právní subjektivitou.2)

§ 3 Úkoly léčebných zařízení a hygienických stanic

(1) Základním úkolem léčebných zařízení a hygienických stanic je poskytovat obyvatelstvu zdravotní péči a služby v souladu s koncepcemi příslušných medicínských oborů v oborech uvedených ve statutu, a to na dosud závazně stanoveném území,3) popřípadě vykonávat na svěřeném úseku státní správu.

(2) Změnu dosud závazně stanoveného spádového území, na němž léčebná zařízení a hygienické stanice plní své úkoly, stanoví, po projednání se zdravotnickými zařízeními, okresními úřady a obcemi, ministerstvo.

(3) Léčebná zařízení a hygienické stanice mohou provádět podle zásad stanovených ministerstvem a na základě dohod s tuzemskými nebo zahraničními specializovanými organizacemi, Státním ústavem pro kontrolu léčiv klinické hodnocení účinků léků a nové zdravotnické techniky.

(4) Léčebná zařízení a hygienické stanice mohou na základě dohod s ostatními zdravotnickými zařízeními převzít plnění jejich úkolů ve zdravotnických službách, poskytovat jim konsiliární služby a při dostatečném materiálním a personálním zajištění převzít i péči o určité skupiny nemocných.

(5) Léčebná zařízení a hygienické stanice poskytují na základě dohod uzavřených s univerzitami, lékařskými a farmaceutickými fakultami, Institutem pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů, Institutem pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků a dalšími výchovně vzdělávacími zařízeními či organizacemi (dále jen "zadavatelé úkolů") svá pracoviště k dalšímu postgraduálnímu vzdělávání lékařů a farmaceutů, ostatních zdravotnických pracovníků a k dalšímu vzdělávání středních zdravotnických pracovníků.

(6) Léčebná zařízení a hygienické stanice se na základě dohod s příslušnými zdravotnickými školami podílejí na odborné výuce žáků a případně i zřizují jednotlivé třídy středních zdravotnických škol.

(7) Léčebná zařízení a hygienické stanice mohou provádět doškolování středních nižších a pomocných zdravotnických pracovníků a rekvalifikace osob bez zdravotnického vzdělání pro funkce nižších a pomocných zdravotnických pracovníků.

§ 4 Vnitřní řídící vztahy v léčebných zařízeních a hygienických stanicích

(1) Ředitele léčebných zařízení a hygienických stanic jmenuje4) a odvolává ministr zdravotnictví České republiky. Jmenování se děje na základě konkursního řízení.5)

(2) Řediteli jsou přímo podřízeni zástupce ředitele a náměstek pro hospodářské a technické služby (vedoucí provozu nebo správce) a další vedoucí pracovníci, které určí. Jejich výčet uvede v organizačním řádu.6)

(3) Ředitele zastupuje v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu práv a povinností jeho zástupce.

§ 5 Společné úkoly vedoucích pracovníků

(1) Vedoucí zdravotničtí a pedagogičtí pracovníci jsou povinni dbát o úroveň a kvalitu poskytované zdravotní péče, účelné a hospodárné vynakládání prostředků určených na tuto činnost, o hospodaření s léky a o zdravotní výchovu nemocných.

(2) Rozsah dalších úkolů jednotlivých vedoucích pracovníků stanoví ředitelé s ohledem na místní podmínky v organizačním řádu.

§ 6 Poradní orgány

Ředitel léčebného zařízení a hygienické stanice rozhodne podle konkrétních podmínek jaké poradní orgány zřídí. Jedním z těchto orgánů je etická komise.

ČÁST DRUHÁ

ODDÍL PRVNÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE

§ 7

(1) Fakultní nemocnice jsou vybraná zdravotnická a vzdělávací zařízení určená ministerstvem. Jejich odborná pracoviště jsou výukovými základnami lékařských a farmaceutických fakult a pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů. Vybraná lůžková oddělení se označují jako kliniky.

(2) Postup při přijímání nemocných do fakultní nemocnice stanoví ředitel v organizačním řádu. Přitom dbá na to, aby přednostně byli přijímáni nemocní, kterým je poskytována nutná a neodkladná diagnostická a zvláště specializovaná léčebná péče, případně nemocní pro potřeby vzdělávání a výzkumu.

(3) Fakultní nemocnice poskytují na svých pracovištích též ambulantní služby.

§ 8 Vztah fakultní nemocnice k fakultě a k jiným vzdělávacím zařízením

(1) Podíl fakultní nemocnice na výchově a vzdělávání studentů lékařských a farmaceutických fakult se stanoví dohodou mezi ředitelem fakultní nemocnice a děkanem příslušné fakulty. Nevyřešené otázky, u kterých nebylo možno dosáhnout dohody, řeší ministerstvo s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

(2) Podíl fakultní nemocnice na dalším vzdělávání lékařů, farmaceutů a dalších odborných pracovníků se řídí možnostmi fakultní nemocnice. Další vzdělávání lékařů, farmaceutů a dalších odborných pracovníků ve zdravotnictví se ve fakultní nemocnici uskutečňuje na pracovištích, kterým akreditační komise takové oprávnění udělí. Nevyřešené otázky mezi fakultní nemocnicí a zadavatelem úkolů v postgraduálním studiu, u kterých nebylo možno dosáhnout dohody, řeší ministerstvo samostatně, jde-li o další vzdělávání organizované Institutem pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů, nebo v ostatních případech spolu s příslušnými státními či nestátními orgány.

(3) Podíl fakultní nemocnice na odborné výuce žáků středních škol se stanoví dohodou s příslušnými školami. Nevyřešené otázky, u kterých nebylo možno dosáhnout dohody, řeší ministerstvo.

(4) Potřebná koordinace činností uvedených v odstavcích 1 a 2 je podle statutů lékařských a farmaceutických fakult zajišťována jednak účastí ředitele fakultní nemocnice v orgánech fakult, případně Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů nebo Institutu pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků, jednak podle statutu fakultních nemocnic účastí představitelů uvedených organizací v poradních orgánech ředitele fakultní nemocnice.

§ 9 Organizační členění fakultní nemocnice a řídící vztahy

(1) Fakultní nemocnice se člení na kliniky, ústavy, oddělení, oddělení společných vyšetřovacích a léčebných složek, nemocniční lékárnu a další zdravotnická pracoviště.

(2) Pokud je místně a organizačně začleněno do fakultní nemocnice sdružené ambulantní zařízení, může se členit na oddělení.

§ 10

(1) V čele kliniky (ústavu) je přednosta, který má zástupce pro léčebnou péči (primáře). V dohodě s děkanem příslušné fakulty a ředitelem fakultní nemocnice může zřídit funkce zástupců pro výchovnou a vědeckou činnost. Přednostu v případě jeho nepřítomnosti zastupuje jím stanovený zástupce v rozsahu všech pravomocí. Případné rozpory řeší ředitel fakultní nemocnice.

(2) Přednosty klinik (ústavů) jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví České republiky po dohodě s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Zástupce přednosty pro léčebnou péči jmenuje a odvolává ředitel fakultní nemocnice. Jmenování se provádí na základě konkursního řízení.

(3) V čele nemocničních oddělení jsou primáři nebo vedoucí oddělení.

(4) Ambulantní část stejného medicínského oboru může být řízena určeným vedoucím pracovníkem lůžkové části fakultní nemocnice.

§ 11

(1) Při plnění povinnosti v zajišťování diagnostické a léčebné péče podléhají přednostové klinik (ústavů), zástupci přednostů pro léčebnou péči (primáři) a další pracovníci klinik (ústavů) řediteli fakultní nemocnice.

(2) V otázkách vysokoškolského vzdělávání podléhají přednostové klinik (ústavů) děkanovi fakulty ; v otázkách postgraduálního vzdělávání podléhají řediteli fakultní nemocnice a děkanovi fakulty nebo řediteli Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů. V otázkách vědecké a výzkumné činnosti podléhají řediteli fakultní nemocnice a děkanovi fakulty nebo jiným zadavatelům úkolů.

ODDÍL DRUHÝ

Další nemocnice poskytující specializovanou a zvlášť specializovanou diagnostickou a léčebnou péči v působnosti ministerstva.

§ 12 Organizační členění a řídící vztahy dalších nemocnic v působnosti ministerstva

(1) Na organizační členění dalších nemocnic v působnosti ministerstva (dále jen "nemocnice") se obdobně vztahuje § 9 .

(2) V čele nemocničních oddělení jsou primáři nebo vedoucí oddělení.

(3) Ambulantní oddělení stejného medicínského oboru může být řízeno primářem nemocničního lůžkového oddělení.

ODDÍL TŘETÍ VYBRANÉ ODBORNÉ LÉČEBNÉ ÚSTAVY

§ 13

Vybrané odborné léčebné ústavy (dále jen "léčebné ústavy") jsou uvedeny i se základním zaměřením jejich činnosti v příloze této vyhlášky. Bližší vymezení jejich činnosti a oblastí, ze kterých budou přijímat nemocné, bude po dohodě s příslušnými okresními úřady a ministerstvem vyjádřeno ve statutu léčebného ústavu, které vydá ředitel.

§ 14 Zásady organizačního členění léčebných ústavů

(1) Léčebné ústavy se člení na oddělení. Podle potřeby mohou být v léčebných ústavech zřízeny laboratoře a některé společné vyšetřovací a léčebné složky.

(2) V čele oddělení léčebných ústavů jsou primáři nebo vedoucí oddělení.

ODDÍL ČTVRTÝ ZABEZPEČENÍ NEMOCNIC A LÉČEBNÝCH ÚSTAVŮ LÉČIVY

§ 15

(1) Zabezpečení nemocnic, popřípadě i léčebných ústavů a obyvatelstva léčivy a zdravotnickými potřebami zajišťují nemocniční lékárny.

(2) Nemocniční lékárny se člení podle potřeby na oddělení a specializovaná pracoviště. Členění lékárny se uvede v organizačním řádu léčebného zařízení.

§ 16

V čele nemocniční lékárny je vedoucí lékárník, kterým je farmaceut a který je přímo podřízen řediteli léčebného zařízení. V době jeho nepřítomnosti jej v plném rozsahu práv a povinností zastupuje farmaceut, kterého určí.

ODDÍL PÁTÝ HYGIENICKÉ STANICE

§ 17

(1) Hygienické stanice jsou v řídící působnosti ministerstva prostřednictvím hlavního hygienika České republiky (dále jen "hlavní hygienik").

(2) Hygienické stanice provádějí specializovaná vyšetření a výkony, které nemohou být zajištěny okresními hygienickými stanicemi nebo které svým rozsahem přesahují rámec okresu anebo které si krajský hygienik (hygienik hlavního města Prahy) vyhradí, a dále úkoly uložené hlavním hygienikem.

(3) Hygienické stanice připravují podklady pro rozhodnutí a opatření krajského hygienika (hygienika hlavního města Prahy) a podílejí se na jejich výkonu. Spolupracují při odborném vedení okresních hygienických stanic, zabezpečují další vzdělávání jejich pracovníků. V oboru své působnosti usměrňují ostatní zdravotnická zařízení.

(4) Hygienické stanice plní úkoly uložené krajským hygienikem (hygienikem hlavního města Prahy) při provádění hygienického dozoru a stanovení opatření pro předcházení vzniku a šíření přenosných nemocí, nemocí z povolání a hromadně se vyskytujících onemocnění.

(5) Hygienické stanice mohou na základě dohod a při dostatečném materiálním a personálním vybavení spolupůsobit při péči o určité skupiny zdravotně oslabených osob.

§ 18

(1) Ředitele hygienické stanice a jeho zástupce jmenuje a odvolává na návrh hlavního hygienika ministr zdravotnictví České republiky.

(2) Podřízenost pracovníků hygienické stanice stanoví ředitel v organizačním řádu tak, aby bylo zabezpečeno plnění úkolů stanovených právními předpisy a uložených krajským a hlavním hygienikem.

§ 19

Za prováděnou výchovnou a vzdělávací činnost odpovídají ředitelé hygienických stanic děkanům fakult. Za provádění dalšího vzdělávání odpovídají ředitelé děkanům fakult nebo řediteli Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů.

ČÁST TŘETÍ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 20

Ředitelé vydají statut a organizační řád do šesti měsíců od účinnosti této vyhlášky, ve kterém také jmenovitě uvedou jednotlivá zařízení a organizační celky léčebných zařízení či hygienických stanic. Statut podléhá schválení ministerstva.

§ 21

Zrušují se směrnice č. 19/1982 Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR, registrované v částce 16/1983 Sb., o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic s poliklinikou - Statut.

§ 22

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
MUDr. Bojar CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 33 zákona č. 20/1966 Sb. , o péči o zdraví lidu, ve znění vyplývajícím ze zákona ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících.

2) Zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky).

3) § 2 vyhlášky ministerstva zdravotnictví ČR č. 242/1991 Sb. , o soustavě zdravotnických zařízení.

4) § 27 odst. 4 zákoníku práce .

5) Výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o obsazování některých funkcí konkursem č. j. OP-602-24. 4. 1990 ze dne 27. 4. 1990 oznámený v částce 28/1990 Sb.

6) Například příloha č. 1 výnosu ministerstva zdravotnictví České republiky č. j. EP-600-30. 7. 1991 ze dne 2. srpna 1991 a ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. j. 522-1112-2. 8. 91 ze dne 2. srpna 1991, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky ze dne 20. dubna 1990 č. j. EP-600-19. 4. 1990.

PŘÍLOHA SEZNAM VYBRANÝCH ODBORNÝCH LÉČEBNÝCH ÚSTAVŮ, KTERÉ PŘÍMO ŘÍDÍ MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Psychiatrická léčebna v Praze 8 - Bohnicích
Ústav radiační onkologie v Praze 8 - Libni
TRN - Léčebna v Prosečnici
Psychiatrická léčebna v Kosmonosech
Rehabilitační ústav v Kladrubech
TRN - léčebna v Nové Vsi pod Pleší
TRN - léčebna v Mirošově-Janově
Psychiatrická léčebna v Dobřanech
Psychiatrická léčebna v Horních Beřkovicích
Psychiatrická léčebna v Havlíčkově Brodě
Hamzova dětská léčebna v Luži-Košumberku
Psychiatrická léčebna v Opařanech
Psychiatrická léčebna v Brně-Čenovicích
Psychiatrická léčebna v Opavě
Psychiatrická léčebna ve Šternberku
Psychiatrická léčebna v Hrabini

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Z NOVEL

K zákonu se váže novela č. 259/2006 Sb. , její přechodné ustanovení je Čl. II