Program Zákon

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky, ministerstva financí Slovenské republiky a Státní banky československé kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění vyhlášky č. 74/1989 Sb.

Federální ministerstvo financí podle § 391 odst. 1 písm. a) a § 75 písm. b) a c) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 28 odst. 2 zákona č. 563/1990 Sb., o rozpočtových pravidlech federace, § 29 odst. 2 zákona č. 158/1989 Sb. , o bankách a spořitelnách, § 36 odst. 2 zákona č. 111/1990 Sb., o státním podniku, § 21 odst. 3 zákona č. 68/1989 Sb., o organizaci Československé státní dráhy, ve znění zákona č. 82/1990 Sb. , a § 508 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ministerstvo financí České republiky podle § 35 zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), a § 508 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ministerstvo financí Slovenské republiky podle § 31 odst. 1 zákona Slovenské národní rady č. 592/1990 Sb., o rozpočtových pravidlech Slovenské republiky, a § 508 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Státní banka československá podle § 391 odst. 4 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 508 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví:

ČL. I

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění vyhlášky č. 74/1989 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 odst. 2 se slova "od 1. ledna 1989, na individuální bytovou výstavbu zahajovanou na základě stavebního povolení vydaného od 1. července 1989" nahrazují slovy "od 1. března 1991, na individuální bytovou výstavbu zahajovanou na základě stavebního povolení vydaného od 1. března 1991 ".

2. V § 3 se dosavadní text označuje jako odstavec 1, slova "ve schválených režimech komplexní bytové výstavby,6)" se nahrazují slovy "v seznamech stavebních objektů družstevní bytové výstavby schválených okresními úřady, ". V § 3 odst. 1 se na konci připojuje tato věta: "Seznamy stavebních objektů družstevní bytové výstavby na území České republiky, resp. na území Slovenské republiky schvalují okresní úřady po dohodě s ministerstvem financí České republiky, resp. ministerstvem financí Slovenské republiky. ".

3. V § 3 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Finanční a úvěrovou pomoc podle této vyhlášky lze poskytnout pouze v případě, že se družstvo zaváže družstevní bytovou výstavbu financovat, pořizovací náklad bytového domu a zdroje financování rozdělit a výši úhrady za užívání bytu stanovit v souladu se zvláštním předpisem. 6) U družstevních bytů zahájených před 1. březnem 1991, na jejichž výstavbu byla poskytnuta finanční, úvěrová a jiná pomoc podle dříve platných předpisů, musí být obdobně dodrženy podmínky podle zvláštních úprav 6a) o f inancování družstevní bytové výstavby, rozdělení pořizovacích nákladů bytového domu a zdrojů jejich krytí a stanovení výše úhrad za užívání bytu, za kterých byla finanční a úvěrová pomoc poskytnuta. ".

6) Výnos federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky, ministerstva financí Slovenské republiky a Státní banky československé o podmínkách poskytování finanční pomoci na družstevní bytovou výstavbu, uveřejněný pod č. 3 ve Finančním zpravodaji č. 2-3/1991 , reg. v částce 16/1991 Sb.

6a) Vyhláška ministra financí č. 94/1959 Ú. l., o financování, úvěrování a kontrole družstevní a podnikové bytové výstavby. Závazné směrnice vydané svazy družstev a Ústřední radou družstev podle § 87 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb.
Směrnice svazů družstev vydané podle § 69 odst. 8 zákona č. 94/1988 Sb. , o bytovém, spotřebním a výrobním družstevnictví.

4. Ustanovení § 5 se doplňuje novým odstavcem 9, který zní:

"(9) Zvláštní příspěvky podle odstavců 2 , 6 a 8 se poskytují pouze v případě, že smlouva k provedení investiční výstavby 9a) byla uzavřena před 1. lednem 1991. ".

9a) § 269 odst. 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

5. V § 6 odst. 1 se slova "krajský národní výbor (Národní výbor hlavního města Prahy, Národní výbor hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy) nebo jím určený národní výbor10) (dále jen "národní výbor")" nahrazují slovy "u staveb na území České republiky okresní úřad příslušný podle místa stavby (Magistrátní úřad hlavního města České republiky Prahy), 10) u staveb na území Slovenské republiky obvodní úřad v sídle okresního úřadu příslušného podle místa stavby 10a) (dále jen "příslušný úřad") ".

10) Položka 9 Přílohy I k zákonu České národní rady č. 425/1990 Sb. , o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících.
Zákon České národní rady
č. 418/1990 Sb. , o hlavním městě Praze.

10a) § 5 odst. 1 a § 2 odst. 3 zákona Slovenské národní rady č. 472/1990 Sb. , o organizaci místní státní správy.

6. V § 6 odst. 2 se slova "národní výbor11)" nahrazují slovy "příslušný úřad 11)".

7. V § 6 odst. 3 v první větě se slova "národní výbor" nahrazují slovy "příslušný úřad ", slova "Státní banky československé (dále jen "banka")" se nahrazují slovy "Investiční banky (dále jen "banka") "; v druhé větě se středník nahrazuje tečkou, část věty za středníkem se vypouští.

8. V § 6 odst. 4 a 5 se slova "národnímu výboru" nahrazují slovy "příslušnému úřadu ".

9. V § 6 odst. 6 v druhé a třetí větě se slova "národní výbor" nahrazují slovy "p říslušný úřad "; na konci se připojuje tato věta: "Obdobně je družstvo povinno státní příspěvky vrátit, nebudou-li dodrženy podmínky, popřípadě zvláštní úpravy, 6a) za kterých byla finanční pomoc poskytnuta. ".

10. V § 7 odst. 1 se na konci připojuje tato věta: "Uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru je dále podmíněno zajištěním úvěru smlouvou mezi bankou a družstvem o zřízení zástavního práva. 11a)".

11a) § 129c až 129i hospodářského zákoníku .

11. V § 8 odst. 1 v druhé větě se slova "národního výboru" nahrazují slovy "příslušného úřadu "; za slova "podle § 6 odst. 2" se vkládá tečka, zbývající část věty se vypouští.

12. V § 8 odst. 2 v poslední větě se středník nahrazuje tečkou, část věty za středníkem se vypouští.

13. Nadpis pod § 9 zní:

"Pomoc místních orgánů ".

14. § 9 odst. 1 zní:

"(1) Okresní (obecní) úřad 11b) příslušný podle místa stavby na území České republiky (dále jen "u staveb v ČR") a obvodní úřad 11c) příslušný podle místa stavby na území Slovenské republiky (dále jen "u staveb v SR") odevzdá družstvu bezplatně do trvalého užívání 12) stavební pozemek ve stavu způsobilém k výstavbě. ".

11b) § 5 písm. b) zákona České národní rady č. 425/1990 Sb.
§ 60 písm. a) zákona České národní rady č. 367/1990 Sb. , o obcích (obecní zřízení).

11c) Položka 88 Přílohy E zákona Slovenské národní rady č. 472/1990 Sb.

12) § 70 hospodářského zákoníku .

15. V § 9 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Okresní nebo obecní úřad u staveb v ČR a obecní úřad u staveb v SR

a) jako investor zajistí výstavbu a uhradí z účelové státní subvence náklady na vybudování objektů základní technické vybavenosti bytové výstavby včetně připojení bytového domu družstva na veřejnou síť této vybavenosti;

b) nevyžaduje od družstva případnou náhradu odvodů za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě; 13)

c) u soustředěné výstavby nevyžaduje od družstva náhradu nákladů spojených s předprojektovou přípravou. ".

16. V § 9 se dosavadní odstavec 2 označuje jako odstavec 3, slova "národní výbor" se nahrazují slovy "příslušný úřad ".

17. § 10 se vypouští.

18. Nadpis nad § 11 se vypouští.

19. § 11 odst. 1 zní:

"(1) Státní podniky, 14) státní peněžní ústavy, 15) pojišťovny, 16) státní organizace Československé státní dráhy, 16a) rozpočtové a jiné státní organizace 16b) (dá le jen "organizace") mohou poskytnout družstvu k úhradě nákladů vznikajících mu v souvislosti s výstavbou družstevních bytů a při hospodaření s byty z této výstavby jednorázový příspěvek do výše 3000 Kčs za každý byt, o němž se s družstvem dohodnou, že bude určen pro jejich pracovníky (dále jen "stabilizační výstavba"). Závazek k úhradě tohoto příspěvku musí být zahrnut v písemné smlouvě o spolupráci při přidělování družstevních bytů ze stabilizační výstavby (dále jen "smlouva o spolupráci"). ".

14) Zákon č. 111/1990 Sb. , o státním podniku.

15) Zákon č. 158/1989 Sb. , o bankách a spořitelnách.

16) Zákon č. 82/1966 Sb. , o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 162/1968 Sb.

16a) Zákon č. 68/1989 Sb. , o organizaci Československé státní dráhy, ve znění zákona č. 82/1990 Sb.

16b) Zákon č. 563/1990 Sb. , o rozpočtových pravidlech federace.
Zákon České národní rady
č. 576/1990 Sb. , o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky).
Zákon Slovenské národní rady č. 592/1990 Sb. , o rozpočtových pravidlech Slovenské republiky.

20. V § 11 odst. 2 se slovo "poskytne" nahrazuje slovy "může poskytnout " a slova "ve výši 1000 Kčs" se nahrazují slovy "do výše 1000 Kčs ".

21. § 11 odst. 3 zní:

"(3) Jednorázové příspěvky hradí státní podniky, státní peněžní ústavy, pojišťovny a státní organizace Československé státní dráhy z ostatního použití zisku, 18) rozpočtové organizace v rámci schváleného rozpočtu, 19) příspěvkové organizace z příspěvku na provoz poskytnutého jim z příslušného rozpočtu. ".

18) Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 577/1990 Sb. , o finančním hospodaření státních podniků.

22. V poznámce pod čarou číslo 19 se slova "národními výbory" nahrazují slovy "obecními, obvodními nebo okresními úřady ".

23. § 12 odst. 1 až 5 zní:

"(1) Na složení členského podílu do družstva na družstevní byt mohou organizace poskytovat svým pracovníkům stabilizační příspěvky. Základnou pro výpočet stabilizačního příspěvku je minimální členský podíl, který odpovídá 26 % základního příspěvku přiznaného družstvu podle § 4 .

(2) Do plné výše minimálního členského podílu mohou být stabilizační příspěvky poskytovány pracovníkům státních podniků, státních peněžních ústavů, pojišťoven a státní organizace Československé státní dráhy.

(3) Do výše 50 % minimálního členského podílu mohou být stabilizační příspěvky poskytovány pracovníkům rozpočtových a jiných státních organi zací.

(4) Na složení členského podílu na uvolněný družstevní byt může být stabilizační příspěvek poskytnut obdobně podle odstavců 2 a 3 . V tomto případě je základnou pro výpočet stabilizačního příspěvku zůstatková hodnota minimálního členského pod ílu.

(5) Na složení členského podílu do družstva na družstevní byt, jehož výstavba byla zahájena před 1. březnem 1991, může organizace poskytnout stabilizační příspěvek obdobně podle odstavců 2 až 4 . V tomto případě je základnou pro výpočet stabilizačního příspěvku minimální členský podíl, resp. jeho zůstatková hodnota, vypočtený podle předpisů platných v době zahájení výstavby. 25)".

25) Zejména vyhláška č. 94/1959 Ú. l., vyhláška Státní plánovací komise a ministerstva financí č. 191/1964 Sb. , o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě a výstavbě rodinných domků, vyhláška ministerstva financí č. 137/1968 Sb. , o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě, ve znění vyhlášky č. 14/1969 Sb. a vyhlášky č. 26/1969 Sb. , vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 99/1970 Sb. , o finanční pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v pohraničí, vyhláška č. 160/1976 Sb. , ve znění vyhlášky č. 172/1980 Sb. , vyhláška fed erálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 1/1982 Sb. , o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě, ve znění vyhlášky č. 159/1983 Sb. , vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb. , o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění vyhlášky č. 74/1989 Sb.

24. V § 12 odst. 6 v první větě se slova "se závodním výborem ROH" nahrazují slovy "s příslušným orgánem odborové organizace ".

25. V § 12 odst. 9 se vypouští poslední věta.

26. § 12 odst. 10 zní:

"(10) V případě, že pracovník nesplní převzatý stabilizační závazek v důsledku organizačních změn, může organizace od vymáhání vrácení stabilizačního příspěvku upustit. Ostatní podmínky uvedené v odstavci 7 musí být plněny a jejich plnění sledováno do uplynutí původně smluvené doby stabilizačního závazku. ".

27. V § 12 se za odstavec 10 vkládá nový odstavec 11, který zní:

"(11) Organizace může po dohodě s příslušným orgánem odborové organizace upustit od vymáhání vrácení stabilizačního příspěvku, popřípadě jeho části i v případě, dojde-li k porušení stabilizačního závazku z jiných důvodů. Poslední věta odstavce 10 platí obdobně. ".

28. V § 12 se dosavadní odstavec 11 označuje jako odstavec 12.

29. § 13 odst. 1 a 2 zní:

"(1) Při stabilizační výstavbě bytů, které nebyly přiděleny 26) pracovníkům, může organizace pro jejíž pracovníky jsou tyto byty určeny, složit členské podíly do družstva zálohově. Organizace složí zálohu na členské podíly po obdržení výzvy družstva, nejpozději 30 dnů před plánovaným zahájením výstavby v případě, že zálohování členských podílů bylo dohodnuto ve smlouvě o spolupráci.

(2) Jestliže organizace při uvolnění stabilizačního bytu, kterého se týká smlouva o spolupráci, nenavrhne družstvu pracovníka k dalšímu přidělení bytu do lhůty, ve které je družstvo povinno vyplatit členský podíl dřívějšímu uživateli, složí organizace členský podíl, popřípadě jeho zůstatkovou hodnotu zálohově obdobně podle odstavce 1 . ".

30. V § 17 odst. 2 se vypouští písmena a), c) a f). Dosavadní písmena b), d) a e) se označují jako písmena a), b) a c).

31. V § 17 odst. 2 písm. a) se částka "15 000 Kčs" nahrazuje částkou "10 000 Kčs ".

32. V § 17 odst. 2 v poslední větě se slova "a) až f)" nahrazují slovy "a) až c) ".

33. V § 17 odst. 3 písm. c) se slova "okresního národního výboru příslušného podle místa stavby (dále jen "okresní národní výbor")" nahrazují slovy "příslušného úřadu 32ea)".

32ea) § 5 písm. b) zákona České národní rady č. 425/1990 Sb.
Položka 100 Přílohy D a § 2 odst. 3 zákona Slovenské národní rady č. 472/1990 Sb.

34. V § 17 odst. 4, 5 a 6 se slova "okresním národním výborem" nahrazují slovy "příslušným úřadem ", slova "okresního národního výboru" se nahrazují slovy "příslušného úřadu ".

35. V § 18 odst. 1 se slova "okresní národní výbor" nahrazují slovy "příslušný úřad ", slova "okresnímu národnímu výboru" se nahrazují slovy "příslušnému úřadu "; na konci písmene d) se tečka nahrazuje čárkou a za písmeno d) se připojuje nové písmeno e), které zní:

"e) prostředky státního příspěvku, převedené na příslušný účet družstva u banky, použít pouze k úhradě nákladů výstavby. ".

36. V § 18 odst. 2 a 3 se slova "okresní národní výbor" nahrazují slovy "příslušný úřad ".

37. V § 18 odst. 5 se slova "okresním národním výborem" nahrazují slovy "příslušným úřadem ".

38. V § 19 odst. 2 se číslování odkazu v textu mění z číslovky "24" na číslovku "32g ". K § 19 odst. 2 se vkládá nová poznámka pod čarou číslo 32g, která zní:

"32g) Zařazení organizací se řídí jednotnou klasifikací odvětví národního hospodářství upravenou výnosem Federálního statistického úřadu pod č. 5 Zpra vodaje ústředních statistických orgánů, částka 8 z roku 1985, reg. v částce 33/1985 Sb. ".

39. V § 20 odst. 1 se slova "se závodním výborem ROH" nahrazují slovy "s příslušným orgánem odborové organizace ".

40. V § 20 odst. 4 se slova "§ 12 odst. 10" nahrazují slovy "§ 12 odst. 10 a 11 ".

41. V § 22 odst. 2 se číslování odkazu v textu mění z číslovky "31" na číslovku "32h ". K § 22 odst. 2 se vkládá nová poznámka pod čarou číslo 32h, která zní:

"32h) Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 17/1982 Sb. , o technických požadavcích na výstavbu skupinových rodinných domků do osobního vlastnictví. ".

42. V § 22 odst. 5 se číslování odkazu v textu mění z číslovky "31" na číslovku "32h ".

43. V § 23 odst. 1 v první větě se číslování odkazu v textu mění z číslovky " 31" na číslovku "32h "; slova "příslušný národní výbor33)" se nahrazují slovy "místně příslušný úřad 33)". V druhé a třetí větě se slova "příslušný národní výbor" nahrazují slovy "místně příslušný úřad ".

33) § 205 občanského zákoníku .
§ 5 písm. b) zákona České národní rady č. 425/1990 Sb.
§ 60 písm. a) zákona České národní rady č. 367/1990 Sb.
Položka 95 Přílohy D zákona Slovenské národní rady č. 472/1990 Sb.

44. V § 23 odst. 2 se slova "příslušný národní výbor" nahrazují slovy "místně příslušný úřad ".

45. V § 23 se vypouští odstavec 3, dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

46. V § 23 odst. 3 se slova " 1 až 3" nahrazují slovy "1 a 2 ".

47. V § 23 odst. 4 se slova "národní výbor z účelové státní subvence" nahrazují slovy "obecní úřad (u staveb v ČR též okresní úřad) z účelové dotace, popřípadě ze svých příjmů 34a)".

34a) § 19 zákona České národní rady č. 367/1990 Sb.
§ 7 zákona Slovenské národní rady č. 369/1990 Sb. , o obecním zřízení.

48. § 25 se vypouští.

49. V § 26 odst. 1 se slovo "Organizace" nahrazuje slovy "Právnické osoby 34b)".

34b) § 1 odst. 1 hospodářského zákoníku .

50. V § 26 odst. 3 písm. c) v části věty před středníkem a v části věty za středníkem se slova "v organizaci" nahrazují slovy "u právnické osoby ".

51. V § 27 odst. 1 se slovo "organizace" nahrazuje slovy "právnická osoba ", slova "se závodním výborem ROH a okresním národním výborem" se nahrazují slovy "s příslušným orgánem odborové organizace a příslušným úřadem 34c)".

34c) § 5 písm. b) zákona České národní rady č. 425/1990 Sb.
Položka 102 Přílohy D a § 2 odst. 3 zákona Slovenské národní rady č. 472/1990 Sb.

52. V § 27 odst. 2 se slova "organizace okresnímu národnímu výboru" nahrazují slovy "právnická osoba příslušnému úřadu ", slova "okresní národní výbor" se nahrazují slovy "příslušný úřad "; v části věty před středníkem a v části věty za středníkem se slova "organizaci" nahrazují slovy "právnické osobě ".

53. V § 27 odst. 3 v první větě se slovo "Organizace" nahrazuje slovy "Právnická osoba ", v druhé větě se slovo "organizace" nahrazuje slovy "právnická osoba ".

54. V § 27 odst. 5 se slova "§ 12 odst. 10" nahrazují slovy "§ 12 odst. 10 a 11 ".

55. § 30 se vypouští.

56. V § 33 odst. 1 v první a druhé větě se slova "krajského národního výboru (Národního výboru hlavního města Prahy, Národního výboru hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy)" nahrazují slovy "okre sního úřadu (Magistrátního úřadu hlavního města České republiky Prahy) "; v třetí větě se slova "ministerstvem financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstvem financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky" nahrazují slovy "minister stvem financí České republiky a ministerstvem financí Slovenské republiky ". Čtvrtá věta zní: "Výjimky z těchto ustanovení povoluje pro právnické osoby řízené orgány federace federální ministerstvo financí, pro právnické osoby řízené orgány republik a okresními, obvodními nebo obecními úřady povoluje výjimky ministerstvo financí příslušné republiky. ". Poslední věta se vypouští.

57. Za § 33 se vkládá nový § 33a, který zní:

"§ 33a Uzavírání smluv o příspěvcích

Smlouvu o poskytn utí státního příspěvku na individuální bytovou výstavbu podle § 18 této vyhlášky a smlouvu o poskytnutí příspěvku na modernizaci podle § 27 této vyhlášky lze uzavřít nejdříve dne 15. března 1991. Totéž platí pro smlouvy o poskytnutí státního příspěvku na individuální bytovou výstavbu a příspěvku na modernizaci uzavírané ve smyslu § 34 této vyhlášky. ".

58. § 34 odst. 1 zní:

"(1) Pro družstevní bytovou výstavbu zahájenou před 1. březnem 1991, pro individuální bytovou výstavbu povolenou před 1. březnem 1991 se použije dosavadních předpisů; u družstevní bytové výstavby s přihlédnutím ke zvláštní úpravě uvedené v odstavcích 2 , 3 , 4 , 6 , 10 a 11 a u individuální bytové výstavby s přihlédnutím ke zvláštní úpravě uvedené v odstavcích 5 , 7 , 8 , 9 , 10 a 11 . Pro modernizaci povolenou před 1. lednem 1986 se použije předpisů platných v době vydání stavebního povolení s přihlédnutím ke zvláštní úpravě uvedené v odstavcích 10 a 11 . ".

59. § 34 odst. 3 zní:

"(3) Jestliže u družstevní bytové výstavby zahájené podle zápisu ve stavebním deníku od 1. ledna 1989 do 30. června 1989 příslušný úřad rozhodl do 1. července 1989 o poskytnutí státních příspěvků podle předpisů platných do 30. června 1989, rozhodne příslušný úřad na základě žádosti družstva o přiznání, popřípadě vrácení rozdílu mezi státními příspěvky poskytnutými podle předpisů platných do 30. června 1989 a státními příspěvky podle dosavadních předpisů. Řídí se přitom ustanoveními § 6 odst. 2 a 3 . Ustanovení § 6 odst. 4 , 5 a 6 platí obdobně. ".

60. V § 34 odst. 4 se slova "národní výbor" nahrazují slovy "příslušný úřad ".

61. V § 34 odst. 5 se slova "okresní národní výbor" nahrazují slovy "příslušný úřad ".

62. § 34 se doplňuje odstavci 6, 7, 8, 9, 10 a 11, které zní:

"(6) U družstevní bytové v ýstavby zahájené od 1. ledna 1991 do 1. března 1991 se finanční, úvěrová a jiná pomoc podle dosavadních předpisů poskytuje pouze v případě, že stavba (stavební objekt) byla zařazena alespoň v prvé fázi režimů komplexní bytové výstavby, 36) schválených v roce 1990. Ustanovení § 5 odst. 9 platí obdobně.

(7) U individuální bytové výstavby zahájené na základě stavebního povolení vydaného od 20. listopadu 1964 do 31. prosince 1985, na niž ještě nebylo vydáno kolaudační rozhodnutí, je možno v případě, že jsou splněny ostatní podmínky stanovené touto vyhláškou, poskytnout občanovi, který se stal stavebníkem 37) po 1. lednu 1982, státní příspěvek podle ustanovení § 17 odst. 1 této vyhlášky, a to do výše 40 000 Kčs. Ustanovení § 17 odst. 2 této vyhlášky nelze použít. U stanovení dříve platných předpisů 38) o poskytování stabilizačních příspěvků, bezúročných půjček, popřípadě příspěvků k cenovému vyrovnání, se po účinnosti této vyhlášky nepoužijí.

(8) U individuální bytové výstavby zahájené na základě stavebního povolení vydaného od 20. dubna 1989 do 30. června 1989,

a) na kterou nebyl poskytnut státní příspěvek podle dosavadního předpisu, se poskytování státního příspěvku a stabilizačního příspěvku řídí touto vyhláškou;

b) na kterou byl poskytnut státní příspěvek, popřípadě stabilizační příspěvek podle čl. II bodů 2 , 3 , 4 a 5 dosavadního předpisu, nelze po účinnosti této vyhlášky státní příspěvek zvýšit podle ustanovení § 17 odst. 2 písm. a) , c) a f) dosavadního předpisu;

c) na kterou byl poskytnut státní příspěvek, popřípadě stabilizační příspěvek ve smyslu písmene a) nebo b) , platí pro poskytování příspěvku za urychlené dokončení stavby ustanovení § 25 dosavadního předpisu; ustanovení odstavce 5 se nepoužije.

(9) U individuální bytové výstavby zahájené na základě stavebního povolení vydaného od 1. července 1989 do 1. března 1991,

a) na kterou nebyl poskytnut státní příspěvek podle dosavadního předpisu, se poskytování státního příspěvku a stabilizačního příspěvku řídí touto vyhláškou;

b) na kterou byl poskytnut státní příspěvek podle dosavadního předpisu, nelze po účinnosti této vyhlášky státní příspěvek zvýšit podle ustanovení § 17 odst. 2 písm. a) , c) a f) dosavadního předpisu.

(10) Právnické osoby, které uzavřely se svými pracovníky

a) smlouvy o poskytnutí stabilizačního příspěvku, nebo stabilizační půjčky, popřípadě bezúročné půjčky na složení členského podílu na družstevní byt, nebo

b) smlouvy o poskytnu tí stabilizačního příspěvku, popřípadě bezúročné půjčky na individuální bytovou výstavbu, nebo

c) smlouvy o poskytnutí příspěvku na modernizaci podle dříve platných předpisů, 39) mohou při vymáhání splnění povinnosti vrátit stabilizační příspěvek, nebo stabilizační půjčku, popřípadě bezúročnou půjčku na složení členského podílu na družstevní byt nebo stabilizační příspěvek, popřípadě bezúročnou půjčku na individuální bytovou výstavbu nebo příspěvek na modernizaci, vzniklé v důsledku nedodržení stabilizačního závazku, postupovat podle § 12 odst. 9 , 10 a 11 této vyhlášky. Podmínka, že občan rodinný domek (obytnou část zemědělské usedlosti, byt v osobním vlastnictví) nepřevede na jiného a bude jej užívat k trvalému bydlení, však musí být plněna a její plnění sledováno do uplynutí původně smluvené doby stabilizačního závazku. Pro smlouvy o poskytnutí stabilizačního příspěvku, nebo stabilizační půjčky, popřípadě bezúročné půjčky na složení členského podílu na družstevní byt platí plnění podmínky členství v družstvu a užívání družstevního bytu obdobně.

(11) Ustanovení odstavce 10 , § 12 a 13 se vztahují i na právní poměry vzniklé od 1. ledna 1990. ".

36) Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Státní plánovací komis e č. 128/1978 Sb. , o režimech komplexní bytové výstavby a investic, které komplexní bytovou výstavbu podmiňují.
Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Státní plánovací komise
č. 254/1990 Sb. , kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti vědeckotechnického a investičního rozvoje.

37) § 66 zákona č. 50/1976 Sb.
§ 70 zákona č. 50/1976 Sb.

38) § 14 a 15 vyhlášky č. 191/1964 Sb.
Předpisy ministerstev zemědělství a výživy a lesního a vodního hospodářství, vydané na základě § 18 a 19 vyhlášky č. 191/1964 Sb .
§ 11 , 12 a 16 vyhlášky č. 137/1968 Sb. , ve znění vyhlášky č. 14/1969 Sb. a vyhlášky č. 26/1969 Sb.
Předpisy ministerstev zemědělství a výživy a lesního a vodního hospodářství, vydané na základě § 17 vyhlášky č. 137/1968 Sb.
§ 3 vyhlášky č. 99/1970 Sb .
§ 17 , 18 a 19 vyhlášky č. 160/1976 Sb.
§ 17 , 18 a 19 vyhlášky č. 1/1982 Sb.

39) § 12 , 14 a 15 vyhlášky č. 191/1964 Sb.
Předpisy ministerstev zemědělství a výživy a lesního a vodního hospodářství, vydané na základě
§ 18 a 19 vyhlášky č. 191/1964 Sb.
§ 11 vyhlášky č. 137/1968 Sb. , ve znění vyhlášky č. 14/1969 Sb. a vyhlášky č. 26/1969 Sb.
Předpisy ministerstev zemědělství a výživy a lesního a vodního hospodářství, vydané na základě § 17 vyhlášky č. 137/1968 Sb.
§ 12 , 17 a 18 vyhlášky č. 160/1976 Sb. , ve znění vyhlášky č. 172/1980 Sb.
§ 12 , 17 , 18 a 24 vyhlášky č. 1/1982 Sb. , ve znění vyhlášky č. 159/1983 Sb.
§ 12 , 19 , 20 , 26 a 27 vyhlášky č. 136/1985 Sb. , ve znění vyhlášky č. 74/1989 Sb.

ČL. II

1. Zrušuje se ustanovení čl. II vyhlášky federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky, ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 74/1989 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví.

2. Opatření ministra financí České a Slovenské Federativní Republiky, ministra financí České republiky a ministra financí Slovenské republiky, kterým se dnem 9. října 1990 pozastavilo uzavírání smluv o poskytování státních příspěvků a stabilizačních příspěvků na individuální bytovou výstavbu a příspěvků na modernizaci rodinných domků,40) pozbývá platnosti dnem 14. března 1991.

ČL. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1991.

Ministr financí ČSFR: Ing. Klaus CSc. v. r.
Ministr financí ČR: Ing. Špaček v. r.
Ministr financí SR: Ing. Kováč CSc. v. r.
Předseda Státní banky československé: Ing. Tošovský v. r.

40) Opatření o pozastavení uzavírání smluv o příspěvcích na individuální bytovou výstavbu a modernizaci rodinných domků ze dne 9. října 1990, uveřejněné pod č. 25 ve Finančním zpravodaji č. 9/1990, ve znění redakčního oznámení uveřejněného pod č. 52 ve Finančním zpravodaji č. 12/1990.