Program Zákon

Zákon o nabývání a pozbývání československého státního občanství.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ. NABÝVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ.

§ 1.

Zrušen ke dni 1.1.1969 novelou č. 165/1968 Sb.

§ 2.

Zrušen ke dni 1.1.1969 novelou č. 165/1968 Sb.

§ 3. Udělením.

(1) Státní občanství lze udělit na žádost osobám, které bydlí na území Československé republiky nepřetržitě alespoň pět let a při nabytí státního občanství pozbudou, pokud nejsou bezdomovci, své dosavadní státní příslušnosti.

(2)

Zrušen ke dni 1.1.1969 novelou č. 206/1968 Sb.

(3) Manželé mohou žádat o udělení státního občanství ve společné žádosti; žádost každého manžela se posuzuje samostatně. Děti mladší 15 let, které jejich otec nebo matka pojali do své žádosti, nabývají státního občanství spolu s otcem nebo s matkou.

§ 4.

Zrušen ke dni 1.1.1969 novelou č. 165/1968 Sb.

ČÁST DRUHÁ. POZBÝVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ.

§ 5.

Zrušen ke dni 11.11.1958 novelou č. 72/1958 Sb.

§ 6. Propuštěním.

(1) Státního občanství pozbývá ten, kdo je propuštěn ze státního svazku na vlastní žádost. Státní občanství zaniká dnem doručení listiny o propuštění.

(2) Manželé mohou žádat o propuštění ze státního občanství ve společné žádosti; žádost každého manžela se posuzuje samostatně. Děti mladší 15 let, které jejich otec nebo matka pojali do své žádosti, pozbývají státního občanství spolu s otcem nebo s matkou.

§ 7.

Zrušen ke dni 29.3.1990 novelou č. 88/1990 Sb.

§ 8 Rodinní příslušníci

(1) Československá státní občanka nepozbývá uzavřením manželství s cizincem nebo s bezdomovcem státního občanství.

(2) Pozbytí státního občanství u jednoho z manželů nemá vliv na státní občanství druhého manžela nebo dětí, pokud tento zákon nestanoví jinak.

ČÁST TŘETÍ. PŘÍSLUŠNOST.

§ 9.

Zrušen ke dni 1.1.1969 novelou č. 165/1968 Sb.

ČÁST ČTVRTÁ. USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ.

§ 10.

(1) Počátečním dnem účinnosti tohoto zákona pozbývají platnosti všeobecné předpisy o nabývání a pozbývání státního občanství.

Zejména se zrušují:

1. ustanovení § 28, věty druhé a §§ 29, 30, 31 a 32 obč. zák.,

2. vystěhovalecký patent ze dne 24. března 1832, č. 2557 sb. zák. soud.,

3. dekrety dvorské kanceláře upravující věci státního občanství,

4. zák. ČL. L/1879 o nabývání a pozbývání státního občanství a zák. ČL. IV/1886 o naturalisaci hromadných repatriantů,

5. ustanovení §§ 2 a 3 zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 236 Sb., kterým se doplňují a mění dosavadní ustanovení o nabývání a pozbývání státního občanství a práva domovského v republice Československé,

6. vyhláška ministra vnitra ze dne 15. prosince 1926, č. 225 Sb., o průkazu o státním občanství republiky Československé, ve znění vyhlášky ze dne 1. července 1928, č. 108 Sb.,

7. zákon ze dne 29. května 1947, č. 102 Sb., o nabývání a pozbývání československého státního občanství sňatkem.

(2) Tento zákon se nedotýká zákona ze dne 29. dubna 1930, č. 60 Sb., jímž se provádí úmluva ze dne 16. července 1928 mezi Československem a Spojenými státy severoamerickými o naturalisaci, zákona ze dne 12. dubna 1946, č. 74 Sb., o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti, zákona ze dne 13. září 1946, č. 179 Sb., o udělení státního občanství krajanům z Maďarska, a zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 107 Sb., kterým se prodlužuje lhůta k podání žádosti o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti.

§ 11.

Zrušen ke dni 1.1.1969 novelou č. 206/1968 Sb.

§ 12.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 1949; provede jej ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.

Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Nosek v. r.

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Z NOVEL

K zákonu se váže novela č. 72/1958 Sb. , její přechodné ustanovení je čl. II

K zákonu se váže novela č. 88/1990 Sb. , její přechodné ustanovení je čl. II