Program Zákon

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. srpna 1952 byl v Paříži přijat Protokol o Statutu mezinárodních vojenských velitelství ustavených podle Severoatlantické smlouvy.1)

S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky.
Listina o přístupu České republiky k Dohodě, podepsaná prezidentem republiky dne 27. září 2000, byla uložena u vlády Spojených státu amerických, depozitáře Protokolu, dne 31. října 2000.
Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku XVI odst. 1 a článku XVIII odst. 2 Dohody mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statutu jejich ozbrojených sil2) dne 10. dubna 1954. Pro Českou republiku vstoupil v platnost podle odstavce 3 téhož článku Dohody dne 30. listopadu 2000.
Anglické znění a český překlad Protokolu se vyhlašují současně.
PŘEKLAD

PROTOKOL O STATUTU MEZINÁRODNÍCH VOJENSKÝCH VELITELSTVÍ USTAVENÝCH PODLE SEVEROATLANTICKÉ SMLOUVY

Smluvní strany Severoatlantické smlouvy podepsané ve Washingtonu dne 4. dubna 1949,
vědomy si toho, že je možno na základě samostatné úmluvy podle ustanovení Severoatlantické smlouvy ustavit na jejich území mezinárodní vojenská velitelství, a
majíce v úmyslu definovat statut takových velitelství a jejich personálu v oblasti Organizace Severoatlantické smlouvy,
se dohodly na tomto Protokolu k Dohodě o statutu jejich ozbrojených sil, podepsané v Londýně dne 19. června 1951:

ČLÁNEK I V TOMTO PROTOKOLU POJEM:

a. "Dohoda" označuje Dohodu mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statutu jejich ozbrojených sil, podepsanou v Londýně dne 19. června 1951;

b. "vrchní velitelství" označuje Vrchní velitelství spojeneckých sil v Evropě, velitelství Vrchního velitele spojeneckých sil v Atlantiku a kterékoli další ekvivalentní mezinárodní vojenské velitelství ustavené na základě Severoatlantické smlouvy;

c. "spojenecké velitelství" označuje kterékoli vrchní velitelství a kterékoli mezinárodní vojenské velitelství ustavené na základě Severoatlantické smlouvy, které je bezprostředně podřízeno vrchnímu velitelství;

d. "Severoatlantická rada" označuje Radu ustavenou na základě článku IX Severoatlantické smlouvy nebo kterýkoli z jí podřízených orgánů oprávněných jednat jejím jménem.

ČLÁNEK II

Podle následujících ustanovení tohoto Protokolu se Dohoda vztahuje na spojenecká velitelství na území smluvní strany tohoto Protokolu v oblasti Severoatlantické smlouvy, na vojenský a civilní personál takových velitelství a na něm závislé osoby zahrnuté v definicích uvedených v článku III odst. 1 písm. a., b. a c. tohoto Protokolu, pokud se takový personál zdržuje na některém takovém území v souvislosti s výkonem svých služebních povinností, nebo, v případě závislých osob, služebních povinností jejich manžela nebo rodiče.

ČLÁNEK III

1. Pro účely aplikace Dohody na spojenecká velitelství mají pojmy "ozbrojené síly", "civilní složka" a "závislá osoba", vyskytující se v Dohodě, níže uvedený význam:

a. "ozbrojené síly" označují personál přidělený spojeneckému velitelství, který náleží k pozemním, námořním nebo leteckým silám kterékoli smluvní strany Severoatlantické smlouvy;

b. "civilní složka" označuje civilní zaměstnance, kteří nejsou ani osobami bez státní příslušnosti, ani státními příslušníky kteréhokoli státu, který není smluvní stranou Severoatlantické smlouvy, ani osobami, které jsou státními příslušníky přijímajícího státu nebo které v něm mají trvalý pobyt, a kteří jsou:

(i) přiděleni spojeneckému velitelství a zaměstnáni ozbrojenými silami smluvní strany Severoatlantické smlouvy, nebo

(ii) kteří spadají do takových kategorií civilního personálu zaměstnaného spojeneckým velitelstvím, o kterých rozhodla Severoatlantická rada;

c. "závislá osoba" označuje manžela příslušníka ozbrojených sil nebo civilní složky, jak jsou definovány v písmenech a. a b. tohoto odstavce, nebo dítě takového příslušníka, které je na něm hmotně závislé.

2. Spojenecká velitelství se budou pro účely článku II, článku V odst. 2, článku VII odst. 10, článku IX odst. 2, 3, 4, 7 a 8 a článku XIII Dohody pokládat za ozbrojené síly.

ČLÁNEK IV

Práva a povinnosti, které Dohoda poskytuje nebo ukládá vysílajícímu státu nebo jeho orgánům vzhledem k jeho ozbrojeným silám, civilní složce nebo závislým osobám, budou, pokud jde o spojenecká velitelství a jejich personál včetně závislých osob, na které se Dohoda vztahuje podle článku II tohoto Protokolu, převedeny na příslušné vrchní velitelství a jeho odpovědné orgány s výjimkou:

a. právo vojenských orgánů vysílajícího státu vykonávat trestní a disciplinární jurisdikci vyplývající z článku VII Dohody bude svěřeno vojenským orgánům státu, pokud takový existuje, jehož vojenskému právu daná osoba podléhá;

b. povinnosti vyplývající pro vysílající stát a jeho orgány z článku II, článku III odst. 4, článku VII odst. 5 a. a 6 a., článku VIII odst. 9 a 10 a článku XIII Dohody budou uloženy jak spojeneckému velitelství, tak každému státu, jehož ozbrojených sil nebo kteréhokoli příslušníka či zaměstnance jeho ozbrojených sil nebo osoby závislé na takovém příslušníku či zaměstnanci se uvedené povinnosti týkají;

c. vysílajícím státem pro účely článku III odst. 2 a. a 5 a článku XIV Dohody bude v případě příslušníků ozbrojených sil a na nich závislých osob stát, k jehož ozbrojeným silám příslušník náleží, nebo, v případě příslušníků civilní složky a osob na nich závislých, stát, pokud takový existuje, jehož ozbrojenými silami je příslušník zaměstnán;

d. povinnosti uložené vysílajícímu státu článkem VIII odst. 6 a 7 Dohody budou převedeny na stát, k jehož ozbrojeným silám náleží příslušník, jehož jednání nebo opomenutí vedlo ke vzniku nároku, nebo, v případě příslušníka civilní složky, na stát, jehož ozbrojené síly ho zaměstnávají, nebo, pokud takový stát neexistuje, na spojenecké velitelství, jehož je daná osoba příslušníkem.

Jak státu, pokud takový existuje, kterému jsou uloženy povinnosti podle tohoto odstavce, tak příslušnému spojeneckému velitelství budou náležet práva vysílajícího státu týkající se jmenování rozhodce podle ustanovení článku VIII odst. 8.

ČLÁNEK V

Každý příslušník spojeneckého velitelství bude mít osobní identifikační kartu vydanou tímto velitelstvím, která bude obsahovat jméno, datum a místo narození, národnost, hodnost nebo funkci, číslo (má-li nějaké), fotografii a dobu platnosti. Tato karta musí být na požádání předložena.

ČLÁNEK VI

1. Povinnost smluvních stran vzdát se nároků podle článku VIII Dohody se bude vztahovat jak na spojenecká velitelství, tak na každou smluvní stranu tohoto Protokolu, jíž se tato povinnost týká.

2. Pro účely článku VIII odst. 1 a 2 Dohody:

a. majetek ve vlastnictví spojeneckého velitelství nebo některé smluvní strany tohoto Protokolu a užívaný spojeneckým velitelstvím se bude pokládat za majetek ve vlastnictví smluvní strany a užívaný jejími ozbrojenými silami;

b. škoda způsobená příslušníkem ozbrojených sil nebo civilní složky, jak jsou definovány v článku III odst. 1 tohoto Protokolu, nebo kterýmkoli jiným zaměstnancem spojeneckého velitelství se bude pokládat za škodu způsobenou příslušníkem nebo zaměstnancem ozbrojených sil smluvní strany;

c. definice pojmu "ve vlastnictví smluvní strany" uvedená v článku VIII odst. 3 se vztahuje i na spojenecké velitelství.

3. Nároky podle článku VIII odst. 5 Dohody zahrnují i nároky (s výjimkou smluvních nároků a nároků, na něž se vztahují odstavce 6 a 7 uvedeného článku) vzniklé na základě jednání nebo opomenutí kteréhokoli zaměstnance spojeneckého velitelství nebo vzniklé na základě kteréhokoli jiného jednání, opomenutí či události, za kterou je spojenecké velitelství právně odpovědné a při níž byla na území přijímajícího státu způsobena škoda třetí straně, jež není smluvní stranou tohoto Protokolu.

ČLÁNEK VII

1. Osvobození od daní z platu a požitků příslušníků ozbrojených sil nebo civilní složky podle článku X Dohody se bude vztahovat i na personál spojeneckého velitelství, jak je definován v článku III odst. 1 a. a b. (i) tohoto Protokolu, pokud jde o platy a požitky, které jsou vypláceny ozbrojenými silami, k nimž tento personál náleží nebo které jej zaměstnávají s tou výjimkou, že tento odstavec nevyjímá z placení daní žádného takového příslušníka nebo zaměstnance, pokud je daň uložena státem, jehož je daná osoba státním příslušníkem.

2. Zaměstnanci spojeneckého velitelství spadající do kategorií určených Severoatlantickou radou budou osvobozeni od daní z platu a požitků, které jim spojenecké velitelství vyplácí jako svým zaměstnancům. Každá smluvní strana tohoto Protokolu však může uzavřít se spojeneckým velitelstvím ujednání, podle něhož tato smluvní strana zaměstná a přidělí spojeneckému velitelství všechny své státní příslušníky (s výjimkou osob, bude-li si to tato smluvní strana přát, které nemají trvalý pobyt na jejím území), kteří mají pracovat ve štábu spojeneckého velitelství, a bude těmto osobám vyplácet platy a požitky z vlastních zdrojů ve výši, kterou sama určí. Takto vyplácené platy a požitky může smluvní strana zdanit, ale budou osvobozeny od daní ukládaných jakoukoli další smluvní stranou. Jestliže některá smluvní strana tohoto Protokolu uzavře takové ujednání, které je později změněno nebo jehož platnost skončí, smluvní strany tohoto Protokolu nebudou dále vázány ustanovením první věty tohoto odstavce, které se týká osvobození od daní z platu a požitků vyplácených jejich státním příslušníkům.

ČLÁNEK VIII

1. Za účelem usnadnění zřizování, výstavby, údržby a provozu spojeneckých velitelství budou tato velitelství v prakticky uskutečnitelném rozsahu osvobozena od poplatků a daní, což ovlivní jejich výdaje v zájmu společné obrany a v jejich oficiální a výlučný prospěch, a každá smluvní strana tohoto Protokolu zahájí jednání s každým spojeneckým velitelstvím na svém území za účelem uzavření ujednání, kterým by se naplnilo toto ustanovení.

2. Spojenecká velitelství budou požívat práv přiznaných ozbrojeným silám podle ustanovení článku XI Dohody za stejných podmínek.

3. Ustanovení článku XI odst. 5 a 6 Dohody se nebudou vztahovat na státní příslušníky přijímajících států, pokud nejde o státní příslušníky, kteří patří k ozbrojeným silám jiné smluvní strany tohoto Protokolu, než je přijímající stát.

4. Pojem "poplatky a daně" používaný v tomto článku nezahrnuje poplatky za poskytnuté služby.

ČLÁNEK IX

Nerozhodne-li Severoatlantická rada jinak,

a. s jakýmkoli majetkem spojeneckého velitelství v rámci jeho kapitálového rozpočtu získaným z mezinárodních prostředků, který již toto velitelství dále nepotřebuje, bude naloženo na základě ujednání schválených Severoatlantickou radou a výtěžky budou rozděleny mezi smluvní strany Severoatlantické smlouvy nebo připsány v jejich prospěch v poměru, v jakém se podílely na kapitálových výdajích daného velitelství. Přijímající stát bude mít přednostní právo na získání jakéhokoli takového nemovitého majetku nacházejícího se na jeho území za předpokladu, že jeho nabídka bude neméně příznivá než nabídka kterékoli třetí strany;

b. jakékoli pozemky, budovy nebo nemovité stavby, poskytnuté přijímajícím státem spojeneckému velitelství bezplatně k užívání (s výjimkou nominálního poplatku), a které již toto velitelství dále nepotřebuje, budou vráceny přijímajícímu státu, a kterékoli navýšení nebo snížení hodnoty tohoto majetku poskytnutého přijímajícím státem, vyplývající z jeho užívání velitelstvím, bude stanoveno Severoatlantickou radou (s ohledem na příslušné právní předpisy přijímajícího státu) a bude rozděleno mezi smluvní strany Severoatlantické smlouvy nebo připsáno v jejich prospěch nebo k jejich tíži v poměru, v jakém se podílely na kapitálových výdajích daného velitelství.

ČLÁNEK X

Každé vrchní velitelství bude mít právní subjektivitu, bude oprávněno uzavírat smlouvy, nabývat majetek a nakládat s ním. Přijímající stát však může podmínit vykonávání tohoto oprávnění uzavřením zvláštního ujednání mezi ním a vrchním velitelstvím nebo kterýmkoli podřízeným spojeneckým velitelstvím oprávněným jednat jménem vrchního velitelství.

ČLÁNEK XI

1. V souladu s ustanoveními článku VIII Dohody může být vrchní velitelství navrhovatelem nebo odpůrcem v soudním řízení. Přijímající stát se však může s vrchním velitelstvím nebo s kterýmkoli jím zmocněným podřízeným spojeneckým velitelstvím dohodnout, že bude jednat jménem vrchního velitelství v jakémkoli soudním řízení, ve kterém je toto velitelství stranou před soudními orgány přijímajícího státu.

2. Proti spojeneckému velitelství nesmí být přijato žádné exekuční opatření nebo opatření vedoucí k zabavení či obstavení majetku nebo finančních prostředků, vyjma pro účely uvedené v článku VII odst. 6 a. a článku XIII Dohody.

ČLÁNEK XII

1. Aby mohlo disponovat se svým mezinárodním rozpočtem, je spojenecké velitelství oprávněno vlastnit prostředky a disponovat s účty v jakékoli měně.

2. Na žádost spojeneckého velitelství usnadní smluvní strany tohoto Protokolu převody finančních prostředků tohoto velitelství z jedné země do druhé a směnu finančních prostředků spojeneckého velitelství jakékoli měny za jakoukoli jinou měnu, je-li to potřebné k uspokojení požadavků kteréhokoli spojeneckého velitelství.

ČLÁNEK XIII

Archivy a jiné oficiální dokumenty spojeneckého velitelství uchovávané v jeho prostorách nebo držené kterýmkoli řádně zmocněným členem tohoto velitelství jsou nedotknutelné, pokud se velitelství této imunity nevzdá. Na žádost přijímajícího státu a za přítomnosti jeho představitele ověří velitelství povahu jakýchkoli dokumentů za účelem potvrzení, že se na ně vztahuje imunita podle tohoto článku.

ČLÁNEK XIV

1. Celý tento Protokol nebo jeho část, jakož i Dohoda se může na základě rozhodnutí Severoatlantické rady vztahovat na kterékoli mezinárodní vojenské velitelství nebo organizaci (nezahrnuté v definicích uvedených v článku I odst. b. a c. tohoto Protokolu), které byly ustaveny podle Severoatlantické smlouvy.

2. Až vznikne Evropské obranné společenství, může se tento Protokol vztahovat na personál Evropských obranných sil přidělených k některému spojeneckému velitelství a na osoby na něm závislé, a to ke dni a způsobem, který stanoví Severoatlantická rada.

ČLÁNEK XV

Všechny spory mezi smluvními stranami tohoto Protokolu nebo mezi kterýmikoli smluvními stranami a kterýmkoli spojeneckým velitelstvím týkající se výkladu nebo provádění Protokolu budou řešeny jednáním mezi stranami sporu bez cizí pomoci. Spory, které se nepodaří vyřešit přímým jednáním, budou postoupeny Severoatlantické radě, pokud ustanovení tohoto Protokolu nebo Dohody nestanoví jinak.

ČLÁNEK XVI

1. Články XV a XVII až XX Dohody platí v souvislosti s tímto Protokolem stejně, jako by byly jeho nedílnou součástí, ale tak, že Protokol lze revidovat, pozastavit jeho platnost, ratifikovat, lze k němu přistoupit, vypovědět jej nebo jej rozšířit v souladu s uvedenými ustanoveními nezávisle na Dohodě.

2. Tento Protokol může být doplněn na základě dvoustranné dohody mezi přijímajícím státem a vrchním velitelstvím a orgány přijímajícího státu a vrchního velitelství se mohou dohodnout, že na základě administrativního rozhodnutí nabudou jakákoli ustanovení tohoto Protokolu nebo Dohody účinnosti ještě před ratifikací.

Na důkaz souhlasu níže podepsaní zplnomocněnci tento Protokol podepsali.
Dáno v Paříži dne 28. srpna 1952 v jazyce anglickém a francouzském, přičemž oba texty mají stejnou platnost, v jediném vyhotovení, které bude uloženo v archivech vlády Spojených států amerických. Vláda Spojených států amerických zašle ověřené kopie tohoto Protokolu všem signatářským a přistoupivším státům.

Poznámky pod čarou

1) Severoatlantická smlouva ze dne 4.dubna 1949 byla vyhlášena pod č. 66/1999 Sb.

2) Dohoda mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statutu jejich ozbrojených sil ze dne 19. června 1951 byla vyhlášena pod č. 1/2002 Sb.m.s.