Program Zákon

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o povinném hlášení ukončení těhotenství, úmrtí dítěte a úmrtí matky

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky stanoví podle § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb. , o péči o zdraví lidu:

§ 1 Úvodní ustanovení

(1) Zdravotnická zařízení evidují

a) ukončení těhotenství narozením živého nebo mrtvého dítěte anebo potratem,

b) úmrtí dítěte do 168 hodin po porodu a

c) úmrtí matky související s těhotenstvím, porodem nebo potratem, k němuž došlo do 42 dnů po ukončení těhotenství (dále jen "úmrtí matky").

(2) Na podkladě evidence podle odstavce 1 provádějí zdravotnická zařízení v součinnosti s okresními a krajskými odborníky pro příslušné obory rozbory za účelem zlepšení úrovně léčebně preventivní péče o matku a dítě.

Základní pojmy

§ 2

(1) Narozením živého dítěte se rozumí jeho úplné vypuzení nebo vynětí z těla matčina, jestliže dítě projevuje alespoň jednu ze známek života a má porodní hmotnost

a) 500 g a vyšší anebo

b) nižší než 500 g, přežije-li 24 hodin po porodu.

(2) Známkami života se rozumějí dech nebo akce srdeční nebo pulsace pupečníku nebo aktivní pohyb svalstva, i když pupečník nebyl přerušen nebo placenta nebyla porozena.

§ 3

Narozením mrtvého dítěte se rozumí úplné vypuzení nebo vynětí z těla matčina, jestliže plod neprojevuje ani jednu ze známek života a má porodní hmotnost 1000 g a vyšší.

§ 4

(1) Potratem se rozumí ukončení těhotenství ženy, při němž

a) plod neprojevuje ani jednu ze známek života a jeho porodní hmotnost je nižší než 1000 g a pokud ji nelze zjistit, jestliže je těhotenství kratší než 28 týdnů,

b) plod projevuje alespoň jednu ze známek života a má porodní hmotnost nižší než 500 g, ale nepřežije 24 hodin po porodu,

c) z dělohy ženy bylo vyňato plodové vejce bez plodu, anebo těhotenská sliznice.

(2) Potratem se rozumí též ukončení mimoděložního těhotenství anebo umělé přerušení těhotenství provedené podle zvláštních předpisů.1)

§ 5 Hlášení o narození

Hlášení o narození živého nebo mrtvého dítěte podávají zdravotnická zařízení2) a postupují přitom podle předpisů o matrikách.3) Hlášení se podává vedle národního výboru pověřeného vedením matrik též okresnímu odborníkovi pro obor pediatrie příslušnému podle místa trvalého pobytu matky.

§ 6 Hlášení o úmrtí

Hlášení o narození mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte do 168 hodin po porodu a úmrtí matky podávají zdravotnická zařízení4) a postupují přitom podle předpisů o matrikách.5) Hlášení se podává vedle národního výboru pověřeného vedením matrik

a) v případě narození mrtvého dítěte a úmrtí dítěte do 168 hodin po porodu též okresním odborníkům pro obor pediatrie a pro obor gynekologie a porodnictví příslušným podle místa trvalého pobytu matky,

b) v případě úmrtí matky též neprodleně krajskému odborníkovi pro obor gynekologie a porodnictví příslušnému podle místa trvalého pobytu matky.

§ 7 Hlášení o potratu

Ukončení těhotenství potratem podle § 4 odst. 1 a ukončení mimoděložního těhotenství se hlásí stejným způsobem jako se hlásí umělé přerušení těhotenství.1) , 6)

§ 8 Ukončení těhotenství s více plody

Při ukončení těhotenství s více plody se posuzuje pro účely hlášení každý plod zvlášť. Rozhodující jsou kritéria uvedená v § 2 až 4 .

§ 9 Zrušovací ustanovení

Zrušují se

1. vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 194/1964 Sb., o povinném hlášení živě a mrtvě narozeného plodu, úmrtí dítěte do sedmi dnů po porodu a úmrtí matky,

2. směrnice ministerstva zdravotnictví ze dne 23. prosince 1964 čj. ST-181-23.12.64 č. 4/1965 Věst. MZ, o povinném hlášení živě a mrtvě narozeného plodu, úmrtí dítěte do sedmi dnů po porodu a úmrtí matky.

§ 10 Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1988.

Ministr: Prof. MUDr. Prokopec CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon České národní rady č. 66/1986 Sb. , o umělém přerušení těhotenství.
Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČSR č. 75/1986 Sb. , kterou se provádí zákon ČNR č. 66/1986 Sb. , o umělém přerušení těhotenství.

2) Tiskopis Federálního statistického úřadu, Českého statistického úřadu a Slovenského statistického úřadu Obyv 2-12 "Hlášení o narození".

3) § 35 až 38 vyhlášky federálního ministerstva vnitra č. 22/1977 Sb., kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách.
Směrnice Federálního statistického úřadu ze dne 17. června 1985 č. Vk 208/86 k státním statistickým výkazům za úsek demografie "22Dem", vydané v edici "Směrnice a pokyny čs. statistiky".

4) § 4 vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 47/1966 Sb., o pohřebnictví.
Tiskopis SEVT 14 105 0 "List o prohlídce mrtvého".

5) § 54, 55 a 57 vyhlášky č. 22/1977 Sb.

6) Tiskopis SEVT 14 331 0 "Žádost o umělé přerušení těhotenství a hlášení potratu".