Program Zákon

Vyhláška předsedy vlády o zrušení dalších směrnic, instrukcí, výnosů a jiných obdobných předpisů některých ústředních orgánů státní správy

Vláda Československé socialistické republiky podle § 2 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 36/1966 Sb., kterým se zrušují některé právní předpisy, stanovila:

(1) Dnem 1. ledna 1968 se zrušují, s výjimkou předpisů a opatření uvedených v odstavci 2 ,

a) všechny směrnice, instrukce, výnosy a jiné obdobné předpisy vydané do 31. prosince 1966 v oborech působnosti Státní plánovací komise, Státní komise pro techniku, Státní komise pro finance, ceny a mzdy, Ústřední komise lidové kontroly, Státního statistického úřadu, ministerstev financí, hornictví, chemického průmyslu, spotřebního průmyslu, stavebnictví, vnitřního obchodu, zahraničního obchodu, zdravotnictví, školství, kultury a informací, zemědělství a výživy, lesního a vodního hospodářství, Ústřední správy energetiky a Ústřední správy geodézie a kartografie, a dále též v oboru působnosti ministerstva vnitra, pokud jde o odvětví místního hospodářství, všeobecnou správu národních výborů a obor požární ochrany, pokud jde o silniční automobilovou a městskou dopravu a silniční hospodářství, a v oboru působnosti Státního úřadu sociálního zabezpečení, pokud se týkají řízení a hospodaření rozpočtových organizací,

b) všechna opatření oznámená v ročnících 1965 a 1966 Sbírky směrnic pro národní výbory.

(2) Nezrušují se

a) směrnice, instrukce, výnosy a jiné obdobné předpisy orgánů uvedených v odstavci 1 písm. a) ,

1. které byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů nebo v Úředním listě (Úředním věstníku) anebo jejichž vyhlášení bylo ve Sbírce zákonů oznámeno,

2. jejichž další platnost byla oznámena v částce 31/1966 Sbírky zákonů a v částce 15/1967 Sbírky zákonů1 ) nebo s jejichž vydáním vyslovily souhlas příslušné koordinační orgány,

3. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,

4. Ústřední komise lidové kontroly a statistiky platící výhradně pro soustavu orgánů lidové kontroly a statistiky,

5. kterými byly vydány technické normy,

6. které obsahují utajované skutečnosti,

7. zřizovací listiny, statuty, u rozpočtových organizací též organizační řády, jakož i obdobná opatření, jimiž byla stanovena zvláštní působnost jmenovitě určených orgánů a organizací,

8. opatření, jimiž byly stanoveny ceny a jejich složky (přirážky, příplatky, srážky, obchodní rozpětí, sazby daně z obratu apod.),

9. opatření vydaná jmenovitě určeným orgánům a organizacím,

10. konkrétní časově omezená opatření určená více (i jmenovitě neuvedeným) orgánům a organizacím,

11. opatření týkající se pouze činnosti aparátu ústředního orgánu,

12. které byly po prověrce provedené podle rozhodnutí vlády ponechány v platnosti a jsou uvedeny v oznámení v této částce Sbírky zákonů,

b) opatření, jejichž další platnost byla oznámena v částce 9/1966 Sbírky směrnic pro národní výbory (oddíl I.),1 )

c) opatření oznámená v ročnících 1965 a 1966 Sbírky směrnic pro národní výbory, která byla po prověrce provedené podle rozhodnutí vlády ponechána v platnosti a jsou uvedena v oznámení v této částce Sbírky zákonů.

Lenárt v. r.

Poznámky pod čarou:

1) Tyto předpisy platí ve znění všech úprav a změn provedených do 31. prosince 1967.