Program Zákon

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o finanční pomoci při převodu skupinových rodinných domků z družstevního do osobního vlastnictví

Federální ministerstvo financí podle § 391 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. a doplněném zákonem č. 144/1975 Sb., § 28 písm. d) a e) zákona č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik, a § 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ministerstvo financí České socialistické republiky podle § 39 odst. 2 zákona České národní rady č. 60/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu České socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky, a § 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. a ministerstvo financí Slovenské socialistické republiky podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona Slovenské národní rady č. 32/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu Slovenské socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky, a § 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., stanoví:

§ 1 Předmět a rozsah úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje finanční pomoc při převodech skupinových rodinných domků1) z vlastnictví stavebních bytových družstev (dále jen "družstvo") do osobního vlastnictví jejich uživatelů.

(2) Skupinovými rodinnými domky se pro účely této vyhlášky rozumějí rodinné domky včetně k nim příslušejících garáží a technického vybavení, vystavěné družstvy po 1. lednu 1969 na základě výjimek z příslušných předpisů2) (dále jen "domky").

§ 2 Podmínky finanční pomoci

(1) Finanční pomoc podle dalších ustanovení této vyhlášky (§ 3 až 5 ) lze poskytnout pouze při splnění podmínek uvedených v odstavcích 2 až 6 .

(2) Domky převedou družstva do osobního vlastnictví jejich uživatelů, popřípadě do spoluvlastnictví uživatelů a příslušníků jejich domácností na základě smlouvy schválené příslušným svazem bytových družstev3) a registrované státním notářstvím.

(3) Tvoří-li několik domků skupinu, která má společné příslušenství (např. studnu, septik, kotelnu ústředního topení), uskuteční se převod všech domků tvořících takovou skupinu současně.

(4) Cenu domku stanoví družstvo v souladu s platnými předpisy ve výši pořizovací ceny snížené o opotřebení.4) Na úhradu ceny nabyvateli započtou

a) zůstatkovou hodnotu členského podílu,

b) příspěvek podle § 3 odst. 1 nebo § 4 odst. 1 , pokud mu byl přiznán,

c) částku, o kterou splacený bankovní úvěr, nespotřebované prostředky ve fondu na financování údržby a investic a amortizace členského podílu převyšuje opotřebení převáděného domku, o něž byla pro účely převodu snížena jeho pořizovací cena.

(5) Nabyvatel domku prokáže družstvu nejpozději do registrace smlouvy o převodu nemovitosti, že kupní cenu domku uhradil nebo že má příslib státní spořitelny, že úhrada kupní ceny bude družstvu poukázána z poskytnuté půjčky do 50 dnů po registraci smlouvy o převodu nemovitosti.

(6) Družstvo vrátí národnímu výboru státní příspěvek (popřípadě i zvláštní příspěvek) snížený o příspěvky poskytnuté nabyvatelům podle § 3 odst. 1 , popřípadě § 4 odst. 1 a pobočce Státní banky československé uhradí nesplacenou část úvěru, a to do 60 dnů od registrace smlouvy o převodu nemovitosti. Příspěvky se vracejí tomu národnímu výboru, který je družstvu na výstavbu poskytl. Pokud byl příspěvek poskytnut jiným orgánem, vrátí jej družstvo okresnímu národnímu výboru příslušnému podle místa stavby.

§ 3 Stabilizační příspěvky pracovníkům socialistických organizací

(1) Socialistické organizace5) mohou v zájmu stabilizace poskytnout svým pracovníkům na převod rodinného domku z družstevního do osobního vlastnictví příspěvek do výše 40 000 Kčs. Příspěvek se poskytuje formou započtení na úhradu kupní ceny domku [§ 2 odst. 4 písm. b) ].

(2) U domků s více byty, nabývaných do spoluvlastnictví, lze příspěvek podle odstavce 1 poskytnout na každý byt, jestliže spolunabyvatelé domku (uživatelé bytů) nejsou manželé.

(3) Podmínkou poskytnutí příspěvku podle odstavců 1 a 2 je, že pracovník se ve smlouvě (odstavec 7 ) zaváže

a) v organizaci 10 let od uzavření smlouvy setrvat v pracovním poměru. Pracovníkům, u kterých vzhledem k věkové hranici stanovené pro vznik nároku na starobní důchod nejsou předpoklady ke splnění tohoto stabilizačního závazku, je možno příspěvek za uvedených podmínek poskytnout, zaváží-li se v organizaci setrvat v pracovním poměru alespoň 5 let od uzavření smlouvy;

b) domek po dobu 10 let od registrace smlouvy o převodu státním notářstvím nepřevést na jinou osobu a po tuto dobu jej užívat k trvalému bydlení;

c) prokázat organizaci do 60 dnů po registraci smlouvy o převodu nemovitosti státním notářstvím, že domek do osobního vlastnictví (spoluvlastnictví) nabyl a kupní cenu zaplatil;

d) stabilizační příspěvek vrátit v případě, že nedodrží některou z podmínek stanovených touto vyhláškou.

(4) Při nabývání domku do spoluvlastnictví (§ 2 odst. 2 ) je podmínkou poskytnutí příspěvku, že závazky podle odstavce 3 převezme u každého bytu, na který se příspěvek poskytuje, jeden ze spoluvlastníků.

(5) Příspěvek podle odstavců 1 a 2 lze poskytnout jen za předpokladu, že nabyvatel domku neobdržel nenávratnou finanční pomoc na složení členského podílu do družstva, popřípadě na individuální bytovou výstavbu, nebo tuto pomoc vrátil.

(6) Pokud nabyvatel domku obdržel na složení členského podílu na byt v převáděném domku prominutelnou půjčku s podmínkou v družstevním bytě po stanovenou dobu bydlet, považuje se tato podmínka za plněnou bydlením v domku získaném nabyvatelem z družstevního do osobního vlastnictví.

(7) Příspěvek podle odstavců 1 a 2 se poskytne na základě písemné smlouvy, kterou uzavře organizace se svým pracovníkem - nabyvatelem domku po předchozí dohodě se závodním výborem ROH a okresním národním výborem příslušným podle místa stavby.

(8) Ve smlouvě o převodu domku z družstevního do osobního vlastnictví se uvede, že příspěvek se nabyvateli započítává na úhradu kupní ceny.

(9) Organizace je povinna sledovat plnění podmínek smlouvy a při jejich porušení požadovat neprodleně vrácení příspěvku. Vrácený příspěvek odvede organizace do státního rozpočtu republiky příslušné podle místa stavby.

(10) Vrácení příspěvku organizace nepožaduje, jestliže pracovník před uplynutím smluvené doby zemřel nebo se stal plně invalidním, anebo v případě, že v důsledku úrazu či nemoci z povolání nemůže plnit závazky ze sjednané pracovní smlouvy a dojde ke skončení pracovního poměru; to platí také v případě, že pracovník zrušil pracovní poměr z důvodu vážného ohrožení svého zdraví (§ 54 odst. 1 zákoníku práce ).

(11) V případě, že pracovník přejde před uplynutím smluvené doby do jiné organizace v důsledku organizačních změn, z důvodů veřejného zájmu anebo z jiných zřetelehodných důvodů, může organizace se souhlasem závodního výboru ROH, okresního národního výboru příslušného podle místa stavby a nadřízeného ústředního orgánu upustit od vrácení příspěvku nebo jeho části.

§ 4 Příspěvky ostatním občanům

(1) Okresní národní výbory příslušné podle místa stavby mohou na převod rodinného domku z družstevního do osobního vlastnictví poskytnout příspěvek do výše 30 000 Kčs občanům vykonávajícím povolání, v němž nevstupují do pracovního poměru, pracovníkům, kteří vzhledem k svému věku nesplňují podmínky pro uzavření smlouvy podle § 3 se stabilizačním závazkem ani na 5 let a důchodcům. Příspěvek se poskytuje na základě písemné smlouvy formou započtení na úhradu kupní ceny domku [§ 2 odst. 4 písm. b) ].

(2) Podmínkou poskytnutí příspěvku podle odstavce 1 je, že nabyvatel domek po dobu 5 let od registrace smlouvy o převodu státním notářstvím nepřevede na jinou osobu a po tuto dobu jej bude užívat k trvalému bydlení. Ustanovení § 3 odst. 2 , odst. 3 písm. c), d) , odst. 4, 5, 6, 8 a 9 platí přitom obdobně.

(3) Ve zřetelehodných případech může být od vrácení příspěvku upuštěno, a to jen se souhlasem příslušného krajského národního výboru.

§ 5 Půjčky státních spořitelen

(1) Na úhradu ceny domku a k němu příslušejícího technického vybavení (s vyloučením ceny garáže) může státní spořitelna poskytnout nabyvateli půjčku do výše 200 000 Kčs. U domků s více byty, nabývaných do spoluvlastnictví, nesmí součet půjček přesáhnout 250 000 Kčs. Splatnost půjčky se stanoví nejdéle na dobu 20 let ode dne, kdy byla smlouva o převodu domku registrována. Úroková sazba z těchto půjček činí 1 %.

(2) Na úhradu ceny garáží (samostatně stojících i vestavěných do domků) může státní spořitelna dále poskytovat půjčky splatné nejpozději do 10 let při úrokové sazbě 8 %.

§ 6 Pozemky

(1) Národní výbor, který přenechal družstvu do trvalého užívání pozemek, na kterém jsou domky převáděné do osobního vlastnictví vystavěny, zruší dohodou s družstvem smlouvu o trvalém užívání tohoto pozemku.

(2) Nabyvatelům domků zřídí národní výbor právo osobního užívání k pozemkům, na kterých jsou domky vystavěny, do výměry 400 m2 na domek bezplatně. Na plochu převyšující tuto výměru zřídí národní výbor právo osobního užívání za úhradu.6)

§ 7 Odvod státních příspěvků

Státní příspěvky vrácené družstvy národním výborům v souvislosti s převodem domků z družstevního do osobního vlastnictví (§ 2 odst. 6 ) odvedou národní výbory do rozpočtu republiky příslušné podle místa stavby.

§ 8 Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1980.

První náměstek ministra financí ČSSR:
Ing. Zámečník v. r.
Náměstek ministra financí SSR:
Ing. Hromý v. r.
První náměstek ministra financí ČSR:
Ing. Stratílek v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 11 odst.1 vyhlášky č. 137/1968 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě.

2) Jde o výjimky z ustanovení § 5 odst.1 písm. b) vyhlášky č. 137/1968 Sb., povolené ministerstvy výstavby a techniky ČSR a SSR na základě zmocnění v § 10 odst. 2 citované vyhlášky.

3) Směrnice Českého svazu bytových družstev č. 22/1977 Zpravodaje ČSBD, směrnice Slovenského svazu bytových družstev č. 11/1976 Věstníku SSBD.

4) § 10 vyhlášek č. 43/1969 Sb. a č. 47/1969 Sb., o cenách staveb v osobním vlastnictví a o náhradách při vyvlastnění nemovitostí.

5) § 14 hospodářského zákoníku .

6) § 11 odst. 1 vyhlášek č. 43/1969 Sb. a č. 47/1969 Sb.