Program Zákon

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. září 1951 byla v Ottawě přijata Dohoda o právním postavení Organizace Severoatlantické smlouvy, zástupců států a mezinárodního personálu.

Jménem České republiky byla Dohoda podepsána ve Washingtonu dne 26. dubna 1999.
S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u vlády Spojených států amerických, depozitáře Dohody, dne 18. listopadu 1999.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku XXVI odst. 2 dne 18. května 1954. Pro Českou republiku vstoupila v platnost podle téhož článku a odstavce dne 18. listopadu 1999.
Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně. PŘEKLAD

DOHODA O PRÁVNÍM POSTAVENÍ ORGANIZACE SEVEROATLANTICKÉ SMLOUVY, ZÁSTUPCŮ STÁTŮ A MEZINÁRODNÍHO PERSONÁLU

Signatářské státy této Dohody,
vědomy si toho, že Organizace Severoatlantické smlouvy, její mezinárodní personál a zástupci členských států účastnící se jednání by k tomu, aby mohli plnit své funkce a naplnit své poslání, měli mít právní postavení níže uvedené,
dohodly se takto:

ČÁST I: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Článek I

Pro účely této Dohody:

(a) výraz "Organizace" znamená Organizaci Severoatlantické smlouvy sestávající z Rady a z jejích pomocných orgánů;

(b) výraz "Rada" znamená Radu ustavenou podle článku IX Severoatlantické smlouvy a delegáty Rady;

(c) výraz "pomocné orgány" znamená kterýkoli orgán, výbor či služebnu, ustavené Radou nebo z jejího rozhodnutí, s výjimkou těch, na které se tato Dohoda podle ustanovení článku II nevztahuje;

(d) výraz "předseda delegátů Rady" zahrnuje během jeho nepřítomnosti též zastupujícího místopředsedu.

Článek II

Tato Dohoda se nevztahuje na vojenská velitelství ustavená na základě Severoatlantické smlouvy, ani - pokud Rada nerozhodne jinak - na jiné vojenské orgány.

Článek III

Organizace a členské státy budou trvale spolupracovat ve snaze usnadnit řádný výkon spravedlnosti, zajistit dodržování policejních předpisů a zabránit případům zneužívání imunit a výsad stanovených touto Dohodou. Dospěje-li některý členský stát k názoru, že došlo ke zneužití imunity nebo výsady vyplývající z ustanovení této Dohody, budou zahájeny konzultace mezi tímto členským státem a Organizací, případně mezi dotčenými členskými státy s cílem určit, zda k takovému zneužití došlo, a pokud ano, zabránit jeho opakování. Bez ohledu na předchozí nebo jiná ustanovení této Dohody členský stát, který dospěl k názoru, že některá osoba zneužila výsadu plynoucí z jejího pobytu nebo jinou výsadu či imunitu přiznanou jí touto Dohodou, může takovou osobu požádat, aby opustila jeho území.

ČÁST II: ORGANIZACE

Článek IV

Organizace je právnickou osobou; má způsobilost sjednávat smlouvy, nabývat a zcizovat movitý a nemovitý majetek a vystupovat v právních řízeních.

Článek V

Organizace, její majetek a aktiva, ať už se nacházejí kdekoli a jsou v držení kohokoli, požívají imunitu proti jakékoli formě právního řízení, s tou výhradou, kdy v konkrétním případě předseda delegátů Rady, jednající jménem Organizace, výslovně povolí této imunity se vzdát. Rozumí se však, že vzdání se imunity se v žádném případě nevztahuje na exekuční opatření.

Článek VI

Prostory Organizace jsou nedotknutelné. Její majetek a aktiva, ať už se nacházejí kdekoli a jsou v držení kohokoli, požívají imunitu vůči prohlídkám, zabavení, konfiskaci, vyvlastnění či jakémukoli jinému zásahu.

Článek VII

Archivy Organizace a všechny listiny, jež jí patří anebo jsou v jejím držení, jsou nedotknutelné, ať jsou umístěny kdekoli.

Článek VIII

1. Aniž by podléhala finanční kontrole, předpisům nebo moratoriím jakéhokoli druhu:

(a) Organizace může držet libovolnou měnu a otevírat účty v libovolné měně;

(b) Organizace může volně převádět své prostředky z jednoho státu do druhého či uvnitř kteréhokoli státu a směňovat libovolnou měnu za jinou při nejvýhodnějším oficiálním nákupním či prodejním směnném kursu.

2. Při výkonu svých práv podle odstavce 1 bude Organizace brát náležitý zřetel na všechny připomínky kteréhokoli členského státu.

Článek IX

Organizace, její aktiva, příjmy a jiný majetek jsou vyňaty:

(a) ze všech přímých daní; Organizace však nebude uplatňovat nárok na osvobození od poplatků a daní, které představují pouhou úplatu za veřejně prospěšné služby;

(b) ze všech cel a kvantitativních omezení dovozu a vývozu vztahujících se na předměty dovážené či vyvážené Organizací pro její úřední účely; předměty dovezené v rámci takového vynětí nebudou zcizeny, ať již formou prodeje či daru, ve státě, do kterého byly dovezeny, leda za podmínek schválených vládou tohoto státu;

(c) ze všech cel a kvantitativních omezení dovozu a vývozu vztahujících se na publikace jí vydané.

Článek X

Ačkoli Organizace v zásadě nebude uplatňovat nárok na vynětí ze spotřebních daní ani z daní z prodeje movitého či nemovitého majetku, které jsou zahrnuty v jeho ceně, v těch případech, kdy Organizace provádí významné nákupy majetku pro úřední účely, které jsou nebo mohou být takovými cly a daněmi zatíženy, členské státy učiní všude tam, kde je to možné, příslušná správní opatření vedoucí k prominutí či vrácení částky odpovídající zaplacenému poplatku či dani.

Článek XI

1. Úřední korespondence a další úřední zprávy Organizace nesmějí být předmětem žádných cenzurních zásahů.

2. Organizace má právo používat šifry a odesílat a přijímat korespondenci prostřednictvím kurýrů nebo v zapečetěných zavazadlech, na které se vztahují stejné imunity a výsady jako na diplomatické kurýry a zavazadla.

3. Nic v tomto článku nebude vykládáno tak, jako by to bránilo přijetí odpovídajících bezpečnostních opatření stanovených dohodou mezi členským státem a Radou jednající jménem Organizace.

ČÁST III: ZÁSTUPCI ČLENSKÝCH STÁTŮ

Článek XII

Všechny osoby jmenované některým členským státem do funkce hlavního stálého zástupce u Organizace na území jiného členského státu, stejně jako i ti členové jejich oficiálního doprovodu pobývající na tomto území, o kterých se tak dohodl pověřující stát s Organizací a Organizace se státem, ve kterém mají pobývat, požívají imunity a výsady přiznávané diplomatickým zástupcům a jejich úřednímu personálu ve srovnatelném postavení.

Článek XIII

1. Každý zástupce členského státu v Radě nebo v některém z jejích pomocných orgánů, na kterého se nevztahují ustanovení článku XII, po dobu, kdy se v rámci výkonu svých úředních funkcí zdržuje na území jiného členského státu, požívá následující výsady a imunity:

(a) stejnou imunitu vůči zadržení nebo vazbě, jakou požívají členové diplomatického personálu ve srovnatelném postavení;

(b) imunitu proti právnímu řízení, pokud se týče jeho výroků ústních či písemných a jednání v rámci výkonu jeho úředních funkcí;

(c) nedotknutelnost všech listin a dokumentů;

(d) právo používat šifry a přijímat i odesílat listiny a korespondenci prostřednictvím kurýrů nebo v zapečetěných zavazadlech;

(e) spolu se svou manželkou/svým manželem stejné vynětí z přistěhovaleckých omezení, z registrace cizinců a z povinností plynoucích z národní služby, jakým se těší členové diplomatického personálu ve srovnatelném postavení;

(f) stejné úlevy ve vztahu k měnovým nebo devizovým omezením, jaké se těší členové diplomatického personálu ve srovnatelném postavení;

(g) stejné imunity a stejné úlevy ve vztahu k osobním zavazadlům, jaké se těší členové diplomatického personálu ve srovnatelném postavení;

(h) právo bezcelně dovézt nábytek a vybavení v době, kdy nastupuje do funkce v daném státě, a po ukončení jeho funkcí v tomto státě tento nábytek a vybavení bezcelně vyvézt zpět, v obou případech za podmínek, které pokládá za nezbytné vláda státu, v němž se tato práva uplatňují;

(i) právo dočasně bezcelně dovézt svoje soukromé motorové vozidlo pro vlastní použití a následně je bezcelně vyvézt, v obou případech za podmínek, které pokládá za nezbytné vláda dotčeného státu.

2. Pokud nějaká forma zdanění záleží na místě obvyklého pobytu, potom doba, kterou zástupce, na kterého se vztahují ustanovení tohoto článku, stráví na území jiného členského státu v rámci výkonu svých úředních funkcí, se do doby obvyklého pobytu nezapočítává. Zvláště pak nebudou zdaněny oficiální příjmy a požitky, které mu jsou vypláceny po dobu jeho pověření.

3. Pro účely tohoto článku výraz "zástupce" zahrnuje všechny zástupce, poradce a technické experty jednotlivých delegací. Každý členský stát sdělí na požádání jiným dotčeným členským státům jména svých zástupců, na které se vztahují ustanovení tohoto článku, a předpokládanou dobu jejich pobytu na území takových členských států.

Článek XIV

Členové oficiálního úředního personálu doprovázející zástupce členského státu, na který se nevztahují ustanovení článku XII nebo XIII, požívají po dobu svého pobytu na území jiného členského státu v rámci výkonu svých úředních funkcí výsady a imunity uvedené v odstavci 1 (b) , (c) , (e) , (f) , (g) , (h) , (i) a v odstavci 2  článku XIII.

Článek XV

Výsady a imunity se zástupcům členských států a jejich personálu poskytují nikoli pro jejich osobní prospěch, ale aby se zajistilo nezávislé vykonávání jejich funkcí souvisejících se Severoatlantickou smlouvou. V důsledku toho má členský stát nejen právo, ale též povinnost vzdát se imunity svých zástupců a členů jejich personálu ve všech případech, kdy podle jeho názoru by poskytnutá imunita mohla narušit průchod spravedlnosti a je možno se jí vzdát bez újmy účelu, pro který byla přiznána.

Článek XVI

Ustanovení článků XII až XIV nevyžadují, aby kterýkoli členský stát přiznal některou z výsad nebo imunit tam zmíněných jakékoli osobě, která je jejím státním příslušníkem, nebo osobě, která je jeho zástupcem nebo členem personálu takového zástupce.

ČÁST IV: MEZINÁRODNÍ PERSONÁL A EXPERTI PLNÍCÍ ÚKOLY PRO ORGANIZACI

Článek XVII

Kategorie úředníků Organizace, na které se vztahují ustanovení článků XVIII až XX, budou určeny dohodou mezi předsedou delegátů Rady a jednotlivými členskými státy. Předseda delegátů Rady sdělí členským státům jména úředníků do těchto kategorií zahrnutých.

Článek XVIII

Úředníci Organizace určení dohodou podle článku XVII:

(a) požívají imunitu proti právnímu řízení, pokud se týče jejich výroků ústních či písemných a jednání v rámci výkonu jejich úředních funkcí;

(b) spolu se svými manželi a nejbližšími rodinnými příslušníky, kteří s nimi sdílejí domov a jsou na nich závislí, požívají stejné vynětí z přistěhovaleckých omezení a z registrace cizinců, jakým se těší členové diplomatického personálu ve srovnatelném postavení;

(c) požívají stejné úlevy ve vztahu k měnovým nebo devizovým omezením, jakým se těší členové diplomatického personálu ve srovnatelném postavení;

(d) spolu se svými manželi a nejbližšími rodinnými příslušníky, kteří s nimi sdílejí domov a jsou na nich závislí, požívají stejné repatriační úlevy, které jsou v dobách mezinárodních krizí poskytovány členům diplomatického personálu ve srovnatelném postavení;

(e) mají právo bezcelně dovézt nábytek a vybavení v době, kdy nastupují do funkce v daném státě, a po ukončení jeho funkcí v tomto státě tento nábytek a vybavení bezcelně vyvézt zpět, v obou případech za podmínek, které pokládá za nezbytné vláda státu, v němž se tato práva uplatňují;

(f) mají právo dočasně bezcelně dovézt svá soukromá motorová vozidla pro vlastní použití a následně je bezcelně vyvézt, v obou případech za podmínek, které pokládá za nezbytné vláda dotčeného státu.

Článek XIX

Úředníci Organizace určení dohodou podle článku XVII jsou vyňati ze zdanění příjmů a požitků, které jim vyplácí Organizace v souvislosti s výkonem jejich úředních funkcí. Nicméně kterýkoli členský stát může s Radou jednající jménem Organizace ujednat, že tento členský stát bude zaměstnávat a poskytovat Organizaci všechny své státní příslušníky (přeje-li si to takový členský stát, pak s výjimkou osob, které nemají trvalý pobyt na jeho území), kteří mají být služebně přiděleni k mezinárodnímu personálu Organizace, a vyplácet jim jejich příjmy a požitky z vlastních zdrojů ve výši, kterou sám určí. Příjmy a požitky takto vyplácené může tento členský stát danit, jsou však vyňaty ze zdanění uloženého kterýmkoli jiným členským státem. Uzavře-li některý členský stát takové ujednání, a to pak bude později změněno nebo jehož platnost bude ukončena, členské státy nebudou nadále vázány podle první věty tohoto článku vyjmout ze zdanění příjmy a požitky, které vyplácejí svým státním příslušníkům.

Článek XX

Vedle výsad a imunit uvedených v článcích XVIII a XIX požívají výkonný tajemník Organizace, koordinátor severoatlantické obranné výroby a takoví další úředníci obdobného zařazení, o kterých se tak dohodne předseda delegátů Rady s vládami členských států, výsady a imunity běžně přiznávané členům diplomatického personálu ve srovnatelném postavení.

Článek XXI

1. Experti (jiní než úředníci, na které se vztahují ustanovení článků XVIII až XX) pověření plněním úkolů pro Organizaci požívají během svého pobytu na území některého členského státu v rámci výkonu svých úředních funkcí a v rozsahu, jaký je pro efektivní výkon jejich funkcí nezbytný, následující výsady a imunity:

(a) imunitu proti zadržení nebo vazbě a proti zabavení jejich osobních zavazadel;

(b) imunitu proti právnímu řízení, pokud se týče jejich výroků ústních či písemných a jednání v rámci výkonu jejich úředních funkcí pro Organizaci;

(c) stejné úlevy ve vztahu k měnovým nebo devizovým omezením a ve vztahu k osobním zavazadlům, jaké se poskytují úředníkům cizích vlád během dočasných úředních misí;

(d) nedotknutelnost všech listin a dokumentů, které souvisejí s prací, kterou pro Organizaci vykonávají.

2. Předseda delegátů Rady sdělí dotčeným členským státům jména všech expertů, na které se ustanovení tohoto článku vztahují.

Článek XXII

Výsady a imunity se úředníkům a expertům poskytují v zájmu Organizace, a nikoli pro jejich osobní prospěch. Předseda delegátů Rady má právo i povinnost vzdát se imunity každého úředníka či experta ve všech případech, kdy podle jeho názoru poskytnutá imunita by mohla narušit průchod spravedlnosti a je možno se jí vzdát bez újmy na zájmech Organizace.

Článek XXIII

Ustanovení článků XVIII, XX a XXI nevyžadují, aby kterýkoli členský stát přiznal některou z výsad nebo imunit tam zmíněných jakékoli osobě, která je jeho státním příslušníkem, vyjma:

(a) imunity proti právnímu řízení, pokud se týče jejích výroků ústních či písemných a jednání v rámci výkonu jejích úředních funkcí pro Organizaci;

(b) nedotknutelnosti všech listin a dokumentů, které souvisejí s prací, kterou pro Organizaci vykonávají;

(c) úlev ve vztahu k měnovým nebo devizovým omezením v míře nezbytné pro efektivní výkon jejích funkcí.

ČÁST V: ŘEŠENÍ SPORŮ

Článek XXIV

Rada přijme opatření pro řešení:

(a) sporů vznikajících ze smluv nebo jiných sporů soukromoprávní povahy, jejichž je Organizace stranou;

(b) sporů týkajících se některého úředníka nebo experta Organizace, na kterého se vztahují ustanovení části IV této Dohody a který požívá v důsledku svého úředního postavení imunity, ledaže došlo ke vzdání se imunity v souladu s ustanoveními článku XXII.

ČÁST VI: DODATEČNÁ UJEDNÁNÍ

Článek XXV

Rada jednající jménem Organizace může s členským státem nebo s členskými státy uzavřít dodatečná ujednání, kterými se pozměňují ustanovení této Dohody ve vztahu k tomuto členskému státu nebo k těmto státům.

ČÁST VII: ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek XXVI

1. Tato Dohoda je otevřena k podpisu členským státům Organizace a podléhá ratifikaci. Ratifikační listiny budou uloženy u vlády Spojených států amerických, která uvědomí všechny signatáře o uložení každé ratifikační listiny.

2. Jakmile uloží šest signatářských států ratifikační listiny, vstoupí pro ně tato Dohoda v platnost. Pro každý další signatářský stát vstoupí v platnost dnem uložení jeho ratifikační listiny.

Článek XXVII

Tuto Dohodu může kterýkoli členský stát vypovědět písemným oznámením vládě Spojených států amerických, která uvědomí všechny signatářské státy o každém takovém oznámení. Výpověď vstoupí v platnost jeden rok poté, kdy vláda Spojených států amerických obdrží takové oznámení.
Na důkaz toho níže podepsaní zplnomocněnci podepsali tuto Dohodu.
Dáno v Ottawě dvacátého dne měsíce září roku 1951 v jediném vyhotovení ve znění francouzském a anglickém, které obě jsou stejně autentické; bude uloženo v archivech vlády Spojených států amerických, která předá ověřené kopie této Dohody všem signatářským státům.