Program Zákon

Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

Tento zákon upravuje působnost ministerstev, jiných správních úřadů, finančních ředitelství, krajů a obcí v oblasti cen.

§ 2

(1) Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") vykonává působnost při uplatňování, regulaci a kontrole cen výrobků, výkonů, prací a služeb (dále jen "zboží"), cen dalšího majetku a majetkových práv, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(2) Ministerstvo vydává právní předpisy pro regulaci a sjednávání cen, určení nepřiměřeného hospodářského prospěchu a neoprávněného majetkového prospěchu v souvislosti s porušením cenových předpisů, cenovou evidenci, poskytování cenových informací, kontrolu cen.

§ 2a

(1) Ministerstvo zdravotnictví vykonává působnost při uplatňování a regulaci cen u zdravotních výkonů, léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely, stomatologických výrobků a zdravotnických prostředků provádí cenovou kontrolu u zdravotních výkonů.

(2) Státní ústav pro kontrolu léčiv vydává rozhodnutí o stanovení maximálních cen léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely podle cenových předpisů a provádí cenovou kontrolu u léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravotnických prostředků.

§ 2b

(1) Ministerstvo dopravy a spojů stanoví rozhodnutím ceny a podmínky jejich uplatnění (tarify) v mezinárodní dopravě.

(2) Český telekomunikační úřad vykonává působnost při uplatňování, regulaci a kontrole cen poštovních služeb do zahraničí a služeb souvisejících s poskytováním poštovních služeb do zahraničí a zahraničních poštovních služeb1) . Ministerstvo nevykonává působnost při uplatňování, regulaci, sjednávání a kontrole cen v oblasti elektronických komunikací.

§ 2c Energetický regulační úřad

a) vykonává působnost při uplatňování, regulaci, sjednávání a kontrole cen v oblasti energetiky,

b) vydává právní předpisy pro regulaci, sjednávání a kontrolu cen v oblasti energetiky,

c) vydává rozhodnutí o regulaci cen včetně pravidel pro klíčování nákladů, výnosů a hospodářského výsledku regulovaných a neregulovaných činností.

§ 2d Celní úřad Kolín

a) vykonává působnost při uplatňování, regulaci a kontrole cen u tabákových výrobků,

b) vydává rozhodnutí o regulaci cen u tabákových výrobků.

§ 3

(1) Finanční ředitelství3) provádí cenovou kontrolu právnických a fyzických osob, které mají sídlo v obvodu jeho působnosti, pokud ministerstvo nestanoví jinak.

(2) Finanční ředitelství na základě cenových kontrol ukládá za porušení cenových předpisů pokuty.2)

(3) Státní energetická inspekce provádí kontrolu dodržování cenových předpisů v energetice.

(4) Státní energetická inspekce ukládá za porušení cenových předpisů v oblasti cen energie pokuty podle zvláštního právního předpisu.2)

§ 4

(1) Kraj v rozsahu a za podmínek stanovených v rozhodnutí ministerstva může nařízením kraje

a) stanovit maximální ceny, pokud nejsou stanoveny ministerstvem,

b) stanovit maximální ceny nižší, než jsou maximální ceny stanovené ministerstvem.

(2) Krajský úřad provádí cenovou kontrolu. Krajský úřad ukládá, vybírá a vymáhá pokuty za porušení cenových předpisů.

(3) Působnost podle odstavců 1 a 2 se vztahuje na veškerý prodej uskutečňovaný na území kraje bez ohledu na to, zda fyzická osoba nebo právnická osoba, která prodej uskutečňuje, má na území okresu trvalý pobyt nebo sídlo.

§ 4a

(1) Obec v rozsahu a za podmínek stanovených v rozhodnutí ministerstva může nařízením obce

a) stanovit maximální ceny, pokud nejsou stanoveny ministerstvem,

b) stanovit maximální ceny nižší, než jsou maximální ceny stanovené ministerstvem,

c) stanovit maximální ceny vyšší, než jsou maximální ceny stanovené ministerstvem, nebo určit případy, na které se maximální ceny stanovené ministerstvem nevztahují.

(2) Obecní úřad provádí cenovou kontrolu. Obecní úřad ukládá, vybírá a vymáhá pokuty za porušení cenových předpisů.

(3) Působnost podle odstavců 1 a 2 se vztahuje na veškerý prodej uskutečňovaný na území obce bez ohledu na to, zda fyzická osoba nebo právnická osoba, která prodej uskutečňuje, má na území obce trvalý pobyt nebo sídlo.

§ 4b

Stanoví-li maximální cenu téhož zboží kraj i obec, platí na území obce maximální cena stanovená obcí.

§ 5

(1) Pokuta uložená za porušení cenových předpisů je příjmem

a) rozpočtu obce, jestliže pokutu uložila obec nebo došlo k porušení cenové regulace stanovené obcí,

b) rozpočtu kraje, jestliže pokutu uložil krajský úřad a nejde o pokutu za porušení cenové regulace stanovené obecním úřadem,

c) státního rozpočtu v ostatních případech.

(2) Pokutu uloží ten orgán, který jako první zahájil řízení o porušení cenových předpisů.

§ 5a

Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.

§ 5b

(1) Orgány uvedené v tomto zákoně provádějí v případě přeshraniční spolupráce dozor a postupují přitom podle příslušného předpisu Evropských společenství4) v rozsahu věcné působnosti právních předpisů, kterými je promítnuta směrnice uvedená v bodě 10 přílohy tohoto nařízení.

(2) V případě zjištěného protiprávního jednání5) , kterého se podnikající fyzická nebo právnická osoba dopustila na území Evropských společenství nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor a které poškozuje nebo může poškodit společný zájem spotřebitelů6) , uloží orgány uvedené v odstavci 1 rozhodnutím podle zvláštního právního předpisu7) zákaz takového jednání.

§ 6

Zrušují se

1. zákon České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, ve znění zákona České národní rady č. 39/1983 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, a zákona České národní rady č. 209/1988 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen,

2. nařízení vlády České socialistické republiky č. 117/1985 Sb., o provádění dodatkových odvodů národními výbory a rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi řízenými ústředními orgány České socialistické republiky a národními výbory v oblasti cen.

§ 7

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1991.

Burešová v. r.
Pithart v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 1 odst. 2 a § 2 písm. i) zákona č. 29/2000 Sb. , o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 95/2005 Sb.

2) § 17 zákona č. 526/1990 Sb.

3) Zákon České národní rady č. 531/1990 Sb. , o územních finančních orgánech.

4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele).

5) Čl. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele).

6) Čl. 3 písm. k) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele).

7) Zákon č. 500/2004 Sb. , správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.

Přechodná a závěrečná ustanovení z novel

K zákonu se váže novela č. 261/2007 Sb. a její přechodné ustanovení je čl. LXXVI