Program Zákon

Zákon České národní rady o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

zrušena k 1. 6. 2002 novelou č. 86/2002 Sb.

§ 1

zrušen k 1. 6. 2002 novelou č. 86/2002 Sb.

§ 2

zrušen k 1. 6. 2002 novelou č. 86/2002 Sb.

§ 3

zrušen k 1. 6. 2002 novelou č. 86/2002 Sb.

§ 3a

zrušen k 1. 6. 2002 novelou č. 86/2002 Sb.

§ 4

zrušen k 1. 6. 2002 novelou č. 86/2002 Sb.

§ 5

zrušen k 1. 6. 2002 novelou č. 86/2002 Sb.

ČÁST DRUHÁ POPLATKY

§ 6

(1) Poplatky za znečišťování ovzduší platí právnické a fyzické osoby provozující velké, střední a malé zdroje znečišťování (dále jen "provozovatelé").

(2) O výši poplatku provozovatelů velkých zdrojů znečišťování rozhoduje inspekce.

(3) O výši poplatku provozovatelů středních zdrojů znečišťování rozhoduje okresní úřad.

(4) O výši poplatku provozovatelů malých zdrojů znečišťování rozhodují a poplatek vybírají orgány obce. Tyto poplatky jsou příjmem rozpočtu obce a musí být účelově vázány k ochraně životního prostředí obce.

§ 7

(1) Roční výše poplatku pro jeden velký nebo střední zdroj znečišťování se stanoví pro všechny druhy produkovaných zpoplatněných škodlivin způsobem uvedeným v příloze.

(2) Roční výše poplatku pro jeden malý zdroj znečišťování se stanoví pevnou částkou do výše 40 000 Kč úměrně k velikosti zdroje znečišťování a škodlivosti produkovaného znečištění, a to způsobem uvedeným v příloze; povinnost platit poplatky se nevztahuje na fyzické osoby provozující malé zdroje znečišťování o tepelném výkonu do 50 kW.

§ 8

(1) Provozovatel je povinen samostatně vypočítat poplatek pro každý zpoplatněný zdroj znečišťování a oznámit tento výpočet do 15. února kalendářního roku příslušnému orgánu ochrany ovzduší včetně údajů nutných pro stanovení výše poplatku podle skutečností uplynulého roku.

(2) Příslušný orgán ochrany ovzduší prověří údaje uvedené v oznámení a zjistí-li skutečnosti rozhodné pro stanovení poplatku, vydá rozhodnutí. Rozhodnutí obsahuje výši poplatku, včetně podmínek případného odkladu platby části poplatku ve smyslu odstavce 5 .

(3) Provozovatel je povinen zaplatit poplatek podle vlastního výpočtu zálohově ve splátkách vždy do 25 dnů po uplynutí termínu splátky. Zaplacené zálohy splátek se zúčtují se splátkami odpovídajícími rozhodnutí o uložení poplatku do 15 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí.

(4) Poplatky za zdroj znečišťování se platí

a) od výše 1 mil. Kč ročně v měsíčních splátkách,

b) do výše 1 mil. Kč ročně ve čtvrtletních splátkách,

c) do výše 10 tis. Kč ročně v pololetních splátkách.

d) do výše 2 tis. Kč jednorázově.

(5) Pokud provozovatel prokazatelně zahájil u zdroje znečišťování práce na snížení emisí zpoplatněných škodlivin, odkládá se mu placení poplatku ve výši 40 % po dobu realizace opatření. Dokončí-li provozovatel tyto práce v souladu se stanovenými podmínkami ve smyslu odstavce 2 , rozhodne orgán ochrany ovzduší o prominutí povinnosti poplatek doplatit. Při nedodržení podmínek odkladu rozhodne orgán ochrany ovzduší o povinnosti poplatek doplatit a stanoví k tomu příslušnou lhůtu.

(6) Za nesplnění oznamovací povinnosti podle odstavce 1 uloží provozovateli příslušný orgán ochrany ovzduší (§ 6 odst. 2 až 4) pokutu až do výše 10 000 Kč. Pokud není tato povinnost splněna ani v dodatečně stanovené lhůtě, lze pokutu uložit opětovně.

(7) Skutečnosti zakládající vznik nebo odůvodňující změny výše poplatků, které vznikly v běžném kalendářním roce, jsou provozovatelé povinni oznamovat příslušnému orgánu ochrany ovzduší (§ 6 odst. 4 ) do 15 dnů od jejich zjištění jako podklad pro vydání nového nebo změnu původního rozhodnutí podle odstavce 2 .

ČÁST TŘETÍ

zrušena k 1. 6. 2002 novelou č. 86/2002 Sb.

§ 9

zrušen k 1. 6. 2002 novelou č. 86/2002 Sb.

ČÁST ČTVRTÁ

zrušena k 1. 6. 2002 novelou č. 86/2002 Sb.

§ 10

zrušen k 1. 6. 2002 novelou č. 86/2002 Sb.

§ 11

zrušen k 1. 6. 2002 novelou č. 86/2002 Sb.

§ 12

zrušen k 1. 6. 2002 novelou č. 86/2002 Sb.

§ 13

zrušen ke dni 1. 10. 1994 novelou č. 158/1994 Sb.

§ 14

zrušen k 1. 6. 2002 novelou č. 86/2002 Sb.

§ 14a

zrušen k 1. 6. 2002 novelou č. 86/2002 Sb.

§ 15

zrušen k 1. 6. 2002 novelou č. 86/2002 Sb.

PŘÍLOHA STANOVENÍ ROČNÍ VÝŠE POPLATKU ZA VNÁŠENÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK DO OVZDUŠÍ PRO VELKÉ A STŘEDNÍ ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ

A. Znečišťující látky vnášené do ovzduší, které podléhají zpoplatnění
Hlavní zpoplatněné znečišťující látky:
Tuhé emise
Oxid siřičitý
Oxidy dusíku
Oxid uhelnatý
Uhlovodíky - vyjma zvláště vyjmenovaných, mezi ostatními zpoplatněnými znečišťujícími látkami ve třídách I. - III.

a) I. třída:
azbest
berylium a jeho sloučeniny vyjádřené jako Be
kadmium a jeho sloučeniny vyjádřené jako Cd
rtuť a její sloučeniny vyjádřené jako Hg
thalium a jeho sloučeniny vyjádřené jako Tl
benzen
benzo(a) pyren
bifenyl a jeho chlorderiváty
2-naftylamin
vinylchlorid

b) II. třída:
arsen a jeho sloučeniny vyjádřené jako As
antimon a jeho sloučeniny vyjádřené jako Sb
cín a jeho sloučeniny vyjádřené jako Sn
chrom a jeho sloučeniny vyjádřené jako Cr
kobalt a jeho sloučeniny vyjádřené jako Co
mangan a jeho sloučeniny vyjádřené jako Mn
měď a její sloučeniny vyjádřené jako Cu
nikl a jeho sloučeniny vyjádřené jako Ni
olovo a jeho sloučeniny vyjádřené jako Pb
selen a jeho sloučeniny vyjádřené jako Se
tellur a jeho sloučeniny vyjádřené jako Te
vanad a jeho sloučeniny vyjádřené jako V
zinek a jeho sloučeniny vyjádřené jako Zn
brom a jeho anorganické sloučeniny
vyjádřené jako Br
fluor a jeho anorganické sloučeniny
vyjádřené jako F
chlor
fosgen
fosfan
sulfan
sirouhlík
alifatické aldehydy
anilin
benzylchlorid
1,2-dibromethan
1,2-dichlorethan
1,1 - a 1,2 dichlorethylen
ethylenoxid
epichlorhydrin
fenol
fenylhydrazín
kyselina akrylová a její estery
kyselina - methylakrylová a její estery
merkaptany
methanová kyselina (mravenčí)
nitrosloučeniny
nitrosodimethylamin
pyridin
trichlormetan
tetrachlorethan
tetrachlorethylen
thioetery
toluidiny

c) III. třída:
amoniak
anorganické sloučeniny chloru vyjádřené jako Cl
aceton
akrylonitril
alkeny (olefiny)
alkylalkoholy
alifatické a aromatické ethery
benzaldehyd
1,3-butadien
2-butanon
dichlormethan
1,4-dichlorbenzen
1,1-dichlorethan
dichlormethan
estery kyseliny benzoové
ethylbenzen
ethylglykol a jeho deriváty
fluorchlorované uhlovodíky (freony)
furfural
hydrazin
4-hydoxy-4-ethyl-2-pentanon
chlorbenzen
chlorbuta-1,3-dien (chloropren)
chlorethan
kyselina ethanová (octová) a její estery
N-methylpyrrolidon
naftalen a jeho methylderiváty
oxiran (ethylenoxid)
2-propylbenzen
propylonoxid
styren
toluen
trichlorethylen
xylen

B. I SAZBY POPLATKŮ PRO VELKÉ A STŘEDNÍ ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ

Sazby poplatků pro znečišťující látky produkované velkými a středními zdroji znečišťování se stanoví takto:

1. Hlavní zpoplatněné znečišťující látky:

Znečišťující látka

Sazba (Kč/t)

Tuhé emise

3 000

Oxid siřičitý

1 000

Oxidy dusíku

800

Oxid uhelnatý

600

Uhlovodíky

2 000

2. Ostatní zpoplatněné znečišťující látky:

Znečišťující látka

Sazba (Kč/t)

Třída I.

20 000

Třída II.

10 000

Třída III.

1 000

3. U hořících nebo zapařených částí uhelných dolů a lomů nebo skládek a výsypek je sazba poplatku 200 Kčs za 1 m čtvereční hořící plochy nebo zapařeného objemu.

II Sazby poplatků za malé zdroje znečišťování v Kč/rok

Palivo

rozmezí sazeb Kč

0 - 50 kW

nad 50 - 100 kW

nad 100 - 200 kW

koks, dřevo, zemní plyn, svítiplyn, petrolej, topný olej s obsahem síry do 0,30 %

0

0

0

topné oleje od 0,30 % do 1 % S

400 - 800

800 - 1250

1250 - 1700

lehký topný olej

700 - 1400

1400 - 2100

2100 - 2800

ostatní topné oleje

1000 - 2000

2000 - 3000

3000 - 4000

černé uhlí

500 - 1000

1000 - 1500

1500 - 2000

hnědé uhlí tříděné, paliva z hnědého uhlí

1050 - 2100

2100 - 3100

3100 - 4200

hnědé uhlí energetické

2000 - 4000

4000 - 6000

6000 - 8000

kaly, proplástky

10 000

10000 - 20000

20000 - 40000

C. Způsob výpočtu poplatků

1. Základní poplatek za jednotlivou zpoplatněnou znečišťující látku produkovanou velkým nebo středním zdrojem znečišťování se stanoví součinem zjištěného množství vypuštěné znečišťující látky podle skutečností uplynulého roku a výše sazby podle části B této přílohy.

2. K základnímu poplatku se připočte přirážka ve výši 50 % v případě, kdy zdroj znečištění nedodržuje emisní limit (§ 5 zákona o ovzduší).

3. Součet poplatků za jednotlivé zpoplatněné znečišťující látky tvoří poplatek za velký nebo střední zdroj znečišťování. Takto stanovená výše poplatků se upraví podle § 7 odst. 3 tohoto zákona.

4. Poplatek u hořících nebo zapařených částí uhelných dolů a lomů nebo skládek a výsypek se vypočte součinem sazby a výměry plochy v m2 , které se stanoví z váženého průměru výsledků měření prováděných během roku. Platí se pouze základní poplatek podle bodu 1 .

5. Výše poplatku pro jednotlivou zpoplatněnou znečišťující látku se zaokrouhluje na celé 100 Kčs.

1)

zrušena k 1. 6. 2002 novelou č. 86/2002 Sb.

2)

zrušena k 1. 6. 2002 novelou č. 86/2002 Sb.

3)

zrušena k 1. 6. 2002 novelou č. 86/2002 Sb.

4)

zrušena k 1. 6. 2002 novelou č. 86/2002 Sb.

5)

zrušena k 1. 6. 2002 novelou č. 86/2002 Sb.

6)

zrušena k 1. 6. 2002 novelou č. 86/2002 Sb.

7)

zrušena k 1. 6. 2002 novelou č. 86/2002 Sb.

8)

zrušena ke dni 1. 10. 1994 novelou č. 158/1994 Sb.

9)

zrušena k 1. 6. 2002 novelou č. 86/2002 Sb.

9a)

zrušena k 1. 6. 2002 novelou č. 86/2002 Sb.

10)

zrušena k 1. 6. 2002 novelou č. 86/2002 Sb.

11)

zrušena k 1. 6. 2002 novelou č. 86/2002 Sb.

12)

zrušena k 1. 6. 2002 novelou č. 86/2002 Sb.

12a)

zrušena k 1. 6. 2002 novelou č. 86/2002 Sb.

12b)

zrušena k 1. 6. 2002 novelou č. 86/2002 Sb.

12c)

zrušena k 1. 6. 2002 novelou č. 86/2002 Sb.

13)

zrušena k 1. 6. 2002 novelou č. 86/2002 Sb.

14)

zrušena k 1. 6. 2002 novelou č. 86/2002 Sb.

15)

zrušena k 1. 6. 2002 novelou č. 86/2002 Sb.

16)

zrušena k 1. 6. 2002 novelou č. 86/2002 Sb.

17)

zrušena k 1. 6. 2002 novelou č. 86/2002 Sb.

18)

zrušena k 1. 6. 2002 novelou č. 86/2002 Sb.

19)

zrušena k 1. 6. 2002 novelou č. 86/2002 Sb.

20)

zrušena k 1. 6. 2002 novelou č. 86/2002 Sb.