Stručně

Rok 2006, který právě skončil byl z legislativního pohledu rokem poněkud neobvyklým. Obvyklý časový rytmus legislativní aktivity s charakteristickým vyvrcholením na konci kalendářního roku byl tentokrát porušen. Vyvrcholení přišlo uprostřed roku v době před parlamentními volbami. Většina tehdejších novinek byla nasměrována do roku 2007. V létě a na podzim pak následovalo delší období legislativního útlumu a závěrem roku přišly ke slovu mírné úpravy předpisů nachystaných pro příští rok, které spočívaly v rušení a odkládání některých choulostivých ustanovení a řada nových prováděcích vyhlášek vydaných v legislativní kompetenci jednotlivých ministerstev.

V tomto smyslu je důležitá nejen informace co bude v roce 2007 nového, ale také co bylo z dříve připravených novinek vypuštěno.

 

 

1. Nový zákoník práce č. 262/2006 Sb.

Účinnost od 1.1. 2007

Z nového zákoníku práce byla vypuštěna kontroverzní povinnost zaměstnavatelů platit zaměstnancům ze svých prostředků nemocenské dávky po dobu prvních 14 dní nemoci, ale i tak zůstal předpisem megalomanským a nepřiměřeně podrobným.

Rozvláčně

 

2. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů byl k 1.1.2007 novelizován pětkrát.

Změny uvádím v chronologickém pořadí jak byly postupně zveřejňovány ve Sbírce zákonů.

Zákon o daních z příjmů - 1. novela: 

Zákon č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Nevelká úzce specializovaná novela terminologicky upravuje 4 daňová ustanovení týkající se policajtů, hasičů a vojáků z povolání.

Rozvláčně

 

Zákon o daních z příjmů - 2. novela: 

Zákon č. 669/2004 Sb.,  kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Drobounká stará novela s daleko dopředu stanovenou účinností nestačila přijít ke slovu, protože dotyčná ustanovení se mezitím změnila tak, že novela nemá co měnit.

Rozvláčně

 

Zákon o daních z příjmů - 3. novela: 

Zákon č. 109/2006 Sb.,  kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách

Dvě drobné změny terminologické povahy.

Rozvláčně

 

Zákon o daních z příjmů - 4. novela: 

Zákon č. 112/2006 Sb.,  kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi

Nová sociální dávka zvaná "dávka pomoci v hmotné nouzi" podléhá stejnému daňovému režimu jako ostatní sociální dávky.

Rozvláčně

 

Zákon o daních z příjmů - 5. novela: 

Zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce

Lehké změny a upřesnění v příjmech osvobozených od daně na straně zaměstnance a menší změny ve specifikaci daňově účinných a neúčinných výdajů u zaměstnavatele.

Rozvláčně

 

 

3. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví byl novelizován zákonem č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce

Účinnost od 1.1. 2007

Občanská sdružení, jejich organizační jednotky, které mají právní subjektivitu, církve a náboženské společnosti nebo církevní instituce, které jsou církevní právnickou osobou a honební společenstva mohou účtovat v jednoduchém účetnictví ještě jeden rok.

Rozvláčně

 

4. Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách byl zrušen novým zákoníkem práce č. 262/2006 Sb.

Účinnost od 1.1. 2007

Zákon je zrušen, jeho roli převzal nový zákoník práce. Cestovní problematiku řeší v části sedmé, hlavě II.

Rozvláčně

 

 

5. Zákon č. 338/1992 Sb., o daních z nemovitostí byl k 1.1.2007 novelizován třikrát.

 Změny uvádím v chronologickém pořadí jak byly postupně zveřejňovány ve Sbírce zákonů.

Zákon o daních z nemovitostí - 1. novela: 

Zákon č. 545/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

Upřesnění pravidel v situacích, kdy nemovitost má více spoluvlastníků, zejména s ohledem na problematiku správy daně.

Rozvláčně

 

Zákon o daních z nemovitostí - 2. novela: 

Zákon č. 112/20Strucne02_0106 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi

Dvě drobné terminologické změny.

Rozvláčně

 

Zákon o daních z nemovitostí - 3. novela: 

Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění

Upřesnění pojmů stavební pozemek a stavba jako předmět daně.

Rozvláčně

 

 

6. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, byl novelizován zákonem č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách

Účinnost od 1.1. 2007

Sociální pomoc už není definována výčtem v zákonu o DPH, jako tomu bylo doposud, ale odvoláním na nový zákon o sociálních službách.

Rozvláčně

 

7. Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, byl novelizován zákonem č. 575/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2006 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Účinnost od 1.1. 2007

Opět jedna velká novela zákona o spotřebních daních.

 Rozvláčně

 

 

8. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 554/2006 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2006 pro účely zákona o zaměstnanosti

Průměrná měsíční mzda za první tři čtvrtletí roku 2006, potřebná pro výpočet "invalidní daně", činí 19 635 Kč.

Rozvláčně

 

 

9. Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), byl novelizován zákonem č. 531/2006 Sb.

Účinnost od 7.12. 2006

Služební zákon byl potřetí odložen, tentokrát na rok 2009.

Rozvláčně

 

 

10. Vyhláška č. 549/2006 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2007

Účinnost od 1.1. 2007

Ke změnám v sazbě zahraničního cestovného došlo u 16 států, kromě Japonska a Jihoafrické republiky převážně rozvojových. U čtyřech středoasijských postsovětských diktatur došlo k přechodu z dolarů na euro.

Rozvláčně

 

 

11. Vyhláška č. 577/2006 Sb., kterou se pro určení výše náhrady za spotřebovanou pohonnou hmotu stanoví průměrná cena pohonných hmot

Účinnost od 1.1. 2007

Průměrné ceny pohonných hmot pro zaměstnance, kteří v roce 2007 použijí k pracovní cestě svůj automobil a nebudou moci doložit jejich cenu dokladem od pumpy. Oproti roku 2006 se průměrné ceny znatelně snížily.

Rozvláčně

 

 

Materiály Ministerstva financí

 

12. Nový pokyn D-300 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Dosavadní velký pokyn D-190 je zrušen a místo něj máme nový a podrobnější D-300. Nutno prostudovat.

Rozvláčně