Program Zákon

Zákon,kterým se mění a doplňují některá další ustanovení zákoníku práce

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

ČL. I

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 264/2006 Sb

ČL. II

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 264/2006 Sb

ČL. III

Občanský soudní řád č. 99/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 162/1973 Sb.) se mění a doplňuje takto:

1. V § 82 odst. 2 a § 88 písm. g) se slova "komise pro pracovní spory" nahrazují slovy "rozhodčí komise".

2. § 274 písm. c) zní:

"c) vykonatelných rozhodnutí komisí pro pracovní spory, rozhodčích komisí a smírů jimi schválených;".

ČL. IV

Zrušují se

1. § 19 zákona č. 18/1958 Sb., o požární ochraně;

2. § 15 odst. 3 a § 73 odst. 2 zákona č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení;

3. vládní nařízení č. 40/1953 Sb., o občanské pracovní pomoci;

4. vládní nařízení č. 66/1965 Sb., kterým se provádí zákoník práce, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 60/1970 Sb.;

5. vyhláška č. 113/1955 Ú. l., o pracovním poměru lodních posádek československých námořních lodí;

6. § 97 odst. 2 písm. e) vyhlášky č. 102/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení;

7. vyhláška č. 23/1970 Sb., o projednávání pracovních sporů komisemi pro pracovní spory.

ČL. V

Předsednictvo Federálního shromáždění se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákoníku práce, jak vyplývá z pozdějších předpisů.

ČL. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1975.

Dr. Štrougal v. r.
též na místě presidenta republiky podle čl. 64 ústavního zákona o československé federaci
Indra v. r.