Program Zákon

Zákon České národní rady o hlavním městě Praze

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

HLAVA PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Hlavní město České republiky Praha1) je obcí.

§ 2

(1) Území hlavního města Prahy je ke dni účinnosti tohoto zákona tvořeno katastrálními územími uvedenými v příloze tohoto zákona.

(2) Území hlavního města Prahy se člení na městské části. Jednotlivými městskými částmi se rozumějí

a) území, ve kterých působil ke dni 23. listopadu 1990 místní
národní výbor,

b) území, ve kterých působil ke dni 23. listopadu 1990 obvodní národní výbor, s výjimkou území uvedených pod písmenem a) ,

c) území, ve kterých byla podle tohoto zákona zřízena nová městská
část.

(3) Území městské části musí spadat do jednoho obvodu.2)

§ 3

(1) O sloučení sousední obce s hlavním městem Prahou rozhoduje vláda České republiky (dále jen "vláda") na návrh obce po vyjádření příslušného okresního úřadu a souhlasu zastupitelstva hlavního města Prahy (dále jen "zastupitelstvo"). V tomto případě není třeba rozhodnutí v místním referendu na území hlavního města Prahy. Rozhodnutím vlády o sloučení vzniká z obce nová městská část hlavního města Prahy.

(2) O odloučení městské části, která sousedí s jinou obcí, od hlavního města Prahy rozhoduje vláda na základě výsledku místního referenda konaného na území odlučující se městské části po vyjádření zastupitelstva a příslušného okresního úřadu. Rozhodnutím vlády o odloučení městské části vzniká nová obec.3)

(3) O jiných změnách území hlavního města Prahy rozhoduje vláda po vyjádření dotčené městské části, souhlasu zastupitelstva a příslušného okresního úřadu.

§ 4

(1) Zřídit nebo zrušit městskou část nebo změnit hranice městských částí na území hlavního města Prahy lze na základě rozhodnutí zastupitelstva, pokud do 30 dnů od zveřejnění tohoto rozhodnutí není podán návrh na konání místního referenda v této věci.3a) Je-li podán takový návrh, lze zřídit nebo zrušit městskou část nebo změnit hranice městských částí pouze na základě souhlasného rozhodnutí místního referenda konaného na území, na němž se zřízení nebo zrušení městské části nebo změna hranic městských částí navrhuje.

(2) Rozhodnutí zastupitelstva o zřízení městské části musí obsahovat její název. Rozhodnutí zastupitelstva o zřízení nebo zrušení městské části nebo o změně hranic městských částí musí obsahovat vypořádání práv a závazků.

§ 5

Městská část, její orgány, právnické osoby a zařízení a s jejím souhlasem i jiné orgány a právnické osoby, jakož i fyzické osoby mohou užívat znak a prapor městské části. Pokud městská část nemá historický znak a prapor, mohou jí být po vyjádření zastupitelstva uděleny předsednictvem České národní rady.

§ 6

(1) Občané, kteří mají trvalý pobyt na území městské části a dosáhli věku 18 let, jsou oprávněni

a) zúčastnit se zasedání zastupitelstva městské části a nahlížet do zápisu o jeho jednání,

b) podávat orgánům městské části písemné návrhy.

(2) Každý má právo podávat petice orgánům městské části.

§ 6a

Česká národní rada může rozpustit

a) zastupitelstvo, které se nesešlo po dobu delší než šest měsíců, na návrh ministra vnitra České republiky po vyjádření vlády,

b) obvodní zastupitelstvo nebo místní zastupitelstvo, které se nesešlo po dobu delší než šest měsíců, na návrh primátora hlavního města Prahy po vyjádření vlády.

HLAVA DRUHÁ PŮSOBNOST HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ

ODDÍL PRVNÍ SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST

§ 7

Hlavní město Praha a ve vymezeném rozsahu městské části spravují záležitosti hlavního města Prahy samostatně.4)

§ 8

(1) Na výkonu samostatné působnosti hlavního města Prahy4) se městská část podílí tím, že

a) schvaluje program rozvoje svého území, přijímá opatření k jeho plnění a provádí jeho kontrolu,

b) vyjadřuje se k návrhům obecně závazných vyhlášek a dalších opatření hlavního města Prahy týkajících se městské části,

c) sestavuje svůj rozpočet a provádí vyúčtování výsledků svého hospodaření,5)

d) ukládá právnickým osobám povinnost poskytnout osobní a věcnou pomoc při odstraňování následků živelní pohromy nebo jiné mimořádné události,6) nepřesahují-li její území,

e) ukládá úkoly příslušnému útvaru Policie České republiky při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku na svém území; úkoly může ukládat pouze prostřednictvím příslušného obvodního ředitelství Policie České republiky.

(2) Městská část je ve stanoveném rozsahu dále oprávněna

a) hospodařit se svěřeným majetkem hlavního města Prahy,

b) zřizovat trvalé nebo dočasné účelové fondy,

c) zakládat a zřizovat, popřípadě rušit právnické osoby a zařízení.

(3) Oprávnění hospodařit se svěřeným majetkem hlavního města Prahy nelze městským částem odejmout bez náhrady.

(4) Na výkonu samostatné působnosti hlavního města Prahy se městská část může podílet i nad rozsah uvedený v odstavcích 1 a 2, pokud tak stanoví Statut hlavního města Prahy (dále jen "Statut").

§ 9

Městská část v rozsahu stanoveném tímto zákonem, dalšími obecně závaznými právními předpisy a Statutem vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

§ 10

Městská část může zakládat a zřizovat, popřípadě rušit právnické osoby a zařízení potřebné pro její rozvoj a pro uspokojování potřeb občanů žijících na jejím území, zejména pro správu a údržbu domovního majetku, údržbu a čištění místních komunikací, hospodaření s tuhými komunálními odpady, údržbu veřejné zeleně, zdravotní a sociální služby, kulturní činnost, sport a rekreaci, základní školy, zařízení jim sloužící a předškolní zařízení.

§ 11

Městská část může za významná umělecká, vědecká a jiná díla udělovat ceny městské části.

§ 12 Obecně závazné vyhlášky

(1) Hlavní město Praha projedná návrh obecně závazné vyhlášky7) s městskými částmi, jichž se týkají záležitosti ve vyhlášce upravované.

(2) Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy se vyvěsí též na úřední desce místních a obvodních úřadů městských částí, jichž se týkají záležitosti ve vyhlášce upravované, a musí být u těchto úřadů každému přístupna.

ODDÍL DRUHÝ PŘENESENÁ PŮSOBNOST

§ 13

(1) Hlavní město Praha vykonává v přenesené působnosti8) státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a dále státní správu svěřenou zvláštními zákony obcím, pověřeným obecním úřadům a okresním úřadům, pokud z těchto zákonů nevyplývá jinak.

(2) Městské části vykonávají v přenesené působnosti8) státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a Statutem.

(3) Působnost hlavního města Prahy na úseku územního plánování může vykonávat odborná organizace zřízená hlavním městem Prahou.8a)

§ 14

(1) Hlavní město Praha vykonává v přenesené působnosti státní správu v rozsahu, ve kterém ji podle zvláštních zákonů ke dni účinnosti tohoto zákona

a) vykonával Národní výbor hlavního města Prahy a odborná organizace jím zřízená,8a)

b) vykonávaly obvodní národní výbory jako odvolací orgány.

(2) Městská část, ve které měl sídlo obvodní národní výbor, vykonává v přenesené působnosti státní správu v rozsahu, ve kterém ji podle zvláštních předpisů ke dni účinnosti tohoto zákona vykonával obvodní národní výbor v prvním stupni.

(3) Městská část, ve které měl sídlo místní národní výbor, vykonává v přenesené působnosti státní správu v rozsahu, ve kterém ji podle zvláštních předpisů ke dni účinnosti tohoto zákona vykonával místní národní výbor.

ODDÍL TŘETÍ POKUTY

§ 15

Nesplní-li právnická osoba ve stanovené lhůtě povinnost poskytnout osobní a věcnou pomoc při odstraňování následků živelní pohromy nebo jiné mimořádné události [§ 8 odst. 1 písm. d) ], může jí městská část uložit pokutu do 100 000 Kčs. Pokud takovou povinnost uložilo hlavní město Praha,9) může hlavní město Praha uložit pokutu do 200 000 Kčs.

§ 16

(1) Právnické osobě a podnikateli,10) kteří neudržují čistotu a pořádek na jimi užívaném pozemku nebo jiné nemovitosti, či jinak naruší vzhled nebo životní prostředí v městské části, může městská část uložit pokutu do 50 000 Kčs.

(2) Právnické osobě a podnikateli,10) kteří znečistí veřejné prostranství, naruší životní prostředí v městské části nebo odloží věc mimo vyhrazené místo, může městská část uložit pokutu do 100 000 Kčs.

(3) Pokud jednání právnické osoby a podnikatele10) uvedené v odstavcích 1 a 2 zasahuje svými nepříznivými důsledky více městských částí, rozhoduje o uložení pokuty hlavní město Praha. V takovém případě může uložit pokutu do 200 000 Kčs. Pokutu nelze uložit, jestliže již byla uložena městskou částí.

§ 17

Právnické osobě a podnikateli,10) kteří při podnikatelské činnosti poruší obecně závaznou vyhlášku hlavního města Prahy, může hlavní město Praha uložit pokutu do 200 000 Kčs.

§ 18

Zrušeno novelou č. 8/1993 Sb. s účinnost od 31.12.1992.

§ 19

(1) Při ukládání pokut podle § 15 a § 16 se postupuje podle zvláštního zákona.11)

(2) S výnosem pokut uložených městskou částí hospodaří městská část.

ODDÍL ČTVRTÝ STATUT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

§ 20

(1) Hlavní město Praha přijme Statut, ve kterém stanoví

a) vzájemné vztahy mezi orgány hlavního města Prahy a orgány městských částí,

b) rozsah majetku hlavního města Prahy, který se svěřuje městským částem,

c) podmínky, za kterých lze městským částem odejmout oprávnění hospodařit se svěřeným majetkem hlavního města Prahy,

d) způsob rozdělení náhrady nákladů, které městským částem vzniknou plněním úkolů v přenesené působnosti.

(2) Ve Statutu lze

a) svěřit městským částem podíl na výkonu samostatné působnosti hlavního města Prahy nad rozsah stanovený tímto zákonem,

b) stanovit, že některé úkoly přenesené působnosti náležející podle tohoto zákona hlavnímu městu Praze budou vykonávat městské části,

c) stanovit, že některé úkoly přenesené působnosti náležející podle tohoto zákona městské části bude vykonávat jiná městská část,

d) určit městskou část, která bude vykonávat některé úkoly přenesené působnosti i pro jinou městskou část.

(3) Přijetí Statutu nebo jeho změny projedná hlavní město Praha s městskými částmi.

(4) Statut vydává zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou.

HLAVA TŘETÍ MÍSTNÍ REFERENDUM A ORGÁNY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ

ODDÍL PRVNÍ MÍSTNÍ REFERENDUM

§ 21

Místní referendum upravuje zvláštní zákon.

ODDÍL DRUHÝ ORGÁNY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ

§ 22

(1) Orgány hlavního města Prahy jsou zastupitelstvo, rada zastupitelstva a magistrát.

(2) Orgány městských částí jsou

a) obvodní zastupitelstvo, obvodní rada a obvodní úřad v městských částech, ve kterých měl ke dni účinnosti tohoto zákona sídlo obvodní národní výbor,

b) místní zastupitelstvo, místní rada a místní úřad v městských částech, ve kterých měl ke dni účinnosti tohoto zákona sídlo místní národní výbor, a v městských částech, které vzniknou po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 23

Funkci obecní rady12) plní v hlavním městě Praze rada zastupitelstva. Funkci starosty a jeho zástupce13) plní v hlavním městě Praze primátor a jeho náměstci. Funkci obecního úřadu14) plní v hlavním městě Praze magistrát.

ODDÍL TŘETÍ ORGÁNY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

§ 24 Zastupitelstvo

Zastupitelstvo kromě pravomocí svěřených obecnímu zastupitelstvu14a)

a) volí ze svých členů primátora hlavního města Prahy, jeho náměstky a další členy rady zastupitelstva (radní) a odvolává je z funkce,

b) schvaluje Statut a jeho změny (§ 20 ),

c) rozhoduje o zřízení a zrušení městské části (§ 4 ),

d) uděluje souhlas ke sloučení obce s hlavním městem Prahou (§ 3 odst. 1 ),

e) vyjadřuje se k odloučení městské části od hlavního města Prahy (§ 3 odst. 2 ),

f) uděluje souhlas k jiným územním změnám hlavního města Prahy (§ 3 odst. 3 ),

g) vyjadřuje se k návrhu na udělení historického znaku a praporu městské části (§ 5 ).

§ 25 Rada zastupitelstva

Rada zastupitelstva se skládá z primátora, náměstků primátora a radních. Počet členů rady zastupitelstva je 5 až 11 .

§ 26 Magistrát

(1) Ve věcech přenesené působnosti je magistrát nadřízen orgánům městských částí a podřízen příslušnému ústřednímu orgánu státní správy.

(2) Jmenování a odvolání tajemníka magistrátu vyžaduje předchozí souhlas ministra vnitra České republiky.

ODDÍL ČTVRTÝ ORGÁNY MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ

§ 27

V rozsahu působnosti svěřené městským částem tímto zákonem, popřípadě Statutem se na obvodní a místní zastupitelstva, na obvodní rady a místní rady, na obvodní a místní úřady, starosty městských částí a jejich zástupce vztahují přiměřeně ustanovení zákona o obcích.15)

§ 27a

Počet členů obvodních a místních rad činí nejméně 5 a nejvýše 9 členů. Obvodní a místní rady se nevolí v městských částech, kde obvodní a místní zastupitelstva mají méně než 15 členů.

ODDÍL PÁTÝ NÁPRAVA NESPRÁVNÝCH OPATŘENÍ

§ 28

(1) Odporuje-li obecně závazná vyhláška nebo jiné opatření zastupitelstva vydané v samostatné působnosti zákonu, pozastaví vláda její výkon. Nezjedná-li nápravu zastupitelstvo, předloží vláda do 30 dnů od pozastavení věc České národní radě k rozhodnutí.

(2) Odporuje-li opatření rady zastupitelstva nebo jejích orgánů v otázkách samostatné působnosti zákonu, pozastaví vláda jeho výkon. Nezjedná-li nápravu rada zastupitelstva ani zastupitelstvo, předloží vláda do 30 dnů od pozastavení věc České národní radě k rozhodnutí.

(3) Nesprávné opatření zastupitelstva, rady zastupitelstva, jejích orgánů nebo magistrátu v otázkách přenesené působnosti zruší příslušný ústřední orgán státní správy, nezjedná-li nápravu orgán, který je vydal.

§ 29

(1) Odporuje-li opatření obvodního nebo místního zastupitelstva, obvodní nebo místní rady nebo jejich orgánů, vydané v samostatné působnosti zákonu, pozastaví magistrát jeho výkon. Nezjedná-li nápravu orgán, který je vydal, předloží magistrát do 30 dnů od pozastavení věc zastupitelstvu k rozhodnutí.

(2) Nesprávné opatření obvodního nebo místního zastupitelstva, obvodní nebo místní rady, jejich orgánů, obvodního nebo místního úřadu v otázkách přenesené působnosti zruší magistrát, nezjedná-li nápravu orgán, který je vydal.

§ 30

Ustanovení § 28 a 29 se nevztahují na rozhodnutí vydaná ve správním řízení.16)

HLAVA ČTVRTÁ USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

ODDÍL PRVNÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 31

Obecné předpisy o správním řízení16) se vztahují na rozhodování orgánů hlavního města Prahy a městských částí

a) ve věcech podle § 15 , 16 a 17 ,

b) o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech občanů a organizací na úseku přenesené působnosti, nestanoví-li zvláštní zákon jinak.

§ 32

(1) Skutečnosti nasvědčující vyloučení pracovníka místního nebo obvodního úřadu nebo magistrátu z projednávání a rozhodování věci se oznamují vedoucímu příslušného odboru. V městských částech, kde není zřízen odbor místního úřadu, se toto oznámení činí starostovi. Skutečnosti nasvědčující vyloučení vedoucího odboru místního nebo obvodního úřadu nebo magistrátu se oznamují tajemníkovi příslušného úřadu. U člena komise nebo zvláštního orgánu pověřeného výkonem přenesené působnosti se oznámení činí příslušné radě, která komisi nebo zvláštní orgán zřídila.

(2) O podjatosti rozhoduje orgán, popřípadě pracovník, jemuž se skutečnosti nasvědčující vyloučení oznamují. Ten také v případě rozhodnutí o vyloučení pro podjatost učiní potřebná opatření k zajištění dalšího řízení.

§ 33

Orgány hlavního města Prahy a orgány městských částí rozhodnutí jimi vydaná samy vykonávají, pokud nebude podán návrh na soudní výkon rozhodnutí.

§ 34

Magistrát a obvodní a místní úřady vydávají potvrzení a vyhotovují zprávy pro potřeby fyzických a právnických osob, jen stanoví-li tak obecně závazný právní předpis.

ODDÍL DRUHÝ USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 35

(1) Do zvolení rady zastupitelstva, obvodní nebo místní rady plní jejich úkoly rada Národního výboru hlavního města Prahy a příslušné rady obvodních nebo místních národních výborů.

(2) Ustavující zasedání zastupitelstva a obvodních a místních zastupitelstev svolá rada příslušného národního výboru tak, aby se konalo do 15 dnů od vyhlášení výsledků voleb místní volební komisí.17)

§ 36

Funkce zakladatele státních podniků, kterou ke dni účinnosti tohoto zákona vykonával Národní výbor hlavního města Prahy a obvodní a místní národní výbory na území hlavního města Prahy a jejich pravomoc zřizovat, řídit a zrušovat organizace a zařízení se přenáší na zastupitelstvo a příslušná obvodní a místní zastupitelstva.

§ 37

(1) Práva a závazky Národního výboru hlavního města Prahy a obvodních a místních národních výborů na území hlavního města Prahy přecházejí na hlavní město Prahu a příslušné městské části.

(2) Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních a jiných vztahů pracovníků podle zvláštních předpisů

a) z Národního výboru hlavního města Prahy na magistrátní úřad,

b) z obvodních národních výborů na obvodní úřady městských částí, v nichž bylo sídlo příslušného obvodního národního výboru,

c) z místních národních výborů na místní úřady městských částí, v nichž bylo sídlo příslušného místního národního výboru.

§ 38

Místní působnost orgánů státní správy, jakož i ostatních státních orgánů se řídí rozdělením území hlavního města Prahy na obvody,18) pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.

§ 39

Věci nevyřízené národními výbory na území hlavního města Prahy ke dni účinnosti tohoto zákona vyřídí orgány příslušné podle tohoto zákona.

§ 40

Zrušeno novelou č. 8/1993 Sb. s účinnost od 31.12.1992.

§ 41

Nestanoví-li tento zákon výslovně jinak, vztahuje se na hlavní město Prahu zákon o obcích.15)

§ 42

Zrušuje se:

1. zákon č. 111/1967 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona České národní rady č. 116/1971 Sb. a zákona České národní rady č. 115/1988 Sb.,

2. zákon České národní rady č. 31/1974 Sb., o změně území hlavního města České socialistické republiky Prahy.

§ 43

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 24. listopadu 1990.

Burešová v. r.
Pithart v. r.

PŘÍLOHA SEZNAM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

1. Benice
2. Běchovice
3. Bohnice
4. Braník
5. Břevnov
6. Březiněves
7. Bubeneč
8. Čakovice
9. Černý most
10. Čimice
11. Dejvice
12. Dolní Chabry
13. Dolní Měcholupy
14. Dolní Počernice
15. Dubeč
16. Ďáblice
17. Háje
18. Hájek
19. Hloubětín
20. Hlubočepy
21. Hodkovičky
22. Holešovice
23. Holyně
24. Horní Měcholupy
25. Horní Počernice
26. Hostavice
27. Hostivař
28. Hradčany
29. Hrdlořezy
30. Chodov
31. Cholupice
32. Jinonice
33. Josefov
34. Kamýk
35. Karlín
36. Kbely
37. Klánovice
38. Kobylisy
39. Koloděje
40. Kolovraty
41. Komořany
42. Košíře
43. Královice
44. Krč
45. Křeslice
46. Kunratice
47. Kyje
48. Lahovice
49. Letňany
50. Lhotka
51. Libeň
52. Liboc
53. Libuš
54. Lipany
55. Lipence
56. Lochkov
57. Lysolaje
58. Malá Chuchle
59. Malá Strana
60. Malešice
61. Michle
62. Miškovice
63. Modřany
64. Motol
65. Nebušice
66. Nedvězí
67. Nové Město
68. Nusle
69. Petrovice
70. Písnice
71. Pitkovice
72. Podolí
73. Prosek
74. Přední Kopanina
75. Radlice
76. Radotín
77. Ruzyně
78. Řeporyje
79. Řepy
80. Satalice
81. Sedlec
82. Slivenec
83. Smíchov
84. Sobín
85. Staré Město
86. Stodůlky
87. Strašnice
88. Střešovice
89. Střížkov
90. Suchdol
91. Šeberov
92. Štěrboholy
93. Točná
94. Troja
95. Třebonice
96. Třeboradice
97. Uhříněves
98. Újezd
99. Újezd nad Lesy
100. Veleslavín
101. Velká Chuchle
102. Vinohrady
103. Vinoř
104. Vokovice
105. Vršovice
106. Vysočany
107. Vyšehrad
108. Záběhlice
109. Zadní Kopanina
110. Zbraslav
111. Zličín
112. Žižkov

Poznámky pod čarou

1) Čl.13 ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.

2) § 2 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu.

3) § 1 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 410/1992 Sb.).

Zákon ČNR č. 298/1992 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu.

4) § 13 a násl. zákona ČNR č. 367/1990 Sb.

5) § 19 a 20 zákona ČNR č. 367/1990 Sb.

6) § 47 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb.

7) § 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb.

8) § 21 zákona ČNR č. 367/1990 Sb.

§ 142 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

9) § 47 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb.

10) § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

11) § 51 a § 51a zákona ČNR č. 367/1990 Sb.

12) § 44 až 51a a § 56 zákona ČNR č. 367/1990 Sb.

13) § 52 až 55 zákona ČNR č. 367/1990 Sb.

14) § 58 a 59 zákona ČNR č. 367/1990 Sb.

§ 36 a 36a zákona ČNR č. 367/1990 Sb.

15) Zákon ČNR č. 367/1990 Sb.

16) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

17) § 43 zákona ČNR č. 368/1990 Sb. , o volbách do zastupitelstev v obcích.

18) § 2 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu.