Program Zákon

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky, ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví

Federální ministerstvo financí podle § 28 písm. d) a e) zákona č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik (rozpočtová pravidla), § 72 zákona č. 88/1988 Sb. , o státním podniku, a § 508 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ministerstvo financí, cen a mezd České socialistické republiky podle § 39 odst. 2 zákona České národní rady č. 60/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu České socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla republiky), a § 508 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ministerstvo financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona Slovenské národní rady č. 32/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu Slovenské socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla), a § 508 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a předseda Státní banky československé podle § 7 odst. 5 písm. a) , b) a d) zákona č. 144/1970 Sb., o Státní bance československé, ve znění zákona č. 175/1988 Sb., a § 391 odst. 5 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví:

ČL. I

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 odst. 2 se slova "od 1. ledna 1986 a na individuální bytovou výstavbu" nahrazují slovy "od 1. ledna 1989, na individuální bytovou výstavbu zahajovanou na základě stavebního povolení vydaného od 1. července 1989".

2. § 5 odst. 8 zní:

"(8) K úhradě zvýšených nákladů v důsledku územních vlivů, oborové přirážky a mimostaveništní dopravy 9) se poskytne zvláštní příspěvek v částce fakturované z těchto důvodů dodavatelskou stavební organizací; u prací prováděných svépomocí se příspěvek poskytne ve výši prokázaných zvýšených nákladů na mimostaveništní dopravu. Při poskytování zvláštních příspěvků podle odstavců 2 , 6 a 7 se ke zvýšeným nákladům v důsledku důvodů uvedených v předchozí větě nepřihlíží. ".

3. V § 17 odst. 1 se částka " 35 000 Kčs" nahrazuje částkou "50 000 Kčs".

4. V § 17 odst. 2 písm. a) se částka "15 000 Kčs" nahrazuje částkou "20 000 Kčs".

5. V § 17 odst. 2 písm. b) se částka "10 000 Kčs" nahrazuje částkou "15 000 Kčs".

6. § 17 odst. 2 písm. d) a e) zní:

"d) celkem až o 10 000 Kčs na:

1. vybudování vodovodní přípojky, 32a) jestliže přípojkou bude získán jediný zdroj pitné vody a stavební úřad v podmínkách stavebního povolení vybudování této přípojky uložil nebo určil, 32b)

2 . zřízení studny jako jediného zdroje pitné vody v případě, že objekt není možno připojit na veřejný vodovod a zřízení studny je povoleno vodohospodářským orgánem,

3. vybudování kanalizační přípojky, 32a) jestliže stavební úřad v podmínkách stavebního povolení vybudování této přípojky uložil nebo určil, 32b)

4. zřízení septiku, popřípadě obdobného kanalizačního zařízení k odvádění odpadních vod z objektu, pokud bude jejich stavba v souladu se stavebním povolením, 32b)

e) celkem až o 8 000 Kčs na:

1. zřízení domovní čistírny odpadních vod budované v souvislosti s individuální bytovou výstavbou,

2. zřízení soustavy využívající sluneční energii pro otop a ohřev vody (soustava a sluneční kolektor) v stavěném objektu jako součásti soustavy pro vytápění a ohřev vody v obytné budově, pokud hrubá plocha slunečního kolektoru 32c) bude činit alespoň 8 m 2,".

7. V § 17 odst. 2 se za písmeno e) vkládá písmeno f), které zní:

"f) až o 70 000 Kčs v případě, že v den uzavření smlouvy o poskytnutí státního příspěvku ( § 18 ) je stavebník nebo člen družstva ženatý (vdaná) a stavebník (člen družstva) a jeho manžel v roce uzavření smlouvy o poskytnutí státního příspěvku jsou mladší třicetipěti let nebo tohoto věku v roce uzavření smlouvy o poskytnutí státního příspěvku dosáhli; zvýšení lze poskytnout dodatkem ke smlouvě rovněž v případě vzniku manželství po uzavření smlouvy o poskytnutí státního příspěvku, pokud v den uzavření dodatku ke smlouvě jsou stanovené podmínky splněny.".

8. V § 17 odst. 2 se v poslední větě slova "a) až e)"nahrazují slovy "a) až f) ".

9. § 17 odst. 3 zní:

"(3) Podmínkou poskytnutí státního příspěvku stavebníkovi (stavebníkům - manželům) podle odstavců 1 a 2 je, že se stavebník ve smlouvě zaváže

a) výstavbu provést v souladu se stavebním povolením 32d) tak, aby byly splněny podmínky uvedené v § 16 písm. b) ,

b) výstavbu dokončit tak, aby kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci nejpozději do 10 let ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí státního příspěvku ( § 18 ),

c) rodinný domek nebo byt v osobním vlastnictví po dobu 10 let od uzavření smlouvy o poskytnutí státního příspěvku ( § 18 ), nejméně však 8 let od kolaudace, nepřevádět 32e) bez souhlasu okresního národního výboru příslušného podle místa stavby (dále jen "okresní národní výbor") na jiného a do uplynutí této doby jej užívat k trvalému bydlení,

d) státní příspěvek vrátit v případě, že nedodrží některý ze závazků, k němuž se při poskytnutí příspěvku zavázal [ písmeno a) až c) ], a v případě, že před uplynutím doby stanovené v písmenu c) hodlá rodinný domek nebo byt v osobním vlastnictví převést na jiného nebo před uplynutím doby stanovené v písmenu c) přestane být vlastníkem rodinného domku nebo bytu v osobním vlastnictví. ".

10. V § 17 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) podmínkou poskytnutí státního příspěvku stavebníkovi podle odstavců 1 a 2 dále je, že stavebník

a) při uzavírání smlouvy o poskytnutí státního příspěvku ( § 18 ) uzavře s okresním národním výborem smlouvu o omezení převodu nemovitosti, 32f) kterou se zaváže, že pro případ vzniku povinnosti vrátit státní příspěvek bere na sebe s právními účinky pro dědice povinnost nepřevést svůj rodinný domek nebo byt v osobním vlastnictví, na jehož výstavbu (změnu stavby) byl státní příspěvek poskytnut, na jiného bez souhlasu okresního národního výboru, s nímž byla smlouva o poskytnutí státního příspěvku uzavřena; je-li státní příspěvek podle odstavce 1 , popřípadě zvýšení státního příspěvku podle odstavce 2 , poskytován za trvání manželství stavebníkům - manželům, je podmínkou poskytnutí státního příspěvku, že smlouvu o omezení převodu nemovitosti uzavřou oba manželé,

b) souhlasí s tím, že státní příspěvek bude na bezúročný účet uhrazen ( § 21 odst. 1 ) až po registraci smlouvy o omezení převodu nemovitosti. ".

11. V § 17 se dosavadní odstavec 4 označuje jako odstavec 5.

12. § 17 odst. 5 písm. c) a d) zní:

"c) převedený rodinný domek do uplynutí 10 let od uzavření smlouvy o poskytnutí státního příspěvku ( § 18 ), nejméně však 8 let od převodu do osobního vlastnictví od družstva, nepřevádět 32e)bez souhlasu okresního národního výboru na jiného a do uplynutí této doby jej užívat k trvalému bydlení,

d) státní příspěvek vrátit v případě, že nedodrží některý ze závazků, k němuž se při poskytnutí příspěvku zavázal [ písmeno a) až c) ], a v případě, že před uplynutím doby stanovené v písmenu c) hodlá rodinný domek převedený od družstva převést na jiného nebo před uplynutím doby stanovené v písmenu c ) přestane být vlastníkem tohoto rodinného domku.".

13. V § 17 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

"(6) Podmínkou poskytnutí státního příspěvku členu družstva podle odstavců 1 a 2 dále je, že člen družstva

a) při uzavírání smlouvy o poskytnutí státního příspěvku ( § 18 ) uzavře s okresním národním výborem smlouvu, kterou se zaváže, že po registraci smlouvy o převodu rodinného domku z vlastnictví družstva do osobního vlastnictví uzavře s okresním národním výborem smlouvu o omezení převodu nemovitosti, 32f) kterou se zaváže, že pro případ vzniku povinnosti vrátit státní příspěvek bere na sebe s právními účinky pro dědice povinnost nepřevést svůj rodinný domek, na jehož výstavbu byl státní příspěvek poskytnut, po jeho nabytí do osobního vlastnictví na jiného bez souhlasu okresního národního výboru, s nímž byla smlouva o poskytnutí státního příspěvku uzavřena; je-li státní příspěvek podle odstavce 1 , popřípadě zvýšení státního příspěvku podle odstavce 2 , poskytován za trvání manželství členům družstva - manželům, je podmínkou poskytnutí státního příspěvku, že uvedenou smlouvu uzavřou oba manželé,

b) souhlasí s tím, že státní příspěvek bude na příslušný účet družstva u banky uhrazen ( § 21 odst. 1 ) až po uzavření smlouvy podle písmene a) .".

14. V § 17 se dosavadní odstavec 5 označuje jako odstavec 7.

15. V § 18 odst. 1 v první větě se slova "okresní národní výbor příslušný podle místa stavby (dále jen "okresní národní výbor")" nahrazují slovy "okresní národní výbor".

16. V § 18 odst. 1 se za první větu vkládá věta, která zní:"Je-li příspěvek podle § 17 odst. 1 a 2 poskytován za trvání manželství, je smlouva uzavírána s oběma stavebníky - manžely nebo členy družstva - manžely. ".

17. V § 18 odst. 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a za písmeno c) se připojuje nové písmeno d), které zní:

"d) bezprostředně oznámit okresnímu národnímu výboru převod rodinného domku z vlastnictví družstva do osobního vlastnictví člena družstva.".

18. V § 18 odst. 3 se za první větu vkládají tyto věty:"V případě, že by v souvislosti s převodem vlastnictví rodinného domku nebo bytu v osobním vlastnictví vznikla povinnost vrátit státní příspěvek, okresní národní výbor souhlas k převodu nedá, pokud splnění povinnosti vrátit státní příspěvek není zajištěno. ".

19. § 18 odst. 4 zní:

"(4) Vrácení státního příspěvku poskytnutého stavebníkům - manželům nebo členům družstva - manželům se nevyžaduje v případě, že závazky, k jejichž plnění se stavebníci - manželé nebo členové družstva - manželé zavázali ve smlouvě o poskytnutí státního příspěvku, plní alespoň jeden z nich a na stavbu již bylo vydáno kolaudační rozhodnutí.".

20. § 18 se doplňuje odstavcem 5, který zní:

"(5) V případě, že po zániku manželství se vlastníkem rodinného domku nebo bytu v osobním vlastnictví, na jehož stavbu (změnu stavby) již bylo vydáno kolaudační rozhodnutí, stane manžel stavebníka, se kterým byla uzavřena smlouva o poskytnutí státního příspěvku, nemusí se požadovat vrácení státního příspěvku, jestliže se vlastník rodinného domku nebo bytu v osobním vlastnictví písemnou smlouvou zaváže do uplynutí původní doby, stanovené ve smlouvě o poskytnutí státního příspěvku, plnit podmínky uvedené v § 17 odst. 3 písm. c ) a d) a jestliže uzavře s okresním národním výborem smlouvu o omezení převodu nemovitosti obdobně podle § 17 odst. 4 . Při požadování vrácení státního příspěvku poskytnutého členu družstva se postupuje obdobně.".

21. V § 19 odst. 1 se v první části věty vypouštějí slova "a 3" a slova "nebo 10 000 Kčs"; slova "stabilizační příspěvky" se nahrazují slovy "stabilizační příspěvek".

22. V § 19 odst. 1 se v písmenu b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

"c) stabilizační příspěvek nebyl poskytnut jeho manželovi.".

23. V § 19 odst. 2 první část věty zní:"Stabilizační příspěvek může být poskytnut, ".

24. V § 19 odst. 2 se v závěru věty za slovem "spojů" spojka "a" nahrazuje čárkou; tečka na konci věty se nahrazuje čárkou a připojují se tato slova:"dřevozpracujícího průmyslu, průmyslu papíru a celulózy, průmyslu skla, keramiky a porcelánu, textilního průmyslu, konfekčního průmyslu, kožedělného průmyslu, polygrafického průmyslu, průmyslu potravin a pochutin, výroby mrazírenské, zřídelní a tabákové, ostatní průmyslové výroby a geologické činnosti. ".

25. V § 19 se vypouští odstavec 3. Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

26. V § 19 odst. 3 se v první části věty vypouštějí slova "nebo 3"; na konci písmene c) se tečka nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: "a v případě, že do uplynutí doby smluveného stabilizačního závazku přestane být vlastníkem rodinného domku nebo bytu v osobním vlastnictví. ".

27. V § 20 se v první části věty vypouštějí slova "nebo 3".

28. V § 21 odst. 1 první část věty zní:"Na základě smlouvy o poskytnutí státního příspěvku uzavřené podle § 18 a registrované smlouvy o omezení převodu nemovitosti ve smyslu § 17 odst. 4 , popřípadě smlouvy uzavřené podle § 17 odst. 6 , uhradí spořitelna státní příspěvek na bezúročný účet stavebníka, ".

29. § 21 odst. 6 zní:

"(6) Nebudou-li prostředky na bezúročném účtě stavebníka použity podle odstavce 5 , lze je použít k vrácení státního příspěvku, popřípadě stabilizačního příspěvku a na úhradu půjčky poskytnuté spořitelnou podle § 22 . Nepoužité prostředky vrátí spořitelna do státního rozpočtu republiky až do výše poskytnutého státního příspěvku, zbytek pak organizaci, která poskytla stabilizační příspěvek. U prostředků státního a stabilizačního příspěvku poskytnutého členu družstva postupuje družstvo obdobně.".

30. § 25 odst. 1 zní:

"(1) Jestliže na individuální bytovou výstavbu uvedenou v § 2 odst. 2 písm. a) splňující podmínky uvedené v § 16 písm. a) a b) bylo vydáno kolaudační rozhodnutí a doba mezi nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí a nabytím právní moci příslušného stavebního povolení nepřekročila 36 měsíců, poskytne okresní národní výbor stavebníkovi příspěvek za urychlené dokončení stavby ve výši 20 000 Kčs. V případě, že doba uvedená v předchozí větě činila více než 36 měsíců, avšak nepřekročila 48 měsíců, a v den nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí je stavebník ženatý (vdaná) a v roce nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí stavebník a jeho manžel jsou mladší třicetipěti let nebo tohoto věku v roce nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí dosáhli, poskytne okresní národní výbor příspěvek za urychlené dokončení stavby ve výši 10 000 Kčs. Ustanovení § 17 odst. 7 platí obdobně.".

31. V § 33 odst. 1 se za první větu vkládá tato věta: "V jednotlivých společensky odůvodněných případech může být na návrh krajského národního výboru (Národního výboru hlavního města Prahy, Národního výboru hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy) povolena výjimka z ustanovení § 18 odst. 3 , jestliže na stavbu již bylo vydáno kolaudační rozhodnutí a nejde o případy uvedené v § 18 odst. 4 a 5 . ".

32. V § 33 odst. 1 se v třetí a páté větě slova "ministerstvy financí republik" nahrazují slovy "ministerstvem financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstvem financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky"; ve čtvrté větě se slova "ministerstvo financí příslušné republiky" nahrazují slovy "ministerstvo financí, cen a mezd příslušné republiky".

33. § 34 odst. 1 zní:

"(1) Pro družstevní bytovou výstavbu zahájenou před 1. lednem 1989, pro individuální bytovou výstavbu povolenou před 1. červencem 1989 se použije dosavadních předpisů; u družstevní bytové výstavby s přihlédnutím ke zvláštní úpravě uvedené v odstavcích 2 a 4 a u individuální bytové výstavby s přihlédnutím ke zvláštní úpravě uvedené v odstavcích 3 a 5 . Pro modernizaci povolenou před 1. lednem 1986 se použije předpisů platných v době vydání stavebního povolení.".

34. § 34 se doplňuje odstavci 4 a 5, které zní:

"(4) U družstevní bytové výstavby k 1. lednu 1989 rozestavěné rozhodne národní výbor na základě dokladů předložených družstvem do 31. října 1989 o poskytnutí příspěvku ve výši celého rozdílu vyplývajícího z úpravy zůstatku rozpočtových nákladů k 31. prosinci 1988 v důsledku změn velkoobchodních cen k 1. lednu 1989. 35) Řídí se přitom ustanovením § 6 odst. 2 a 3 . Ustanovení § 6 odst. 4 , 5 a 6 platí obdobně.

(5) Jestliže na individuální bytovou výstavbu uvedenou v § 2 odst. 2 písm. a) splňující podmínky uvedené v § 16 písm. a) a b) , na kterou bylo vydáno stavební povolení od 1. ledna 1986 do 30. června 1989, bylo vydáno kolaudační rozhodnutí, které nabylo právní moci od 20. dubna 1989, a doba mezi nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí a nabytím právní moci příslušného stavebního povolení nepřekročila 36 měsíců, poskytne okresní národní výbor stavebníkovi příspěvek za urychlené dokončení stavby ve výši 20 000 Kčs. V případě, že doba uvedená v předchozí větě nepřekročila 24 měsíců a kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci nejpozději dnem 31. prosince 1990, zvyšuje se příspěvek za urychlené dokončení stavby na 25 000 Kčs. Ustanovení § 17 odst. 7 a § 25 odst. 2 , 3 a 4 platí obdobně.".

ČL. II

Zrušen ke dni 1.3.1991 novelou č. 73/1991 Sb.

ČL. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1989.

Ministr financí Československé socialistické republiky:
Ing. Stejskal v. r.
Ministr financí, cen a mezd České socialistické republiky:
Ing. Nikodým v. r.
Ministr financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky:
Ing. Mišeje v. r.
Předseda Státní banky československé:
Ing. Potáč v. r.

9) Výměr Federálního cenového úřadu č. 8170/331/88, kterým se stanoví sazby vedlejších rozpočtových nákladů staveb, uveřejněny v Cenovém věstníku, částka 45/1988 a částka 50/1988.

32a) Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 144/1978 Sb. , o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích, ve znění vyhlášky č. 185/1988 Sb.
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky č. 154/1978 Sb. , o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích, ve znění vyhlášky č. 15/1989 Sb.

32b) § 25 a 26 vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb. , o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění vyhlášky č. 155/1980 Sb.

32c) ČSN 06 0212 Ploché sluneční sběrače pro ohřev kapalin. Stanovení energetické činnosti a hydromechanického odporu.

32d) § 66 popřípadě § 68 zákona č. 50/1976 Sb.

32e) § 44 až 46 občanského zákoníku .

32f) § 58 občanského zákoníku .

35) Metodické a organizační pokyny Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. j. 1134/60/88 ze dne 31. března 1988 k promítnutí důsledků změn velkoobchodních cen k 1. 1. 1989 do rozpočtů staveb, uveřejněné ve Zpravodaji SKVTRI, částka 2-3/1988 a v Cenovém věstníku, částka 32/1988. Výklad Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj ze dne 15. 11. 1988 k Metodickým a organizačním pokynům č. j. 1134/60/88 ze dne 31. března 1988 k promítnutí důsledků změn velkoobchodních cen k 1. 1. 1989 do rozpočtů staveb, uveřejněný v Zpravodaji SKVTRI, částka 6-7/1988 a v Cenovém věstníku, částka 2-3/1989.